Bosna a Hercegovina: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina)

BA je jednou ze zemí, které mají s EU uzavřenu Stabilizační a asociační dohodu. Dohoda byla uzavřena v r. 2008 a vstoupila v platnost v r. 2015. Na základě dohody došlo k postupnému vytvoření zóny volného obchodu mezi BA a EU.

BA je považována za potenciální kandidátskou zemi EU (závěry Evropské rady z r. 2003) a v r. 2016 podala přihlášku ke členství v EU. Zatím se však BA nepodařilo dosáhnout statusu kandidátské země. V květnu 2019 vydala Evropská komise stanovisko k pokroku BA v přípravě na členství. V něm EK konstatovala, že se BA nachází v rané fázi přípravy na členství v EU. EK doposučila řadu reforem i v hospodářské oblasti, např. např. zlepšení podnikatelského prostředí, zefektivnění fungování státních podniků, zlepšení fungování právního státu, zlepšení fungování státní správy, zvýšení úsilí v boji proti korupci či omezení fragmentace trhu BA.

Rada EU od r. 2009 jmenuje zvláštního zmocněnce EU pro BA. Úkolem zmocněnce je podpora procesu integrace BA do EU a pokračování implementace mírového procesu v BA.  Funkce zvláštního zmocněnce je v současné době personálně spojena s funkcí vedoucího Delegace EU v Bosně a Hercegovině. 

Občané EU mohou cestovat do BA za účelem krátkodobého pobytu bez nutnosti žádat o vízum. Pro občany BA neplatí vízová povinnost při vstupu do zemí Schengenského prostoru, pokud jsou držiteli biometrického pasu.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Bosně a Hercegovině (Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina)

Adresa ústředí: 
Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Tel: +387 33 254-700
Fax: +387 33 666-037

Kancelář v Banja Luce
Gunduliceva 24 A, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 257-031
Fax: +387 51 257-890

Kancelář v Brčku
Kantardzica 10, 76000 Brčko
Tel: +387 49 233-040/1
Fax: +387 49 216-217

Kancelář v Mostaru
Nikole Subica Zrinjskog 4, 88000 Mostar
Tel: +387 36 333 607, +387 36 333 608
Fax: +387 36 310 607

Email: delegation-bih@eeas.europa.eu
Web: www.europa.ba
Facebook: www.facebook.com/europa.ba
Twitter: http://twitter.com/eubih

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Obchodní výměna mezi EU a BA v letech 2018 a 2019

 

2018

2019

Vývoz do BA

Dovoz z BA

Obrat

Saldo

Vývoz do BA

Dovoz z BA

Obrat

 

Saldo

Celkem

5 962

4 439

10 401

-1 523

6 176

4 289

10 465

-1 887

Zdroj: Statistický úřad BA, údaje v mil. EUR

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

IPA

EU jako instituce je nejvýznamnějším poskytovatelem finanční pomoci v BA. Od r. 1996 poskytla pomoc ve výši 3,5 mld. EUR.

Nejvýznamnějším finančním nástrojem, prostřednictvím kterého financuje EU projekty v BA, je Nástroj předvstupní pomoci IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) spravovaný Generálním ředitelství EK pro sousedství (DG NEAR). V druhé fáze programu IPA II (2014-2020) je na projekty v BA alokováno 552,1 mil. EUR. Z toho v letech 2018-2020 bude moct BA využít fondy ve výši 314,9 mil. EUR. Prioritními oblastmi IPA II v BA jsou:

  • Vláda práva a základní práva
  • Konkurenceschopnost a inovace
  • Vzdělání, zaměstnanost a sociální politiky
  • Doprava

Kromě IPA II je v BA využíván ještě Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který rozděluje ročně cca 1-2 mil. EUR a spravuje ho Generální ředitelství EK pro rozvojovou spolupráci (DG DEVCO).

Delegace EU v Sarajevu má na starosti identifikaci projektů a výběrová řízení. Všechny nabídky a výzvy k předkládání návrhů (nejen z BA) jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách EU.

Další informace lze též získat na internetových stránkách Delegace EU v Sarajevu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina) ke dni 30.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem