Brunej: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Brunej má ekonomiku, která je charakteristická vysokými příjmy z těžby nerostných surovin, zahrnuje směs zahraničního a domácího podnikání, vyznačuje se vládními regulacemi a celou řadou opatření pro zajištění vysoké životní úrovně obyvatelstva. Produkce ropy a zemního plynu  tvoří 60% z HDP, což odpovídá více než 90 % z celkového vývozu. Brunejský HDP na obyvatele patří mezi nejvyšší nejen v Asii, ale svého času ve světě vůbec. Vývoj světových cen ropy a plynu se samozřejmě na výše uvedených ukazatelích negativně projevují.

 v mil. BND  2015  2016 2017 2018 2019
Export   8 714,8  6 790,0 7 711,6 8 871,7 9 886,2
Import 4 447,5  3 689,0 4 256,8 5 623,3 6 956,9
Saldo 4 267,3 3 101,0 3 454,8 3 248,7 2 929,3

Zdroj: Department of Planning and Development

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Brunej je díky specifikům své ekonomiky orientována na vývoz ropy a plynu na světové trhy. Z tohoto pohledu lze obtížně definovat teritoriální strukturu vývozu a dovozu.

V bilaterální rovině jsou nejvýznamnějšími partnery asijské země, Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie, Singapur, Thajsko a další země ASEAN.

Z evropských zemí se v Bruneji nejvíce obchodně angažují Velká Británie, Německo, Francie a Nizozemsko.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Ropa, zemní plyn a vedlější produkty jejich zpracování představují dlouhodobě přes 95 % exportu Bruneje. Spotřební výrobky se na vývozu podílely 3,3 % a zemědělská produkce zanedbatelným 0,1 %. Vzhledem k závislosti Bruneje na importu potravin je prostor pro jejich export minimální.

Brunej dováží téměř všechny potraviny 17,2 % z celkového dovozu a téměř všechny zpracovatelské výrobky jako strojírenské, dopravní zařízení a spotřební zboží 79,3 %.  

Současný pokles světových cen surovin vede Brunej ke zvýšené snaze o diversifikaci produkce a rozšíření portfolia exportních položek zahraničního obchodu.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Pokles světových cen surovin vede Brunej ke zvýšené snaze o diversifikaci produkce a rozšíření portfolia exportních položek zahraničního obchodu. V dané souvislosti vymezila země 9 výrobních zón, které jsou  vytipovány pro specifické druhy činností (energetika, lehký průmysl, ICT a High Tech, nebo intenzivní chov ryb a turistika) a které nabízí zahraničním investorům k využití. U velké části projektů se ale v tuto chvíli jedná spíše o plánovací než realizační fázi.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

S ohledem na specifika brunejské ekonomiky je dlouhodobě dominantním odvětvím v hledáčku investorů ropný průmysl a související aktivity. Snahou vlády pak je rozvoj neropných odvětví, v zásadě jakéhokoli druhu. S ohledem na útlum tohoto sektoru v důsledku poklesu světových cen se tak snižoval i apetit investorů. Naopak údaj za rok 2017 indikuje zřejmý obrat. Data za uplynulý rok zatím nebyla publikována.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

719,5

238,2

206,7

635,3

 N/A  N/A

( údaje v mil. BND)

Zdroj: Ministerstvo plánování a rozvoje

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Brunej podporuje příliv zahraničních investic, včetně 100 % zahraničního vlastnictví ve většině sektorů. Země má nejnižší daňové sazby v regionu. Tato skutečnost, společně se stabilním ekonomickým a politickým prostředím, činí ze země zajímavou destinací pro investory. Učitým handicapem může být omezená kapacita domácí pracovní síly a regulatorní mantinely při zaměstnávání cizinců, stejně jako limity dané kapacitou stávající, byť jinak relativně velmi moderní, infrastruktury.

Nově založené zahraniční společnosti, které získají “pioneer“ statut, nemusí po určitou dobu zdaňovat svoje zisky. Daňové prázdniny jsou přímo úměrné  výši proinvestovaného fixního kapitálu, např. pro částku v rozmezí Br$ 500 tis. – 2,5 mil platí daňové prázdniny 5 let.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem