Cenné papíry

Evidence cenných papírů

Evidence cenných papírů ve smyslu centrální evidence se dotýká zejména cenných papírů zaknihovaných. S výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, pokud jsou vedeny v samostatné evidenci, zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci České národní banky podle zákona upravujícího činnost České národní banky a zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ministerstva podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla jsou zaknihované cenné papíry vedeny v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář. Český kapitálový trh je tak standardizován, vyhovuje evropským požadavkům a registraci investičních nástrojů a vypořádání obchodů je tak efektivní.

Osobami, které mohou vést evidenci navazující na Centrální depozitář, jsou:

 1. obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 2. ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem,
 3. Česká národní banka,
 4. zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti osob uvedených v bodech 1. a 2., a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice,
 5. centrální depozitář, zahraniční centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů nebo zahraniční osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů.

V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být evidovány:

 • zaknihované cenné papíry kolektivního investování,
 • listinné investiční nástroje v úschově nebo imobilizované cenné papíry,
 • zahraniční investiční nástroje, které má ve své moci obchodník s cennými papíry za účelem poskytnutí investiční služby,
 • investiční nástroje, které nejsou uvedeny v předchozích bodech, a jejichž povaha to umožňuje.

Samostatnou evidenci investičních nástrojů může vést Centrální depozitář a v závislosti na uděleném povolení též:

 1. obchodník s cennými papíry, který má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 2. ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem,
 3. provozovatel vypořádacího systému, pokud vede tuto evidenci pro v zákoně uvedené investiční nástroje, u kterých je oprávněn vypořádávat pohledávky a dluhy z obchodů,
 4. banka, která má v bankovní licenci uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 5. zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 až 3 a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice.

Evidenci navazující na samostatnou evidenci může vést:

 1. obchodník s cennými papíry, který má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 2. ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem,
 3. provozovatel vypořádacího systému, pokud vede tuto evidenci pro v zákoně uvedené investiční nástroje, u kterých je oprávněn vypořádávat pohledávky a dluhy z obchodů,
 4. banka, která má v bankovní licenci uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 5. zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v předchozích bodech a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice,
 6. centrální depozitář,
 7. zahraniční centrální depozitář, zahraniční centrální depozitář, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů nebo zahraniční osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů.

Evidence cenných papírů se uskutečňuje na majetkových účtech, a to jednak na účtech vlastníků pro osoby, které jsou vlastníky investičních nástrojů evidovaných na těchto účtech, a jednak na účtech zákazníků, které jsou vedeny pro osoby, které nejsou vlastníky investičních nástrojů evidovaných na těchto účtech, a které vedou evidenci navazující na evidenci vedenou Centrálním depozitářem nebo na samostatnou evidenci.

Centrální depozitář vede centrální evidenci cenných papírů na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem, vede tuto evidenci na účtech vlastníků. Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků.

Náležitosti majetkového účtu

Majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické osoby též rodné číslo. Na majetkovém účtu se evidují alespoň investiční nástroje, samostatně převoditelná práva spojená s investičními nástroji, zástavní právo k investičním nástrojům a pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými investičními nástroji.

Dále se evidují údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem. U fyzické osoby oprávněné vykonávat tato práva a u fyzické osoby, která je zástavním věřitelem, se eviduje též rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, eviduje se datum jejího narození. U cenných papírů se dále eviduje omezení výkonu práva nakládat s cenným papírem stanovené emitentem.

Zápis do evidence cenných papírů a účinky převodu cenných papírů

Rozhodující pro uplatnění práv spojených se zaknihovaným cenným papírem jsou údaje zapsané na účtu vlastníka k závěrce dne určené centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, prováděcím právním předpisem u samostatné evidence nebo v pravidlech pro vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou.

Zápis do evidence cenných papírů se provede na základě příkazu oprávněné osoby. Zápis se provede neprodleně po přijetí příkazu, pokud oprávněná osoba nestanoví pozdější okamžik zápisu. Jestliže osoba dává příkaz k zápisu do evidence cenných papírů vedené centrálním depozitářem prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře (tj. např. prostřednictvím banky, obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu apod.), účastník centrálního depozitáře ověří oprávněnost této osoby k podání příkazu. V ostatních případech ověřuje oprávněnost osoby k podání příkazu k zápisu do evidence cenných papírů osoba, která tuto evidenci vede.

K převodu vlastnictví zaknihovaného cenného papíru na nového vlastníka dochází v okamžiku zápisu převodu na účet zákazníků. Majitel účtu zákazníků je povinen neprodleně zapsat tuto změnu na účtu vlastníka. Převádí-li se zaknihovaný cenný papír a změna se zapisuje na účtu zákazníků, dochází k převodu vlastnictví k okamžiku zápisu na účet vlastníka; změna se zapíše neprodleně, nejpozději však do závěrky dne. Účinky převodu cenného papíru nastávají i tehdy, jestliže převodce neměl právo zaknihovaný cenný papír převést. V takovém případě se ten, na koho je zaknihovaný cenný papír převáděn, stává jeho vlastníkem; to neplatí, jestliže ten, na koho je zaknihovaný cenný papír převáděn, věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

Příkaz k zápisu změny vyplývající z převodu cenného papíru do příslušné evidence dá neprodleně obchodník s cennými papíry, který obstaral převod cenného papíru nebo organizátor regulovaného trhu či provozovatel vypořádacího systému, pokud se převod cenného papíru uskuteční na regulovaném trhu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby