Ekoznačení (Ekologicky šetrné výrobky)

Podrobné informace podá Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Český ekologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, odbor dobrovolných nástrojů. Žádost může podat každá fyzická nebo právnická osoba. Žadatelem může být výrobce, dovozce, obchodník, nejsou stanovena žádná omezení. Základní podmínkou je splnění požadavků a kritérií stanovených pro hodnocení výrobků dokumenty Ministerstva životního prostředí tzv. Směrnicemi.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Ekoznačení (Ekologicky šetrné výrobky)

Základní informace k životní situaci

Ekoznačení je pojem používaný pro označování výrobků (a služeb), které jsou v průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele; jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

Spotřební zboží (a služby) se označují logem, které spotřebiteli slouží jako jasná a srozumitelná informace, že u označeného výrobku (služby) bylo provedeno hodnocení nezávislou třetí stranou.

Spektrum certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je velmi široké – od toaletního papíru či nátěrové hmoty přes teplovodní kotle a čistící prostředky až po služby, např. kancelářské a administrativní služby nebo ubytovací služby pro turisty.

Výrobek ekoznačením získá:

  • státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků,
  • mezinárodní uznání o výrobku doloží, že je k životnímu prostředí šetrnější než konkurenční a neoznačené výrobky,
  • doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací,
  • zařadí se mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek.

Logo ekoznačky České republiky je zobrazováno v zelené nebo černé barvě, má podobu kulatě ohraničeného stylizovaného písmena „e“.

V horní části je nápis „Ekologicky šetrný výrobek“ (resp. „Ekologicky šetrná služba“), ve spodní části pak číselný údaj – první dvojčíslí vyjadřuje číslo směrnice, kterou výrobek splňuje, druhé je pořadovým číslem výrobku v této směrnici.

Informace k ekoznačení Evropské unie naleznete na internetových stránkách CENIA.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O ekoznačku může zažádat výrobce, dovozce nebo prodejce (je lhostejné, zda fyzická či právnická osoba), resp. poskytovatel služeb.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Aktuální podmínky a postup jsou k dispozici na internetových stránkách CENIA.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  • Předběžná konzultace telefonicky, e-mailem či osobně (tel.: +420 267 125 347, e-mail: ekoznacka@cenia.cz)
  • Podání přihlášky (spolu s dokumentací) osobně nebo poštou: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Na které instituci životní situaci řešit:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadovaná dokumentace o splnění kritérií je pro každou kategorii výrobků vždy podrobně specifikována v příslušné směrnici Ministerstva životního prostředí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách CENIA.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Aktuální přehled poplatků za získání ekoznačky naleznete na internetových stránkách CENIA.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Posouzení samotné dokumentace trvá nejdéle 30 dnů (pro ekoznačku České republiky) nebo 60 dnů (pro ekoznačku Evropské unie) od přijetí přihlášky nebo vyžádaného doplnění dokumentace.

U ekoznačky Evropské unie může být žádost zamítnuta, není-li přihláška doplněna ani 6 měsíců od výzvy.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním přihlášky pouze elektronickou poštou.; v případě žádosti o udělení ekoznačky Evropské unie je třeba přihlášku zaslat jak elektronicky, tak poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Systém ekoznačení (jedná se o dobrovolný nástroj k ochraně životního prostředí) byl v České republice zaveden v roce 1994 z iniciativy ministrů životního prostředí a hospodářství (Usnesení vlády České republiky č. 159/1993 ze dne 7. dubna 1993 o přípravě národního systému značení ekologicky šetrných výrobků).

Jaké jsou související předpisy

Usnesení vlády České republiky č. 26/2007 ze dne 3. ledna 2007 k návrhu Národního programu environmentálního značení Usnesení vlády České republiky č. 356/2007 ze dne 11. dubna 2007 o Pravidlech Národního programu environmentálního značení.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě negativního stanoviska CENIA písemně oznámí žadateli důvod zamítnutí přihlášky; žadatel se proti zamítnutí může odvolat k Ministerstvu životního prostředí.

Žadatel se může o ochrannou známku ucházet opakovaně, nejdříve však po uplynutí 6 měsíců.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce za neoprávněné užití ekoznačky jsou stanoveny ve smlouvě o jejím užívání. a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy

Často kladené dotazy naleznete na internetových stránkách CENIA.

Další informace

Můžete se obrátit na:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá útvar

CENIA, česká informační agentura životního prostředí – oddělení odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí – odbor finančních a dobrovolných nástrojů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

11.06.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Služby