Bělorusko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Obrat zahraničního obchodu zbožím a službami se meziročně zvýšil o +0,7 % a činil 84,2 mld. USD. Obrat zahraničního obchodu zbožím a službami za období leden – březen 2020 meziročně klesl o -11,7% a činil 16 833,0 mil. USD. Běloruský vývoz poklesl o -11,3% na 8 665,6 mil. USD. Dovoz klesl o -12,1% na 8 167,4 mil. USD. Proficit zahraničního obchodu dosáhl +498,2 mil. USD (před rokem +481,8 mil. USD)

Investice do základního kapitálu stouply ve srovnání s předchozím rokem o +5,6 % na 27,8 mld. BYN (v r. 2018 stouply o +5,1 %). Investice do základního kapitálu v 1. čtvrtletí r.2020 stouply o +4,5 % na 5,9 mld. BYN (loni +3,7 %).

Tradičně největším obchodním partnerem země je Ruská federace – 49,7 % (před rokem – 49,2 %) veškerého objemu obchodu. Druhou příčku zaujala EU s 22,0 % (před rokem – 24,2 %).

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Zahraniční obchod zbožím a službami (v mil. USD)
 

2015

2016

2017

2018

 2019

Obrat zahraničního obchodu

65 474,4

59 609,7

76 026

83 246‬

84 155

Vývoz zboží a služeb

32 797,8

29 791,2

36 995

41 970

41 931

Dovoz zboží a služeb

32 676,6

29 818,5

39 031

41 276

42 224 

Saldo zahraničního obchodu

+121,2

-27,3

-2 036

693

-293 

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Zahraniční obchod zbožím (v mil. USD)
 

2015

2016

2017

2018

 2019

Obrat

54 471,1

48 549,4

63 446

69 150

68 709 

Vývoz zboží

26 164,3

22 978,3

29 212

33 249

32 315 

Dovoz zboží

28 306,8

25 571,1

34 234

35 900

36 391 

Saldo obchodu zbožím

-2142,5

-2 592,8

-5 023

-2 651

-4 076 

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Zahraniční obchod službami (v mil. USD)
 

2015

2016

2017

 2018 2019

Obrat

11 003,3

11222

12 580

14 096

15 449 

Vývoz služeb

6 633,5

6 831

7 783

8 720

9 616 

Dovoz služeb

4 369,8

4 390

4 797

5 375

5 833 

Saldo obchodu službami

+2 260

+2 441

+2 987

3 345

3 783 

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Tradičně největším obchodním partnerem země je Ruská federace – 49,7 % veškerého objemu obchodu (pokles o -0,5 %). Vývoz z Běloruska vzrostl o +4,5 % na 13 569 mil. USD (41,2 % veškerého vývozu) a dovoz poklesl o +2,8 % na 21 983 mil. USD (55,9 % veškerého dovozu). Po Rusku následuje EU – 22,0 % veškerého objemu obchodu (pokles o -9,4 %). Vývoz z Běloruska do EU 8 396 mil. USD (pokles o +16,5 % v porovnání s rokem 2018) a dovoz 7 264 mil. USD (pokles o -0,7 % ). Následuje Ukrajina 8,2%, Čína 6,1%, Kazachstán 1,4%, Turecko 1,3%, USA 1,2%. Ze států EU: Německo 4,2%, Polsko 3,7%, Velká Británie 3,6%, Litva 2,1%, Nizozemsko 1,7%, Itálie 1,3%.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Na celkovém objemu vývozu zboží z Běloruska se v roce 2019 nejvíce podílely nerostné suroviny. Mírný nárůst je u vývozních položek draselných hnojiv, pneumatik a zemědělské techniky. U dovozních položek je významný nárůst v dovozu automobilů a pokles v odběru elektrické energie.

Nejvýznamnější položky vývozu
 

2018

2019 

Ropné produkty (mil. tun)

11,9

10,5 

Zkapalněný plyn (tis. tun)

638,7

421,2 

Dusíkatá hnojiva (tis. tun)

367,0

337,1 

Draselná hnojiva (tis. tun)

6612,2

6229,1 

Pneumatiky (mil. ks)

5554,3

5862,6 

Chemická vlákna a nitě (tis. tun)

148,0

166,3 

Železné kovy (mil. tun)

1922,0

2086,7 

Lednice, mrazicí boxy (tis. ks)

836,0

745,0 

Traktory, tahače (tis. ks)

40,2

 48,4

Nákladní automobily (tis. ks)

7,0

 5,8

Maso hovězí (tis. tun)

150,7

 140,2

Mléko a smetana – nezahuštěné, zahuštěné a sušené (tis. tun)

459,3

 416,0

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Nejvýznamnější položky dovozu
 

2018

 2019

Ropa (mil. tun)

18,2

18,0 

Ropné produkty (mil. tun)

2888,1

247,4 

Přírodní plyn (mld. m³)

20,3

20,3 

Elektrická energie (mld. kWh)

49,5

31,7 

Železné kovy (mil. tun)

3438,1

3278,3 

Motory vnitřního spalování (tis. ks)

153,0

198,4 

Léky (tun)

7399,0

8792,0 

Rostlinné tuky (tis. tun)

109,4

104,8 

Osobní vozy (tis. ks)

86,9

106,6 

Syntetický kaučuk (tis. tun)

43,2

45,5 

Zdroj: Národní statistický výbor Běloruska

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Svobodné ekonomické zóny 

Ke stimulujícím faktorům získávání zahraničních investic patří daňové a některé další úlevy poskytované investorům působícím v rámci Svobodných ekonomických zón. V Bělorusku jich funguje šest, a to v Brestu, Gomelu, Grodnu, Minsku, Mogilevu a Vitebsku. Ty poskytují zahraničním investorům daňové úlevy a další investiční pobídky. Podmínkou pro přiznání těchto výhod je investice nad 500 tis. EUR, výroba převážné části produkce na export, případně výroba zboží zaměňující nutnost jeho importu.

Název, rok založení, web.

telefonní spojení

faxové spojení

 «Брест»   (1996),  www.fez.brest.by

+375 162 20 46 31

+375 162 20 08 83

«Гомель-Ратон» (1998) www.gomelraton.com

+375 232 68 27 90

+375 232 682721

«Минск» (1998) www.fezminsk.by

+375 17 327 46 96

+375 17 327 46 96

«Витебск» (1999), www.fez-vitebsk.com

+375 212 65 30 45

+375 212 65 30 37

«Могилев» (2002) www.fezmogilev.by

+375 222 31 01 48

+375 222 31 15 81  

«Гродноинвест» (2002), www.grodnoinvest.com

+375 152 43 01 75

+375 152 43 12 18 

Vysoce-technologické parky 

Příznivý režim pro zahraniční společnosti nabízí rovněž působení v rámci Vysoce-technologických parků, které jsou v Bělorusku zřizovány v souladu s Prezidentským dekretem č. 12 ze dne 22.09.2005 „O parku vysokých technologií“. Parky se specializují převážně na software a komunikační technologie (v květnu r.2020 bylo ve VTP registrováno 818 společností).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Běloruská vláda má eminentní zájem na přilákání zahraničních investic a podniká konkrétní kroky směřující ke zlepšení investičního prostředí v zemi. Výrazného zjednodušení podnikání bylo dosaženo zavedením systému jednotného kontaktního místa pro získání stavebních povolení a zrušením povinnosti do jednoho měsíce od zahájení podnikání navštívit místní daňovou správu a registrovat účetní knihu (nyní tak lze učinit během 6 měsíců). Významným krokem bylo rozhodnutí prezidenta o zrušení povinného prodeje cizí měny Národní bance Běloruska (dále jen „NBB“). Stalo se tak po více než dvaceti letech, poté co guvernér NBB potvrdil záměr pokračovat v měnové liberalizaci země. Pro české podnikatele a jejich běloruské partnery  to znamená, že není třeba (1) povinně prodávat cizí měnu NBB (např. v roce 2015 činila 40% valutových příjmů), (2) žádat NBB o povolení k nákupu cizí měny, ani (3) žádat NBB o prodloužení doby uschování nakoupené měny. Podnikatelé mohou cizí měnu kupovat a používat podle vlastního uvážení. Tento krok zajistí větší svobodu podnikání a sníží administrativní náklady hospodářských subjektů. Hospodářské reformy posunuly Bělorusko mezi třicítku zemí, které vytvářejí nejlepší podmínky pro zahájení podnikání a rozvoj zahraničního obchodu. Rovněž patří mezi 20 zemí s nejlepšími podmínkami pro registraci majetku. Výsledkem aktivní pozice vlády ve snaze zjednodušit podnikání je do určité míry lepší hodnocení podnikatelského prostředí v Bělorusku v porovnání s Maďarskem (52), Italií (58), Bulharskem (61), Ukrajinou (64) či Řeckem (79). Vyplývá to z každoroční hodnotící zprávy Světové banky s názvem Doing Business 2020. Země se umístila na 49. pozici v globálním žebříčku 190 ekonomik.

V Bělorusku sice dochází k postupným změnám, stále se však jedná o centrálně spravovanou ekonomiku, ve které mají rozhodující podíl státní podniky řízené jednotlivými ministerstvy. Jejich dominující pozice, preference získané od úřadů (finanční a úvěrové zdroje, úlevy, výhody ohledně normativních závazků aj.) zpomalují rozvoj perspektivního soukromého sektoru. To dělá ekonomiku země mnohem zranitelnější vůči vnějším šokům.

K 14. květnu 2020 bylo v rámci Svobodných ekonomických zón registrováno 422 rezidentů, které zaměstnávaly více než 134 tis. osob. Nejvíce rezidentů (116) se nachází v Minské SEZ (další zóny se nachází v Grodněnské oblasti, Brestské oblasti, Gomelské oblasti, Vitebské oblasti a Mogilevské oblasti, kontakty do všech Svobodných ekonomických zón v Bělorusku jsou uvedeny v bodu 2.4 – Zóny volného obchodu). Rezidenty bylo v roce 2019 realizováno zboží a služby v hodnotě 19 094,6  mil BYN (v roce 2018 – 16 818,4 mil BYN).

Investice v obcích do 50 tis. obyvatel a venkovských sídlech 

Daňově zvýhodněné mohou být podniky (včetně podniků se zahraničním kapitálem) vyvíjející podnikatelskou činnosti ve venkovských oblastech a městech s populací do 50 000 obyvatel, a to v souladu s Prezidentským dekretem č. 1  ze dne 28.01.2008 „O stimulaci  výroby a prodeje zboží (prací a služeb)“. Zvýhodněny jsou rovněž subjekty podnikající ve venkovských sídlechv souladu s Prezidentským dekretem č. 9 ze dne 20.12.2007 „O některých otázkách regulace podnikatelské činnosti na území venkovských sídel“

Čínsko-běloruský industriální park

Další příležitostí pro investory je Čínsko-běloruský industriální park „Velký kámen“, který přináší jeho rezidentům zcela nové investiční pobídky.

Park tvoří územní celek o rozloze okolo 80 km2, který se nachází 25 km od hlavního města Minsku v bezprostřední blízkosti mezinárodního letiště, železnice a automobilové magistrály Berlín-Moskva, se zvláštním právním režimem pro zabezpečení komfortních podmínek podnikání. Rezidentům se poskytují daňové úlevy na dobu 50 let. Park se specializuje na projekty v oblasti elektroniky, chemie, biotechnologií, strojírenství, logistiky a nových materiálů. Seznam prioritních směrů pro investory je dostupný na: http://www.industrialpark.by/development-areas

Podnikání na území  Pripjatskoe  polesí  (Brestská a Gomelská oblast)

Pripjatskoe  polesí je rozloženo na území třech rajónů Brestské oblasti a 4 rajónů Gomelské oblasti. Rozhodnutím prezidenta č. 161 ze dne 29.03.2010 byl potvrzen Státní program sociálně-ekonomického rozvoje a komplexního využití přírodních zdrojů Pripjatského polesí na období 2010-2015. To řeší rovněž daňové a další pobídky (finanční subvence) pro investory přicházející do daného regionu.

Vysoce-technologické parky

 Vysoce technologické parky, které jsou v Bělorusku zřizovány v souladu s Prezidentskýmdekretem č. 12 ze dne 22. 9. 2005 „O parku vysokých technologií“. Parky se specializují převážně na software a komunikační technologie.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky vstupu zahraničního kapitálu

Základním legislativním aktem, který reguluje investiční činnost na území Běloruska je Zákon „O investicích“ ze dne 12.07.2013, který nahradil původní Investiční kodex Běloruska.

V souladu se Zákonem o investicích existují následující způsoby, jak může zahraniční investor investovat své prostředky v Bělorusku, a to:

  • vytvořením obchodní organizace;
  • pořízením nebo vytvořením, včetně výstavby, nemovitosti;
  • získání práv k objektům intelektuálního vlastnictví;
  • koupí akcií, získáním podílu v základním jmění právnické osoby;
  • na bázi koncese;
  • jiným způsobem, který běloruská legislativa nezakazuje. 

Součinnost investorům

Investorům mohou být v orientaci na běloruském trhu kromě Národní agentury pro investice a privatizaci Běloruska nápomocni tzv. Investiční agenti nabízející součinnost po dobu realizace projektu, včetně právní pomoci (uzavření investiční dohody, vypracování business plánu apod.).

Garance investic 

V souladu se zákonem „O investicích“ je investorovi garantováno:

  • ochrana před znárodněním nebo zabavením bez náhrady;
  • volný převod této náhrady mimo Bělorusko;
  • právo investora, jehož majetek byl zabaven, požadovat od soudu vrácení zbylého majetku, pokud důvody pro zabavení pominuly;
  • volný převod zisku (příjmů) mimo Bělorusko získaných na základě investice. 

Bělorusko má podepsáno více jak 60 bilaterálních a mnohostranných dohod o ochraně investic, včetně ČR. Na národní úrovni otázky ochrany práv investorů řeší Investiční kodex Běloruska. Investorovi je garantováno volné nakládání s příjmem z investice, včetně jejího převodu (po zaplacení všech daní a poplatků) mimo Bělorusko. Investice nemohou být nacionalizovány bez odpovídající kompenzace. Na základě nařízení vlády z února 2012, odpovědnou institucí za dosažení mimosoudních řešení investičních sporů bylo jmenováno Ministerstvo ekonomiky Běloruska.

Bělorusko je rovněž signatářem Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (ICSID) a Soulské úmluvy o mnohostranné agentuře pro investiční záruky (MIGA). 

Investiční smlouva

Při realizaci investičních projektů mimořádného významu pro státní hospodářství může být mezi zahraničním investorem a Běloruskou republikou uzavřena investiční smlouva, která investorovi přináší mj. řadu pobídek a osvobození.

Účastníkem investiční smlouvy za Bělorusko vystupuje republikový orgán státní správy nebo státní organizace určená v souladu s platnou legislativou.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Minsku (Bělorusko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem