Bosna a Hercegovina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance bilaterálního obchodu (v tis. EUR)

 

2015

2016 

2017 

2018 

2019

Vývoz z ČR

112 326

127 328 

143 225 

152 962 

163 452

Dovoz do ČR

65 254

63 129 

88 411 

124 480 

128 297

Obrat

177 580

190 457 

231 636 

277 442 

291 750

Saldo

+ 47 072

+ 64 199 

+54 814 

+ 28 482 

+ 35 155

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do BA v r. 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla 

32 909

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě 

10 737

3402

Prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj.

6 356

2716

Energie elektrická

6 021

2106

Přípravky potravinové j.n.

5 389

4403

Dřevo surové i odkorněně bez dřevní běli mízy

4 763

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap.

4 275

2710

Oleje minerální a z nerostů živičných (ne surové)

3 969

7409

Desky, plechy, pásy měděné o síle nad 0,15 mm

3 352

7019

Vlákna skleněná a výrobky z nich

2 827

 Zdroj: Český statistický úřad

Nejvýznamnější položky dovozu z BA do ČR v r. 2019

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

2716

Energie elektrická

61 624

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402)

6 456

2836

Uhličitany peroxouhličitany apod.

6 207

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

5 542

8421

Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění

3 609

8409

Části, součásti pro motory pístové

3 580

6403

Obuv se svrškem z usně

2 838

9503

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

1 995

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů

1 926

2842

Soli kyselin peroxokyselin anorganické ostat

1 353

 Zdroj: Český statistický úřad

 

 

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb s BA:

Statistika platební bilance v oblasti služeb vydávaná ČNB uvádí pro vzájemnou výměnu ČR-BA následující hodnoty:

Rok 2019

 • Kredit pro ČR: 573 mil. Kč
 • Debet: 185,8 mil. Kč
 • Bilance: 387,2 mil. Kč

Rok 2018

 • Kredit pro ČR: 786,2 mil. Kč
 • Debet pro ČR: 145 mil. Kč
 • Bilance: 641,2 mil. Kč

Rok 2017

 • Kredit pro ČR: 611,4 mil. Kč
 • Debet pro ČR: 131,7 mil. Kč
 • Bilance: 479,7 mil. Kč

Zdroj: Česká národní banka

 

Struktura exportu služeb, nejvíce vyvážené služby (2019):
Název položky  vývoz v tis. Kč  
Cestovní ruch (zejména pracovní cesty) 183 800
Doprava  163 400
Ostatní podnikatelské služby (zejména odborné a poradenské služby v oblasti řízení) 117 300
Struktura importu služeb, nejvíce dovážené služby (2019):
Název položky                             dovoz v tis. Kč   
Ostatní podnikatelské služby (zejména odborné a poradenské služby v oblasti řízení) 84 100
Doprava 83 800

 Zdroj: Česká národní banka

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle statistik Centrální banky Bosny a Hercegoviny celkový objem investic českých firem v BA na konci r. 2018 představoval 12,2 mil. EUR. ČR tak nepatří mezi významné zahraniční investory v BA. 

V BA působí několik dceřinných firem českých společností v oblasti dopravních staveb (OHL ŽS, AŽD Praha). Další české firmy mají v BA dceřinné společnosti zabývající se prodejem léčiv (PRO.MED.CS), energetických zařízení (Bluetherm), službami v oblasti životního prostředí (GEOtest, Dekonta) či outsourcingovými službami (Storsen).

Vztahy mezi ČR a BA v oblasti investic negativně poznamenala zmařená investice společnosti ČEZ do uhelného dolu a elektrárny Gacko. Plánovaná investice 1,4 mld. EUR se měla stát v té době největší zahraniční investicí v BA. Smlouva s energetickou společností Elektroprivreda Republike srpske (ERS) byla podepsána v r. 2007, ERS ale následně nesplnila své závazky. Zmařená investice byla řešena Mezinárodním arbitrážním soudem, který v r. 2014 uznal nároky ČEZ.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy (v ekonomické oblasti):

 • Dohoda mezi ČR a BA o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze 22. 11. 2007. Dohoda vstoupila v platnosti dne 12. 5. 2010.
 • Protokol o dodatku k Dohodě o podpoře a ochraně investic byl podepsán 17. 4. 2002 v Sarajevu. Protokol vstoupil v platnost 3. 6. 2010. Původní Dohoda o podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost na základě vzájemné notifikace dne 30. 5. 2004.
 • Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů BA. Podepsaná v Praze dne 18.3.2010, vstup v platnost dne 10.11.2010.
 • Smlouva mezi BA a ČR o mezinárodní silniční dopravě byla podepsána dne 22. 5. 2013 v Lipsku. Smlouva vstoupila v platnost dne 1. 6. 2015. Smlouvy vytváří komplexní rámec pro provozování mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravy.
 • Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Podepsána v Bělehradě v r. 1957. V současné době probíhají jednání o nové smlouvě o sociálním zabezpečení, která se nachází v závěrečné fázi. Vzájemné vztahy v této oblasti se zatím řídí smlouvou z r. 1957.

Vývoj smluvních vztahů mezi ČR a BA v ekonomické oblasti v souvislosti se vstupem ČR do EU

Dne 22. 5. 1998 byla podepsána první bilaterální obchodní dohoda mezi ČR a BA. Dohoda vstoupila v platnost 11. 10. 2001 a byla zveřejněna ve Sbírce zákonů BA a Sbírce mezinárodních smluv ČR. Její obsah se však stal neslučitelný se závazky ČR vůči EU, a proto byla její platnost ukončena dohodou stran k 1. 5. 2004. Platnost dalších smluvních dokumentů byla ukončena z téhož důvodu k 1. 5. 2004. Týká se to:

 • Ujednání o spolupráci při odhalování případů porušování celních a devizových předpisů mezi ČSSR a SFRJ ze dne 12. 11. 1976 (dohodou stran)
 • Obchodní a plavební smlouva mezi Republikou Československou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 14. 11. 1928 (dohodou stran)
 • Ujednání o poštovních a telekomunikačních službách mezi ČSSR a SFRJ ze dne 24. 10. 1975 (jednostrannou výpovědí ze strany ČR)
 • Dodatkové dohody ze dne 10. 4. 1948 k výše zmíněné Obchodní a plavební smlouvě z 14. 11. 1928 (jednostrannou výpovědí ze strany ČR)
 • Dohody mezi vládou ČSR a vládou FLRJ o spolupráci ve veterinární oblasti ze dne 21. 6. 1957 (jednostrannou výpovědí ze strany ČR)
 • Dohody mezi Československou socialistickou republikou a vládou Socialistické republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku veterinárním ze dne 16. 6. 1965 (jednostrannou výpovědí ze strany ČR)

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vývoj rozvojové spolupráce ČR a BA

Spolupráce České republiky, resp. bývalého Československa, s tehdejší Republikou Bosna a Hercegovina byla započata bezprostředně po vyhlášení nezávislosti BA v roce 1992, kdy s ní tehdejší ČSFR navázala diplomatické styky. V době války v letech 1992 až 1995 na území BA působily české nevládní organizace (Člověk v Tísni, Caritas atd.), které zajišťovaly humanitární pomoc. Diplomatické zastoupení ČR v BA bylo v Sarajevu otevřeno  na začátku roku 1996. Oficiální rámec získala česká poválečná pomoc BA na základě Usnesení vlády ČR č. 765 z 21. 7. 1999, které prostřednictvím vydání státních dluhopisů alokovalo celkem 2 mld. Kč na financování řešení důsledků kosovské krize v jihovýchodní Evropě. Na základě tohoto usnesení byly do gesce pěti resortních ministerstev ČR (Ministerstvo obrany/MO, Ministerstvo vnitra/MV, Ministerstvo zahraničních věcí/MZV, Ministerstvo průmyslu a obchodu/MPO a Ministerstvo zemědělství/MZe) převedeny finanční prostředky určené na realizaci definovaných programových okruhů. V BA byly v rámci prostředků získaných z těchto tzv. „kosovských dluhopisů“ na základě příslušných resortních pravidel a směrnic implementovány sektorové programy schvalované vždy usnesením vlády ČR.

Rekapitulujeme-li rozvojovou spolupráci ČR s BA v tomto období, pak v letech 1997–2000 se zaměřila především na poválečnou obnovu a v následujícím období 2000–2005 směřovaly projekty zejména do obnovy a rozvoje důlního průmyslu a energetiky. Svým usnesením č. 302 ze dne 31. 3. 2004 definovala vláda ČR Bosnu a Hercegovinu jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci. 

Program dvoustranné rozvojové spolupráce na léta 2018-2023

Jednou z pěti prioritních zemí zahraniční rozvojové splupráce je BA i v současné době. Aktuálně se tato oblast vzájemných vztahů řídí Programem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR a BA na léta 2018 – 2023. Program stanovuje následující prioritní oblasti:

 • Ekonomický růst (zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů ve vybraných geografických oblastech Bosny a Hercegoviny s vhodnými podmínkami)
 • Udržitelné nakládání s přírodními zdroji (zlepšení ochrany, využití a rozvoje vodních zdrojů, kvality vody, obnova vodních zdrojů, eliminace znečištění, zvýšení dostupnosti kvalitní pitné vody, nakládání s odpadními vodami, včetně systémových opatření)
 • Řádná demokratická správa věcí veřejných (vytvoření efektivních, odpovědných a transparentních institucí na všech úrovních veřejné správy)

Program B2B a Challange Fund

Vedle tzv. programové spolupráce uplatňuje ČR v BA i další nástroje rozvojové spolupráce. České firmy v BA např. využívají program B2B České rozvojové agentury určený na podporu podnikatelských záměrů s pozitivním rozvojovým dopadem. BA je také jednou ze zemí, kde jsou realizovány projekty v rámci partnerství ČR a Rozvojového programu OSN (UNDP) pro Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Tzv. Challange Fund, který ČR v rámci tohoto partnerství financuje, je zaměřen na podporu implementace SDGs v BA prostřednictvím přenosu know how soukromého a nevládního sektoru z ČR. České firmy se mohou hlásit  s návrhy projektů do pravidelně zveřejňovaných výzev. V rámci programu Expertise on Demand jsou potom umožňovány stáže českých expertů v institucích BA.

Rozpočet rozvojové spolupráce

Rok 2015 2016 2017 2018
Objem rozvojové pomoci (ODA) v mil. Kč 91,38 74,13 82,39 138,44

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem