Botswana: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Botswana je signatářem řady mezinárodních a regionálních obchodních uskupení a dohod (WTO, Jihoafrická celní unie, Jihoafrické rozvojové společenství (SADC), dohoda o volném obchodu s Evropskou Unií aj.). Botswanská ekonomika je relativně otevřená a v zemi jsou všeobecně respektována pravidla mezinárodního obchodu. Celkový objem zahraničního obchodu Botswany v roce 2019 dosáhl celkové výše 10,2 mld. EUR. Hlavní exportní komoditu tvořily diamanty (až 90 % hodnoty exportu) a drahé kovy, dále hovězí maso. Naopak Botswana dováží ropu, motorová vozidla a elektřinu. Bilance zahraničního obchodu (-1,5 mld. EUR v roce 2019) do značné míry závisí na ceně surovin. Podle statistik OSN přiteklo v roce 2018 do Botswany celkem 229 mil. USD ve formě přímých zahraničních investic, což znamenalo nárůst oproti roku 2017, kdy objem přijatých investic činil 177 mil. USD. Podle hodnocení Doing Business Světové banky na rok 2020 se Botswana umístila na 87. příčce ze 190 hodnocených ekonomik, což znamenalo pokles o jedno místo oproti předchozímu hodnocení. I přes mírné zhoršení zůstává Botswana pro zahraniční investory jednou z nejatraktivnějších ekonomik na kontinentu.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (mld. USD)

6,29 7,36  5,95 6,38 5,58

Dovoz (mld. USD)

6,97 5,89  5,14 6,06 5,88

Bilance (mld. USD)

-0,68 1,47  0,81 0,32 -0,30

Zdroj: The Economist Intelligence Unit 2020

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evropská unie je jedním z klíčových obchodních partnerů Botswany. Firmy členských států EU využívají výhod preferenčního režimu na základě dohody o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Dohoda je vykonávána od roku 2016. Export na trhy zemí Evropské unie v roce 2019 činil 895 mil. EUR tj. 20,8 % veškerého exportu Botswany. Botswana má s EU dlohodobě aktivní obchodní bilanci, jež za rok 2019 činila 504 mil. EUR (podle statistik Evropské komise Eurostat – Trade with Botswana, 2019). Dalšími významnými exportními destinacemi pro botswanské zboží jsou Indie (20,1 %), Spojené Arabské Emiráty (18,9 %) a Jižní Afrika (9,4 %). Dominantním dovozcem do Botswany je Jižní Afrika (58,1 %), následovaná Namibií (8,7 %) Evropskou unií (8,2 %) a Kanadou (6,6 %).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamější vývozní položkou jsou diamanty (až 90 % exportu), elektrické přístroje a součásti (3 %), hovězí maso (2 %) a výrobky z kůže. Na straně dovozu jsou vedle vzácných kovů a diamantů (20 %), paliv a rafinované ropy (14 %), významnými položkami motorová vozidla (7 %), stroje a elektrická zařízení (7 %). Podrobné statistiky k jsou k dispozici na webových stránkách ITC Trade Map či The Observatory of Economic Complexity.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Botswanská vláda se snaží přílákat investice do výroby a služeb za účelem tvorby pracovních míst a diverzifikace ekonomiky. Zahraniční investoři proto mohou využívat řady investičních pobídek např. ve formě dlouhodobého pronájmu pozemků, daňových slev nebo dokonce prázdnin aj. Informace aktuálních pobídkách v regionech a investičních zónách jsou k dispozici na webu Investičního a obchodního centra Botswany (Botswana Investment and Trade Centre (BITC).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Cílem vládní strategie je diverzifikace ekonomiky, zvýšení podílu průmyslové produkce a služeb na tvorbě HDP a snížení závislosti na těžbě a vývozu nerostných surovin (zejména diamantů). Státní proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) se snaží o prosazení Botswany jako alternativy k Jihoafrické republice pro investory směřující do regionu. Prioritními oblastmi jsou vedle těžebního průmyslu také zemědělství, energetika, vodohospodářství, textilní, oděvní a kožedělný sektor, informační technologie, cestovní ruch, infrastruktura a zdravotnictví. V roce 2018 činil celkový objem přímých zahraničních investic 229 mil. USD, v předchozím roce pak investice činily 177 mil. USD. Nejvíce financí směřuje do těžebního sektoru, zároveň stále více investic míří do bankovnictví, pojišťovnictví a služeb. Největšími investory v Botswaně jsou společnosti z Jižní Afriky, zemí Evropské unie, Kanady a Zimbabwe.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční podmínky pro zahraniční firmy jsou relativně vstřícné a upravené zákonem Botswana Export Development and Investment Authority Act z r. 1997. Zahraničním investorům při vstupu na botswanský trh pomáhá agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) formálně podřízená ministerstvu pro investice, obchod a průmysl. Činnost a služby této agentury lze přirovnat k českým organizacím CzechInvest a CzechTrade. Agentura BITC nabízí řadu pobídek pro zahraniční investory, aktuální přehled vládních pobídek je k dispozici na webových stránkách této agentury. Mnohé společnosti jsou v Botswaně součástí odvětví cestovního ruchu. Asociace hotelnictví a cestovního ruchu Botswana (HATAB) působí jako zastřešující správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB zákony a nařízení týkající se zejména investic v sektoru turismu (ubytovací služby, letecká doprava, pohostinství aj.).

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem