Bulharsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Obchodní a ekonomická spolupráce s BG staví na dobrém jménu CZ a její produkce, na výhodách plynoucích ze společného trhu EU i na podobných procesech politických a ekonomických reforem po roce 1990, ve kterých ale má CZ citelný náskok. Výsledkem je relativně velmi dobrý objem i široké spektrum obchodní výměny i značný objem investic CZ firem v BG.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

739 090

736 471

722 919

849 679

917 131

Dovoz

310 011

359 432

517 697

671 657

722 462

Obrat

1 049 100

1 095 904

1 240 617

1 521 336

1 639 593

Saldo

429 079

377 039

205 222

178 022

194 669

v tis. EUR

zdroj: Český statistický úřad

 

V roce 2019 se zvýšil vývoz z ČR do BG o 7,9 %, dovoz z BG do ČR o 7,6 %, celkový obrat o 7,8 % a bilance ve prospěch české strany o 9,4 %.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

TOP 10 komodit českého vývozu do Bulharska v roce 2019:

Kód zboží Název zboží v tis. EUR
podíl z celku v %
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla 102 633 11,2
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě 98 268 10,7
8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 37 287 4,1
8543 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí 34 857 3,8
8415 Stroje přístroje klimatizační 28 840 3,1
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, 28 041 3,1
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 26 105 2,8
5105 Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané 26 043 2,8
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů 20 217 2,2
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 18 721 2,1

 

TOP 10 komodit dovozu z Bulharska do ČR v roce 2019:

Kód zboží Název zboží v tis. EUR podíl z celku v %
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty 143 171 19,8
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů 98 675 13,7
8538 Části a součástí vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 66 137 9,2
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka 31 010 4,3
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 29 908 4,1
8708 Části, součásti a příslušenství motor. vozidel 20 970 2,9
7322 Radiátory ohřívače ap části z železa oceli 14 267 2,0
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny 14 093 2,0
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené) 12 312 1,7
7604 Tyče pruty profily hliníkové 9 910 1,4

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění s BG v r. 2019 (v mil. CZK), zdroj: ČNB

 

2019

Položka

Kredit

Debet

Bilance

Běžný účet

24 060,7 30 585,5 -6 524,9

Zboží

19 367,5

16 029,1

3 338,3

Služby

3 329,6

12 766,1

-9436,5

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

19,2

8,5

10,7

Opravy a údržba jinde neuvedené

38,3 95,7 -57,5

Doprava

1 245,6 776,1 469,5

Cestovní ruch

578,2 1 820,4 -1 242,3

Stavební práce

0,5

1,5

-1,0

Pojišťovací služby a penzijní financování

473,6 9 491,0 -9 017,4

Finanční služby

40,3

5,6

34,7

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

249,2

8,4

240,8

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

59,9

82,3

-22,4

Ostatní podnikatelské služby

624,1

474,6

149,4

Osobní, kulturní a rekreační služby

0,9

1,9

-1,0

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Služby nezařazené

0,0

0,0

0,0

Prvotní důchody

814,4

743,8

70,5

Druhotné důchody

549,2

1 046,4

-497,2

 

 

 

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Po vstupu Bulharska do Evropské unie 1. 1. 2007 české firmy projevovaly zvýšený zájem o bulharský trh a působí na něm s daleko větší intenzitou. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno. Českým investorům se daří v Bulharsku pronikat do perspektivních oborů jako je energetika, strojírenství, dopravní infrastruktura, zdravotnictví nebo kvalitní rychloobrátkové zboží. První české investice v BG se datují do poloviny 90. let 20. století, prvním větším investorem byla firma Korado (výroba plechových radiátorů). ČR se v žebříčku zahraničních investorů v BG pohybuje kolem 10. místa. Dle Bulharské národní banky zaznamenaly české investice v roce 2019 pokles o 38,4 mil. EUR na 631,6 mil. EUR. ČNB uvádí objem českých přímých investic v Bulharsku v roce 2018 ve výši 509,3 mil. EUR, z toho v základním kapitále 131,6 mil., reinvestovaném zisku 286,6 mil. a ostatním kapitále 91,1 mil. EUR. Tok přímých investic z ČR do BG v roce 2019 podle ČNB představoval 135,1 mil. EUR, z toho v základním kapitále 104,2 mil., reinvestovaném zisku 23 mil. a ostatním kapitále 8 mil. EUR.

PPF koupil jednoho ze tří mobilních operátorů v BG od norské Telenor v roce 2018, v minulém roce pak díky koupi společnosti CME získal i bulharský televizní kanál bTV. V současné době běží schvalovací procedura na úrovni EU a některých antimonopolních úřadů dotčených zemí. Do té doby směřovaly největší české investice do sektoru energetiky.

ČEZ a.s. a Energo-Pro vlastní a provozují cca 2/3 BG elektrické distribuční sítě a  produkční kapacity zejména v oblasti obnovitelných zdrojů. ČEZ v roce 2017 zahájil jednání o prodeji svých aktiv v BG, koncem roku 2017 prodal tepelnou elektrárnu ve Varně. Snaha ČEZ opustit bulharský trh je částečně způsobena celkovou změnou investiční strategie a jejího regionálního zaměření. Do značné míry jsou však příčinou i negativní vlivy na jeho podnikání v zemi, způsobené zejména netržními zásahy státních institucí v sektoru energetiky, které provázejí podnikání ČEZ v zemi téměř od samého počátku v roce 2004. Z tohoto důvodu např. všechny tři distribuční firmy (ČEZ, Energo-Pro a EVN) vedou arbitrážní řízení proti BG státu v hodnotě kolem 1 mld. EUR. Státní instituce kladou překážky i v současnosti v procesu prodeje aktiv ČEZ v BG, proto není jasné, kdy tento proces bude ukončen. Antimonopolní úřad rovněž zmařil nákup bulharské TV Nova ze strany PPF Group.

Dalšími většími investory jsou Korado (výroba radiátorů), ŽPSV Uherský Ostroh (výroba betonových dílů pro dopravní infrastrukturu), Jelínek (výroba lihovin), AŽD Praha (elektrická zařízení pro dopravní infrastrukturu), Koh-i-nor (výroba školních a kancelářských potřeb), CK Alexandria (cestovní ruch), BTL (zdravotní technika), Karlovarské minerální vody (výroba a distribuce nealkoholických nápojů). 

Další významnější firmy působící na BG trhu jsou SOR Libchavy, Škoda Electric, Noen, Kool Trading, Metroprojekt, Otavan, ČKD Blansko.

 

Bulharské investice v Česku dosáhly podle údajů ČNB za rok 2018 7,5 mil. EUR, z toho v základním kapitále 10,7 mil. EUR, ostatní kapitál vykázal zápornou bilanci -3,2 mil. EUR. Tok přímých investic z BG do ČR v roce 2019 podle ČNB představoval -4,1 mil. EUR, z toho v reinvestovaném zisku 0,2 mil. a ostatním kapitále -4,4 mil. EUR.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna s BG nepostrádá základní smluvní dokumenty k zajištění bilaterálních ekonomických aktivit. Vzájemný obchod mezi CZ a BG od vstupu BG do EU  podléhá pravidlům a podmínkám jednotného trhu EU. Dvoustranné smluvní vztahy (bez režimu vzájemného obchodu) v oblasti hospodářské spolupráce jsou založeny na Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a BR, která byla podepsána 6. dubna 1992. K dalším – pro rozvoj hospodářských vztahů významným – dokumentům patří Dohoda mezi vládou ČR a vládou BR o vzájemné podpoře a ochraně investic a Smlouva mezi ČR a BR o zamezení dvojího zdanění. V roce 2004 podepsaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a bulharské Ministerstvo hospodářství, energetiky a turistiky Dohodu o spolupráci, na jejímž základě vznikla Smíšená pracovní skupina, která se schází k (více či méně) pravidelným konzultacím; naposledy zasedla v r. 2018 v Sofii.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc se BG neposkytuje.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sofii (Bulharsko) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem