Eritrea: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • česky: Stát Eritrea
 • tigrejsky: Hagärä Ertra
 • anglicky: State of Eritrea

Název pochází z antického označení Rudého moře (Erythra Thalassa neboli Mare Erythraeum).

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 6,081,196

Mimo hranice Eritree žije odhadem téměř jeden milion Eritrejců (mnoho z nich směřuje do uprchlických táborů v okolních zemích anebo za prací, zejména do Zálivu). Desetitisíce Eritrejců žádajících o azyl se nalézají na území EU, zejména ve Švédsku.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,93 %
 • Demografické složení: ženy 50,1 %, muži 49,9 %
 • Věková struktura: 0-14 let 39,5 %, 15-64 let 56,5 %, 65 a více let 4,0 %

Národnostní složení

Devět etnických skupin. Nejpočetnější jsou Tigriňové (55 %, Tigrinya) a Tigrejci (30 %, Tigre), hovořící příbuznými jazyky. Významnou skupinou jsou Afaři (v Eritreji 300 tis., žijí též v Etiopii a Džibutsku), dále etnické skupiny Saho (4 %), Kunama (2 %), arabsko-jazyčný kmen Rashaida (2 %), Bilen (2 %) a další (Beni, Amar, Nera, asi 5 %).

Náboženské složení

Zhruba polovina obyvatelstva vyznává křesťanství; z nich naprostá většina přísluší k eritrejské ortodoxní církvi, ostatní se hlásí ke katolíkům a protestantům. Druhá polovina obyvatelstva vyznává islám. Animistů je minimum. Náboženské spory se dlouhodobě nevyskytovaly, v poslední době se začínají objevovat útoky proti křesťanům.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Eritrea patří již od svého vzniku mezi nejchudší země světa. Na velmi špatný stav ekonomiky měly vliv především válka za nezávislost (do roku 1991), válka s Etiopií (1998–2000) a chronické katastrofální sucho. Negativní dopady na ekonomiku země má také izolacionistická politika vládnoucího autoritářského režimu a především naprosté uzavření etiopského trhu pro eritrejské produkty (před konfliktem absorboval 70 % veškerých vývozů).

V červenci 2018 prezident Afwerki podepsal mírové prohlášení s etiopským premiérem Abijem Ahmedem, kterým souhlasil s oficiálním ukončením 20. leté války, znovuotevření hranic a obnovení obchodních, dopravních a telekomunikačních spojení mezi těmito dvěma zeměmi. Konflikt s Etiopií spojený s obviněními z financování ozbrojených skupin al-Shabab v Somálsku vyloučil Eritreu z mezinárodního společenství a vedl k sankcím OSN (zbrojní embargo, zákaz cestování, zmrazení majetku). Tyto sankce byly zrušeny v listopadu 2018. Mírová dohoda vyvolala v regionu vysoké naděje, jak dokládají různé od té doby oznámené investice do infrastruktury. Jednostranné rozhodnutí uzavřít hranice s Etiopií v dubnu 2019, spolu s neochotou režimu dodržovat mírovou dohodu a provádět reformy, však zvyšují nejistotu mezi potenciálními investory. Hlavním znakem otevřenosti by byla zejména reforma povinné vojenské služby (10 let), která je jedním z hlavních důvodů eritrejské emigrace.

Zhodnocení hospodářského vývoje, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika země se potýká s dlouhou řadou typických problémů pro izolované státy. Mezi nejzásadnější patří nedostatek kapitálu, který limituje tolik potřebné investice, nedostatek cizí tvrdé měny a vysoká negramotnost populace. Ekonomika se vyznačuje velmi malou mírou diverzifikace, trpí nízkou produktivitou a nekvalifikovaným centrálním řízením. Politická a bezpečnostní situace značně komplikuje i běžné obchodní transakce. Nedošlo k zásadnímu posunu ve smyslu zprůhlednění a zjednodušení legislativy upravující obchod. V praxi to znamená řadu kontrol na cestách, které bez jasného právního podkladu vybírají různě vysoké poplatky (i v naturáliích). Důsledkem je mizivá atraktivita země pro zahraniční investice, vyjádřená např. v hodnocení Světové banky (World Bank), jejíž „Doing Business Report“ pro rok 2019 přisoudil Eritreji 189. místo v žebříčku 190 hodnocených zemí světa z hlediska atraktivity podnikatelského prostředí.

Problémy s cizí měnou dobře demonstruje i srovnání reálného kurzu (černý trh) a oficiálního. Zatímco reálný kurz USD se pohybuje mezi 50-55 ERN/USD, oficiální je přibližně 15 ERN/ USD. V případě EUR je to pak 70-80 ERN/EUR ku přibližně 20 ERN/EUR.

Odhaduje se, že HDP klesl v roce 2019 na 3,1% v důsledku utlumené konečné poptávky po investicích a vývozu. Na straně nabídky zůstaly dominantním přispěvatelem k růstu reálného HDP těžba a zemědělství. Zároveň velké vládní investice do energetiky, infrastruktury a zavlažování podporují růst trhu. Ekonomika zaznamenala trvalý pokles spotřebitelských cen po dobu tří po sobě následujících let (2017–19), pokles o 13,3% v roce 2017, 14,4% v roce 2018 a odhadem o 27,6% v roce 2019. Deflace je strukturálně způsobena nízkými cenami dováženého spotřebního zboží podporované pašováním a nadhodnoceným směnným kurzem.

Mezi hlavní perspektivní sektory patří důlní průmysl, cestovní ruch a zemědělství. Investoři z Itálie a Eritrejské diaspory projevili zájem o rozvoj ostrovů a pobřeží, což by podpořilo cestovní ruch. Zemědělství přitahuje investice rozvojových partnerů do zavlažování, mikroúvěrů a alternativních zdrojů obživy. Iniciativa Horn of Africa se zaměřuje na infrastrukturu a lidský rozvoj jako na hnací sílu růstu. Důležitost zemědělství pro zaměstnanost a také jeho růstový potenciál vedou vládu k tomu, že do něj směruje významnou část rozvojových investic. S využitím mezinárodní rozvojové pomoci dále rekonstruuje zaostalou základní infrastrukturu (dopravní, telekomunikační, vodohospodářskou, energetickou s preferencí budování obnovitelných zdrojů, zdravotnickou atd.), a buduje nové průmyslové kapacity založené na dobývání a zpracování hojných zásob nerostných surovin, jimiž země disponuje (potaš, zinek, měď, zlato, stříbro, vápenec – cementárny).

Závislost na vývozu zlata, zinku a zemědělských surovin činí zemi zranitelnou vůči vnějším vlivům. Poptávka po vývozech komodit v Eritrei by mohla být snížena pomalým růstem světové ekonomiky, zejména u klíčových obchodních partnerů v Evropě a na Dálném východě.
Zranitelnost vůči klimatickým šokům a zpožděné zemědělské transformaci snížila zemědělskou produktivitu. Vzhledem k velikosti a významu tohoto odvětví pro zajištění potravin a zaměstnanosti by nižší produktivita mohla omezit potenciální přínos zemědělství pro HDP (nyní 20% HDP).

Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že i díky autoritářskému stylu vedení země se podařilo Eritrei dosáhnout řady z všeobecných rozvojových cílů (Millenium Development Goals). Za úspěšné oblasti lze označit snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdravotní péče pro matky, úspěšný boj s HIV, všeobecné omezení infekčních nemocí a zlepšení dostupnosti pitné vody. Malého pokroku bylo naopak dosaženo v boji s extrémní chudobou a v zajištění všeobecného přístupu k základnímu vzdělávání.

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HDP  (mld. USD) 3,96 4,44  5,01 5,81 6,72 6,5
Růst HDP (%) 5 4,8  3,8 5 4,2 3,1
Míra inflace – růst spotřeb. cen  (%) 11,6 12,1  9,0 -13,3 -14,4 -27,6
Směnný kurs oficiální  (ERN/USD)* 15,38 15,38 15,38 15,38 15,0 15,0

Zdroj: Světová banka, Africká rozvojová banka
* reálný kurz nabízený na černém trhu je výrazně vyšší (50-55 ERN/USD, resp. 70-80 ERN/EUR)

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Eritrea nezveřejňuje informace o své ekonomické situaci, veškeré uváděné statistické údaje proto představují odborný odhad a jsou čerpány z databází mezinárodních organizací jakými je například Světová banka či Mezinárodní měnový fond. Eritrea se každopádně potýká s obrovským vnitřním zadlužením, které je dlouhodobě odhadováno na úrovni přesahující 100% HDP. Rekordní hodnoty z roku 2011 (134 %) sice v posledních letech nedosahuje, přesto zde nadále existuje značné riziko dluhové krize. (Za snížením stojí zejména zprovoznění druhého zlatého dolu, který má při nízké startovací základně značně pozitivní vliv na celou ekonomiku země.)

ROZPOČET 2016 2017 2018 2019
rozpočtové příjmy (% HDP) 14,868 14,739  15,127 14,917
rozpočtové výdaje (mld. USD) 9 618 29 216  28 344 27 851
veřejný dluh (% HDP) 120,9 113,7 129,4 127,29

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2016 2017  2018 2019
Export zboží a služeb (% změna) -22,707 10,657 22,044 -6,212
Import zboží a služeb (% změna) -6,027 9,754 9,014 2,101
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,105 0,137 -0,108 -0,178
Bilance běžného účtu (% HDP) -2,103 -2,351 -1,606 -2,312

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

Zahraniční zadluženost, dluhová služba (v mil. USD)
  2013 2014 2015 2016 2017  2018
 Celkový vnější dluh (mil. USD) 945,4 907,7 873,0 796,0 818,5 791,2
 Celková dluhová služba (splátky/HDP) 11,3 %*  –

Zdroj: CIA, *AfDB

Pozn.: Údaje o dluhové službě nejsou dostupné ani jako odhad.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka (Bank of Eritrea): guvernér Kibreab Woldemariam

Komerční (státní) banky:

 • Eritrean Investment and Development Bank
 • Commercial Bank of Eritrea
 • Housing and Commercial Bank of Eritrea

Státní (zatím monopolní) pojišťovna:

 • National Insurance Corporation of Eritrea (NICE)

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daně z příjmu osob se v závislosti na výši příjmu vybírají ve výši 2-38 %, příjem z nájmu je zdaněn 1-48 %, daně ze zisku společností jsou 34 % (včetně municipální daně 4 %). Daně ze zboží a ze služeb se pohybují mezi 5 a 12 % (DPH nebyla zavedena). Daňové příjmy státu jsou založeny více na nepřímých daních než na daních přímých.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem