Černá Hora: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)

viz následující kapitoly

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zboží

-1 379,8

-1376,4

-1 463,5

-1 657,2

-1 931,5

-1 860,06

-2 185,2

Vývoz

375,6

357,5

325,2

345,3

371,5

334

415,5

Dovoz

1 773,4

1 733,9

1 788,8

2 002,6

2 303,031

2 152,53

2 600,7

Služby

653,2

690,3

789,1

769,0

852,445

936,132

1 020,21

Celkem

-675,4

-686,0

-674,3

-888,2

-1 079,05

-923.9

– 1 164,99

Údaje jsou v mil. EUR
Zdroj: Centrální banka Černé Hory 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Import

 

Export

 

Obrat

Partner

mil. EUR

% z celku

Partner

mil. EUR

% z celku

Partner

mil. EUR

% z celku

 

Svět

2,600

100,0

 

Svět

415,5

100,0

 

Svět

2,158

100,0

1

EU 28

1,254

48,3

1

EU 28

160,11

38,5

1

EU 28

1,094

50,07

2

Srbsko

500,4

19,3

2

Srbsko

107,9

25,96

2

Srbsko

392,5

17,96

3

Německo

244,16

9,2

3

Maďarsko

44,9

10,8

3

Německo

228,6

10,46

4

Itálie

185,02

7,1

4

Bosna a Hercegovina

29,8

7,1

4

Itálie

173,7

7,9

5

Bosna a Hercegovina

163,19

6,27

5

Kosovo

29,3

7,05

5

Řecko

154,01

7,04

6

Řecko

156,08

6,0

6

Slovinsko

25,4

6,1

6

Chorvatsko

147,5

6,7

7

Chorvatsko

150,6

5,8

7

Česko

19,67

4,7

7

Bosna a Hercegovina

133,3

6,1

8

Francie

59,23

2,2

8

Německo

15,84

3,8

8

Francie

57,7

2,64

9

Slovinko

54,73

2,1

9

Polsko

13,7

3,3

9

Španělsko

47,07

2,15

10

Polsko

49,73

1,9

10

Albánie

13,2

3,17

10

Rakousko

44,01

2,01

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Import

Export

Členění dle HS 2

Hodnota (mil. euro)

Členění dle HS 2

Hodnota (mil. euro)

XVI

Machinery and appliances

382,089

III

Wood and articles of wood

34,995

V

Mineral products

329,408

IV

Prepared foodstuffs, beverages, spirits, tobacco subs.

32,457

VI

Products of the chemical or allied industry

264,205

VI

Products of the chemical or allied

27,989

XV

Base metals and articles thereof

227,692

XV

Base metals and articles thereof

108,827

IV

Prepared foodstuffs, beverages, spirits, tobacco subs.

277,986

V

Mineral products

124,102

Členění dle SITC 1

Členění dle SITC 1

7

Machinery and transport equipment

578,146

6

Manufactured goods classified chiefly…

97,205

6

Manufactured goods classified chiefly…Mineral fuels, lubricants and related…

471,122

2

Raw materials, except fuels

 

89,452

8

Miscellaneous manufactured articles

371,969

3

Mineral fuels, lubricants and related…

90,251

5

Food and live animals

474,391

7

Machinery and transport equipment

40,452

3

Mineral fuels, lubricants and related…

284,052

 

Chemical and related products 28,936

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Černá Hora je členem CEFTA. S Ruskou federací má Dohodu o zóně volného obchodu pro zboží, u něhož bylo alespoň 51% hodnoty vyrobeno v Černé Hoře. Dne 1. 5. 2010 vstoupila v platnost její Stabilizační a asociační dohoda s EU.

Svobodná celní zóna je v Černé Hoře vnímána jako jeden z nástrojů na podporu přílivu zahraničních investic. Existence těchto zón sice přispívá ke zvýšení vývozu, transferu moderní technologie i větší domácí zaměstnanosti, v praxi však nejsou příliš rozšířeny.

Přijatý zákon o podnicích zakládaných a působících za zvláštních podmínek umožňuje zahraničním fyzickým a právnickým subjektům zakládat firmy činné v mezinárodním obchodě, ve vývozu domácích výrobků a služeb, nabízející finanční i nefinanční služby, management či poradenské a další aktivity. V zóně nesmí působit podniky s ekologicky závadnou produkcí ani vojenské firmy.

Zboží dopravené do svobodné celní zóny je osvobozeno od 9% daně ze zisku, celních dávek i DPH. Týká se to i zboží určeného k výstavbě či udržování objektů a infrastruktury uvnitř zóny. Dovoz a vývoz v ní nepodléhá kontingentům ani jiným obchodním omezením. Zákon v zóně nelimituje kapitálové vklady ani transfer zisku a akcií. Subjekty celní zóny jsou osvobozeny od placení daně z nemovitosti. Právní jistoty uživatele jsou posíleny jeho výlukou z případného zestátnění. Za pracovníky zóny je třeba hradit 6% důchodové a invalidní pojištění a 4% zdravotní pojištění.

Jedinou operující free zónou je:

AD Luka Bar (Port of Bar Holding) Obala 13. Jula bb
85000 Bar, Montenegro
Phone/Fax: +382 30 312 666
E- mail: lukabar@t-com.me
Web: www.lukabar.me

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Přímé investice (net)

389 104

461 591

323 879

353 940

619 274

371 568

484 332

327 575 344 742

1. Aktiva

-12 334

-20 760

-13 047

-20 662

-11 064

167 024

10 115

 87 231 59 773

1.1. Equity capital and reinvested earnings

-24 199

-2 604

-3 546

-7 860

-10 976

160 656

– 5 220

33 789 7 892

1.2. Debt instruments

11 865

-18 156

-9 501

-12 802

-88

6 368

15 335

53 442 51 881
1.3. Liabilities

401 438

482 350

336 926

374 602

630 338

204 543

494 448

414 805 404 515

2.1. Equity capital and reinvested earnings

314 980

416 623

247 955

207 535

418 779

82 200

340 186

292 116 237 996

2.2. Debt instruments

86 458

65 728

88 971

167 067

211 559

122 343

154 262

122 690 166 520

Údaje v mil. EUR

Země

Celkový objem investic (mil. EUR)

Maďarsko

54 425,56

Itálie

6 783,70

Velká Británie

11 565,57

Rusko

69 972,17

Švýcarsko

43 703,99
Německo

37 047,57

Srbsko

31234,79

Kypr

9 913,92

Turecko

34 263,95

Španělsko

5 453,07

Malta

2 441,35

Rakousko

920,95

Jihoafrická republika

624,79

Nizozemsko

33 414,62

Velká Británie

10 274,95

Chorvatsko

13 573,59

Lucembursko

2 866,41

Polsko 7 012,23
Slovinsko 21 163,15
Monako 8 404,45
Belgie 5 862,41
Česká republika 3 327,59
Bosna a Hercegovina 33 516,53
Katar 730,16
Lotyšsko 845,49
Panama 3 910,02
Švédsko 4 374,76
Francie 5 488,92
a další země  
Celkem

769 972,85

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jako největší problémy podnikání v ME bývají uváděny úvěrová nedostupnost, vysoké daně, restriktivní regulace na trhu práce, nedostatečná infrastruktura, byrokracie, slabá pracovní disciplína práceschopného obyvatelstva a jen v menší míře korupce a organizovaný zločin, jakkoli je všeobecně považována za největší problém ME.

Produktivita práce v zemi je na úrovni pouhých 30 % průměru produktivity dosahované v EU.

V zájmu přílivu zahraničních investic zúžila vláda Černé Hory dřívější investiční restrikce, umožnila transfer/repatriaci zisku a dividend a poskytla četné investiční záruky. Za tím účelem byly přijaty dvě desítky zákonů. Nejvýznamnějšími je Zákon o zahraničních investicích, Zákon o podniku, Zákon o insolventnosti, Zákon o transferu vlastnických práv, Zákon o účetnictví, Zákon o svobodných zónách, Zákoník práce, Zákon o bezpečnosti, Koncesní zákon, Restituční zákon, a balíček zákonů z oblasti daňové politiky.

Zákon o zahraničních investicích sjednocuje proceduru schvalování dohody o zahraniční investici, snižuje minimální podíl účasti zahraničního kapitálu z 51 na 25 %, rozšiřuje aktivity, v nichž může cizinec mít většinový podíl, sjednocuje postavení zahraničního investora s domácím v daňových otázkách, právní ochraně a ochraně majetku. Zaručuje právo transferu na jinou osobu jakož i repatriace zisku, zahraničnímu investorovi poskytuje ochranu před vyvlastněním majetku. V porovnání s předchozím zákonem je kratší a transparentnější.

Legislativní prostředí dále upravuje přes dvacet obchodních zákonů. Nejvýznamnějšími jsou Zákon o obchodních organizacích (zjednodušil proceduru registrace podniků), Zákon o obchodní insolvenci, Zákon o účetnictví a auditu, Zákon o konkurenci, Celní zákon, Zákoník práce, Zákon o Centrální bance, Zákon o příspěvcích, Zákon o stávkách, Zákon o elektronickém podpisu a Zákon a svobodných zónách.

Nově založený výrobní či zpracovatelský podnik v ekonomicky nerozvinutém regionu je osvobozen od placení daní ze zisku v průběhu prvních tří let. Daň ze zisku se při investici do základního jmění snižuje o 25 % této investice (max. však 30 % původně vypočítané daně pro daný rok). Dovozy výrobního zařízení pro zahraniční investice (ne osobní vozy a hrací automaty) jsou osvobozeny od placení dovozního cla. Suroviny a náhradní díly, které se Černé Hoře nevyrábějí či nejsou vyráběny v dostatečném množství, jsou osvobozeny od placení dovozního cla. Jsou-li příjemci tohoto zboží výrobní firmy, snižuje se clo na 50 % (toto ustanovení zní poněkud složitě, doporučujeme se v případě potřeby ujistit o přesném výkladu pro řešení konkrétní situace, např. v Montenegro Investment Promotion Agency (MIPA; tel.: 00382 20 203 140, 203 141, 202 910).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Podgorici (Černá Hora) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem