Ekvádor: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Z členských států EU má velvyslanectví v ekvádorském hlavním městě Quitu pouze Německo, Belgie, Španělsko, Francie, Itálie, Spojené království a Nizozemí. Nově bylo otevřeno velvyslanectví Maďarska. Naprostá většina ostatních zemí je zastoupena na nerezidentní bázi či prostřednictvím honorárního konzulátu. Většina zemí EU pak má svůj konzulát kromě hlavního města Quita též v Guayaquilu, některé země i v Cuence. Svoje velvyslanectví má v Quitu i EU. EU se v Ekvádoru snaží o podporu lidských práv, rozvoj demokracie, podporu ochrany životního prostředí, rozvoj ekologicky šetrných projektů a obnovení ekonomické dynamiky mj. podporou rozvoje kapacit malých a středních podniků.

Bilaterální vztahy mezi EU a Ekvádorem se vyvíjí pozitivně. Rozvoji spolupráce v řadě oblastí napomáhá mechanizmus politických konzultací.

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dne 17. června 2014 podepsaly EU a Ekvádor za účelem liberalizace vzájemného obchodu dohodu, tzv. vícestrannou FTA EU se státy Andského společenství národů. Vstup dohody v platnost byl dlouho podmíněn souhlasem Kolumbie a Peru, které tehdy váhaly vzhledem k zavedení dodatečných dovozních daní Ekvádorem na začátku roku 2015. Poté, co Ekvádor avizoval na poli WTO odbourání těchto opatření určených na ochranu obchodní bilance, vyjádřily Peru a Kolumbie v prosinci 2015 souhlas s přístupem Ekvádoru k FTA. Příslušný přístupový protokol vstoupil po legislativních procesech na obou stranách (EU a Ekvádor) v platnost 1. ledna 2017. Obchodní dohoda je v současnosti implementována a v roce 2018 byly již viditelné některé pozitivní výsledky, např. odbourání kvót při dovozu automobilů, zlepšování podmínek pro dovoz alkoholických nápojů apod.

Od 1. ledna 2017 byla s okamžitou platností odbourána cla na 76 % z 2 565 celních položek dovážených z EU do Ekvádoru (pozn. nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva apod.). Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je liberalizován dovoz 44,1 % těchto položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl liberalizovaných položek 62,3 %.

Následně by měl Ekvádor na základě FTA postupně začít přijímat i zbývajících 24 % produktů z EU s částečnou redukcí celních sazeb či zcela bezcelně. Přechodná období jsou platná v horizontu 5 až 10 let, většinou se jedná o kategorie zboží, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. V praxi dochází během přechodných období k postupnému poměrnému snižování, na dohodnutou úroveň cla. Ke snižování celních sazeb již dochází od roku 2018.

Nadále je zakázáno dovážet z EU jakékoliv použité zboží. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU bez celní povinnosti 99,7 % zemědělských produktů a 100 % průmyslových produktů a rybích produktů. Dále se také ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu, která má více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Ve dnech 13. – 14. 12. 2018 byla v Quitu na zasedání obchodního výboru FTA hodnocena implementace jednotlivých kapitol dohody mezi EU na jedné straně a Peru, Kolumbií a Ekvádorem na straně druhé. Od r. 2017 využíval Ekvádor dohodu FTA směrem k EU na 97%, zatímco opačně (využití dohody ze strany EU směrem k Ekvádoru) tomu bylo jen na 42%. Dle Ekvádoru je to však proto, že většina výrobků z EU využívá dovozních tarifů MFN 0% (mimo FTA). Obě strany se tedy dohodly na aktualizaci statistik s přihlédnutím k této informaci.

Hlavní importéři z Ekvádoru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)

 

2016

2017

2018

2019

Španělsko

547,3

600,8

582,1

639.1

Itálie

460,9

587,3

646,8

472.5

Německo

530,7

502,2

494,4

331.7

Nizozemsko

422,6

472,7

435,6

571.5

Francie

280,8

276,4

267,3

279.3

Spojené království

139,3

199,9

187,1

166.1

Belgie a Lucembursko

176,5

185,7

209,6

177.1

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Země EU jsou druhým největším obchodním partnerem Ekvádoru. V r. 2019 měly ekvádorské vývozy jako hlavní cíl země Itálie, Španělsko a Nizozemsko; především neropnými tradičními produkty, jako jsou banány, korýši, rybí přípravky a kakao.

Hlavní exportéři z EU do Ekvádoru (v mil. USD; dle CIF)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Španělsko

430,1

357,3

620,1

572,4

678.6

Německo

497,0

398,2

481,1

518,1

472.0

Nizozemsko

369,6

259,4

459,8

542,3

451.4

Belgie a Lucembursk

411,9

241,0

334,5

459,2

420.4

Zdroj: Banco Central del Ecuador

V rámci EU jsou hlavními dodavateli Německo, Španělsko, Nizozemsko a Belgie a Lucembursko. Dováží se hlavěn různé stroje, automobily a léky.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V letech 2016-2018 poskytla EU Ekvádoru na obnovení výrobních kapacit 34,7 mil. EUR. V roce 2018 začal být připravován program na podporu implementace ekvádorské “Národní politiky oživení výrobních aktivit v provinciích postižených v roce 2016 zemětřesením“. Priority jsou definovány mj. ve spolupráci s výborem pro rekonstrukci a obnovení výrobních aktivit Senplades (Národní úřad pro plánování a rozvoj).

V souvislosti s novou směrnicí EU na snížený objem kadmia v čokoládě, která má dopad na malé producenty čokolády a vývozce kakaových bobů, investuje EU od r. 2019 do rozvojových projektů v zemědělském odvětví, zaměřených na alternativní zdroje obživy a hospodaření s půdou.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem