Financování vývozu

Financováním vývozu se rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem. Střednědobé a dlouhodobé vývozní úvěry (splatnost úvěru delší než 2 roky) poskytuje ČEB podle pravidel pro státem podporované vývozní úvěry. Ostatní produkty poskytuje také se státní podporou a míra této podpory závisí na druhu vývozních úvěrových rizik.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Financování vývozu

Financováním vývozu se rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytovánívývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem, a to formou

 1. refinančních úvěrů bance vývozce na financování vývozu, bance vývozce a bance výrobce na financování výroby pro vývoz, bance investora na financování investice, bance vývozce na projektové financování a přímých úvěrů vývozci nebo zahraniční osobě na financování vývozu, vývozci a výrobci na financování výroby pro vývoz, investorovi na financování investice a vývozci na projektové financování,
 2. finančních služeb souvisejících s vývozem, které zahrnují především
  1. bankovní záruky,
  2. otevírání akreditivů a platební styk a zúčtování,
  3. zajišťovací operace,
  4. financování místních nákladů v zemi sídla nebo trvalého pobytu dovozce.

Střednědobé a dlouhodobé vývozní úvěry(splatnost úvěru delší než 2 roky) poskytuje Česká exportní banka podle pravidel pro státem podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD). Ostatní produkty poskytuje Česká exportní banka také se státní podporou a míra této podpory závisí na druhu vývozních úvěrových rizik.

Úhradou úrokových rozdílů poskytovanou Českou exportní bankou se rozumí poskytování dotace na krytí části úrokových rozdílů vzniklých vývozcům z nižších úrokových výnosů jimi poskytovaných dodavatelských úvěrů se splatností delší než dva roky ve srovnání s úrokovými náklady vývozců, spojenými s financováním těchto úvěrů.

Kdo může žádat o financování vývozu?

Vývozce – fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku a uskutečňuje vývoz. Fyzická osoba musí vést podvojné účetnictví. Banka vývozce – banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce zřízená podle zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, která poskytuje vývozci nebo zahraniční osobě úvěr související s vývozem.

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí financování vývozu?

Zákon č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ukládá České exportní bance, za jakých podmínek a komu poskytuje své služby:

 • vývozci – tj, právnické osobě se sídlem v ČR (výjimečně fyzické osobě s trvalým bydlištěm v ČR), která aktivně podniká a uskutečňuje vývoz,
 • za podmínky pojistit vývozní úvěrová rizika pojistitelná pojistnými produkty Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), kromě výjimek odsouhlasených MF a MPO nebo poskytnout jiné zajištění splacení poskytnutého úvěru,
 • jen u vývozních úvěrů poskytovaných podle Konsensu OECD nutno předložit posouzení vlivu předmětu vývozu na životní prostředí (kopie posudku pro EGAP),
 • doložit předepsaným způsobem účelovost čerpání úvěru.

Kromě výše uvedených podmínek posuzuje Česká exportní banka dále zda:

 • má vývozce vyrovnané závazky vůči státu,
 • udržuje platební kázeň vůči komerčním bankám,
 • je schopen doložit průhledné vlastnické vztahy,
 • ovládá-li jinou společnost nebo je jinou společností ovládán, vykazují tyto spjaté subjekty podobné hospodářské výsledky,
 • nepřekročil přijatelnou celkovou zadluženost (cizí zdroje vůči aktivům celkem nižší než 90 %),
 • podíl hodnoty financovaného vývozu vytvořené v ČR není nižší než 60 %,
 • je schopen na účetních dokladech doložit dostatečnou historii firmy a
 • personální nebo majetkové propojení vývozce – dovozce je vyloučeno.

Jakým způsobem zahájit jednání o poskytnutí financování:

S ohledem na to, že formy financování vývozu, které nabízí Česká exportní banka, mohou komplexně pokrýt veškeré potřeby vývozce počínaje prostředky potřebnými na proniknutí na zahraniční trh nebo zvýšení podílu vývozce na něm přes záruku za nabídku, financování výroby pro vývoz, vývozní úvěr až po záruku za dobré provedení smlouvy, je nejvhodnější nejdříve optimální nabídku financování (produktovou skladbu) projednat s pracovníky odboru podpory obchodu, kteří jsou připravení vám ji s ohledem na specifika vašeho obchodního případu bezplatně předložit a zároveň posoudí, zda je váš obchodní případ financovatelný.

Která banka je připravena tuto životní situaci řešit?

Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34 č. p. 701
P.O. BOX. 870
111 21 Praha 1

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Obraťte se na pracovníky odboru podpory obchodu.

Jaké doklady předkládá vývozce jako žadatel o financování vývozu?:

V bance předložte:

 • vyplněnou „Žádost o podpořené financování“,
 • doklady uvedené v příloze Žádosti o podpořené financování.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

Žádost o podpořené financování obdržíte v elektronické podobě e-mailem.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Uhrazení veškerých poplatků je odkládací podmínkou čerpání úvěru. To znamená, že čerpání úvěru bude umožněno až po jejich vyrovnání.

Česká exportní banka je uvádí v Sazebníku cen (poplatků) za poskytované služby, který současně zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Jaké jsou lhůty pro poskytnutí exportního financování?

Česká exportní banka nemá předepsány lhůty pro vyřízení žádostí a poskytnutí jednotlivých forem financování vývozu. Podle složitosti, počtu produktů a potřebného způsobu zajištění splacení úvěrů se délka zpracování smluvní dokumentace pohybuje od několika týdnů do několika měsíců.

Kteří jsou další možní účastníci (dotčení) postupu?

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP),
 • refinancující banka – v případě refinančního úvěru,
 • banka odběratele – v případě odběratelského vývozního úvěru poskytnutého bance odběratele,
 • odběratel – v případě přímého odběratelského vývozního úvěru poskytnutého vývozci.

Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:

Spolupráce s pověřenými zaměstnanci České exportní banky při případném doplňování podkladů a při zpracování smluvní dokumentace.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu ceb@ceb.cz.

Pro první kontakt s ČEB můžete také použít on-line kontaktní formulář.

E-maily pověřených zaměstnanců pro jednotlivé fáze jednání s bankou vám sdělí příslušní zaměstnanci.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 278/1998 Sb., Provedení zákona o pojišťování a financování vývozu 60/1998 Sb., Novela zák. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 188/1999 Sb., Novela zák. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 282/2002 Sb., změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Jaké jsou související předpisy?

166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 60/1998 Sb., Novela zák. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 29/2003 Sb., změna prováděcí vyhlášky o pojišťování a financování vývozu

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Opravné prostředky proti odmítnutí banky financovat vývoz žadateli o financování neexistují. O ukončení spolupráce Česká exportní banka žadatele písemně informuje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností?

Práva a povinnosti smluvních stran úvěrového vztahu včetně smluvních sankcí uvádí jednotlivá smlouva o úvěru.

Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně?

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně naleznete na internetových stránkách České exportní banky, a.s.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Dále se můžete se obrátit na:

 • Hospodářskou komoru ČR a regionální hospodářské komory,
 • Českou agenturu na podporu obchodu (CzechTrade),
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
 • regionální poradenská a informační centra.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Stránky České exportní banky, a.s.
Stránky České agentury na podporu obchodu
Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Stránky Hospodářské komory ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:

Za správnost návodu odpovídá:

Česká exportní banka, a.s.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Vladimír Šon
tel.: 222 843 227
e-mail: son@ceb.cz

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

3. 1. 2005

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

30. 4. 2005

Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven. Platnost tohoto návodu závisí na novelizaci právní úpravy v oblasti pojišťování a financování vývozu se státní podporou nebo organizační struktury České exportní banky, a.s.

Interní informace:

Financování exportu za pomoci produktů ČEB úzce navazuje na pojišťování vývozních úvěrových rizik odpovídajícím pojistným EGAP. Poskytnutí exportního financování je totiž ze zákona podmíněno pojištěním vývozních úvěrových rizik vhodným pojistným produktem EGAP. Informační podporu vývozcům při realizaci jejich vývozních záměrů poskytuje Česká agentura na podporu obchodu – CzechTrade, okresní hospodářské komory a regionální poradenská a informační centra (RPIC).