Egypt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Egypt byl tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Zejména se jednalo o výstavbu projektů v oblasti energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů na obilí a cementárenského průmyslu.

Československo – egyptské obchodní vztahy si vždy držely významné místo mezi rozvojovými a především arabskými zeměmi.

Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný (v měřítku celkového vývozu do rozvojových zemí), z hlediska EAR je marginální, neboť tvoří 0,6 % celkového egyptského dovozu. Přes jistý pokles obchodní výměny v minulých letech je Egypt stále jedním z největších českých obchodních partnerů na africkém kontinentu a v oblasti Blízkého východu, a to nejen pro přímé vývozy českých výrobků do Egypta, ale i jejich další reexporty do zemí BV a Afriky. Ve srovnání s dalšími zeměmi EU byla ČR vždy na 15.-17. místě vývozů zemí EU do Egypta.

Rok 2014 byl historicky nejúspěšnějším rokem českého vývozu do země od roku 1993. Od roku 2015 je patrný pokles našeho exportu. Jde především o důsledek politiky egyptské vlády zaměřené na stabilizaci ekonomiky mj. prostřednictvím omezování dovozů, která se dotkla i ostatních zemí EU, jejichž export do Egypta se v daném období vesměs snižoval nebo stagnoval.

Významným krokem pro podporu českých exportérů do Egypta je působení kanceláře společnosti CzechTrade v Káhiře. Kancelář nabízí českým exportérům přímé asistenční služby a poskytuje základní informace např. o celních sazbách, podmínkách pro firemní registraci a zastupování místními agenty, provádí průzkum místního trhu z hlediska jeho specifik, obchodní zvyklostí a možností uplatnění konkrétních českých výrobků a napomáhá našim firmám v průniku na trh. Významnou aktivitou kanceláře je pomoc s výběrem a ověřováním nejvhodnějších potencionálních obchodních partnerů, zprostředkování účasti na výstavách a různé formy propagace českých výrobků a služeb.

Tak, jako ve většině arabských zemí, je u některých obchodů realizovaných se státními subjekty potřebná pomoc ze strany českého zastupitelského úřadu. V Egyptě je to naprosto běžná věc a lze konstatovat, že všechny země EU se snaží působit na egyptské úřady a státní firmy ve prospěch svých exportérů. Pozice českého zastupitelského úřadu v Egyptě ve vztahu k jeho oficiálním institucím je díky tradičně dobrým vztahům obou zemí a dlouholetým pozitivním zkušenostem Egypťanů s českými firmami a jejich produkty velmi dobrá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

tis. USD

Vývoz

Dovoz

Saldo

2014

454 451

95 992

358 459

2015

370 291

77 607

292 638

2016

332 237

78 486

253 002

2017 

261 784

83 958

177 826

2018

391 226

97 988

293 238

2019

395 911

108 439

287 472

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz do ČR

2017

2018

2019

Název kategorie

tis. USD

Název kategorie

tis. USD

Název kategorie

tis. USD

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

23 506

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

26 064

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

 

28 586

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

15 789

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

25 297

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

27 594

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

5 338

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

10 266

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

9 477

Bavlna

5 333

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

 4 780

Bavlna

8 064

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

4 598

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

 4 688

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

6 716

Plasty a výrobky z nich

4 314

Plasty a výrobky z nich

 3 972

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

6 281

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 128

Bavlna

 3 856

Plasty a výrobky z nich

5 381

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 949

Výrobky chemické

 3 758

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 247

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

2 718

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

 2 759

Sklo, výrobky skleněné

2 449

Výrobky chemické

2 479

Sklo, výrobky skleněné

 1 547

Železo, ocel

2 240

Vývoz z ČR

2017

2018

2019

Název zboží

tis. USD

Název zboží

tis. USD

Název zboží

tis. USD

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

89 333

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

230 186

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

229 757

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

73 319

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

65 256

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

91 738

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

32 928

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

31 971

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

39 640

Sklo a výrobky skleněné

10 562

Sklo a výrobky skleněné

10 489

Sklo a výrobky skleněné

9 313

Výrobky ze železa a oceli

8 025

Plasty

7 212

Kaučuk a výrobky z něj

7 437

Plasty a výrobky z nich

6 860

Kaučuk a výrobky z něj

5 882

Plasty a výrobky z nich

7 421

Cukr a cukrovinky

4 765

Papír, karton, lepenka

5 056

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

4 680

Letadla a jejich součásti

4 439

Přístroje optické foto kinem., lékař. ap.

3 792

Výrobky ze železa nebo oceli

4 321

Kaučuk a výrobky z něj

4 397

Výrobky ze železa nebo oceli

3 470

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

4 117

Přístroje optické foto kinem., lékař. ap.

3 547

Vata, plst, textilie

2 434

Papír karton lepenka a výrobky

2 839

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V bilanci výměny služeb je tradičně dominantní položkou cestovní ruch. Celkový úpadek turistického ruchu v Egyptě v důsledku porevoluční nestability a zhoršené bezpečnostní situace po roce 2011 dramaticky snížil český deficit, ale v posledních letech již dochází k silnému obnovení turistického ruchu slibující potenciální růst do budoucna.

 

Bilance vzájemné výměny v oblasti služeb (mil. CZK)

Název

2015

2016

2017

 2018

SLUŽBY

-1 526,9

85,6

-210,1

 -84,2

Doprava

24,2

96,8

-102,6

 -42,5

Námořní doprava

0,5

12,7

-1,6

 2,6

Letecká doprava

-128,5

-60,3

-154,5

 -141,7

Ostatní doprava

152,2

144,7

53,5

 181,6

Cestovní ruch

-1650

-6,9

-5,9

 -5,1

Pracovní cesty

-13,7

-11,7

-10,8

 -10,1

Soukromé cesty

-1636,2

4,8

4,9

 5,0

Ostatní služby

 

 

 

 

Služby v oblasti stavebnictví

69,0

30,9

5,3

7,9 

Pojišťovací služby

7,7

7,3

3,2

 8,8

Finanční služby

-0,8

-0,2

0,1

 1,2

Služby telekomunikační a informační

6,8

17,2

12,6

 8,4

Ostatní služby obchodní povahy

-76,5

-67,2

-138,9

 -152,1

Osobní, kulturní a rekreační služby

7,4

0,1

0,2

 -0,2

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

0,7

1,0

3,5

 0,5

Nezařazené služby

-0,1

0,0

0,0

 0,0

Zdroj: Česká národní banka

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ŠKODA AUTO a.s.

Na začátku roku 2017 došlo ke změně oficiálního distributora, místo společnosti ARTOC Group se jím stala firma Kayan Egypt for Trading and Investment, která v zemi nyní zastupuje všechny značky spadající do koncernu Volkswagen.

PFNonwovens a.s.

Společnost PFNonwovens (původně Pegas Nonwovens) je výrobcem netkaných textilií. Výrobní závod v Egyptě, první významná mezinárodní investice v Egyptě v porevolučním období, byl dostavěn v roce 2014. Hodnota investice se odhaduje na 100 mil. EUR. Společnost PFNonwovens následovala do Egypta jednoho ze svých hlavních odběratelů a zvažuje rozšíření výroby o druhou výrobní linku.

SIGMAINVEST s.r.o.

Společnost je pokračovatelem bývalé Intersigmy, která dodala řadu vodohospodářských zařízení – čerpacích stanic a úpraven pitné vody. Sigmainvest  patří k tradičním českým výrobcům na egyptském trhu, na kterém působí více jak 60 let.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smlouvy ekonomického charakteru

  • Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 19. 1. 1995. Smlouva vstoupila v platnost 4. 10. 1995. 
  • Smlouva o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu. Smlouva byla podepsána 23. 3. 1997.
  • Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 29. 5. 1993. Koncem roku 2006 byly projednány změny dohody, vzhledem k nutným úpravám bilaterálních smluv po vstupu ČR do EU. Egyptská strana vznesla námitky k textu, proces stále není dokončen, vyjednávání se ujala EU.
  • Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládami České republiky a Egyptské arabské republiky ze dne 13. 4. 2000.
  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci z 20. 2. 1966.
  • Dohoda o spolupráci mezi Česko-arabskou obchodní komorou a Federací egyptských obchodních komor. Podepsána 5. 3. 2000.
  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky a elektřiny EAR ze dne 27. 11. 1993.
  • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu EAR, včetně zřízení Smíšené obchodní komise z května 2013 (první zasedání se uskutečnilo v Káhiře v dubnu 2016).
  • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a Egyptskou federací průmyslu, podepsáno 31. 1. 2016 v Káhiře.  

V případě Egypta je mezi EU a touto zemí již od 25. 6. 2001 podepsána Asociační dohoda, která upravuje mimo jiné rovněž pravidla vzájemné obchodní výměny mezi Egyptem a členskými zeměmi EU.

Asociační dohoda vstoupila v platnost 1. 6. 2004 a platí pro všechny členské země Evropské unie včetně ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V letech 2011 – 2014 byly realizovány projekty transformační spolupráce v oblasti odborného a učňovského vzdělávání a ekologie, obnova výuky šperkařství, uměleckého kovářství a kovotepectví. Celková výše pomoci ČR tak dosáhla 1 mil. Kč.

Do roku 2019 spolupracoval ZÚ Káhira s Asociací na pomoc nemocným rakovinou v egyptské oáze Dakhla 900 km na jih od Káhiry. Jejím prostřednictvím poskytoval v rámci malých lokálních projektů prostředky z oficiální rozvojové pomoci ČR nemocným. Zejména zdravotní zařízení významně usnadnila přístup k vyšetření a plnohodnotné péči, za kterou dříve museli cestovat stovky kilometrů. Roční příspěvek na malý lokální projekt v Dakhle se pohybuje kolem 300 000 Kč.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem