Chile: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.   Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

  1. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

Podkapitoly:

  1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
  2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
  3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
  4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
  5. Smluvní základna mezi oběma státy
  6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Chile (v mil. USD)
  Vývoz ČR Dovoz ČR Obrat
2014 49 9,9 39
2015 45 10 34
2016 81 9,4 71
2017 67 14,5 52
2018 82 16 82

  Zdroj: DIRECON

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob CL Chile 1 551 682 375 807
8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. CL Chile 489 398 106 399
5105 Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané CL Chile 223 579 81 226
3921 Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů CL Chile 175 519 80 519
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně CL Chile 135 613 72 471
2309 Přípravky používané k výživě zvířat CL Chile 1 389 777 57 393
5603 Textilie netkané i impregnované CL Chile 806 234 47 335
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastu CL Chile 225 776 41 390
8504 Elektrické transformátory, statické měniče CL Chile 246 259 40 297
8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany atd CL Chile 78 429 37 201

 Zdroj: ČSÚ

  

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z Chile v roce 2018 – březen 2019 

 

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.)
2204 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný CL Chile 4 136 436 288 927
4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová CL Chile 5 884 612 99 920
1602 Přípravky konzervy jiné z masa drobů CL Chile 1 075 695 92 969
0810 Ovoce ostatní čerstvé CL Chile 1 000 589 81 482
0806 Hrozny vinné čerstvé sušené CL Chile 1 734 290 73 417
0804 Datle fíky ananas avokádo apod čerstvé sušené CL Chile 706 673 67 547
0813 ovoce sušené ne ořechy banány citrusy CL Chile 1 683 363 56 208
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry CL Chile 435 130 50 213
0203 Maso vepřové čerstvé chlazené zmrazené CL Chile 423 270 48 936
0304 Filé aj maso rybí čerstvé chlazené zmrazené CL Chile 174 654 38 306

 Zdroj: ČSÚ 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V současné době neregistrujeme žádný bilaterální projekt v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Příkladem úspěšné české investice je společnost R. Jelínek, která mj. formou nových technologií investovala cca 2,5 mil. EUR. Lihovar ročně zpracovává cca 8 000 tun ovoce, hlavně hrušek Williams. Zpracovaný destilát je kompletně exportován kromě mateřského podniku i do SRN, Itálie a dalších zemí. Firma hodlá dále investovat do ovocných sadů.

 

Firma Ferrit s.r.o. uskutečnila investici v důlním průmyslu. Přesné údaje nejsou k dispozici v rámci ochrany obchodních záměrů společnosti.

 

Od roku 2008 úspěšně v Chile podniká společnost Sherlog, která se specializuje na systémy pro monitoring automobilů, evidence jízd a monitoring potrubí.

 

V roce 2016 otevřela v Chile pobočku dopravní firma Czechoslovak Ocean Shipping (COS).

 

V roce 2016 začala v Chile pracovat pobočka české firmy MICRONIX.

 

V roce 2018 otevřela v Chile svou pobočku společnost Šindlar group. s.r.o., která se specializuje na projekty v oblasti vodohospodářství a hydroenergetiky.

 

Doposud největší českou investicí v Chile jsou aktivity firmy Solek, která se specializuje na výstavbu fotovoltalických elektráren o výkonu od 3 do 9 MW. K počátku května 2019 firma v Chile již 3 takové elektrárny postavila a provozuje, další 3 jsou  ve výstavbě, a cca70 projektů o celkovém finálním výkonu kolem 700 MW je v různé fázi rozpracovanosti. Společnost Solek doposud v Chile investovala 20 miliónů USD, v Santiagu má kancelář s 35 zaměstnanci a v nadcházejících 2 letech plánuje investovat kolem 700 miliónů USD.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době existují mezi ČR a Chile tři hlavní smluvní dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů s Chile:

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic – podepsaná během návštěvy chilského ministra zahraničních věcí v ČR 24. 1.1995, vstoupila v platnost 2. 12. 1996. Byla uzavřena na 15 let s možností automatického prodlužování o 1 rok. V důsledku vstupu ČR do EU bylo potřeba uvést znění Dohody do souladu s normami EU; proto ZÚ Santiago předal chilské straně v červenci 2005 iniciační nótu. Podle posledního vyjádření chilské strany je projednávání nového českého návrhu dohody pozastaveno do doby, dokud chilská strana nedefinuje svůj jednotný postoj k renegociovaným dohodám se zeměmi Chilská strana argumentuje dostatečným zajištěním této problematiky v rámci Asociační dohody EU-Chile, v případě ostatních zemí je ochrana investic řešena v rámci dohod o volném obchodu.
  • Dohoda o spolupráci v oblasti veterinární (podepsána 3. 1999 během návštěvy prezidenta E. Freie v ČR)
  • Dohoda o sociálním zabezpečení (podepsána 7. 12. 2000 v Santiagu de Chile během návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana)

K podpisu je připraveno Memorandum o spolupráci mezi ozbrojenými silami ČR a Chile.

V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce je definována vzájemná spolupráce mezi ČR a Chile ustanoveními asociační dohody mezi EU a Chile (AD plně vstoupila v platnost k 1. 3. 2005 po ratifikaci Přístupových protokolů k AD).

 

Obchodní část pro bilaterální relaci ČR-Chile je v platnosti od 1. 5. 2004, tj. od našeho vstupu do EU. Obchodní dohoda mezi ČR a Chile z roku 1994 byla vypovězena ke konci června 2003 na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do EU a z něj vyplývajících závazků vzhledem k jednotné obchodní politice EU.

 

Dne 2. 12. 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku., v procesu schvalování Parlamenty. 21. prosince 2016 vstoupila v platnost.

Ustanovení této smlouvy se budou provádět:

v České republice:

pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2017 nebo později;

a v Chilské republice:

pokud jde o daně z příjmů dosažených a částek vyplácených, připisovaných na účet, daných k dispozici nebo zaúčtovaných jako náklad k 1. lednu 2017 nebo později; a

pokud jde o daně z majetku, za předpokladu a do té míry, že jsou takové daně Chilskou republikou ukládány, na daně vybírané ve vztahu k majetku vlastněnému k 1. lednu 2017 nebo později, pokud tedy jsou takové daně v této době ukládány, jestliže nikoliv, tak k 1. lednu roku, v němž budou majetkové daně v Chilské republice zavedeny, nebo později.

Text této významné mezinárodní smlouvy je standardně v České republice publikován ve Sbírce mezinárodních smluv. V mezidobí je možné do textu smlouvy nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, popř. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Chile jako člen OECD z hlediska kritérií EU  již nesplňuje podmínky příjemce rozvojových fondů. Spolupráce pobíhá na jiných úrovních, zejména na základě konkrétních projektů regionálního a tematického charakteru. Více na webových stránkách EU v Chile. Rozvojová spolupráce z prostředků státního rozpočtu ČR není v Chile realizována.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Santiagu de Chile (Chile) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem