Dánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

Dánsko je významným obchodním partnerem ČR nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Na základě statistik zahraničního obchodu ČR za rok 2018 bylo Dánsko 21. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, přičemž obchod s Dánskem v uvedeném roce představoval 7,75 % celkového obratu českého zahraničního obchodu. 

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá cca 90 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku, jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb.

Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v 90. letech podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílel na financování 32 projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK (1,3 mld. CZK). V mnoha případech byly projekty IOE podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU.

Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala společnost  TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR. Vedle těchto společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S, NKT Holding, Bang&Olufsen, Coloplast, Fibertex, Faerch Plast, Jysk, Kompan, Novo Nordisk, atd.

Nejnovější významnou investicí bylo rozšíření závodu na výrobu hraček LEGO.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dle dostupných statistik za rok 2019 pokračuje nárůst vzájemné obchodní výměny, a to zejména na straně dovozu z Dánska do ČR, kde došlo za posledních pět let k navýšení o více než 40 %. Hodnota vývozu se za stejné období zvýšila o 29 %, což přispělo k významnému nárůstu celkového obratu obchodních vztahů o více než 33 %. Celková obchodní bilance je nadále výrazně pozitivní ve prospěch České republiky a přesahuje polovinu hodnoty dánského exportu do ČR.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR

 

2015

2016

2017

 2018   

2019

2015-2019
změna

Celkový obrat

2 136,4

 2 196,6

2 347,6

2 576,8

2 842,6

+ 33,1 %

Vývoz z ČR

1 380,2

1 467,4

 1 553,4

1 568,7

1 780,9

+ 29,0 %

Dovoz do ČR

756,1

729,1

794,2 

1 008,2

1 061,7

+ 40,4 %

Bilance ČR-DK

+ 624,1 

+ 738,3

+ 759,2 + 560,5 + 719,2

 

    Zdroj: ČR, ČSÚ

Nejvýznamnější českou exportní položkou jsou osobní automobily, které v loňském roce dosáhly podílu 16 %, a farmaceutické výrobky (cca 15 %). Na dánském trhu se dle statistik dánské automobilové asociace De Danske Bilimportoerer v roce 2019 prodalo 15 067 osobních automobilů značky Škoda, což představuje tržní podíl 6,7 %. Postupně narůstá také český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z výrobních linek kolínského závodu TPCA a automobilů značky Hyundai z továrny v Nošovicích.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dovozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které nadále ve vzájemném obchodě převažují. Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou farmaceutické výrobky a osobní automobily, dále následují výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu, a poté je rovněž zpracován detailní přehled nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních obchodovaných komodit.

Následující tabulky uvádějí strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR za rok 2019:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Potraviny a živá zvířata

28 842

Nápoje a tabák

10 132

Surové materiály, nepoživatelné

4 053

Minerální paliva, maziva apod.

6 818

Živočišné a rostlinné oleje

957

Chemikálie a příbuzné výrobky

450 811

Tržní výrobky

190 075

Stroje a dopravní prostředky

893 918

Průmyslové spotřební zboží

194 325

Komodity a předměty obchodu jiné

1 477

 

Dovoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Potraviny a živá zvířata

48 061

Nápoje a tabák

4 516

Surové materiály, nepoživatelné

22 035

Minerální paliva, maziva apod.

1 538

Živočišné a rostlinné oleje

1 379

Chemikálie a příbuzné výrobky

430 564

Tržní výrobky

103 696

Stroje a dopravní prostředky

199 702

Průmyslové spotřební zboží

188 746

Komodity a předměty obchodu jiné

998

 

Vývoz – 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

 

Název zboží

2019

7812

Motorová vozidla k dopravě osob

286 474

5429

Léčiva

264 762

7523

 Ostatní zařízení k autom. zprac. dat 221 398

8942

Tříkolky, kočárky, hračky, puzzle

46 537

7641

Telefonní přístroje(vč. mobilních)  38 735

7522

Zařízení k automatickému zpracování dat 

32 358

8931

Plastické předměty k dopravě či balení zboží 

25 027

6618

Staveb. materiál z osinkocementu, vyztuženého cementu

24 990

5416

Glykosidy, lečebné žlázy a jiné orgány

 24 337 

7614

Ostatní monitory

23 465

 

Dovoz – 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Kód zboží

Název zboží

2019

5429

Léčiva

246 435

8942

Tříkolky, kočárky, hračky, puzzle

97 629

5416

Glykosidy, léčebn žlázy nebo jiné orgány

89 646

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

79 064

8931

Plastické předměty k dopravě či balení zboží

25 392

7843

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

25 194

6842

Hliník. slitiny hliníku

23 343

6732

Ploché válc. výrobky ze železa

19 021

5169

Organické chemikálie

11 972

7728

Díly vhodné pro skupiny 772.4, 5 a 6

9 992

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR – Dánsko představují v roce 2018 příjmy ze služeb cca 17,5 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK

Běžný účet platební bilance – příjmy:

Hodnota 

– zboží

25 051,2 mil. CZK

– služby

7 807,8 mil. CZK

– prvotní důchody

929,6 mil. CZK

– druhotné důchody

55,2 mil. CZK

Celkem běžný účet

33 843,7 mil. CZK

 

Bilance vzájemné výměny služeb

Služby

 Hodnota

– příjmy

7 807,8 mil. CZK

– výdaje

3 271,5 mil. CZK

– saldo

4 536,3 mil. CZK  

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (cca 39 %) a cestovní ruch (18 %).

 

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB – běžný účet platební bilance 2018 mezi ČR a Dánskem (v mil. CZK):

Přehled o struktuře služeb – běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Doprava

3 027,3

1 451,2

1 576,1

Námořní doprava

54,9

305,8

-250,9

Letecká doprava

99,8

26,3

73,5

Ostatní doprava

2 869,3

1 118,5

1 750,8

Poštovní služby

3,2

0,5

2,7

Cestovní ruch

1 385,9

222,8

1 163,1

Pracovní cesty

183,2

159,4

23,8

Soukromé cesty

1 202,7

63,4

1 139,3

Ostatní služby

Služby v oblasti stavebnictví

10,7

27,8

-17,1

Pojišťovací služby

42,2

37,1

5,1

Finanční služby

28,0

-1,0

29,0

Služby výpočetní techniky a informační služby

509,9

192,4

317,6

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

10,3

444,2

-433,9

Ostatní služby obchodní povahy

1014,0

828,2

185,7

Výzkum a vývoj

132,5

2,8

129,7

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

623,3

669,8

-46,5

Technické služby, služby souvis. s obchodem a ostatní podnikatel. služby

258,1

155,6

102,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

30,6

14,7

15,9

Vládní služby j.n.

0,0

0,0

0,0

Nezařazené služby

0,0

0,0

0,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či kancelář CzechTrade (Zahraniční zastoupení se sídlem ve Stockholmu) spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh – vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd.

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést následující oblasti:

 • cestovní ruch
 • logistika / doprava
 • obchod s nemovitostmi
 • podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) – bez rozlišení obchodu se zbožím a službami, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Nově byla proto založena asociace poskytovatelů služeb Danish Service Industries při největším podnikatelském svazu v Dánsku (Dansk Industri – DI). Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů čítá cca 1 500 společností. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy se v Dánsku prakticky kapitálově neangažují.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dopisem ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany z 2. 5. 1994, byla stvrzena sukcese do 15 bilaterálních smluv a dohod.

V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18. 4. 1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
 • Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha 23. 12. 1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5. 5. 1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23. 6. 1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím  o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 25.8.2011) (Pozn. Grónsko a Faerské ostrovy nejsou stranami smlouvy.)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce není ve vztahu k Dánsku ze strany ČR poskytována ani přijímána.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kodani (Dánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem