Datové schránky

Přestupky, organizace systému a úkony MV ČR

Přestupky spáchané prostřednictvím datových schránek

Některé úkony jsou prostřednictvím datových schránek zakázány, a pokud je osoba užívající datovou schránku učiní, musí počítat se sankcí.

Jedná se zejména o následující úkony a jednání:

 • šíření nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení;
 • šíření počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

Za takové přestupky může být fyzické osobě uložena pokuta, a to v případě šíření nevyžádaných sdělení až do výše 10 000 Kč a v případě šíření škodlivých programů až do výše 20 000 Kč. U právnických osob a podnikajících fyzických osob je pak hranice sankcí zvýšena na částky 10 000 000 Kč a 20 000 000 Kč.

Správním orgánem, který přestupky projednává, je Ministerstvo vnitra ČR.

Organizace systému a úkony Digitální a informační agentury v systému datových schránek

Jak již bylo uvedeno, systém datových schránek je informační systém veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jeho uživatelích. Z důvodu bezpečnosti dat kolujících v systému je systém rozdělen, s účinností od 1. 4. 2023, mezi nově zřízenou Digitální a informační agenturu (dále jako „Agentura“, zřízena zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby), která vykonává funkci správce systému (dříve funkci správce vykonávalo Ministerstvo vnitra ČR) a Českou poštu, s. p., která systém datových schránek provozuje.

Rozdělení systému mezi správce a provozovatele je zejména z důvodu ochrany informací, které datovou schránkou zasílají a přijímají jednotliví uživatelé. Pravomoci v rámci systému jsou rozděleny tak, aby ani jeden subjekt nemohl bez druhého do datových zpráv nahlížet, nebo nemohl zneužít informace o jednotlivých odesílatelích a adresátech.

Funkce Agentury jako správce systému je taková, že Agentura:

 • připojí k datové zprávě odeslané z datové schránky data prokazující existenci datové zprávy k okamžiku jejího odeslání z datové schránky;
 • dodá datovou zprávu odeslanou z datové schránky do datové schránky osoby, která je odesílatelem označena jako adresát;
 • oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal, byla dodána do datové schránky adresáta, a toto oznámení zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat;
 • vyrozumí adresáta o dodání datové zprávy do jeho datové schránky na jím zvolenou elektronickou adresu nebo jiný technický prostředek pro vyrozumění; adresát je v tomto případě povinen uhradit náklady, které ministerstvu v souvislosti s vyrozuměním vznikly, s výjimkou, bylo-li vyrozumění učiněno na adresátem zvolenou elektronickou adresu;
 • oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal do datové schránky adresáta, byla doručena, a toto oznámení zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat;
 • oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, neexistuje;
 • oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, je znepřístupněna, a to i zpětně;
 • oznámí odesílateli, že datová schránka, do které odeslal datovou zprávu, byla zrušena,
 • vede evidenci o datu a času událostí podle §20 zákona č. 30/2008 Sb. včetně identifikace datové zprávy, odesílatele a adresáta;
 • zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob, které mají zřízenu datovou schránku.

Agentura je zároveň oprávněna datovou zprávu zničit, pokud u ní zjistí výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, které jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému datových schránek nebo na informacích v tomto informačním systému, nebo pokud existuje podezření, že zasílaná zpráva obsahuje viry.

Ministerstvo stanovuje vyhláškou č. 193/2009 Sb. přípustné formáty datové zprávy, maximální velikost datové zprávy, dobu uložení datové zprávy v datové schránce. V případě technického pokroku je tak možné prostou vyhláškou rozšiřovat a upravovat jednotlivé technické náležitosti systému.

Česká pošta, s. p. pak je provozovatelem systému, který zajišťuje provoz systému po technické stránce. Jeho součástí není možnost nahlížet do doručovaných zpráv, a to z důvodu zachování listovního tajemství.

Doplňkové služby a ceny spojené s datovou schránkou

Doplňkové služby spojené s datovou schránkou

V souvislosti s datovými schránkami jsou v současnosti nabízeny i další doplňkové služby, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu, ale přímo jejich uživateli. Doplňkové služby jsou zatím nabízeny převážně ze strany České pošty, s. p., která jako provozovatel měla nejvíce času na přípravu případných doplňkových služeb.

Zatím jsou nabízeny zejména tyto služby:

 • Datový trezor pro ukládání zpráv z datové schránky, které by jinak byly smazány po 90 dnech.
 • Bezpečný klíč k datové schránce, který poskytuje vyšší úroveň zabezpečení připojení do datové schránky.
 • Upozornění na příchozí datové zprávy formou SMS.
 • Poštovní datové zprávy, což jsou elektronické obdoby doporučeného dopisu, které si vzájemně mohou posílat právnické osoby, OSVČ a fyzické osoby.

V současné době již také existuje celá škála programů, které je možno pro zjednodušení práce s datovými schránkami využívat jako alternativu k standardní webové aplikaci.

Cena za vedení datové schránky a odesílání datových zpráv

Datová schránka je pro všechny subjekty, ať mají datovou schránku zřízenu na základě zákona nebo žádosti, zřízena bezplatně a bezplatně jim jsou také zaslány přístupové údaje k ní. Náklady spojené se správou a vedením datových schránek hradí stát z příslušné rozpočtové kapitoly, podle návrhu Ministerstvem vnitra ČR.

Odesílání zpráv pro orgány veřejné moci je také hrazeno z rozpočtu státem.

Soukromé subjekty, které posílají datovou zprávu orgánu veřejné moci, ji posílají zdarma a cenu za takto poslanou zprávu nese stát. Soukromé datové zprávy (Poštovní datové zprávy) zůstávají nadále zpoplatněny, a to částkou 10 Kč za jednu zprávu. Ve srovnání s cenou doporučeného dopisu tak jde o cenu více než příznivou.

Provoz datových schránek je tak pro soukromé osoby v zásadě bezplatný, některé úkony však zpoplatnění podléhat mohou, jako je tomu například u poplatku za vedení Datového trezoru. Cena za zasílání soukromých zpráv činí zlomek ceny za odeslání listinných dopisů, což lze považovat za projev snahy vedoucí k navýšení objemu digitální komunikace nikoliv pouze ve vztahu k orgánům státní správy.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme