e-Podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ

Každá osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), Pražské správě sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“) nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen „MSSZ“) na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen „Přehled“). A to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v kterém měla podle zákona o správě daní a poplatků podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Každé podání Přehledu obsahuje právě jeden Přehled (formulář).

Základní informace k životní situaci

Každá osoba, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též „OSSZ/ PSSZ/ MSSZ“) na předepsaném formuláři Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (dále též „Přehled“).

Dojde-li následně ke zvýšení vyměřovacího základu uvedeného na již podaném přehledu, je OSVČ povinna podat opravný přehled, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla.

Dojde-li naopak ke snížení vyměřovacího základu uvedeného na již podaném přehledu, může OSVČ podat opravný přehled do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se o změně dozvěděla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat OSVČ nebo oprávněná osoba, kterou OSVČ k jednání pověřila plnou mocí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Veškeré obecné informace o podání přehledu naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“).

ČSSZ nabízí klientům možnost využít zasílání formulářů přímo z ePortálu ČSSZ. Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty. Údaje ohledně instalace potřebných doplňků do PC naleznete na internetových stránkách ČSSZ. Vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit i rozepsaný formulář na vlastní PC. Takto vyplněný formulář je možné odeslat přímo do datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky e – Podání (ID datové schránky 5ffu6xk) nebo se zaručeným elektronickým podpisem přes VREP/APEP, případně prostřednictvím Národní identitní autority (dále též „NIA“). Podepsaný tiskový výstup je možné podat v papírové podobě.

Přehled je tedy možné podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky – aby mohl klient podávat elektronicky, musí vlastnit kvalifikovaný (uznávaný) elektronický podpis (pro VREP/APEP) nebo mít zřízenu datovou schránku nebo prostřednictvím NIA (prostřednictvím NIA lze zaslat za pomoci tlačítka „Odeslat přes e-Portál“, a to bez použití uznávaného elektronického podpisu).
  • V analogové podobě – poštovní přepravou nebo osobně; i pro vyplnění tiskopisu, který bude následně podán v papírové podobě, je možné použít formulář na ePortálu ČSSZ; pro práci s formulářem není nutné přihlášení.

Při použití produktů výpočetní techniky musí být údaje co do formy a formátu shodné s předepsaným tiskopisem.

Přehled je možné podat i prostřednictvím datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ a rovněž emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ se zaručeným elektronickým podpisem, a to ve formátech .doc, .rtf, .xls, .pdf, .jpg a .txt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Splněním všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit:

S referenty místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, kteří zpracovávají agendu OSVČ.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí oznámit nejpozději na přehledu některý z důvodů pro výkon vedlejší činnosti a tuto skutečnost doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento přehled podán.

Má-li ČSSZ některý z těchto důvodů ve své evidenci, nebo má možnost si údaj o některém důvodu obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, není OSVČ takový důvod povinna dokládat.

Podrobné informace k dokládání důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Originál klasického tiskopisu (formuláře) získáte na každé OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo si jej můžete stáhnout z internetových stránek ČSSZ a následně vytisknout.

Interaktivní formulář a instrukce k jeho vyplnění a ev. i odeslání rovněž naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

OSVČ podává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 (dále též „přehled“):

  • do 4. 5. 2020, pokud daňové přiznání OSVČ nezpracovává daňový poradce,
  • do 3. 8. 2020, pokud daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost OSVČ doložila okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též „OSSZ/ PSSZ/ MSSZ“) nejpozději do 30. 4. 2020,
  • do 1 měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,
  • do 31. 7. 2020, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronický formulář a instrukce k jeho odeslání naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nepředložení nebo pozdní předložení přehledu může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložit OSVČ pokutu až do výše 50 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace

Publikace

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení

Informační materiály

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

31.08.2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby