Dopravní politika České republiky na léta 2005-2013

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti. Hlavními prioritami Dopravní politiky jsou mj. zajištění: rovných podmínek v přístupu na dopravní trh, kvalitní dopravní infrastruktury, financování v sektoru dopravy a též podpory rozvoje dopravy v regionech.Dne 13. 7. 2005 dala vláda na svém zasedání zelenou nové Dopravní politice České republiky pro léta 2005 – 2013. Materiál kabinetu předložilo ministerstvo dopravy po projednání se všemi resorty, profesními, zaměstnavatelskými svazy a veřejností.

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti.

Cílem Dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit podmínky zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavními prioritami Dopravní politiky je zajištění:

  • rovných podmínek v přístupu na dopravní trh
  • kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst
  • financování v sektoru dopravy
  • dopravního sektoru
  • podpory rozvoje dopravy v regionech

Na uvedené priority navazují specifické cíle a konkrétní opatření k jejich realizaci. Dopravní politika bude dále rozpracována ve dvou sektorových dokumentech Generálním plánu rozvoje dopravní infrastruktury a Strategii podpory dopravní obsluhy území, které budou vládě předloženy ke schválení.

Dopravní politika byla kladně vyhodnocena jako první strategický dokument na národní úrovni v České republice v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle novelizovaného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. procesem SEA včetně prvního vyhodnocení vlivu překládané koncepce na lokality soustavy NATURA 2000.

Díky schválení tohoto dokumentu jsou vytvořeny základní předpoklady pro čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období 2007 – 2013. Dopravní politika bude sehrávat významnou roli pro tvorbu práva ČR.

Dokument Dopravní politika

Dopravní politika České republiky na léta 2005 – 2013 je komplexním materiálem, který stanovuje strategické a koncepční cíle v oblasti dopravy a dopravních sítí. Dosud platná Dopravní politika schválená vládou v roce 1998 usnesením č. 413/1998 definovala strategii pro tuto oblast před vstupem ČR do EU. Jedním z hlavních důvodů pro zpracování nové dopravní politiky státu je vydání Bílé knihy EU: Evropská dopravní politika pro rok 2010 – čas rozhodnout z roku 2001. Tento dokument kriticky definuje dosavadní vývoj mezioborové dělby přepravní práce ve prospěch dopravních oborů, které působí nepříznivěji na okolí a dává podněty ke změnám. Dalším impulsem byly závěry Johannesburgského summitu o udržitelném rozvoji konaného v roce 2002.

Pojetí udržitelného rozvoje na za základě třech pilířů (ekonomický, environmentální a sociální) je důvodem k přehodnocení vývoje v dopravě ve prospěch té, která přináší nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. V neposlední řadě je důvodem k aktualizaci dopravní politiky usnesením vlády ČR č. 1248/2004 schválená Strategie udržitelného rozvoje, která se tím stává základním kamenem pro zpracování dalších sektorových politik.

Vlastní dokument je konsensuální kompilací materiálů postupně vznikajících v období let 2003-4, kdy se k pracovní podobě podpůrných materiálů vyjadřovala řada odborníků z dopravy i ostatních oborů včetně zástupců odborových centrál, podnikatelských svazů a vysokých škol. Materiál je zpracován na základě nejnovější metodiky používané pro koncepční materiály v EU, zejména jasně definuje východiska, cíle a nástroje, kterých pro dosažení cílů má být použito včetně kontrolních mechanismů – monitoringu na základě předem určených indikátorů.

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem