Dánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

Dánsko je významným obchodním partnerem ČR nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Na základě statistik zahraničního obchodu ČR za rok 2018 bylo Dánsko 21. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, přičemž obchod s Dánskem v uvedeném roce představoval 7,75 % celkového obratu českého zahraničního obchodu. 

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá cca 90 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku, jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb.

Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v 90. letech podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílel na financování 32 projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK (1,3 mld. CZK). V mnoha případech byly projekty IOE podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU.

Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala společnost  TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR. Vedle těchto společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S, NKT Holding, Bang&Olufsen, Coloplast, Fibertex, Faerch Plast, Jysk, Kompan, Novo Nordisk, atd.

Nejnovější významnou investicí bylo rozšíření závodu na výrobu hraček LEGO.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dle dostupných statistik za rok 2018 pokračuje nárůst vzájemné obchodní výměny. Zejména na straně dovozu z Dánska do ČR došlo za posledních pět let k navýšení o cca 36 %. Jakkoliv se hodnota vývozu takto markantně už nezvyšuje, i tak je zřejmý významný nárůst celkového obratu obchodních vztahů o více než 13 %. Celková obchodní bilance je nadále výrazně pozitivní ve prospěch České republiky a přesahuje polovinu hodnoty dánského exportu do ČR.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR

 

2014

2015

2016

 2017   

2018

2014-2018
změna

Celkový obrat

2 237,8

2 136,4

 2 196,6

2 347,6

2 576,8

+ 13,1 %

Vývoz z ČR

1 511,0

1 380,2

 1 467,4

1 553,4

1 568,7

+ 2,0 %

Dovoz do ČR

726,7

756,1

 729,1

794,2

1 008,2

+ 36,2 %

Bilance ČR-DK

+ 784,3

+ 624,1 

+ 738,3 + 759,2 + 560,5

 

    Zdroj: ČR, ČSÚ

Nejvýznamnější českou exportní položkou jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily, které v loňském roce dosáhly podílu cca 15,5 %. Na dánském trhu se dle statistik dánské automobilové asociace De Danske Bilimportoerer v roce 2018 prodalo 12 934 osobních automobilů značky Škoda, což představuje tržní podíl 5,9 %. Postupně narůstá také český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z výrobních linek kolínského závodu TPCA a automobilů značky Hyundai z továrny v Nošovicích.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dovozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které nadále ve vzájemném obchodě převažují. Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou farmaceutické výrobky a osobní automobily, dále následují výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu, a poté je rovněž zpracován detailní přehled nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních obchodovaných komodit.

Následující tabulky uvádějí strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR za rok 2018:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Potraviny a živá zvířata

31 168

Nápoje a tabák

2 533

Surové materiály, nepoživatelné

6 690

Minerální paliva, maziva apod.

15 896

Živočišné a rostlinné oleje

800

Chemikálie a příbuzné výrobky

430 564

Tržní výrobky

180 265

Stroje a dopravní prostředky

720 636

Průmyslové spotřební zboží

151 136

Komodity a předměty obchodu jiné

1 292

 

Dovoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Potraviny a živá zvířata

49 718

Nápoje a tabák

4 735

Surové materiály, nepoživatelné

23 665

Minerální paliva, maziva apod.

1 415

Živočišné a rostlinné oleje

1 123

Chemikálie a příbuzné výrobky

432 590

Tržní výrobky

97 786

Stroje a dopravní prostředky

207 709

Průmyslové spotřební zboží

186 233

Komodity a předměty obchodu jiné

92

 

Vývoz – 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

 

Název zboží

2018

5429

Léčiva

261 945

7812 Motorová vozidla k dopravě osob 232 945

7523

 Ostatní zařízení k autom. zprac. dat 117 451 

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

 84 244

7641

Telefonní přístroje(vč. mobilních)   29 556

7642

Mikrofony, reproduktory

 28 218

7527

Paměťové jednotky

 27 861

5416

Glykosidy, lečebné žlázy a jiné orgány

 25 775

8931

Plastické předměty k dopravě či balení zboží

 25 507

6618

Staveb. materiál z osinkocementu, vyztuženého cementu

 19 232

 

Dovoz – 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Kód zboží

Název zboží

2018

5429

Léčiva

221 973

8942

Tříkolky, kočárky, hračky, puzzle

102 651

5416

Glykosidy, léčebn žlázy nebo jiné orgány

75 080

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

 60 099

6842

Hliník. slitiny hliníku

 28 175

7843

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

 25 126

8931

Plastické předměty k dopravě či balení zboží

 19 210

7728

Díly vhodné pro skupiny 772.4, 5 a 6

 15 112

6732

Ploché válc. výrobky ze železa

 11 519

5169

Organické chemikálie

 10 256

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR – Dánsko představují v roce 2018 příjmy ze služeb cca 17,5 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK

Běžný účet platební bilance – příjmy:

Hodnota 

– zboží

25 051,2 mil. CZK

– služby

7 807,8 mil. CZK

– prvotní důchody 929,6 mil. CZK

– druhotné důchody

55,2 mil. CZK

Celkem běžný účet

33 843,7 mil. CZK

 

Bilance vzájemné výměny služeb

Služby

 Hodnota

– příjmy

7 807,8 mil. CZK

– výdaje

3 271,5 mil. CZK

– saldo

4 536,3 mil. CZK  

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (cca 39 %) a cestovní ruch (18 %).

 

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB – běžný účet platební bilance 2018 mezi ČR a Dánskem (v mil. CZK):

Přehled o struktuře služeb – běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem
  Příjmy Výdaje Saldo
Doprava 3 027,3 1 451,2 1 576,1
Námořní doprava 54,9 305,8 -250,9
Letecká doprava 99,8 26,3 73,5
Ostatní doprava 2 869,3 1 118,5 1 750,8
Poštovní služby 3,2 0,5 2,7
Cestovní ruch 1 385,9 222,8 1 163,1
Pracovní cesty 183,2 159,4 23,8
Soukromé cesty 1 202,7 63,4 1 139,3
Ostatní služby
Služby v oblasti stavebnictví 10,7 27,8 -17,1
Pojišťovací služby 42,2 37,1 5,1
Finanční služby 28,0 -1,0 29,0
Služby výpočetní techniky a informační služby 509,9 192,4 317,6
Autorské a jiné odměny a licenční poplatky 10,3 444,2 -433,9
Ostatní služby obchodní povahy 1014,0 828,2 185,7
Výzkum a vývoj 132,5 2,8 129,7
Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení 623,3 669,8 -46,5
Technické služby, služby souvis. s obchodem a ostatní podnikatel. služby 258,1 155,6 102,5
Osobní, kulturní a rekreační služby 30,6 14,7 15,9
Vládní služby j.n. 0,0 0,0 0,0
Nezařazené služby 0,0 0,0 0,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či kancelář CzechTrade (Zahraniční zastoupení se sídlem ve Stockholmu) spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh – vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd.

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést následující oblasti:

 • cestovní ruch
 • logistika / doprava
 • obchod s nemovitostmi
 • podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) – bez rozlišení obchodu se zbožím a službami, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Nově byla proto založena asociace poskytovatelů služeb Danish Service Industries při největším podnikatelském svazu v Dánsku (Dansk Industri – DI). Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů čítá cca 1 500 společností. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy se v Dánsku prakticky kapitálově neangažují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dopisem ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany z 2. 5. 1994, byla stvrzena sukcese do 15 bilaterálních smluv a dohod.

V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18. 4. 1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
 • Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha 23. 12. 1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5. 5. 1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23. 6. 1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím  o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 25.8.2011) (Pozn. Grónsko a Faerské ostrovy nejsou stranami smlouvy.)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce není ve vztahu k Dánsku ze strany ČR poskytována ani přijímána.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kodani (Dánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem