Ekvádor: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

K prezentaci a prodejům českého zboží jsou využívána převážně obchodní spojení na provizní bázi. Na vlastní účet tak pracují kromě např. zástupce osobních vozů Škoda převážně dovozci a distributoři spotřebního zboží, bižuterie, skla, porcelánu, křišťálových lustrů, ručního a průmyslového nářadí, čerpadel, obráběcích, koželužských a textilních strojů.

V Ekvádoru není přítomen žádný český zastupitelský úřad a teritorium je zpracováváno na nerezidentní bázi Velvyslanectvím ČR v Limě a prostřednictvím honorárních konzulátů se sídly v Guayaquilu a Quitu. Prodejní a distribuční síť není z české strany zpracovávána systematicky, chybí nová významná obchodní spojení a cenově konkurenceschopný sortiment v dostatečném rozsahu. Nedostatkem jsou omezené možnosti financování českých vývozů, zejména investičních celků a strojírenského zboží, malá propagace českých exportérů a mnohdy i nezájem o realizaci počáteční investice ze strany českých výrobců, odůvodňovaný vzdáleností teritoria, nedostatkem vývozních fondů nebo jazykovou bariérou. Ačkoliv tyto faktory příliš nepřispívají k rozvoji vzájemných obchodních vztahů, český vývoz do Ekvádoru si v posledních letech více méně udržoval stálou úroveň a ani v období recese (2016-2017) nevykázal výrazný pokles.

Pro české exportéry by mohly být využitelné kontakty na obchodní komory v Quitu, Guayaquilu, případně v Cuence, které mohou případné nabídky dále distribuovat. Kontakty na obchodní komory jsou následující:

1. Obchodní komora Quito
adresa: Av. Amazonas y República, Edificio „Las Cámaras“
e-mail: info@lacamaradequito.com
tel.: (+593-2) 1800 22 72 27 
www.lacamaradequito.com

Obchodní komora v Quitu má 18 000 členů, z toho 3 000 dovozců. Postoj obchodní komory ke spolupráci s českými firmami je obecně vstřícný.

2. Obchodní komora Guayaquil
adresa: Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial „Las Cámaras“, piso 2, 3
e-mail: info@lacamara.org
tel
.: (+593-4) 259 6100
www.lacamara.org
Obchodní komora v Guayaquilu má 12 000 aktivních členů. Vedení komory má zájem podporovat obchodní výměnu mezi ekvádorskými a českými firmami a je ochotno distribuovat obdržené české nabídky.

3. Obchodní komora Cuenca
adresa: Av. Federico Malo 1-90 y 12 de Abril
e-mail: info@cccuenca.com.ec
tel.: (+593-7) 284 2772
www.cccuenca.com.ec

Obchodní komora v Cuence má 5 000 aktivních členů.

České firmy se zájmem vyvážet do Ekvádoru mohou na komory případně zaslat své nabídky s popisem zboží a dalšími podmínkami, pokud možno ve španělštině. Komory je pak mohou distribuovat své členské základně. Obchodní komory jsou (za poplatek) také ochotny vyhledat ve svém registru spojení na nejvýznamnější firmy zabývající se daným artiklem a odeslat tyto podklady české firmě. Součástí takového požadavku musí být přesné označení obchodovaného zboží dle celního kódu mezinárodního sazebníku.

V návaznosti na kontakt z obchodního semináře, který se konal na honorárním konzulátu ČR v Quitu 7. 6. 2018, se mohou české firmy též obracet na:

4. Ekvádorskou mezinárodní obchodní komoru pro obchod a integraci (CEICI)
adresa: Av. Brasil N46-116 y Lucas Majano, Esquina, PB-2
e-mail: direccion@caceven-ceici.com
tel.: (+593-2) 224 4206 / 292 1818
www.caceven-ceici.com

Kontaktní osoby:
Milton Ortega Chávez, předseda
Luz María Cabrera de Salazar, výkonná ředitelka

V rámci zahájení výše zmíněného semináře k obchodním příležitostem mezi ČR a Ekvádorem bylo s touto obchodní komorou podepsáno memorandum o budoucí spolupráci.

Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Při zaměstnávání cizinců nabízí ekvádorský pracovně právní režim maximální podporu přílivu zahraničního kapitálu a ochranu práv zahraničních pracovníků. Cizinci mají stejná práva jako ekvádorští zaměstnanci a mohou tvořit až 20 % celkového počtu zaměstnanců (právní úprava – čl 33, odst II Reglamento a la Ley de Extranjería). Pracovní vízum obdrží na základě pracovní smlouvy a pracovního povolení (viz kapitola 6.10. a www.cancilleria.gob.ec). Pracovní týden má 40 hodin po 8 hodinách denně. Pracovníci musí být povinně zaregistrováni v ekvádorském systému sociálního zabezpečení (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social / IESS), který umožní penzijní a zdravotní pojištění. Pracovníci mají také nárok na podíl na výnosech firmy ze zdanitelného základu. Ostatní pracovní práva a povinnosti stanoví Občanský zákoník (Código Civil). Bližší informace viz www.sri.gob.ec (centrální úřad daňové správy), www.cancilleria.gob.ec (ministerstvo zahraničních věcí Ekvádoru) a příslušná sekce ministerstva práce Ekvádoru.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro dovoz do země je nutné splnit následující podmínky:

Importovat může do Ekvádoru jakákoliv fyzická či právnická osoba, která se zaregistrovala v systému Ecuapass a je schválená Národní celní službou (Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, SENAE, www.aduana.gob.ec).

Celní požadavky se liší podle dovozního režimu:

a) Dovoz pro spotřebu – Importación para el Consumo
b) Dočasný přístup pro reexport v nezměněném stavu – Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado
c) Dočasný přístup pro zlepšení – Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo
d) Doplňování zboží s Duty Free – Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria
e) Přepracování pod celním dohledem – Transformación bajo control Aduanero
f) Celní sklad – Depósito Aduanero
g) Reimport v nezměněném stavu – Reimportación en el mismo estado

Do Ekvádoru je zakázán dovoz následujících produktů: vybrané chemikálie (fungicidy, pesticidy), použité pneumatiky vč. vulkanizovaných, hadí kůže, vydělávané kůže různých zvířat s použitím metody rostlinného vydělávání, použité prádlo a obuv, slonovina a výrobky z ní a ostatní (kosti, želví krunýře, rohy a paroží aj.).

Produkty se zákazem nebo omezením jsou popsány v jednotlivých rezolucích Ministerstva zahraničního obchodu. Sekretariát Ministerstva průmyslu a produktivity schválil v roce 2011 rezoluci, ve které omezuje dovoz 87 komodit obsahující vozidla, mobilní telefony aj. (www.aduana.gob.ec).

V roce 2010 byl přijat nový zákon o výrobě, obchodu a investicích (COPCI), obsahující Celní zákon, který zavádí několik důležitých změn; kategorizuje chybné/špatné informace o dováženém zboží s vlastním procesem doložení cla:

(i) Tacitní (Tácito) – Problémy s doložením cla, může být importováno s podmínkou zaplacení pokuty
(ii) Definitivní (Definitivo) – Zboží bylo odesláno do celního skladu a stalo se majetkem SENAE
(iii) Expresní (Expreso) – Zásilka byla opuštěna na základě žádosti zasílatele nebo příjemce

Zákon též zvyšuje pokuty: pokud se objeví „tacitní“ chyba v zásilce, pokuta je 132 USD, po 10 dnech nenapravení chyby je třeba zaplatit dalších 132 USD, po 30 dnech je pokuta 2 640 USD.

Dále stanovuje, že darované zásilky mohou být přijaty pouze od registrované neziskové organizace. U některých komodit jsou navíc požadovány certifikáty původu zboží, registrace a homologace, viz následující přehled:

Dovozní licence

V případě celé řady dovážených produktů musí importér před vlastním dovozem požádat o dovozní licenci u státních orgánů podle typu zboží, a to prostřednictvím on-line platformy VUE:

Ministerstvo průmyslu a výroby (MIPRO) uděluje licence v oblasti automobilového průmyslu a elektronických zařízení.

Ministerstvo zemědělství, dobytka, akvakultury a rybolovu (MAGAP) uděluje licence v případě dovozu některých masných a mléčných výrobků; jemu podřízený útvar pro akvakulturu uděluje licence pro dovoz ryb.

Jemu podřízená instituce AGROCALIDAD (státní agentura pro zajištění kvality zemědělských produktů) je odpovědná za dovozní licence pro import živých zvířat, živočišných produktů i mnohých rostlinných produktů.

Telekomunikační úřad (ARCOTEL) je příslušný orgán pro licence pro import dekodérů a satelitních přijímačů.

Ředitelství pro kontrolu zbraní společného vedení ozbrojených sil (CC. FF. AA.) uděluje dovozní licence na zbraně, munici a výbušniny, ale i pyrotechnický a NBC materiál, dusičnany apod., které mohou sloužit pro výrobu výbušnin.

Povinné registrace dovozců

Pro mnohé zboží je též nutná registrace dovozců:

Na MIPRO musí být registrováni importéři nových pneumatik, textilních výrobků, obuvi, soli pro nekonzumní účely, některých primárních komodit apod.

Na ARCOTEL v případě telekomunikačních zařízení.

Mnohé mléčné a masné výrobky musí být registrovány na institucích, spravovaných MAGAP, zejména AGROCALIDAD. Přímo MAGAP registruje importéry živých zvířat, živočišných / rostlinných produktů a veterinárních přípravků a léků (importéři i produkty).

ARCSA (Národní agentura pro zdravotní regulaci, kontrolu a dohled) v gesci ministerstva zdravotnictví (MSP) musí předem registrovat jakýkoliv dovoz potravin (v případě mnohých mléčných a masných výrobků zároveň vedle MAGAP, viz výše) a též léků, zdravotnické techniky, primárních produktů pro lékařské použití a hygienických produktů.

Pozn.: Dovoz kosmetických výrobků musí být předem notifikován ARCSA, musí být doložen homologační certifikát a v mnohých případech jsou vyžadovány i výsledky různých laboratorních testů.

CONSEP (Národní rada pro kontrolu drog a omamných látek) registruje dovoz kontrolovaných chemikálií

Na MSP musí být dále předem registrován dovoz alkoholických nápojů (a též zároveň získána příslušná dovozní licence).

Ekvádor má též možnost chránit svůj trh před citlivými výrobky v rámci sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS).

Standardizace (homologace)

Na celé spektrum výrobků se vztahuje povinnost homologace. Příslušnou institucí je Ekvádorský institut pro standardy (INEN – www.normalizacion.gob.ec), který po splnění podmínek vydává příslušný certifikát.

Konkrétní kroky, které je třeba podniknout

1. Registr dovozců (Registro de Importadores)

a) Je nutné obdržet tzv. RUC (Registro Único de Contribuyente), který je vydán Úřadem finanční správy (Servicio de Rentas Internas, SRI), být zaznamenán v aktivním stavu s platným potvrzením příjmů a být v databázi SRI jako daňový poplatník.

 • Požadavky na získání RUC a potřebné formuláře jsou popsány na webu www.sri.gob.ec a liší se pro právnické a fyzické osoby.

b) Elektronický podpis a identifikace společnosti (Certificado Digital)

Dokumenty se posílají naskenované ve formátu pdf a liší se pro fyzické, právnické osoby nebo osoby s veřejnou funkcí.

c) Registrace na portálu Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec/), kde uživatel spravuje své záležitosti online.

2. Dovozní celní prohlášení (La declaración aduanera de Importación, DAI)

 • Pro doložení cla je nutné, aby bylo zboží ohodnoceno celním agentem akreditovaným SENAE, viz www.aduana.gob.ec.
 • Celní prohlášení (La declaración aduanera de Importación, DAI) je prezentováno elektronicky, je však potřeba zachovat i originál v případě kontroly.

3. Dokumenty v digitální podobě přiložené k DAI přes ECUAPASS

 • Průvodní dokumenty k DAI (documentos de acompañamiento) k předběžné kontrole by měly být zpracovány a schváleny před odesláním zboží; musí být předloženy fyzicky nebo elektronicky, spolu s celním prohlášením, pokud jsou požadovány.

Podklady k DAI

 • Přepravní dokument (documento de transporte) – doklad, který potvrzuje vlastnictví zboží a může být doručen ještě před odesláním nebo předložením celního prohlášení. Převzetí přepravního dokladu implicitně znamená i převzetí ostatních průvodních dokladů kromě těch osobního charakteru, jako je povolení CONSEP, Ministerstva obrany (CC. FF. AA.) aj.
 • Obchodní faktura nebo doklad o obchodní transakci potvrzuje hodnotu obchodní transakce při dovozu nebo vývozu zboží. Předložit se musí originální dokument a musí obsahovat informace uvedené v příslušných právních předpisech a data, která lze ověřit.
 • Dokumenty, které SENAE nebo instituce regulující zahraniční obchod považuje za nezbytné.

Jakmile je celní deklarace (DAI) přijata, systém vydá ověřovací číslo (rubopis) a sdělí příslušnou klasifikační skupinu (canal de aforo).

4. Zaplacení celních poplatků

Pro zjištění hodnoty celkového zdanění je třeba vědět, v jaké klasifikační skupině se produkt nachází. Dále je nutné zaplatit následující celní poplatky:

 • Ad valorem (clo za zboží) – poplatek, který spravuje celní správa Ekvádoru. Procento se liší v závislosti na druhu zboží a poplatek je aplikován na součet nákladů, pojištění a přepravného (základ pro clo).
 • FODINFA (Fond rozvoje pro děti) – poplatek spravuje INFA, jedná se o 0,5 % ze základu.
 • ICE (Impuesto a los Consumos Especiales, spotřební daň) – spravuje SRI. Procento se liší v závislosti na zboží a službách, které se dováží (www.sri.gob.ec záložka nalevo: Impuestos).
 • DPH (daň z přidané hodnoty, IVA) – spravuje SRI a odpovídá 12 % ze základu + Ad valorem + FODINFA + ICE.

Pro vývoz z Ekvádoru je třeba splnit následující podmínky:

1. Registr vývozců (Registro de Exportadores) – proces je stejný jako u Registru dovozce (viz výše)

 • dle COMEXI (Národní rada pro zahraniční obchod a investice) je třeba se dále registrovat u Ministerstva průmyslu a produktivity u vývozu: 

(i) odpadu a šrotu železných a neželezných kovů;
(ii) kůže a kožešin.

2. Vývozní celní prohlášení (Declaración Aduanera de Exportación, DAE)

Může být doprovázeno fakturou, proforma fakturou nebo dokumentací před naložením zboží. DAE nepotvrzuje jen záměr zásilky, ale je též prohlášením, které vytváří právní vztah a povinnosti vůči Národní celní službě Ekvádoru.

Údaje zapsané v DAE:

 • Informace o vývozci
 • Popis zboží
 • Údaje o odesílateli
 • Cíl zásilky
 • Množství
 • Hmotnost aj.

Digitální dokumenty, které doprovázejí DAE prostřednictvím ECUAPASS jsou:

 • Originál faktury
 • Předchozí povolení (v případě potřeby)
 • Elektronická osvědčení o původu (v případě potřeby)

Jakmile je DAE přijato, zboží vstupuje do primární zóny (Zona Primaria) regionu, kde se bude naloďovat, a tam bude zboží zaregistrováno a připraveno k vyslání.

Zboží bude přiřazeno do příslušné skupiny (canal de aforo):

 • Canal de Aforo Documental – je určen úředník odpovědný za vyřízení autorizace, následuje přijetí poplatku, přezkoumání elektronických dat a naskenovaných dokumentů. Pokud je vše v pořádku, úředník šetření uzavře a dá povolení k nalodění.
 • Canal de Aforo Físico Intrusivo – kromě kontroly v případě „Canal de Aforo Documental“ dojde k fyzické kontrole, která je monitorována.
 • Canal de Aforo Automático – povolení bude následovat automaticky při vstupu zboží do dočasných skladů nebo primární zóny.

Více informací je na www.aduana.gob.ec.

Ochrana domácího trhu

V červnu 2012 bylo (tehdy) Ministerstvem zahraniční věcí, obchodu a integrace vydáno několik usnesení (No. 63, 66, 67), kterými byl omezen dovozu určitých produktů, u kterých bylo stanoveno, že mohou být vyráběny na domácím trhu. Celkově tato omezení postihují 106 výrobků, mezi nimi některé typy alkoholických nápojů, automobily, mobilní telefony a elektronická zařízení. Omezení v podobě kvót jsou dvojího druhu: množstevní a hodnotová, přičemž vláda se tímto opatřením snaží zvrátit tendenci k pasivní obchodní bilanci. Kvóty jsou určovány s jednoletou platností vždy na počátku roku.

Alkoholické nápoje od roku 2012 podléhaly omezení, a to v podobě dodatečné daně 1 % z každé lahve a 0,25 dolaru odvedeného z každého procenta alkoholu, který nápoj obsahuje. Avšak vzhledem k tomu, že Ekvádor 1. 1. 2017 přistoupil k mnohostranné dohodě o volném obchodu (FTA) s EU, z EU/ČR je možné alkohol nyní dovážet bezcelně (pozn. avšak se spotřební daní ICE a daní z přidané hodnoty).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Ke zřízení pobočky v Ekvádoru je nutné předložit rozhodnutí statutárních orgánů mateřské společnosti. Pro zřízení společnosti s ručením omezeným je nutný souhlas Valného shromáždění společníků (Junta General de Socios). Zápis o rozhodnutí zřídit společnost, a to včetně výše kapitálu a jmenování zákonného reprezentanta pro Ekvádor, musí být notářsky ověřen v místě konání schůzky a superlegalizován konzulátem Ekvádoru / apostilován (pozn. stanovy společnosti musí výslovně umožňovat zakládání poboček v zahraničí). Minimální výše kapitálu pro pobočku zahraniční právnické osoby je stanovena na 2000 USD a realizována prostřednictvím bankovního převodu. Příslušný ekvádorský konzulát též musí na základě notářsky ověřených a přeložených dokumentů (mj. výpis z obchodního rejstříku) vydat certifikát o právní existenci firmy a způsobilosti jednat v zahraničí.

Uvedená dokumentace se předá ekvádorskému právnímu zástupci ke zřízení pobočky, který publikuje oznámení v oficiálním místním deníku. Následně notář v Ekvádoru provede zápis o úkonu, který je nutno zaregistrovat v obchodním rejstříku (Registro Mercantil). Po provedení registrace a jmenování administrátora firmy je nutno požádat finanční úřad (SRI) o vystavení Registrace daňového poplatníka (Registro Único de Contribuyentes).

Pro zřízení společnosti v Ekvádoru je nutná registrace vkladu kapitálu v ekvádorském bankovním systému. Pro akciové společnosti (sociedad anónima) ekvádorských fyzických a právnických osob je stanoven minimální kapitál ve výši 800 USD; pro společnosti s ručením omezeným 400 USD. V případě joint venture se podmínky tohoto podniku řídí stejnými pravidly jako při zřizování poboček zahraničních firem.

O zakládání podniku v Ekvádoru vypracovala Skupina Světové banky studii Doing Business-Ecuador. Podle tohoto průzkumu pro období 2017-2018 (snadnost zakládání podniků, průměrné počty dnů pro jednotlivé administrativní úkony apod.) se Ekvádor v celosvětovém měřítku umístil na 118. místě (v předchozím hodnocení byl na 114. místě).

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi jsou obvyklé všechny formy propagace, inzerce, reklamy či využívání hromadných sdělovacích prostředků, a to zejména televize a rozhlasového vysílání. Rovněž z hlediska aplikovaného marketingu neexistují žádné zvláštnosti a jsou využívány všechny formy marketingu v závislosti na obchodovaném artiklu. České výrobky jsou na místním trhu stále exotické (nejen proto, že mnozí Ekvádorci netuší, kde se Česká republika na mapě nachází) a místní nemají k neznámému produktu důvěru. Dokud prodejce nepřesvědčí zákazníka o kvalitách, servisu a (dobré) ceně, produkt si nekoupí, i kdyby byl sebelepší. Nutno počítat s tím, že reklamní a propagační materiály musí být ve španělské verzi. Anglická či jiná jazyková mutace není vhodná.

K významným veletrhům a výstavám v teritoriu viz kalendář akcí v kap. 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví se řídí zákonem o duševním vlastnictví. Touto problematikou se v Ekvádoru zabývá Institut duševního vlastnictví (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual). Nicméně pirátství v oblasti hudby, kinematografie či softwaru je rozšířené. V rámci ochrany průmyslového vlastnictví jsou chráněny značky, loga, firemní slogany a vynálezy. Patenty platí 20 let.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek se řídí Zákonem o národním systému veřejných zakázek (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). Ten stanovil, že národní i mezinárodní dodavatelé musí být zaregistrováni v jednotném registru dodavatelů (RUP). Příslušným orgánem a regulátorem, který na veřejné zakázky dohlíží a vypracovává zadání tendrů, je SERCOP (též spravuje portál k veřejným zakázkám, dostupný na http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/herramientas-de-busqueda/). Základní informace o procedurách jsou uvedeny v záložce Programas/Servicios. Roční plány pro veřejné nákupy (Plan Anual de Contratación / PAC) jsou sestavovány na rok dopředu a za každou státní instituci zvlášť.

V zásadě jsou právní úpravou umožněny rovné podmínky pro místní i zahraniční subjekty. V případě veřejných zakázek na poradenské služby je možné vyzvat zahraniční poradenské společností až poté, co v průběhu 30-denní lhůty (po první výzvě) o zakázku neprojeví zájem domácí společnost, či nesplňuje podmínky (upřednostňují se v tomto případě domácí kapacity).  

Kontrakty s vládním financováním schvaluje výhradně prezident republiky. U každého ministerstva nebo provinční vlády se ustavuje pětičlenný výbor (Comité de Contrataciones), který ustanovuje soutěžní podmínky a jmenuje technickou komisi, která vyhodnocuje předložené nabídky. Obvykle se vyžaduje složení bid bondu nebo bankovní záruky, jejíž výše je závislá na objemu kontraktu. Zároveň je vratná účastníkům, kteří se nekvalifikovali, a změnitelná na performance bond pro ty, kteří uspěli, a to s platností do úplného splnění kontraktu. Jiné zvláštní podmínky, které by odlišovaly Ekvádor od ostatních latinskoamerických zemí, nejsou stanoveny. Licitační podmínky jsou vždy připravovány a vyhlašovány na každou zakázku separátně dle lokálních a státních norem, a to v souladu se státním plánem modernizace země. Pro nákupy soukromého sektoru nejsou licitace vyžadovány.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení sporů

Obchodní spory vyplývající z neplnění a nedodržení podmínek ze smluvního ujednání mezi partnery (Contratos de Compra-Venta) jsou obvykle řešeny arbitrážní cestou u obchodních komor v Quitu nebo v Guayaquilu (Cámara de Comercio), nebo u civilního soudu. Pro řešení těchto sporů jsou aplikována pravidla Obchodního zákoníku (Código de Comercio). Nejvyšší instancí je Nejvyšší soud (od roku 2008 název Corte Nacional de Justicia; na nižší úrovni pak Cortes provinciales de Justicia). Pro řešení obchodních sporů je stanovena povinnost využívat služeb místních právních zástupců. 

Problémy a rizika místního trhu

Kromě běžných rizik vyplývajících z komerční činnosti (např. nezaplacení dodávky, reklamace zboží apod.) je třeba mít na zřeteli riziko možných sociálních nepokojů, stávek a zvýšené míry kriminality obecně. Z těchto důvodů se pro zajištění návratnosti pohledávky z titulu dodávek zboží a služeb doporučuje vyšší forma zajištění (bankovní záruka, aval apod.). Dále se doporučuje ve styku s novými partnery vyžadovat placení neodvolatelným potvrzeným akreditivem nebo placení předem.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Běžná platební podmínka ve vztahu k zahraničním dodavatelům je neodvolatelný potvrzený akreditiv. V případě poskytnutí úvěrových podmínek se doporučuje maximální zajištění pohledávky, a to nejlépe bankovními instrumenty jako je bankovní záruka, bankovní aval aj. Co se platební morálky týče, doporučuje se obezřetnost a důkladnost při zajišťování návratnosti pohledávky. Neodvolatelné L/C, bankovní záruky a směnky jsou akceptované českými bankami a finančními, faktoringovými a forfaitingovými společnostmi i k předtermínovým výplatám.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

V Ekvádoru se nevyskytují specifické zvláštnosti či zvyklosti, kterými by se stát odlišoval od okolních latinskoamerických zemí andského regionu. Ekvádorci jsou velmi komunikativní a není problém s nimi navázat kontakt. Obchodní partneři téměř vždy upřednostňují nedokonalou španělštinu před bezvadnou angličtinou. Znalost španělštiny je proto pro obchodní jednání velmi výhodná.

V praktické rovině je nutno vždy počítat s liknavostí Ekvádorců v otázce časové dochvilnosti. Zpoždění obchodních partnerů, pokud se týče smluveného času schůzky, není považováno za neslušnost a toleruje se. Pochopitelně na důležité schůzky s vysokými představiteli státní správy či reprezentanty velkých firem se doporučuje – vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti a nutnosti plánování schůzek ve značném předstihu – dostavit se včas.

Nelze říci, že by ekvádorští obchodní partneři vynikali striktním dodržováním přijatých závazků, spíše je třeba počítat s liknavějším přístupem. Urgence jsou v tomto ohledu běžnou praxí. Potrpí si na dobré zacházení a ocení pozvání na pracovní oběd nebo večeři. Schůzky je třeba dojednávat v předstihu a běžným zvykem je jejich potvrzování zhruba den před sjednaným datem.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Ekvádoru se slaví níže uvedené státní/církevní svátky. V závěru roku 2016 byl schválen nový zákon, podle kterého bude mít Ekvádor ročně 11 celostátních dnů volna a 1 místní (pevné počty). Počínaje rokem 2017 se přesouvají dny volna podle následujících pravidel:

 • Připadne-li svátek na neděli, dnem volna je následující pondělí
 • Připadne-li svátek na sobotu, dnem volna je předchozí pátek
 • Připadne-li svátek na úterý, dnem volna je pondělí (den před)
 • Připadne-li svátek na středu nebo čtvrtek, dnem volna je následující pátek

Poslední dvě pravidla se neuplatňují v případě nového roku, Vánoc a karnevalového úterý

 • 1. 1.: Nový rok
 • únor – březen: Karneval
 • březen – duben: Velký pátek
 • 1. 5.: Svátek práce (např. v roce 2017 přesunut na 26. 5.)
 • 24. 5.: Bitva u Pichinchy  
 • 25. 7.: Založení Guayaquilu (místní svátek)
 • 10. 8.: Den nezávislosti (např. v roce 2017 přesunut na 11. 8.)
 • 9. 10.: Nezávislost Guayaquilu
 • 2. 11.: Památka zesnulých
 • 3. 11.: Nezávislost Cuency
 • 6. 12.: Založení Quita (místní svátek)
 • 25.12.: Vánoce

Obvyklá pracovní doba

 • 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 hodin

Prodejní doba:

 • 09:00 – 22:00

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro české občany cestující do Ekvádoru není vyžadováno vízum, pro ekvádorské občany vydává vízum zastupitelský úřad v Limě. Při odletu ze země na letišti Tababela v Quitu (Mariscal Sucre / UIO) existuje letištní poplatek 59 USD. Na letišti v Guayaquilu existuje jednotný poplatek 29,78 USD. Od roku 2011 však letecké společnosti začaly tyto poplatky zahrnovat do ceny letenky pro mezinárodní lety a od roku 2012 pasažéři letící do Kolumbie uhradí poplatek rovný vnitrostátnímu. Zvláštní poplatky jsou vyžadovány při vnitrostátním letu na Galapágy. Při příletu do země se nevyžaduje zdravotní certifikát ani povinné očkování, ledaže by daná osoba přilétala do Ekvádoru z rizikové oblasti na žlutou zimnici. Cesta z letiště v Quitu do centra stojí s taxi cca 20 USD, autobusem je to cca 8 USD, doporučuje se použít taxi nebo osobní vůz místního zástupce. Cesta trvá cca 45 – 50 minut.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V současné době došlo k výraznému zhoršení bezpečnostní situace na hranici s Kolumbií, kde se v prvním pololetí 2018 odehrálo několik násilných incidentů na ekvádorských občanech spáchaných guerillovou organizací FARC. Tato situace je de facto vyústěním dlouhodobého nedostatku pozornosti dané oblasti ze strany vlády, který usnadnil rozšíření povstalců a nelegálních aktivit, především obchodu s drogami, se zbraněmi, ale i se dřevem, s palivy a nerostnými surovinami. Odhaduje se, že mezi kolumbijským městem Tumaco a ekvádorským San Lorenzo působí kolem 12 skupin překupníků drog. Z výše uvedených důvodů není bezpečné podnikat cesty do regionů Esmeraldas, Sucumbíos a Carchi.

Ve větších městech (Guayaquil, Quito) je třeba dávat si pozor na drobnou pouliční kriminalitu i závažnější zločiny. Dále je nutno dodržovat adekvátní pravidla osobní bezpečnosti vhodná pro rozvojové země, tj. nevyhledávat odlehlá místa, omezit jednání a schůzky v pozdních večerních (ranních) hodinách, jezdit oficiální taxi službou apod. Dalšími bezpečnostními zásadami jsou necestovat v noci, po setmění vycházet jen ve čtvrtích se zvýšenou bezpečností, nenosit u sebe příliš velkou hotovost, zavazadla ponechávat na bezpečném místě a dát přednost jednoduchému a neokázalému oblečení. Taktéž se doporučuje vyhýbat se pouličním demonstracím, jejichž četnost má tendenci narůstat. Při cestách do vnitrozemí je vhodným opatřením kontaktovat Velvyslanectví ČR v Peru s žádostí o informaci o aktuální bezpečnostní situaci a v každém případě dobrovolná on line registrace v databázi DROZD a vložení plánovaného itineráře.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů ČR podléhá vnitřním předpisům, tzn., že je třeba získat pracovní povolení a zejména povolení k pobytu za účelem zaměstnání (pracovní průkaz – carné ocupacional). Vyřizování těchto formalit není jednoduché, vyžaduje velkou trpělivost a zejména jistý časový předstih. Více informací o požadavcích je dostupné na webu ministerstva práce www.trabajo.gob.ec.

Příslušná žádost je vygenerována v on line v systému ministerstva práce, podepsána žadatelem a zaměstnavatelem (nebo jeho autorizovaným zástupcem). Dále je zapotřebí barevná kopie platného pasu (datové stránky i stránky se vstupním razítkem), jednoduchá kopie pracovní smlouvy registrované na ministerstvu práce a stvrzenka o provedení této registrace. Dále je nutný doklad o splnění pravidla 20/80 (tj. max. 20 % zaměstnanců cizinci a min. 80 % Ekvádorci) dle platné právní úpravy.

V přístupovém protokolu, prostřednictvím kterého se Ekvádor od 1. 1. 2017 stal účastníkem mnohostranné dohody o volném obchodu (FTA) s EU je dále zakotveno, že ve firmách z EU s více než 10 zaměstnanci budou muset ekvádorští občané tvořit minimálně 90 %.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném zdravotním a sociálním pojištění buď ze svých prostředků, nebo s povinným příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince nejsou. Za lékařské ošetření se platí ihned v hotovosti, náročnější lékařské zákroky je nutné hradit předem. Pro cesty do Ekvádoru se doporučuje zajistit si cestovní pojištění. V případě nutnosti vyhledání lékařské péče pak pacient uhradí tuto péči na místě (v hotovosti nebo platební kartou) a následně s lékařskou zprávou a účtenkami nahlásí pojistnou událost u své pojišťovny.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem