Botswana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Přestože tradice vzájemné obchodní spolupráce Česka s Botswanou není tak bohatá jako v případě dalších afrických zemí, těší se české výrobky v Botswaně solidní pověsti. Relativně malý botswanský trh je silně propojený se sousední Jižní Afrikou, a proto většina zahraničních firem volí JAR jako svojí regionální distribuční základnu. Na druhou stranu vlastní zastoupení v Botswaně představuje výhodu nejenom při získávání státních zakázek a tendrů. V případě státních zakázek je místní partner či distributor nutnou podmínkou realizace obchodní transakce. Distributor, který nakupuje na sklad a prodává menším firmám, je běžný zejména u strojírenských výrobků. U zboží spotřebního charakteru dává většina botswanských firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky. Důležitou otázkou, kterou místní obchodní partneři kladou, a kterou je třeba před vstupem na trh vyřešit, je záruční servis a řešení reklamací. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci se od evropského partnera očekávají, na druhou stranu pro místní firmy nejsou vždy samozřejmostí.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k geografické vzdálenosti a specifičnosti botswanského trhu je žádoucí při vývozu využívat místních zástupců znalých prostředí případně podle charakteru zboží distributorů. V případě státních zakázek je registrovaná pobočka v Botswanně nebo místní obchodní partner nezbytnou podmínkou účasti v tendru. Pro počáteční kontakty a obchodní případy je na místě opatrnost. Při volbě platebních podmínek se doporučuje využívat dokumentární akreditiv. Mnoho významných firem a institucí (včetně např. nemocničních a hotelových řetězců) je napojeno na jihoafrické a jiné nadnárodní společnosti. U těchto subjektů je nákupní politika řízena mateřskou organizací v zahraničí.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V souladu s platnou s Dohodou o ekonomickém partnerství mezi Evropskou Unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství, která je uplatňována od roku 2016, je možné většinu komodit dovážet do Botswany volně a bezcelně. Pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít dovozní povolení (tzv. Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Požadavky na dokumentaci a celní tarify u konkrétního zboží je možné vyhledat podle HS kódů v databázi Market Access Database Evropské komise. Užitečné informace, přehled dovozních a vývozních požadavků a tarifů včetně aktuální výše DPH jsou k dispozici na stránkách botswanského daňového úřadu Botswana Unified Revenue Service.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrace společnosti v Botswaně je relativně snadná. V oblasti podpory přílivu zahraničních investic působí agentura ministerstva pro investice, obchod a průmysl Botswana Investment and Trade Centre (BITC), jež má centrálu v Gaborone a několik zahraničních kanceláří (mj. v Johannesburgu či v Londýně). BITC poskytuje „one-stop” centrum služeb pro zahraniční investory, poradenství při vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o investičních pobídkách, sektorových příležitostech apod. V případě, že český subjekt uvažuje o založení vlastní kanceláře či společného podniku v Botswaně, je tak možno doporučit využití služeb této státní agentury.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Botswanský trh je relativně vyspělý, a tak jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na tomto trhu. V oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které poskytují servis na profesionální úrovni. V oblasti reklamy jsou obvyklé inzeráty v denících a odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.) a také v elektronických médiích. Dobrou příležitostí pro úvodní seznámení s tržním prostředím je návštěva všeobecného veletrhu Botswaně, Global Expo v Gaborone. Aktivní účast v roli vystavovatele má vedle propagace vlastní značky a možnosti oslovit zákazníky napřímo také referenční roli.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Botswana je signatářem řady mezinárodních dohod a úmluv týkajících se ochrany duševního vlastnictví a autorských práv mj. ujednání WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT (Patent Cooperation Treaty); WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty). Botswana je taktéž členem Africké regionální organizace pro ochranu duševního vlastnictví ARIPO (The African Regional Intellectual Property Organization). Problematiku ochrany duševního vlastnictví v Botswaně upravuje zákon Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje tzv. „Local Procurement Programme“, na základě kterého je až 30 % vládního ročního rozpočtu na akvizice určeno na nákup a dodávky od malých a středních místních firem. Aby se firma kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25 % místního kapitálu a splňovat kritéria maximálního ročního obratu a počtu zaměstnanců. Firma registrovaná v rámci tohoto programu se může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele. Bližší informace o problematice veřejných zakázek jsou k dispozici na vládním portále gow.bw. Informace o tendrech OSN v Botswaně jsou uvedeny na webu undp.org.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V Botswaně jsou státními institucemi a soukromými společnostmi převážně respektována pravidla mezinárodního obchodu. V případě, že se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem. Seznam místních právnických kanceláří.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Všeobecně používaným a plně dostačujícím jazykem pro obchodní jednání je angličtina. Případná znalost místního jazyka setswanštiny může být výhodou, ale není nutností. Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů. Před cestou na jednání s botswanským partnerem doporučujeme nastudovat Desatero pro obchodní jednání s africkými zeměmi. Vzhledem k ekonomickému a národnostnímu propojení (původního obyvatelstva) s Jižní Afrikou jsou prostředí i způsob obchodního jednání podobné. Právní prostředí je také blízké Jižní Africe. Přestože je úroveň kriminality podstatně nižší, i v Botswaně je nutno věnovat pozornost problematice bezpečnosti (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu apod.). Korupce je na nižší úrovni než v jiných afrických zemích, transparentnost státních zakázek však bývá zpochybňována. Pracovní den začíná i kvůli teplému podnebí poměrně brzo, výjimkou nejsou obchodní schůzky již od 8.00 h, oblíbené bývají pracovní snídaně. Typická pracovní doba ve firmách je od 8.00 do 16.30 h, obchody mají otevřeno obvykle od 10.00 do 18.00 h a v nákupních centrech až do 20.00 h. Přehled svátků a dnů pracovního volna v Botswaně.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané Evropské unie včetně Česka nepotřebují k cestám do Botswany za turistickým účelem vízum, stačí jim platný cestovní pas s platností přesahující 6 měsíců od data příletu. Maximální doba pobytu na jeden vstup je 90 dnů (je možné požádat o prodloužení). Při cestě autem je nutné zaplacení silniční daně a povinného pojištění (při příjezdu na hranicích). Aktuální informace o sazbách a podmínkách vstupu jsou uvedeny na webu ministerstva pro cestovní ruch Botswana Tourism. Množství přivážené cizí měny do země není omezeno. Jihoafrický rand není na rozdíl od sousední Namibie či Svazijska nebo Lesotha všeobecně přijímaným platidlem. Směnu valut na místní pula (BWP) je možné provést na letišti, na větších hraničních přechodech, v bankách, směnárnách nebo v hotelu, popřípadě je možné využívat bezhotovostní platební styk. V zemi jsou akceptovány všechny druhy platebních karet včetně VISA, MasterCard, American Express a Diners Club. V Botswaně se vyskytuje malárie (nikoliv v hlavním městě Gaborone) a na severu v distriktu Chobe ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc. Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo, chodci se taktéž vyhýbají vlevo. Mezinárodní telefonní předvolba je +267. Přestože je Botswana poměrně bezpečná země, před cestou doporučujeme zaregistrovat se v Databázi dobrovolné registrace do zahraničí ministerstva zahraničních věcí DROZD.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků a jejich pobytu se řídí příslušnými zákony (tzv. Non Citizens Act, Immigration Act). Informace o podmínkách získání pracovního povolení jsou přístupné na stránkách vládního portálu Botswany. Při podávání žádosti o zaměstnání cizinců se doporučuje taktéž využít služeb státní agentury Botswana Investment and Trade Centre a jejího One Stop Service Centre.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je rozdělená na státní a soukromou. Občané cizích národností, kteří dlouhodobě pobývají v Botswaně, mají nárok na využívání státní zdravotní péče, všeobecně se však cizincům doporučuje z důvodu vyšší kvality a dostupnosti péče vyhledávat privátní zdravotnická zařízení. Přehled nabídek soukromého zdravotního pojištění v Botswaně je přehledně zpracován na stránkách Expat Arrivals. Bližší informace o státní zdravotní péči nabízí stránky ministerstva zdravotnictví Botswany.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem