Finsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Finska se po 6 letech propadů odrazil v roce 2017 od svého dna a zaznamenal oproti předešlému roku citelný nárůst. Přestože došlo k výraznému zvýšení vývozu (o 15 %), vzhledem k nárůstům dovozů zůstal deficit obchodní bilance v téměř nezměněné výši (cca 2,8 mld. EUR). V porovnání s rokem 2016 se obrat vzájemného obchodu zvýšil o více než 15 mld. EUR  (o více než 14 %). Obdobný trend pokračoval i v roce 2018, kdy vzrostla o cca 7 % jak hodnota vývozu, tak i obratu, avšak vzhledem k současnému růstu objemu dovozů se výše deficitu obchodní bilance téměř nezměnila. V roce 2019 klesla hodnota dovozů o 1 % a hodnota vývozů vzrostla o 2 % v porovnání s předchozím rokem, čímž se, v porovnání s předchozími třemi roky, schodek obchodní bilance výrazně snížil.

Zahraniční obchod Finska (v mil. EUR)
   2015  2016  2017  2018  2019
  Vývoz 53 880 51 878 59 711 63 843 64 932
  Dovoz 54 493 55 003 62 469 66 470 65 658
  Bilance -613 -3 125 -2 758 -2 627 -726
  Obrat 108 373 106 881 122 180 130 313 130 590

 Zdroj: Finnish National Board of Customs

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Finska dle vzájemného obratu v roce 2019
   Země Vývoz Dovoz Vzájemný obrat Obchodní bilance
mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR %  mil. EUR
1.  Německo 9 469 14,6 10 305 15,7 19 774 15,2 -836
2.  Švédsko 6 669 10,3 7 320 11,1 13 989 10,7 -651
3.  Rusko 3 644 5,6 8 965 13,7 12 609  9,7 -5 321
4.  Čína 3 493 5,4 4 897 7,5 8 390 6,5 -1 404
5.  Nizozemsko 3 938 6,1 3 372 5,1 7 310 5,6 566
6.  USA 4 803 7,4 2 284 3,5 7 087 5,5 2 519
7.  V. Británie 2 697 4,2 1 730 2,6 4 427 3,4 967
8.  Itálie 2 352 3,6 1 791 2,7 4 143 3,2 561
9.  Francie 1 923 3,0 2 152 3,3 4 075 3,2 -229
10.  Polsko 1 771 2,7 2 022 3,1 3 793 2,9 -251
11.  Estonsko 1 746 2,7 2 020 3,1 3 766 2,9 -274
12.  Belgie 2 119 3,3 1 379 2,1 3 498 2,7 740
13.  Norsko 1 714 2,6 1 479 2,3 3 193 2,5 235
14.  Dánsko 1 018 1,6 1 580 2,4 2 598 2,0 -562
15.  Španělsko 1 162 1,8 1 145 1,7 2 307 1,8 17
16.  Japonsko 1 436 2,2 751 1,1 2 187 1,7 685
17.  Jižní Korea 844 1,3 723 1,1 1 567 1,2 121
18.  ČR 355 0,5 977 1,5 1 332 1,0 -622
   Ostatní 13 700 21,1 10 176 15,5 23 876 18,3 3 524
   Celkem 64 932 100,0 65 658
100,0 130 590  100,0 -726
   z toho EU 38 519 59,3 39 721 60,5 78 240 59,9 -1 202

Zdroj: Finnish National Board of Customs

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz a dovoz Finska v roce 2019 – komoditní členění
 Dovoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 21 567 32,8
 Minerální paliva, elektrická energie 9 894 15,0
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 7 560 11,5
 Chemické výrobky 7 207 11,0
 Různé výrobky 6 379 9,7
 Suroviny (mimo paliv) 5 013 7,6
 Potraviny 4 090 6,2
 Nápoje a tabák 564 0,9
 Ostatní 3 113 4,7
 Celkem 65 658 100,0
     
 Vývoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 21 164 32,6
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 18 090 27,9
 Suroviny (mimo paliv) 6 095 9,4
 Chemické výrobky 6 080 9,4
 Minerální paliva, elektrická energie 5 737 8,8
 Různé výrobky 4 301 6,6
 Potraviny 1 482 2,3
 Nápoje a tabák 184 0,3
 Ostatní 1 783 2,7
 Celkem 64 932 100,0

Zdroj: Finnish National Board of Customs

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Finsko nemá zóny volného obchodu a řídí se společnou obchodní politikou EU. V rámci této politiky se v rozvoji obchodních vztahů s jednotlivými státy a skupinami států angažuje prostřednictvím EU.

Pozn.: Dvoustranný rozměr obchodních vztahů s EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí. EU je rovněž aktivní v řadě regionálních obchodních iniciativ (např. regionální forum ASEM, ASEAN aj.).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dle teritoria (v mil. EUR)
Příchozí   Ze země 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Švédsko 33 222 32 212 37 056 34 540 25 961 20 040
 Lucemb. 3 478 8 390 788 8 474 12 467 11 561
 Nizozemsko 9 993 13 751 13 509 11 853 15 257 10 493
 Dánsko 4 482 4 706 4 761 5 455 5 567 3 408
 Německo 2 553 2 691 3 381 3 303 2 169 2 210
 ČR 1 11 10 5 6 7
 Ostatní 10 665 13 992 15 469 12 800 12 719 14 729
 Celkem 64 394 75 753 74 974 76 430 73 466 62 448
Odchozí     Do země 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Nizozemsko 16 190 18 381 12 781 18 267 31 746 29 260
 Švédsko 33 057 30 425 28 930 28 247 27 001 22 853
 Irsko 11 724 10 883 11 143 9 460 10 162 11 190
 Dánsko 975 943 1 380 1 970 2 574 7 218
 Norsko 1 023 1 129 2 213 2 327 1 837 4 815
 USA 8 801 5 938 7 633 6 690 1 545 4 520
 ČR 136 158 162 238 281 291
 Ostatní 21 734 32 649 32 307 30 345  27 535 31 537
 Celkem 105 404 96 067 86 840 102 845 102 681 111 684

 Zdroj: Statistics Finland, Česká národní banka

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Finská vláda motivuje zahraniční investory k investování celou řadou daňových a lokálních pobídek. Podnikatelské prostředí se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů. V hranicích EU je volný pohyb kapitálu zaručen jednotnými pravidly vnitřního trhu, s většinou ostatních zemí má Finsko uzavřené dohody o podpoře investic a zabránění dvojímu zdanění.
Vláda podporuje program regionálního rozvoje, jehož nositelem jsou speciální organizace. Například KERA, regionální rozvojový fond, financuje a podporuje zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní řetězec – od výzkumu a rozvoje (R&D) a školení až po marketing výrobků a služeb. Daňové úlevy platí 3 roky.
Zahraniční firmy působící ve zpracovatelském sektoru, které napomáhají snižovat nezaměstnanost a zavádějí výrobu náročnou na výzkum a rozvoj, mohou požádat o podporu z inovačního fondu Business Finland řízeného Ministerstvem zaměstnanosti a hospodářství, jež vznikl 1.1.2018 sloučením Technologického a inovačního fondu Tekes a státem vlastněnou agenturou na podporu exportu Finpro.
Koordinace aktivit v rámci podpory přílivu zahraničních investic je ve Finsku řízena organizací Invest in Finland, jejíž experti spolupracují s finskými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy na propagaci Finska jako ideální země pro zahraniční investory. Jedním z dalších úkolů organizace Invest in Finland je i pomoc při výběru vhodných lokalit na výstavbu objektů nových výrobních provozoven, či při hledání strategických partnerů a subdodavatelů. Podrobné informace o činnosti Invest in Finland včetně kontaktních údajů jsou též v anglickém jazyce na níže uvedené internetové adrese: www.businessfinland.fi.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem