Financování ochrany životního prostředí

Důležitým aspektem ochrany životního prostředí je zajištění finančních prostředků na projekty směřující ke zlepšování kvality životního prostředí. Kvalitní životní prostředí zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Financování životního prostředí vytváří základní předpoklad pro přípravu projektů, které mohou být realizovány z veřejných prostředků a fondů EU a jejichž cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj.Národní programy | Fondy a programy EU | Daně | Poplatky

Národní programy

Nejdůležitějšími národními finančními zdroji, ze kterých jsou poskytovány podpory na opatření v oblasti ochrany životního prostředí, jsou Státní fond životního prostředí ČR a státní rozpočet. Podpory jsou poskytovány v rámci vyhlášených národních programů. Mezi programy Ministerstva životního prostředí financované ze státního rozpočtu patří Program péče o krajinu, Program stabilizace lesa Jizerských hor, Program odstraňování škod po Sovětské armádě a dotace nestátním neziskovým organizacím. Státní fond životního prostředí v současné době poskytuje podstatnou část svých prostředků na kofinancování projektů podporovaných z fondů Evropské unie, přitom však i nadále poskytuje podpory v rámci vyhlášených národních programů.

Státní fond životního prostředí ČR

Ze Státního fondu životního prostředí ČR jsou poskytovány podpory na opatření v oblasti ochrany a zlepšování stavu životního prostředí. Podpory jsou poskytovány formou dotace, půjčky nebo případně formou příspěvku na úhradu úroků. Podmínky pro poskytování podpory v příslušném období jsou stanoveny Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí a jejími Přílohami (Přílohy I, Přílohy II, Přílohy III) Další informace o Státním fondu životního prostředí jsou k dispozici na www.sfzp.cz .

Dokumenty

Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí v rámci Příloh III Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pro programy č. 2 a 3. – rozvoj sítí environmentálních center a neinvestiční projekty zaměřené na aktuální témata z oblasti životního prostředí.

Dne 31.10.2008 byly schváleny nové Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, v rámci kterých byly vyhlášeny 2 programy – 2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země a 3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích.

17. září 2008 byly schváleny Přílohy III Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, ve kterých jsou stanovena pravidla pro poskytování dotací na environmentální vzdělávání, osvětu a poradenství.

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje podpory pro fyzické osoby na využití obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární zařízení, tepelná čerpadla). Pravidla pro poskytování podpor jsou stanovena ve Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a v jejích Přílohách II.

zpět na začátek

Fondy a programy EU

Finanční mechanismy EHP a Norska – Vstupem do EU v roce 2004 získala Česká republika přístup k čerpání prostředků Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu.

Phare/Transition Facility
– Program Phare – Jeho cílem je posílení veřejné správy a veřejných institucí tak, aby byly schopné efektivní činnosti uvnitř Evropské Unie; podpora sbližování legislativy s rozsáhlou legislativou Evropské Unie (acquis communautaire); podpora ekonomické a sociální soudržnosti.

Program Transition Facility – Pokračování poskytování pomoci programu Phare pro nové členské země v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita není dostatečná ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi.

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí
– Z tohoto fondu se poskytuje finanční pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory).

LIFE/LIFE+
– Komunitární program LIFE+ je finančním nástrojem úzce zaměřeným na životní prostředí. Program se dělí do tří pilířů : LIFE+ Příroda a bilogická rozmanitost LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí LIFE+ Informace a komunikace

Cíl 3 Evropská územní spolupráce 2007-2013 (a Interreg III)
– V rámci Cíle 3 Evropská územní spolupráce bude v programovém období 2007-2013 realizováno 5 bilaterálních operačních programů "Přeshraniční spolupráce": česko-saský, česko-bavorský, česko-rakouský, česko-slovenský, česko-polský.

Program švýcarsko-české spolupráce
– Program má přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie, a dále přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Operační program Infrastruktura
(programové období 2004-2006)
Cílem OP Infrastruktura je zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry, zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí a kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí. Financování projektů OP Infrastruktura bude ukončeno k 31.12.2008. Schváleno bylo 383 projektových žádostí v celkové výši uznatelných nákladů 384 898 224 EUR. Aktuální informace o OP Infrastruktura naleznete na www.opinfrastruktura.cz.

Operační program životní prostředí
(programové období 2007-2013)
OP Životní prostředí přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (alokace 702 482 212 EUR) a Fondu soudržnosti (alokace 4 215 384 886 EUR). Všechny aktuální informace o operačním programu, vyhlášených výzvách a podmínkách poskytnutí podpory naleznete na www.opzp.cz.

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Evropské unie, jejichž HDP (HNP) v přepočtu na obyvatele je nižší než 90% průměru EU a které realizují program „hospodářské konvergence“. Fond soudržnosti přispívá k posilování hospodářské a sociální soudržnosti EU. Míra pomoci EU poskytovaná fondem tvoří až 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.

zpět na začátek

Daně

OECD ve své databázi Daně s vazbou na životní prostředí (Environmentally related taxes) definuje ekologické daně pro účely jejich evidence jako „povinné platby státu bez kompenzace protislužbou, uvalené na daňové základy považované za zvlášť relevantní ve vztahu k životnímu prostředí“. V daňové statistice OECD se za Českou republiku vykazují jako ekologické daně všechny poplatky k ochraně životního prostředí, registrační poplatek za registraci v systému sběru obalů, poplatek za vjezd motorových vozidel, dálniční známka, mýtné, silniční daň, spotřební daně z minerálních olejů a nyní nově daně z elektřiny, pevných paliv a zemního plynu. Tato rubrika není zaměřena na poplatky, které mají samostatnou rubriku "poplatky", ale na daně tvořící daňovou soustavu České republiky a jejich environmentální aspekty a na ekologickou daňovou reformu.

Ekologická daňová reforma

Hlavním cílem ekologické daňové reformy (EDR) je stimulovat ekonomické subjekty k takovému chování, které povede ke snížení poškození životního prostředí a jeho dopadů na zdraví obyvatelstva.

Předmětem zdanění jsou statky a služby, jejichž výroba a spotřeba vede k prokazatelnému negativnímu dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

EDR by nemělo vést ke zvýšení celkové daňové zátěže. Dodatečné výnosy ze zdanění zavedeného v rámci EDR mají být provázeny adekvátním poklesem jiných daní nebo zvýšením výdajů státního rozpočtu.

Dne 3. ledna 2007 vzala vláda na vědomí materiál „Principy a harmonogram ekologické daňové reformy“, který zahájil realizaci EDR v České republice. EDR by měla probíhat postupně ve třech etapách do roku 2017.

I. etapa EDR spočívá v transpozici směrnice 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny. Během roku 2007 tak vznikly tři nové daně – daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny, které doplnily již existující spotřební daň z minerálních olejů. Daně se staly součástí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a začaly se uplatňovat od 1. ledna 2008.

Nyní se připravuje II. etapa EDR, která si vytyčila za cíl snížení emisí do ovzduší.

Dokumenty

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27.října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, byla transponována do legislativy ČR v rámci I. etapy ekologické daňové reformy a vedla ke vzniku tří nových daní – daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny (součást zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů).

Anglický originál směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27.října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, která byla transponována do legislativy ČR v rámci I. etapy ekologické daňové reformy a která vedla ke vzniku tří nových daní – daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny (součást zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů).

Materiál, který vzala vláda na vědomí 3.1.2007 a který zahájil realizaci ekologické daňové reformy v ČR.

Daň ze zemního plynu (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část 45)

Daň z elektřiny (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část 47 upravující daň z elektřiny.

Daň z pevných paliv (zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – část 46 upravující daň z pevných paliv ).

Odkazy

Odkaz na internetové strány německé organizace FÖS (dříve: Förderverein Ökologische Steuerreform – Spolek na podporu ekologické daňové reformy, nyní: Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft – Fórum pro ekologisko – sociální tržní hospodářství). Jsou zde publikovány informace nejen o ekologické daňové reformě v Německu, ale v rámci celé EU.

Ekologické aspekty v ostatních daních

Daně v České republice můžeme rozlišit na daně, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a na daně, které v sobě obsahují některé daňové úlevy či osvobození, mající pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Podrobnosti k jednotlivým daním a jejich environmentální aspekty jsou uvedeny v této rubrice.

zpět na začátek

Poplatky

Poplatky placené podle jednotlivých zákonů k ochraně životního prostředí jsou platby postihující znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví a životů lidí, zvířat a rostlinstva v důsledku lidské činnosti. Poplatky naplňují zásadu „znečišťovatel platí“ a zároveň přispívají ke snižování množství škodlivin uvolňovaných do životního prostředí (nižší množství vypouštěných látek znamená nižší platbu). Poplatky jsou tedy ekonomickým nástrojem na ochranu životního prostředí, který přispívá k promítnutí (alespoň částečnému) negativních externalit do nákladů původců. Od obecných daní se poplatky v ochraně životního prostředí liší zejména svým rozpočtovým určením, neboť výnos z těchto poplatků je používán buď na nápravu některých škod na životním prostředí (např. u úhrad podle horního zákona) nebo na podporu ekologicky příznivých projektů, a to zejména formou dotací a půjček ze Státního fondu životního prostředí.

V oblasti ochrany ovzduší jsou zavedeny poplatky za znečišťování ovzduší, které platí provozovatelé zdrojů znečišťování. Pro ochranu ozonové vrstvy Země byl zaveden poplatek za výrobu a dovoz regulovaných látek, které poškozují ozonovou vrstvu a výrobků, které je obsahují. K ochraně vod slouží platba za odebrané množství podzemní vody, poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních a platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí.

Pro ochranu zemědělské a lesní půdy byly zavedeny odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatek za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Těžba hornin a využívání horninového prostředí je spojeno s placením úhrad z dobývacího prostoru a úhrad z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách nebo vyhrazených nerostů po jejich úpravě a zušlechtění.

V oblasti odpadů jsou zavedeny poplatky za uložení odpadů na skládky, poplatek za komunální odpad, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a registrační a evidenční poplatek podle zákona o obalech.

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem