Problematika drobných vodních toků na soukromých pozemcích

Dopad výkonu správy daného vodního toku na pozemek ve vlastnictví fyzických osob, obava z povodňových situací, vybřežování apod. V této věci je oprávněn jednat vlastník dotčeného pozemku nebo nájemce. Podmínky jsou koordinace výkonu správy se správcem vodního toku a plnění povinností ze zákona. Splnění všech požadovaných náležitostí.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Problematika drobných vodních toků na soukromých pozemcích

Základní informace k životní situaci

Dopad výkonu správy daného vodního toku na pozemek ve vlastnictví fyzických osob, obava z povodňových situací, vybřežování apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník dotčeného pozemku nebo nájemce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Koordinace výkonu správy se správcem vodního toku a plnění povinností ze zákona. Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oznámení podejte písemně, osobně nebo telefonicky na příslušný vodoprávní úřad, povodňovou komisi obce. Dotaz položte příslušnému správci vodního toku, nebo správci povodí.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Tuto životní situaci můžete řešit u příslušných správců vodních toků:

Povodí s.p.
fyzické a právnické osoby s určením správy vodního toku
Správa Národních parků
u věcně a místně příslušných vodoprávních úřadů
Zemědělská vodohospodářská správa
Lesy ČR s.p.
Obecní úřad s rozšířenou působností
Městský / obecní úřad

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

 • list vlastnictví (doklad o vlastnictví pozemku),
 • občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem (30 dnů).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit pomocí elektronické pošty.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

254/2001 Sb., vodní zákon

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška 470/2001 Sb., seznam významných vodních toků

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat k příslušnému krajskému úřadu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Uložená opatření k odstranění závadného stavu rozhodnutím věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v případě jejich neplnění pokutové řízení.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

 • Ministerstvo zemědělství
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností – vodoprávní úřad
 • správce vodního toku
 • správce povodí

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva zemědělství ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o dotaci na správu drobného vodního toku Žádost o dotaci na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníka či vodní nádrže Žádost o dotaci na obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • obec (starosta)
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • magistráty (vedoucí odboru životního prostředí)
 • správce vodního toku (dispečink, technický útvar)
 • krajský úřad (vedoucí odboru životního prostředí)
 • MZe (odbor správy povodí, vedoucí oddělení správy povodí)

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2002

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

Zákon o vodách nebyl v tomto § novelizován.

Datum konce platnosti návodu

Do doby novelizace zákona

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace