Finsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Export do Finska lze zvýšit za předpokladu, že firmy přijdou na trh z konkurenceschopným výrobkem a cenou. Trh má všechny znaky obtížného a málo propustného teritoria, Finsko – podobně jako ČR – podporuje export a prioritní trhy, jako např. Čínu a Rusko. Je malý (5,5 mil. obyvatel), saturovaný (Finové se snaží vyrábět vše), konzervativní (pronikání nového výrobku či služby trvá léta) a  v rámci EU poměrně vzdálený. Rovněž je třeba připustit, že zprávy se šíří ve Finsku velmi rychle a proto je třeba dbát na to, aby to byly převážně zprávy pozitivní (dobré reference o firmách, úspěchy našich firem ve Skandinávii, neexistence korupce, atd.)       

Příležitosti pro naše firmy jsou v následujících rovinách:

  • zvýšení exportu zavedených výrobků 
  • účast ve výběrových řízeních na velké projekty v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí, subdodávky pro finální výrobce, služby
  • využití nově se rozvíjejících sektorů (např. v sektoru IT – digitalizace, umělá inteligence, cirkulární ekonomiky atd.).     

Kromě uvedených hodnotově významných obchodních případů, lze obrat zvýšit vývozem komponentů a služeb. Poptávka po subdodávkách poroste, což je pro české firmy výhodné z hlediska nemožnosti zajistit kompletní investici. Některé subdodávky pro finské odběratele jsou realizovány přes Německo a další evropské země (zejména pro energetický sektor).
Je třeba, aby české subjekty více využívaly specializovaných veletrhů a výstav. Společná účast firem, zapojení kanceláře CzechTrade ve Stockholmu (CT má v tomto směru dobrou zkušenost) nebo katalogová prezentace je vhodnou formou prvotních kontaktů.    

Příležitosti pro český export

Železniční a kolejová doprava
Sektor finské železniční přepravy očekává v následujících letech nebývalý boom. S ohledem na řadu objektivních faktorů (klimatické změny, geopolitická situace), přijatých nařízení (environmentální a technické požadavky EU) i vlastních cílů (diverzifikace zásobovacích cest, rozvoj řídce osídlených oblastí, atd.) plánuje finská vláda zásadním způsobem rozšířit a modernizovat svoji železniční síť. Za hlavní projekt rozvoje železniční sítě lze považovat tzv. „Arktickou železnici“, jež by měla propojit stávající finskou síť s pobřežím Severního ledového oceánu. Náklady na nové dopravní spojení o délce 460 km dosáhnou cca 2,9 mld. EUR. Provoz na trati by měl být zahájen okolo roku 2030. Ministerstvo dopravy rovněž plánuje „upgradovat“ stávající železniční spojení mezi Helsinkami a Tampere, resp. Helsinkami a Turku na tzv. vysokorychlostní. Vzhledem k nákladnosti projektu (cca 2 mld. EUR) připravuje Ministerstvo dopravy nový model financování se zapojením soukromého sektoru. V souladu s požadavky unijní legislativy projde finská železniční síť rovněž zásadní modernizací řídicích a zabezpečovacích systémů, kdy stávající systém ATP bude postupně v průběhu let 2020-2040 nahrazen systémy ERTMS/ETCS. Náklady na obměnu zařízení dosáhnou celkové výše 1,65 mld. EUR, z toho 230 mil. EUR připadne na vlaky a 1,42 mld. EUR na vlastní tratě.

Stavební průmysl
Po období stagnace finského hospodářství dochází již od roku 2016 k jeho výraznému oživení, které je ve stavebním sektoru patrné v množství probíhajících projektů, ať již v rámci veřejných či soukromých stavebních zakázek. Stavební odvětví prožívá boom i díky velmi rozvinutému systému digitalizace stavebního řízení a stavebních povolení. Dle Finského statistického úřadu dosáhla hodnota stavebních projektů ve firmách s minimálně pěti zaměstnanci v roce 2017 výše 20,4 mld. EUR (cca 522 mld. CZK). Meziročně došlo k nárůstu stavební produkce o 7,6 % a rychlý rozvoj tohoto sektoru se odráží i v aktivitách největších finských stavebních společností (YIT, Lehto Group, SRV, NCC, Destia) při hledání zahraničních subdodavatelů. Silný důraz na internacionalizaci stavebního sektoru a nárůst podílu zahraničních partnerů patří na makroúrovni (dle zprávy Helsinské technické univerzity) mezi pět nejvýznamnějších měnících se trendů tohoto odvětví.

Energetický průmysl
Finsko postrádá jakékoliv domácí zdroje fosilních paliv a musí tak veškerou ropu, zemní plyn a uhlí dovážet. Závislost na dovozech (většinou z Ruska), požadavky EU a Kjótského protokolu v oblasti snižování emisí i silné environmentální cítění jsou hlavními příčinami toho, že Finsko intenzivně usiluje o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a o rozvoj jaderné energetiky. Cílem vlády je dosažení „carbon-free“ energetického mixu do roku 2050 – již v roce 2020 by měly obnovitelné zdroje zajišťovat 38 % energetických potřeb země, v roce 2030 by měl tento podíl dosáhnout již 50 %. Investiční boom lze pak očekávat v následujících letech především v oblasti výstavby větrných parků. Díky vývoji nových technologií, růstu cen elektřiny a zdražování emisních práv je podle expertů větrná elektrárna postavená na souši dnes již ve Finsku nejlevnější variantou budování nového zdroje elektrické energie. A přestože finská vláda změnila v roce 2017 svůj postoj k OZE a postupně ruší drahý systém plošných podpor, vzhledem k výše zmíněným novým podmínkám jsou již nové větrné parky od roku 2018 budovány bez jakýchkoliv podpor na plně komerční bázi. Kromě dodávek pro sektor obnovitelných energií existují exportní příležitosti i v dalších oblastech energetiky. Finsko má okolo roku 2024 zahájit výstavbu prvního bloku nové jaderné elektrárny Hanhikivi 1, modernizacemi prochází řada uhelných a vodních elektráren i elektrická přenosová infrastruktura.

ICT
Finsko – země v níž byly mj. vyvinuty mobilní technologie používané polovinou světové populace – se v odvětví ICT řadí mezi přední státy světa. Žebříček sestavený Evropskou komisí – Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) – z roku 2018 řadí Finsko v tomto sektoru na třetí příčku.. Jednou z příčin tohoto úspěchu může být i fenomén jménem Nokia. Její rozmach a úspěch motivoval značné množství mladých lidí ke studiu technických oborů – ve Finsku má 2,2 % absolventů ve věku pod 30 let titul z technologicky a matematicky zaměřených oborů. Rozvoji ICT sektoru pomohly paradoxně i její následné problémy – propouštění odborníci začali zakládat nové ICT firmy, objevilo se mnoho start-upů. Finsko rovněž značně investuje do R&D (v r. 2018 tyto výdaje činili 2,7 % HDP) a řada velkých nadnárodních společností (mj. Microsoft, Fujitsu, IBM, Rolls-Royce) si vybrala právě tuto zemí pro svá výkonná a efektivní mezinárodní R&D centra. V zemi je v ICT sektoru zaměstnáno 350 tis. profesionálních pracovníků, každoročně dokončí univerzity tohoto zaměření dalších 15 tis. absolventů. Počet softwarových firem v posledních letech vzrostl o 40 %. V současnosti je ve Finsku zřetelný trend digitalizace, a to napříč všemi sektory – existuje zde tedy poměrně široké pole pro uplatnění českých řešení, a to především v oblasti specializovaných aplikací (doprava, zdravotní a sociální služby, vzdělávání atd.).

Obranný průmysl
České firmy mají příležitost reagovat na výrazný zájem finské strany prohlubovat obrannou spolupráci s evropskými zeměmi, a to jak v EU, tak i v NATO. Finsko si uvědomuje změny v bezpečnostním prostředí v Evropě a chce na ně reagovat jak početním posílením svých ozbrojených sil, tak i značnými investicemi – do roku 2020 by se měly výdaje na obranu zvýšit z dnešních 1,8 % až na 2,3 % HDP. Ve vztahu k ČR podporuje vývozní možnosti i skutečnost, že mezi Ministerstvy obrany obou zemí bylo v roce 2018 aktivováno Memorandum of Understanding, jež pro obchodní spolupráci vytváří vhodný rámec.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Vysoce kvalitní a technologicky sofistikované lékařské vybavení má ve Finsku tržní potenciál. Finský trh se zdravotnickými technologiemi v posledních letech silně roste, přičemž import zaznamenává stabilní silný růst (cca o 4 % ročně). V roce 2015 byla parlamentem schválena nová strategie zdravotní péče ve státním sektoru (provádí cca 75 % výkonů), přičemž jejím hlavním cílem je vyrovnat kvalitu péče ve státních a soukromých zařízeních. To bude mj. znamenat rozšíření zdravotnických kapacit či výrazné investice do nového zdravotnického vybavení, včetně stavby zcela nových moderních zdravotnických zařízení (Oulu, Helsinky). Součástí návrhu je i tzv. volný výběr poskytovatele služeb (pro pacienty i zdravotnická zařízení), což by mělo uvolnit trh pro vstup nových subjektů.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3002 – Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací
HS 3004 – Léky odměřené ne krev. antiséra apod., vata aj.
HS 3005 – Vata, gáza, obinadla apod. zboží
HS 9018 – Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
Železniční a kolejová doprava HS 6089 – Materiál kolejový, svrškový, přístr. návěstní apod.
HS 6090 – Materiál svrškový kolej., přístr. mech. návěst. apod.
HS 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu žel. nebo tram. tratí ze železa nebo oceli
HS 8530 – El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
HS 8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál; mech. přístroje a signalizační zařízení
Energetický průmysl HS 8406 – Parní turbíny
HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
HS 8418 – Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení,čerpadla tepelná
HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
HS 8503 – Části a součásti motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap.
HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory
HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče, elektr. ost. izolované aj.
Obranný průmysl HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)
HS 9301 – Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole
HS 9303 – Ostatní střelné zbraně
HS 9304 – Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné
Stavební průmysl CPA 38 – Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití
CPA 41 – Budovy a výstavba budov
CPA 42 – Inženýrské stavby a jejich výstavba
ICT CPA 61 – Telekomunikační služby
CPA 62 – Služby v oblasti programování a související služby
CPA 63 – Informační služby

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Většina veletrhů je pořádána ve výstavním centru v Helsinkách – SUOMEN MESSUT, HELSINGIN MESSUKESKUS. Nejvýznamnější veletržní akce roku 2019 je možno vyhledat na následujících webových stránkách: http://messukeskushelsinki.fi. Informace o  výstavách v Tampere jsou na stránkách www.tampereenmessut.fi.

Kalendář všech výstav a veletrhů konaných v roce 2019 i v ostatních finských městech je k dispozici na internetové adrese www.messuliitto.fi

Hlavní výstavní akce následujících měsíců:

EasyFairs Real Estate Expo
Real Estate Expo, Development and Maintenance
May 15 – 16, 2019, Tampere, Finland

Match Industry MI19
The Effective Contact and Meeting Event for Technology, Maritime, Offshore, Automation and Energy Industries
June 13, 2019, Pori, Finland

Turun Messut
Turku Fair
August 23 – 25, 2019, Turku, Finland

Wood / Puumessut
Int’l Exhibition of Woodworking
September 04 – 06, 2019, Jyvaeskylae, Finland

EasyFairs Meetings & Events
Meeting Place for Event and Meeting Professionals
September 04 – 05, 2019, Helsinki, Finland

EasyFairs Esimies & Henkilöstö
Solutions for the Management and HR Challenges
September 04 – 05, 2019, Helsinki, Finland

Maxpo
Special exhibition for earth construction and environmental maintenance machinery
September 05 – 07, 2019, Helsinki, Finland

Habitare
Furniture, Interior Decoration and Design Fair
September 11 – 15, 2019, Helsinki, Finland

Finnclean
Int’l trade fair for the cleaning industry
September 13 – 14, 2019, Tampere, Finland

Subcontracting / Alihankinta
Subcontracting Exhibition
September 24 – 26, 2019, Tampere, Finland

FinnSec
Safety and security
October 02 – 03, 2019, Helsinki, Finland

Kiinteistö
Professional event in the field of real estate management in Finland
October 02 – 03, 2019, Helsinki, Finland

Cyber Security Nordic
Cyber Security for Various Business Functions
October 02 – 03, 2019, Helsinki, Finland

AudioVisual
Audiovisual Products and Services for Professionals
October 02 – 03, 2019, Helsinki, Finland

Turku Food and Wine Fair / Turun Ruoka- ja Viinimessut
Turku Food and Wine Fair
October 04 – 06, 2019, Turku, Finland

Turku International Book Fair / Turun Kansainväliset Kirjamessut
Trade Fair for Literature and Library Branches
October 04 – 06, 2019, Turku, Finland

KoneAgria
Agricultural Machinery and Equipment
October 10 – 12, 2019, Jyvaeskylae, Finland

I love me
Health, Fashion, Beauty, Naturally, Jewel and Watch Exhibition
October 18 – 20, 2019, Helsinki, Finland

Beauty / Kauneus
Look good and feel beautiful
October 18 – 20, 2019, Helsinki, Finland

Wine & Food / Viini ja ruoka
Finnish Food Fair
October 24 – 27, 2019, Helsinki, Finland

Helsinki Book Fair / Helsingin Kirjamessut
Helsinki Book Fair
October 24 – 27, 2019, Helsinki, Finland

Women’s Skills / Osaava Nainen
Women’s Skills
October 25 – 27, 2019, Turku, Finland

Technology / Teknologia
Event on industrial technology
November 05 – 07, 2019, Helsinki, Finland

EasyFairs Logistics and Distribution
Int’l Logistics and Transports Exhibition
November 06 – 07, 2019, Helsinki, Finland

Easyfairs empack Helsinki
Packaging Technology, Materials and Services
November 06 – 07, 2019, Helsinki, Finland

Venexpo
Turku Boat Fair
November 07 – 10, 2019, Turku, Finland

Finnish Dental Congress & Exhibition / Hammaslääkäripäivät
Finnish Dental Congress & Exhibition
November 07 – 09, 2019, Helsinki, Finland

Finnish Handicrafts / Suomen Kädentaidot
Fair for Finnish handicrafts
November 15 – 17, 2019, Tampere, Finland

GoExpo Winter / GoSnow, GoIce, GoBike, GoFeelgood, GoExperience
Show for Active Winter
November 15 – 17, 2019, Helsinki, Finland

PacTec
Int’l Technical Packaging and Materials Handling Fair
March 11 – 12, 2020, Helsinki, Finland

Gastro
Trade Fair for Catering, Restaurants and Hotels with Int’l Fish Fair
March 11 – 13, 2020, Helsinki, Finland

Nordic Welding Expo
Nordic Welding Expo
March 17 – 19, 2020, Tampere, Finland

Finnbuild
Helsinki Int’l Building Fair
October 07 – 09, 2020, Helsinki, Finland

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace