Dominikánská republika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dominikánský trh je pro české exportéry velmi zajímavý i přesto, že se jedná o trh relativně malý, a to jak počtem obyvatelstva, tak rozlohou. Největším zdrojem příjmů pro národní hospodářství a tvorbu HDP představuje turistika a na ní navazující odvětví a dále zejména odvětví komunikací a volné zóny. Pro úspěšný vstup na dominikánský trh je nutný místní zástupce, který jednak zná klientelu v oboru a jednak místní mentalitu a zvyklosti, které se ve větší míře neliší od ostatních zemí Latinské Ameriky. Pro kvalitní zpracování trhu je nutná distribuční sít, organizovaná s pomocí místního zástupce.

 

V DR se nenachází velvyslanectví ČR a tato relace se obchodně rozvíjí na bázi přímých kontaktů českých exportérů s dominikánskými partnery, za účasti některých tradičních obchodních zástupců, bez kterých by nebylo možno exporty realizovat. Zastupitelská síť je nedostatečná a nepokrývá potřeby většiny českých výrobců.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dominikánský trh je liberální s otevřeným tržním prostředím pro podnikání a pro vstup zahraničních investorů do všech odvětví národního hospodářství. Politika vlády umožňuje volné působení zahraničních firem na trhu. Zahraniční obchod se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky, výjimkou je však speciální materiál. Doklady obvykle vyžadované při dovozu jsou

  • celní deklarace
  • obchodní faktura
  • přepravní dokumenty
  • podle druhu zboží certifikát kvalit, sanitární, fytosanitární, o původu zboží apod.

Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón. Kontrola vývozu má pouze statisticko- evidenční účel.

 

Dovoz zboží přes dominikánskou celnici může být pomalý a byrokratický a výklad celnice může provokovat stížnosti obchodníků a arbitráž. Dominikánský vláda zavedla způsob celního oceňování podle WTO v r. 2001. Na dovoz zemědělských produktů se vyžaduje zdravotní povolení, zejména na dovoz živého dobytka z USA.

DR nemá agresivní vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákoník práce z r. 1992 upravuje vztahy mezi společnostmi a zaměstnanci a ostatní pracovně právní podmínky. Státní pracovní sekretariát dohlíží na dodržování Zákoníku práce a tzv. pracovní soudy mají ve své jurisdikci pracovní spory. Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil se neliší.

Pracovní podmínky: nejméně 80% zaměstnanců musí být Dominikánci, u vedoucích zahraničních funkcionářů firem není vyžadováno dominikánské státní občanství. Dominikánští zaměstnanci mají stejná práva jako cizinci, tzn. mají nárok na stejnou výši platu, práva podmínky jako cizinci.

Pracovní doba: normální pracovní týden je 44 hodin, s osmihodinovou dobou. Obvykle se však pracuje 40hod týdně od pondělí do pátku a zbývající 4 hodiny společnosti obvykle přesunují na sobotu. Pracovní týden zaměstnanců na částečný úvazek nesmí překročit 29 hodin.

Placené volno: povinné placení volna je následující: 5 dní na svatbu, 3 dny na pohřeb a 2 dny na narození potomka

Dovolená: po splnění jednoho roku pracovního poměru vzniká nárok na 14 pracovních dní dovolené

K registraci firmy je nutno požádat o zápis v obchodním rejstříku, přikládá se vyplněná žádost o registraci, stanovy se jménem a sídlem firmy, druh podnikání, výše kapitálů, majitel firmy aj., a to prostřednictvím specializovaných právních kanceláří. Poté je přiděleno registrační číslo a firma se zaregistruje jako místní a má identická práva a povinnosti jako kterákoliv domácí firma. Společnost se musí registrovat také v rejstříku daňových poplatníků.

Zahraniční investor může v zemi založit pobočku .

Specifická je registrace firem se zájem o aktivity ve volné zóně, povolovací a registrační řízení provádí Cosejo Nacional de las Zonas Libres.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních aj. reklamních akcí se doporučuje využívat služeb specializovaných agentur na DR, které ve spolupráci s místním zástupcem mohou volit operativně optimální formy působení na trh a efektivnost vlažených prostředků na propagaci. Zástupce může navíc na místě průběžně sledovat dopady propagačních akcí a aktivně reagovat na odezvu trhu a nové podněty, které by vedly k navázání nových obchodních styků. Pro propagaci se využívají všechny formy působení na podnikatelskou sféru a ve značné míře se využívají i HSP. Odvětví telekomunikací je v DR na vysoké úrovni a pracuje s novými moderními špičkovými technologiemi, především z UDS. Propagační služby v DR jsou realizovány prostřednictvím specializovaných agentur. Obchodní korespondenci je nutno vést ve španělštině, v krajním případě v angličtině, stejně jako katalogy, prospekty a další propagační tiskový a inzertní materiál.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominikánská republika posílila práva na ochranu duševního vlastnictví reformou v r. 2000 a má poměrně širokou legislativu na ochranu autorských práv a průmyslového vlastnictví a regulatorní rámec pro ochranu patentů, obchodních značek, obchodního jména a průmyslových vzorů. Modernizací obchodně právního rámce plní své závazky vyplývající z členství ve WTO (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property).

Průmyslové vlastnictví

je upraveno Zákonem 20-00 z 8. 5. 2000 o průmyslovém vlastnictví, který nahradil Zákon 4994 o patentech a vynálezech a Zákon 1450 z r. 1937 o obchodních značkách a obchodních jménech. Zákon 20-00 je v souladu s TRIPS a dalšími mezinárodními dohodami a poskytuje klasifikaci účelu registrace odpovídající mezinárodně uznávaným klasifikačním systémům. Na patenty a užitné modely se vztahuje Strasbourgská konvence z r. 1971, na průmyslové designy Dohoda z Locarna z r. 1968 a na obchodní značky Dohoda z Nice z r. 1957. Za schvalování patentů a registraci práv průmyslového vlastnictví je odpovědná Oficina Nacional de Propiedad Industrial -ONAPI.

Patenty

Na ochranu vynálezů, užitných modelů a průmyslových vzorů. Patent je třeba registrovat u ONAPI. Žádost o registraci musí uvádět identifikaci vynálezce a zákonného reprezentanta, osvědčení právního titulu vynálezu, jméno, popis, výkresy a resumé o vynálezu a zaplacení příslušných poplatků. Nepatentovatelné předměty jsou takové, které se již vyskytují v přírodě, ve vědeckých teoriích a matematických metodách, existující objevy, výhradní estetické kreace, prezentace informací, počítačové programy, terapeutické, chirurgické nebo diagnostické metody pro léčbu lidí a veterinářství, živoucí látky a substance již existující v přírodě a nová použití patentovaných výrobků nebo procesů. ONAPI má na registraci lhůtu 60 dnů. Patenty jsou povolovány na 20 let.

Obchodní značky

Zákon 20-00 poskytuje ochranu všem druhům obchodních značek, včetně kolektivních a certifikačních. Registrace obchodní značky poskytuje výhradní práva uživatele na obchodní značku. Jsou uznávána prioritní práva na obchodní značky registrované v zahraničí. Právo na obchodní značku se nevztahuje na značky, které mohou být používány v obchodě k popisu produktu, generická nebo vědecká pojmenování produktu, barev aj., značky narušující veřejný pořádek nebo morálku, značky, které mohou zesměšňovat lidi, náboženství, země apod., pro veřejnost klamavé značky pokud jde o přírodu nebo o kvalitu výrobků, značky kopírující nebo imitující notoricky známé značky, značky porušující existující práva duševního vlastnictví, značky podobné již registrovaným a snadno zaměnitelné aj.

Registrace obchodních značek se uděluje na dobu 20ti let a je prodlužitelná po vypršení této doby o dalších 10 let.

Obchodní jména

Zákon 20-00 chrání rozlišovací značky jako jsou obchodní značky, nálepky, emblémy, slogany, názvy původu a další. Exkluzivní právo použití obchodního jméno nevzniká z registrace, ale z prvního obchodního použití.

Autorské právo

Článek 8 Dominikánské ústavy stanoví za základní lidské právo uznávání a ochranu vlastnických práv na vědecká, umělecká a literární díla. Ochrana autorských práv je zajištěna Zákonem 32-86 o právech duševního vlastnictví, který odpovídá článkům Univerzální konvence o právech duševního vlastnictví, jehož je DR členem. Autorská práva je nutno registrovat na National Office of Copyright (ONDA). DR ratifikovala následující mezinárodní dohody v této oblasti, a to v r. 1886 Bernská konvence o ochraně literární a uměleckých děl, v r. 1952 Univerzální konvence o autorských právech, v r. 1961 Římská konvence o ochraně umělců, producentů gramofonových nahrávek a radiového vysílání, v r. 1996 WIPO dohoda o autorských právech a WIPO dohoda o konání a gramofonových produkcích.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou na dominikánském trhu zadávány formou mezinárodních a národních licitací, vypisovaných oborovými ministerstvy a státními institucemi na základě Zákona o kontraktaci, který vyžaduje především transparentní průběh, jakož i objektivní hodnocení jejich výsledku. Režim zadávání veřejných zakázek upřednostňuje u některých oborů firmy národní, které mohou cenově konkurovat zahraničním dodavatelům, splňují technické parametry vyhlašovaných projektů a vytvářejí nová pracovní místa pro dominikánské pracovníky. Přesto však tento režim umožňuje zahraničním společnostem 50% participaci na investičních projektech obecně a ve vybraných případech, kdy není dominikánský dodavatel schopen participace druhých 50 %, zvyšuje se pro zahraniční firmy podíl až na 70 %.

Veřejné zakázky jsou vypisovány zejména v odvětví stavebnictví, při výstavbě a rekonstrukci silniční a železniční infrastruktury, sektoru komunikací a těžebního průmyslu (hornictví). Téměř vždy se pro participaci v těchto veřejných zakázkách vyžaduje dominikánská zastupitelská firma zahraničního výrobce nebo exportéra. Možnost získání včasných informací o tendrech ještě před publikací podmínek je značně omezena z důvodů neexistence zastoupení ČR v zemi. Limitujícím faktorem je také to, že ČR není členem Meziamerické rozvojové banky, která se podílí ve značném rozsahu na vládních rozvojových projektech DR.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle druhu obchodovaného zboží, je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu. Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění devizové návratnosti realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se doporučuje zajištění splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se zástavním právem až do úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem.

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro geografickou polohu země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně včasnost prováděných poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a evropským zvyklostem.

 

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u regionálních obchodních komor. Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých obchodních sporech.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

1.1. Nový rok

6.1. Tři králové

21.1. Den Paní Mrie Altagracia

26.1. výročí Juan Pablo Durte

27.2. Den nezávislosti

březen-duben Velikonoce, Velký pátek

1.5. Svátek práce

květen-červen Boží tělo

16.8. Den obnovení státnosti

24.9. Den Panny Marie Milostné

6.11. Den Ústavy

25.12. Vánoce

 

 

Při obchodních jednáních je vždy ve výhodě zahraniční partner, který je schopen jednat ve španělštině. Jednání v angličtině je často možné, nikdy však není tak efektivní a srdečné. Pro úspěch obchodu je nutná osobní přítomnost obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo emailem nejsou brány příliš v potaz. Pro problematiku právní, poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje využít místních odborných společností.

 

Důraz je kladen navzhled partnera a jeho osobní hygienu.  Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v Evropě, znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu oslavu je nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu nepřesahující 120 dní (4 měsíce). Pro pobyty nad 30 dní je třeba žádat o prodloužení pobytu až na 120 dní na úřadě Dirección General de Migración. Od dubna 2018 zanikla povinnost zakoupit turistickou kartu, tato je již zahrnuta v ceně letenky. Při vstupu do země je nutno sdělit imigračnímu úředníkovi účel a předpokládané trvání doby pobytu. Peníze je nutné měnit pouze v komerčních bankách a certifikovaných směnárnách. Při odjezdu ze země není dovoleno vyvážet v hotovosti více než 10 000 USD, či ekvivalent této částky v jiné měně.

 

 

Cenné věci ponechané v autě bez dozoru na pláži či veřejném místě mohou být odcizeny. Zvyšuje se počet vloupání

do soukromých rezidencí. Některé letoviska zaznamenala zvýšení počtu případů přepadení. Velká letoviska se soukromou ochrankou jsou však naprosto bezpečná.

 

Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dopravě mezi městy je možno použít síť spolehlivých a poměrně levných soukromých dopravců.

 

Turistická policie je vždy ochotná pomoci v případných potížích, kromě španělštiny většinou ovládá i angličtinu.

 

Mezinárodní řidičský průkaz je platný po dobu 3 měsíců.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni a je poskytována převážně soukromými zařízeními. Platba je požadována v hotovosti. Je nutno věnovat pozornost uzavření kvalitního zdravotního pojištění již před cestou do teritoria. Náklady  na ošetření jsou pojištěnci vráceny až po návratu do ČR. Zdravotní péče je na poměrně dobré úrovni. V pohraničních oblastech s Haiti je možný výskyt malárie. V letních měsících je zvýšený výskyt komárů přenášejících horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se používat vhodné repelenty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem