Burkina Faso: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

Trh v Burkina Faso (BF) přináší některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen asijského, ale také jihoafrického, brazilského a tureckého. Vstup na trh BF by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. S tím může v první fázi pomoci velvyslanectví ČR v Akkře, které kontrolou v databázích zjistí, zda tyto společnosti alespoň reálně existují a nejedná se jen o další trik internetových podvodníků. Ani tehdy, pokud partner obstojí v tomto prvním kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují.

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

Jazyk:

Francouzština je oficiálním jazykem Burkiny Faso. Obchodní korespondence, katalogy a reklamní materiály připravené ve francouzštině jsou nezbytné pro to, aby byli potenciálními kupci snadno srozuměni. Vizuální vizitky nebo „vizitky“ jsou široce používány. Obchodníci běžně používají název své firmy a jejich název je přeložen do francouzštiny. Pokud hostitelé nemluví anglicky, je důležité mít tlumočníka, který mluví francouzsky.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Burkině Faso je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve většině zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, často malá serióznost partnera, vysoký podíl korupce…) existují i specifické faktory (konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky – Libanonci, Číňané; dovozci luxusního zboží stejně jako důlní firmy většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce), resp. orientace na tradiční (především frankofonní) dodavatele a dosavadní neexistence bilaterální smluvní základny.

Navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozce, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty, je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Níže uvádíme několik odkazů na databáze firem pro vyhledání partnera:

Jeden odkaz na agenturu nabízející prověření partnera (sídlo firmy je v Barceloně, ale pobočku mají v BF):

 

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Příručka pro dovoz zboží do Burkiny Faso: Burkina Faso dovozní podmínky

Zakázané zboží pro dovoz do Burkiny Faso:

 • Zbraně, výbušniny a střelivo
 • Nelegální drogy
 • Nože a smrtící zbraně
 • Rostliny a rostlinné materiály
 • Maso a vedlejší produkty z masa
 • Nebezpečné materiály
 • padělané položky (např. Měna)
 • Pornografické materiály
Tabulka položek, které vyžadují zvláštní povolení k dovozu:

položka

spec. povolení

povolení uděluje

rýže

dovozní povolení při dovozu minimálně 1 000 t

Ministerstvo obchodu

 

pšeničná mouka

dovozní povolení při dovozu minimálně 1 000 t

Ministerstvo obchodu

Cukr

dovozní povolení při dovozu minimálně 2 000 t

Ministerstvo obchodu

 

Zbraně a střelivo

Dovozní povolení

Ministrerstvo vnitra a obrany

Vojenské vybavení

Dovozní povolení

Ministrerstvo vnitra a obrany

Zvířata a vedlejší produkty jiné než drůbeží, vepřové, hovězí a farmové ryby z Belgie

Dovozní povolení

Ministrerstvo vnitra a obrany

Krmivo pro zvířata obsahující vedlejší produkty

Dovozní povolení

Ministerstvo obchodu

ledničky, klimatizace a zařízení obsahující freon

Dovozní povolení

Ministerstvo obchodu

Pesticidy, tprodukty tabákových monopolů, ropné produkty

Prior approval

Ministerstvo obchodu

Dokumenty potřebné pro dovoz:

 • Devizové povolení
 • dovozní osvědčení (u dovozu přesahujícího částku CFAF10million (15 000 EUR)
 • Devizový závazek
 • vývozní prohlášení z země původu
 • osvědčení o dovozním pojištění (pro dovoz vyšší než CFAF500,000 (€ 762))
 • Ostatní dokumenty, které je nutné doložit, jsou obchodní faktura, přepravní doklady a případně vnitrostátní osvědčení o shodě, osvědčení o původu a rostlinolékařské nebo hygienické osvědčení

Položky s nejvyšším dovozním clem:

 • Mobily, tablety, počítače a notebooky, fotoaparáty – 20%
 • produkty pro zdraví a krásu, móda – 20%
 • Suché potraviny a doplňky – 14%
 • Domácí spotřebiče  -20%
 • zboží pro dům a zahradu – 20%
 • Hračky – 20%
 • Sportovní zboží – 20%
 • Zavazadla – 20%
 • Audio Video – 20%
 • Příslušenství pro domácí zvířata – 12%

Bezcelní dovoz:

 • Cigarety (200 ks)
 • Doutníky (50 ks)
 • Tabák (50 g)
 • Parfém (250 ml)
 • Alkohol (pouze „Fond de Cave“) a méně než 30 lahví
 • Víno (1 lahev) a lihoviny (1 lahev)

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pravidla Burkiny Faso upravující založení podniků zahrnují většinu forem společností přípustných podle francouzského obchodního práva, včetně: veřejných podniků, společností s ručením omezeným, společností s omezenou účastí, společností s jediným vlastníkem, dceřiných společností a poboček zahraničních podniků.
Pro zjednodušení procesu registrace pro společnosti, které chtějí založit společnost v Burkina Faso, vláda zřídila osm center pro registraci podniků nazvaných Centres de Formalities des Enterprises, které jsou známé svou francouzskou zkratkou CEFORE. CEFORE jsou místa s nabídkou více služeb – One-Stop-Shop (OSS) pro jakýkoli typ společnosti nebo obchodní registraci.
Práva cizích a tuzemských soukromých subjektů založit a vlastnit podniky a zapojit se do všech forem výdělečných činností jsou zaručena ústavou a investičním kódem. Podniky mohou být volně založeny a prodávány. Většina veřejných podniků má na svých trzích monopol. Při provádění strukturálních reforem vláda liberalizovala některé monopoly. Zahraniční investoři jsou vyzýváni, aby se podíleli na privatizaci státních podniků.

Zahraniční podnikatelé se mohou rozhodnout zřídit akciovou společnost, komanditní společnost nebo pobočku v Burkina Faso.

Společnost s ručením omezeným:
Společnost Burkina Faso s ručením omezeným musí jmenovat alespoň jednoho ředitele a jednoho akcionáře, který může mít jakoukoli státní příslušnost. Minimální splacený základní kapitál potřebný k dokončení procesu založení společnosti činí 2 000 USD.

Akciová společnost:
Akciová společnost v Burkina Faso vyžaduje minimální kapitál ve výši 20 000 USD, který musí být zaplacen v plné výši před zaregistrováním. Nejméně jeden akcionář a tři ředitelé musí být jmenováni. Mohou mít jakoukoli státní příslušnost.

Pobočka společnosti:
Pobočka společnosti v Burkina Faso může být 100% zahraniční. Rozsah činností pro tento subjekt bude definován mateřskou společností a pobočka musí mít sídlo v Burkině Faso, stejně jako rezidentní zástupce jmenovaný společností, aby obdržel předvolání, oznámení atd. jménem společnosti.

Více na: http://www.burkinapmepmi.com/

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem ke struktuře vzdělanosti a nákladům omezený dosah.

L’Observateur Paalga
01 BP 584 Ouagadougou 01
Tel: 226 5033 2705; fax: 226 5031 4579
Website: www.lobservateur.bf

Le Pays
01 BP 4577 Ouagadougou
Tel: 226 5036 2046; fax: 5036 0378
Website: www.lepays.bf

Největší dosah/ohlas má reklama v rozhlasovém vysílání:

 • Radio Télévision du Burkina
 • Ouaga FM

Omezený dosah může mít reklama v TV:

 • Television Nationale du Burkina
 • RTB Television

Marketingový průzkum může zajistit společnost Delphicom Afrique – www.delphicomafrique.com

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Burkina je členem Světové i Africké organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO; African Intellectual Property Organization, AIPO). Smlouvy o copyright (WIPO Copyrights Treaty, WCT; WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT) ratifikovala v 1999. Implementací (WTO Trade-Related Intellectual Property Rights/TRIPS) je pověřen Úřad pro copyright (Bureau burkinabè des droits d’auteurs, BBDA) při Ministerstvu kultury, umění a turistiky. Faktem nicméně je, že vzhledem k existenčním problémům Burkiny Faso nepatří ochrana duševního vlastnictví mezi vládní priority. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

V Burkina Faso národní investiční kód zaručuje zahraničním investorům stejná práva a ochranu jako společnosti Burkinabe pro obchodní značky, patentová práva, etikety, autorská práva a licence.
Předsednictvo Burkinabe du Droit d’Auteur je pověřeno správou systému autorských práv, zatímco Directeur Général de la Propriété Industrielle v rámci ministerstva průmyslu a obchodu se zabývá problematikou patentů a ochranných známek.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Mezinárodní tendry:
Nabídky jsou zveřejňovány v místních novinách, mezinárodních časopisech, zasílány poštou na různé diplomatické mise, zasílány emailem zájemcům zahraničním investorům a zveřejňovány na internetu na internetových stránkách http://www.dgmarket.com.
Zahraniční investoři dostávají v nabídkovém řízení stejný postup a časový plán jako místní investoři. Kritéria nabídek jsou stanovena a požadována vládním nařízením pro veřejné zakázky, autoritou pro regulaci veřejných zakázek je (ARCOP), původně nazývaná „Autorité de regulation des marches publics“ (ARMP).
 
Národní tendry:
Metody zadávání veřejných zakázek závisí mimo jiné od kupní částky. Otevřené veřejné nabídkové řízení je povinné, pokud odhad nákladů, včetně všech daní, činí 20 milionů CFAF nebo více; výzva je zveřejněna v přehledu veřejných zakázek a v nejméně jednom hlavním tisku. Nabídkové řízení může být otevřené (s předběžným výběrem nebo bez něj). Ve výjimečných případech může zadavatel volit výběrové řízení nebo přímé vyjednávání (soukromá dohoda). Postup při žádosti o cenu, který vyžaduje zveřejnění pouze v přehledu veřejných zakázek a končí objednávkou, může být použit, pokud je částka rovna nebo větší než 1 milion CFAF, ale méně než 20 milionů CFAF. Veřejné zakázky, které nepřesahují hranici 1 milion CFAF, se provádějí ve formě „nákupní objednávky“ po žádosti o nabídky, což je zjednodušený postup, který nemá písemnou formu
 
Restriktivní výběrové řízení
Smlouvy v rámci restriktivního výběrového řízení jsou omezeny na organizace, které jsou kontaktovány zadavatelem. Aby byla zajištěna určitá úroveň hospodářské soutěže, počet uchazečů vyzvaných k podání nabídek v rámci výběrového řízení o nabídkovém řízení nesmí být nižší než tři.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Osob. vlastnictví chrání Civilní a Obchodní zákoník Burkiny Faso. Od 2006 fungují Obch. soudy, v 2007 bylo v Obch. a průmyslové komoře otevřeno Obchodní arbitrážní středisko (Centre d’Arbitrage et de Règlement des Litiges Commerciaux). Do kontraktů v Burkině Faso ovšem občas netransparentně, ad hoc zasahují vlád. orgány. Počítat je třeba i s vysokými poplatky a korupcí. Burkinabské soudy přijímají mezinárodní arbitráž jako prostředek pro řešení investičních sporů mezi soukromými stranami. Dlouhodobé spory, které zůstávají nevyřešeny po soudních slyšeních v správním řízení, musí být předloženy rozhodčímu řízení. Burkinabské soudy uznávají a prosazují zahraniční rozhodčí nálezy. V případě, že nedojde k dosažení smírného urovnání sporu mezi vládou a investorem, investiční kód vyžaduje, aby rozhodčí řízení bylo předloženo mezinárodnímu rozhodčímu řízení podle pravidel uvedených v Úmluvě Mezinárodního střediska pro řešení sporů o investice z roku 1965 ( ICSID).

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra dosud případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou, nezaznamenal. Při řešení obchodních sporů je ovšem vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, resp. do kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Burkinu Faso.

 

Burkinabský trh je dlouhodobě orientován především na cenu. Nízká koupěschopnost většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají laciné nákupní možnosti, často na úkor kvality. Významnou část dovozu tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami.

 

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v suchém, prašném i naopak  vlhkém prostředí, v teplotách kolem 35-45oC, při  značném kolísání (a výpadcích) elektrického napětí (tj. riskantní jsou např. dodávky strojů s elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické  podnebí). Chybí kvalifikovaná prac. síla, infrastruktura je nízké úrovně.

 

Česká firma musí být připravena i na nestandardní, ne zcela přehledné, zdlouhavé  postupy partnerů. Nezbytnou podmínkou obchodu je stoprocentně zajištěná platba předem, či neodvolatelný akreditiv.

Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný. Doporučuje se dobře ošetřit platby (při vývozu platba předem, popř. neodvolatelný akreditiv potvrzený prvotřídní bankou; při dovozu za odebírané zboží předem neplatit).

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Burkina Faso je muslimská země se silným respektem k tradiciím. Velmi přísně je trestána homosexualita i překupnictví drog.

Zakázáno je fotit vládní i vojenské budovy. Průkaz totožnosti (pas/povolení k trvalému pobytu) se doporučuje nosit po celou dobu pobytu, zj. mimo hl. město.

Soc. zvyklosti se řídí obecnými zásadami slušnosti. Zdravit je třeba s využitím profesního či formálního titulu (pane, paní, slečno) a potřesením pravé ruky (osoba v podřízeném postavení přidržuje levou rukou loket pravé ruky-levou rukou nelze ani zdravit ani platit či jíst), v přátelském styku poklepem na ramena či symbolickým objetím. Odpovídat je třeba na veškeré pozdravy, ctít autority, hierarchii (věk). Nevhodné jsou upřené pohledy i opakované otázky.

U cizinek se toleruje, že pijí alkohol či se v ulicích pohybují bez doprovodu.

Rozvinutá je non-verbální komunikace (stisknutí prstů do dlaně znamená „pojďte sem“, syčení přilákání pozornosti, klepnutí jazykem souhlas, atd.).

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost (až o 2h). Jednání jsou často odkládána, obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví (od cizinců se však automaticky očekává, že přijdou včas). Při přípravě a plánování jednání je zpravidla (i s ohledem na dopravní potíže) nutné plánovat až několikadenní rezervu, při vyřizování obchodních (ale i administrativních) záležitostí počítat s relativně dlouhou čekací dobou, vysokou měrou byrokracie a korupce. Doporučuje se mít k dispozici dostatek vizitek. Před vlastním jednáním se očekává spol. konverzace (zdraví, rodina, prac. den, ad.). Jednání bývá zdlouhavé, vyčerpávající, emotivní, naprosto vyloučeno není smlouvání. Při jednáních se neočekávají dary, při pozváních jsou naopak naprosto nezbytné (min. květiny, čokoláda, ad.), doporučuje se je předávat oběma rukama. Význam známostí a osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Jednacím jazykem je francouzština, znalost anglického jazyka je většinou nízká.

Fixní svátky

 • 1. leden (Nový rok)
 • 3.  leden (výročí převratu z roku 1966)
 • 8. březen (Svátek žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 4. srpen (Den revoluce)
 • 5. srpen (Svátek nezávislosti)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 15. říjen ( výročí převratu z roku 1987)
 • 1. listopad (Všech svatých)
 • 11. prosinec (Den republiky)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé svátky

 • islámský Nový rok
 • Eid ul-Fitr (Aid el Sagheer)-konec Ramadánu
 • Velikonoce
 • Mouloud – Prorokovo narození
 • Nanebevstoupení
 • Eid ul-Adhá/Tabaski (Aid el Kebir) – Svátek oběti

Pracovní a otevírací doba:

 • Obvyklá pracovní doba: 7.30-11.00 (12.00) a 15.00 (15.30) -17.00 (30) (po-pá), 9.00-13.00 (so).
 • Obvyklá prodejní doba: 7.30-12.00 a15.00-17.30h (po-pá), 9.00-13.00 (so)
 • Obvyklá otvírací doba v restauracích: 11.30-15.00 a18.30-20.30h (celo-týdně)

Mezinárodní letiště v Ouagadoudou: otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 8 do 17.30/18.30h.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je možné obdržet na ZÚ Burkiny Faso ve Vídni, teor. i na hranicích země, ovšem jeho cena v takovém případě značně kolísá.

Burkinese Embassy in Vienna, Austria
Strohgasse 14c
1030 Vienne
Autriche
Tel: (+43) 1 503 82 64
Fax: (+43) 1 503 82 64 – 20
Email: s.r@abfvienne.at
Informace o vízech na: http://www.ambaburkina-at.org/index.php/en/ambassade/services/visaAmbassador
Son Excellence Dieudonné KERE
office hours
Pondělí – Pátek. 09.00 – 16.00

Burkina Faso je silně malarická oblast, vysoký je výskyt tuberkulózy. Povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučuje se vakcinace proti meningitidě (bývá občasně vyžadována), tyfu a žloutence typu A i B. Před cestou je vhodné kontaktovat lékaře, zdravotní rizika předem konzultovat.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní smlouvy pro zahraniční pracovníky podléhají povolení direktorátu práce (Director of Labour). Komise pro zaměstnání, která zahrnuje představitele direktorátu práce, ředitele pro vzdělávání a zástupce pracovníků a zaměstnavatelů, posoudí situaci na trhu práce předtím, než direktorát rozhodne o povolení k práci. V případě vysoké nezaměstnanosti v dané profesi nesmějí cizinci, pracující v tomto oboru být zaměstnáni. Zákoník práce zajišťuje rovné zacházení se státními příslušníky. Cizinci, bez ohledu na jejich právní status, se řídí všemi povinnostmi a právy vyplývajícími z pracovněprávních předpisů. Zákon obsahuje výjimku ze zásady rovného zacházení týkající se odborů. Zatímco všichni cizinci se mohou připojit k odborové organizaci, pouze ti, kteří zůstali v Burkina Faso minimálně pět let, mohou vykonávat administrativní a výkonné funkce.

Pracovní řád Burkiny Faso je účinně prosazován pracovním soudem. Odbory jsou dobře organizované a obhajují zájmy zaměstnanců v průmyslových sporech. Pracovníci znají svá práva a neváhejí hledat odškodnění. Kolektivní smlouva z 1. února 1982 rozděluje zaměstnance (dělníky, řemeslníky a vedoucí pracovníky) do osmi kategorií s minimálními základními sazbami od 25 000 CFAF (asi 50 USD) za měsíc. Podmínky zaměstnávání pracovníků podniky jsou stanoveny ve vyhlášce č. 98 ze dne 15. února 1967. Zaměstnavatel by měl požádat uchazeče o zaměstnání o registrační kartu uchazeče o zaměstnání vydanou Úřadem pro zaměstnanost a propagaci, který je součástí Ministerstva práce, zaměstnanosti a mládeže.

Pracovníci Burkiny Faso mají pověst pracovitých a oddaných zaměstnanců. Existuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v oblasti řízení, strojírenství a elektrotechniky.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní zařízení a nouzová nemocniční péče jsou velmi omezené, zejména v oblastech mimo Ouagadougou. Hlavní město Ouagadougou má zdravotní ambulance a nemocnice, ale oblasti mimo hlavní město nejsou rozhodně nejlépe vybavené.

Lékaři a nemocnice budou před provedením jakékoli léčby očekávat okamžitou platbu v hotovosti. Naléhavá pomoc v případě nouze prostřednitvím sanitek je velmi omezená, sanitek je nedostatek a jsou špatně vybavené. V mnoha oblastech jsou nouzové služby zcela nedostupné. V případě vážného onemocnění nebo úrazu by byla nutná lékařská evakuace do místa určení s příslušnými zařízeními. V případě nouze v odlehlejší oblasti mohou být náklady na lékařskou dopravu velmi nákladné.

Důrazně doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění nebo mezinárodní zdravotní pojištění, které pokryje veškeré lékařské náklady v Burkině Faso ve všech vážnějších případech (operace, stomatologický, gynekologický zákrok) odlet do ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 11.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem