Estonsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

V této kapitole naleznete praktické rady týkající se obchodu a podnikání s Estonskem.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Estonská klientela preferuje co nejpřímější obchodní vztahy. Nejméně komplikované obchodní vztahy jsou, podle informací našich firem, s velkoobchody a s firmami se zahraničním kapitálem, které přistupují na platbu předem.

Objektivní hodnocení funkčnosti a spolehlivosti prodejních kanálů a zastupitelské sítě naráží na poněkud nižší informovanost našich firem o estonském trhu.

Dosavadní zkušenost s pronikáním českých firem do Estonska ukazuje, že pokud český výrobce má možnost vyslat do Estonska svého zástupce, který se snaží přímo na místě a ve spolupráci s estonskými hospodářskými organizacemi získat potřebné kontakty, obvykle bývá úspěšný.

Pořádání vlastních prezentačních akcí, na které jsou zváni místní podnikatelé, nemusí být vždy účinné. Nicméně i tato forma, pokud je připravena a propagována v dostatečném časovém předstihu a za účasti ZÚ a příslušných estonských institucí (např. Estonskou obchodní a průmyslovou komorou), popř. odvětvových asociací, může být vhodnou cestou k pronikání na estonský trh.

Relativně úspěšná může být účast na místních veletrzích, zvláště pokud českou účast organizuje nějaká zastřešující organizace.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Podle Indexu ekonomické svobody prováděné „The Heritage Foundation“ má Estonsko mezi novými členskými zeměmi dlouhodobě nejlepší umístění. Země uplatňuje minimální stupeň protekcionismu, vytvořila příznivé prostředí pro zahraniční investice a dává velký důraz na vlastnická práva.

Po vstupu Estonska do EU jsou pro dovozy z EU uplatňovány běžné celní postupy.

V případě dovozu zboží, o kterém existují pochybnosti o jeho zařazení mezi běžně dovážené položky, doporučujeme obrátit se na Celní správu, tel. +372 880 0810, e-mail: emta@emta.ee. Užitečné informace lze nalézt na webu: http://www.emta.ee/eng,

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2015 zavedlo Estonsko tzv. systém e-residency. Každý občan České republiky si může na estonském velvyslanectví v Praze požádat o přidělení digitální identity, jejíž součástí je elektronický podpis. Následně může přímo z České republiky založit firmu v Estonsku prostřednictvím internetu s využitím elektronického podpisu a řídit ji na dálku. Rovněž daňové přiznání lze podat elektronicky prostřednictvím elektronické identity. 

Pro zjištění všech registračních úřadů je možné využít webové stránky www.just.ee/en.

Nejběžnější formou podnikání v Estonsku je společnost s ručením omezením (osaühig nebo OÜ v estonštině). Informace o jejím založení jsou k dispozici na www.eesti.ee/en/doing-business

Další užitečné informace se dají získat v centrálním registru www.rik.ee/en/contacts nebo e-mail: rik.info@just.ee.

Pronájem kanceláře někdy naráží na rozdílný výklad nájemní smlouvy (překlad do třetího jazyka nemusí být přesný). Běžným dorozumívacím jazykem je angličtina, ale často lze využít i znalost ruštiny. Doporučuje se jako první jazyk vyzkoušet angličtinu a až poté případně přejít na ruštinu.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci, marketing a reklamu jsou běžné jako v ostatních evropských zemích, přičemž jako nejúčinnější se ukazuje účast na veletrhu. Reklama v tisku takový dosah již nemívá. Inzerci nabízí například Estonská obchodní a průmyslová komora, která za úplatu rozesílá informace svým členům.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je v teritoriu chráněno na standardní úrovni stejně jako ve všech zemích EU, tedy pokrývá prosazování autorských práv i reálnou jurisdikci. 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje Zákon o veřejných zakázkách – aktuální znění na www.riigiteataja.ee/en

Oznámení o veřejných zakázkách je zveřejňováno on-line v centrálním Státním registru veřejných zakázek – zdarma na http://riigihanked.riik.ee (pouze v estonštině)

Tendry vyhlašované evropskými a světovými bankovními organizacemi (EBRD nebo SB), které se plně nebo částečně podílejí na financování, jsou zveřejňovány prostřednictvím médií (ne vždy však tato upozornění obsahují zásadní informace typu, zda je tendr otevřený či nikoliv.)

V ČR se estonské tendry inzerují například v Hospodářských novinách. V některých případech mohou být tendry oznamovány prostřednictvím orgánů EU (ted.europa.eu) a místní média mohou zůstat zcela stranou. Je tedy třeba sledovat estonské příležitosti také přes Brusel.

Investiční příležitosti pro střední a malé firmy jsou vyhlašovány Estonskou investiční agenturou Estonian Investment & Trade Agency a zprostředkovaně také Estonskou hospodářskou a průmyslovou komorou (Estonian Chamber of Commerce and Industry). 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Podle Arbitrážního soudu, který pracuje při Centrální obchodní a průmyslové komoře, estonské firmy dávají obecně přednost smírnému řešení obchodních sporů. V poslední době zaznamenal ZÚ pouze jeden případ vážnějšího obchodního sporu mezi estonským a českým partnerem, který pokračoval i do roku 2019 a který se týká sporu o penále za opožděné dodání výrobků.

Menší prohřešky typu nezaplacení faktury lze řešit ve spolupráci s firmou Creditreform s.r.o., která má českou pobočku v Praze 2 v ulici Oldřichova 97/51 (telefon: +420 221 228 030, email: info@crefo.cz), popřípadě je k dispozici pobočka přímo v Estonsku na adrese Pirita tee 20, 10127 Tallinn (telefon: +372 6826 302, fax: +372 6826 301, email: info@creditreform.ee).

Nejrůznější informace včetně konkrétních služeb, které ocení postižená firma, lze najít na webových stránkách společnosti Creditinfo https://www.creditinfo.ee/en , telefon +372 6659 600, email: info@creditinfo.ee. Za menší úplatu je možné získat i hospodářské a finanční informace o vybrané firmě. V případě vymáhání nedobytné pohledávky se doporučuje využít některou firmu, které se specializuje na tento druh služeb. Například: 

 • Intrum Justitia AS, telefon +372 606 09 90, www.intrum.ee má pobočku také v Praze na adrese  Prosecká 851/64, Praha 9, Prosek Point, budova A, 3.patro, telefon: +420 461 002 002, e-mail: info@intrum.cz.
 • Julianuse Inkasso Agentuur, tel.: +372 681 44 00, www.julianus.ee

Rizika při pronikání a podnikání v Estonsku můžou pramenit z neznalosti prostředí  a partnera. Před začátkem podnikání v Estonsku je proto žádoucí opatřit si pokud možno co největší množství informací a zejména prověřit si finanční sílu partnera, což nemusí být vždy jednoduché. Rovněž porovnání úvěrových podmínek v ČR a Estonsku by mělo vést k úvaze, které finanční zdroje jsou výhodnější.

Mezi hlavní rizika patří:

 • neznalost místních podmínek (podcenění vývoje, kterého Estonsko dosáhlo), včetně chybného přístupu k Estonsku jako k postsovětskému prostoru;
 • podcenění konkurence; 
 • neprůhlednost vazeb uvnitř firmy.

Pro firmu, která je již zaregistrovaná v Obchodním rejstříku, je důležitá každoroční aktualizace údajů. Aktualizace musí být prováděna v období od 15. ledna do 15. dubna. Pokud nebudou data aktualizována, bude platnost registrace pozastavena, popřípadě i zrušena.

Pro zmenšení rizika při obchodním styku lze využít služeb firmy Creditinfo, kontakty výše.

ZÚ se setkal s potížemi při platbách pouze ojediněle. Podle zkušených firem lze přistoupit na úvěrovou platební podmínku zejména u těch estonských odběratelů, se kterými je dlouhodobě dobrá zkušenost. Přesto je vhodnější trvat na zajištěném placení akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Plnou jistotu zaručuje platba předem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Úředním jazykem je estonština. Při neznalosti estonštiny je vhodné začít obchodní jednání v angličtině. Později lze případně přejít na ruštinu, zvláště s ruskojazyčnými obyvateli Estonska a také se starší generací Estonců. Je však potřeba si uvědomit, že můžete narazit na osoby, které i přes znalost ruského jazyka budou konverzaci v ní odmítat. Automatické použití ruštiny na začátku jednání by tedy mohlo vyvolat nepříznivou atmosféru. 

Český podnikatel by měl být dobře připraven a vystupovat asertivně. Estonci dávají přednost přímočarému, věcnému, pragmatickému přístupu. Nedoporučuje se žertovně zmiňovat omyly a slabé stránky sebe sama nebo firmy. Doporučuje se naopak představit kvality nabízeného zboží a reprezentované firmy bez stínu pochybnosti.

Estonští úředníci se vyznačují lpěním na liteře předpisu a neochotou k improvizaci, s čímž souvisí i někdy nekritický postoj k vlastním schopnostem.

Banky jsou otevřeny od 9:00 hod. do 18:00 hod., na úřadech se začíná pracovat přibližně v 9:00 hod. a končí přibližně v 17:00 hod.

Velké obchody v centru hlavního města a obchodní centra jsou otevřena do 21:00 až 23:00 hod., a to i během víkendů. Směnárny ve velkých městech mají pracovní dobu od 10:00 hod. do 21:00 hod. a některé z nich jsou otevřeny i o víkendech a svátcích. V Tallinnu již banky kupují a prodávají české koruny, je tedy možno měnit prostředky přímo. Široce rozšířené jsou platební karty a kartou lze platit i malé částky prakticky všude.

Dny pracovního klidu:

 • 1. 1. Nový rok
 • 24. 2. Den samostatnosti Estonska (1918)
 • Velký pátek (pohyblivé datum)
 • 1. 5. Svátek jara
 • 23. 6. Svátek vítězství (1918; vítězství estonské a lotyšské armády nad německým Landswehrem v bitvě u Võnnu – Cesis v Lotyšsku)
 • 24. 6. Den sv. Jana
 • 20. 8. Den znovuzískání samostatnosti Estonska (1991)
 • 16. 11. Den obrody Estonska (1988; schválení zákona  o nadřazenosti estonských zákonů zákonům SSSR; není dnem pracovního volna)
 • 24. 12. Štědrý den
 • 25. 12. první svátek vánoční
 • 26. 12. druhý svátek vánoční

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Od 21. 12. 2007 je Estonsko členem schengenského prostoru. Čeští občané tak nepotřebují k návštěvě Estonska vízum a mohou do Estonska cestovat na platný pas nebo na platný OP. Při cestě autem je nutné vozit s sebou i zelenou kartu pojištění.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. srpna 2006 platí nová pravidla pro občany ze zemí EU, kteří chtějí žít a pracovat v Estonsku. Pracovní povolení a povolení k pobytu se již nevyžaduje. Je pouze nutné se do tří měsíců od příjezdu do Estonska zaregistrovat v rejstříku obyvatel (Rahvastiku Register, tel.: +372 612 4444, e-mail: abi@rahvastikuregister.ee). Žádná další omezení nejsou pro občany zemí EU stanovena.

Bližší informace lze získat v angličtině na stránkách Policie a příhraniční stráže.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané, stejně jako občané ostatních států EU, jsou v Estonsku po předložení Evropské karty zdravotního pojištění ošetřeni bezplatně, hradí pouze poplatek za návštěvu lékaře 5 EUR. Ceny u soukromých lékařů a v soukromých zařízeních se výrazně odlišují. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tallinnu (Estonsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem