Finsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Finska se po 6 letech propadů odrazil v roce 2017 od svého dna a zaznamenal oproti předešlému roku citelný nárůst. Přestože došlo k výraznému zvýšení vývozu (o 15 %), vzhledem k nárůstům dovozů zůstal deficit obchodní bilance v téměř nezměněné výši (cca 2,8 mld. EUR). V porovnání s rokem 2016 se obrat vzájemného obchodu zvýšil o více než 15 mld. EUR  (o více než 14 %). Obdobný trend pokračoval i v roce 2018, kdy vzrostla o cca 7 % jak hodnota vývozu, tak i obratu, avšak vzhledem k současnému růstu objemu dovozů se výše deficitu obchodní bilance téměř nezměnila.

Zahraniční obchod Finska (v mil. EUR)
   2014  2015  2016  2017  2018
  Vývoz  55 973  53 880  51 878  59 711  63 843
  Dovoz  57 769  54 493  55 003  62 469  66 470
  Bilance  -1 796  -613  -3 125  -2 758  -2 627
  Obrat  113 742  108 373  106 881  122 180  130 313

 Zdroj: Finnish National Board of Customs

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Finska dle vzájemného obratu v roce 2018
   Země Vývoz Dovoz Vzájemný obrat Obchodní bilance
mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR %  mil. EUR
1.  Německo 9 649 15,1 10 310 15,5 19 959  15,3 -662
2.  Švédsko 6 591 10,3 7 210 10,8 13 801  10,6 -619
3.  Rusko 3 328 5,2 9 298  14,0 12 627  9,7  -5 970
4.  Čína 3 532 5,5 4 636 7,0 8 168  6,3 -1 104
5.  Nizozemsko 4 305 6,7 3 639 5,5 7 944 6,1 666
6.  USA 4 309 6,7 2 198 3,3 6 507 5,0 2 112
7.  V. Británie 2 836 4,4 1 785 2,7 4 621 3,5 1 051
8.  Francie 1 791 2,8 1 998 3,0 3 789 2,9 -207
9.  Polsko 1 713 2,7 2 032 3,1 3 745 2,9 -319
10.  Estonsko 1 744 2,7 1 977 3,0 3 720 2,9 -233
11.  Norsko 1 694 2,7 1 895 2,9 3 590 2,8 -201
12.  Itálie 1 480 2,3 1 770 2,7 3 250 2,5 -290
13.  Belgie 1 947 3,0 1 300 2,0 3 247 2,5 647
14.  Dánsko 1 184 1,9 1 589 2,4 2 773 2,1 -405
15.  Španělsko 1 038 1,6 1 218 1,8 2 256 1,7 -180
16.  Japonsko 1 477 2,3 749 1,1 2 226 1,7 728
17.  Jižní Korea 967 1,5 778 1,2 1 745 1,3 189
18.  ČR 346 0,5 992 1,5 1 338 1,0 -646
   Ostatní 13 912 21,8 11 096 16,7  25 008  19,2 2 816
   Celkem 63 843 100,0 66 470
100,0  130 313  100,0 -2 627
   z toho EU 39 554 59,5 38 070 59,6 77 624 59,6 -1 484

Zdroj: Finnish National Board of Customs

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz a dovoz Finska v roce 2018 – komoditní členění
 Dovoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 21 056 31,7
 Minerální paliva, elektrická energie 10 321 15,5
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 8 383 12,6
 Chemické výrobky 7 365 11,1
 Různé výrobky 6 352 9,6
 Suroviny (mimo paliv) 5 202 7,8
 Potraviny 4 008 6,0
 Nápoje a tabák 570 0,9
 Ostatní  3 213 4,8
 Celkem 66 470 100,0
     
 Vývoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 19 730 30,9
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 18 525 29,0
 Suroviny (mimo paliv) 6 470 10,1
 Chemické výrobky 6 255 9,8
 Minerální paliva, elektrická energie 5 413 8,5
 Různé výrobky 4 081 6,4
 Potraviny 1 294 2,0
 Nápoje a tabák 176 0,3
 Ostatní 1 899 3,0
 Celkem 63 843 100,0

Zdroj: Finnish National Board of Customs

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Finsko nemá zóny volného obchodu a řídí se společnou obchodní politikou EU. V rámci této politiky se v rozvoji obchodních vztahů s jednotlivými státy a skupinami států angažuje prostřednictvím EU.

Pozn.: Dvoustranný rozměr obchodních vztahů s EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí. EU je rovněž aktivní v řadě regionálních obchodních iniciativ (např. regionální forum ASEM, ASEAN aj.).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dle teritoria (v mil. EUR)
Příchozí   Ze země 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Švédsko 34 226 33 222 32 212 37 056  34 540 25 961
 Nizozemsko 15 736 9 993 13 751 13 509 11 853 14 577
 Dánsko 4 337 4 482 4 706 4 761  5 455 5 567
 Německo 4 177 2 553 2 691 3 381  3 303 2 169
 Lucemb. 3 457 3 478 8 390 788  8 474 12 467
 ČR 5 1 11 10 5 6
 Ostatní 11 308 10 665 13 992 15 469 12 800 12 719 
 Celkem 73 246 64 394 75 753 74 974 76 430 73 466
Odchozí     Do země 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Švédsko 29 375 33 057 30 425 28 930 28 247 27 000
 Nizozemsko  24 525 16 190 18 381 12 781 18 267 31 746
 Německo 6 234 4 012 1 421 1 903  2 041 2 165
 Belgie 9 795 7 741 5 252 2 976 3 179 1 271
 USA 9 787 8 801 5 938 7 633  6 690 1 545
 Rusko 3 197 2 818 2 185 2 110  2 738 2 378
 ČR 94 136 158 162  238 281
 Ostatní 21 734 32 649 32 307 30 345  41 445  36 295
 Celkem 114 741 105 404 96 067 86 840  102 845 102 681

 Zdroj: Statistics Finland, Česká národní banka

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Finská vláda motivuje zahraniční investory k investování celou řadou daňových a lokálních pobídek. Podnikatelské prostředí se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů. V hranicích EU je volný pohyb kapitálu zaručen jednotnými pravidly vnitřního trhu, s většinou ostatních zemí má Finsko uzavřené dohody o podpoře investic a zabránění dvojímu zdanění.
Vláda podporuje program regionálního rozvoje, jehož nositelem jsou speciální organizace. Například KERA, regionální rozvojový fond, financuje a podporuje zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní řetězec – od výzkumu a rozvoje (R&D) a školení až po marketing výrobků a služeb. Daňové úlevy platí 3 roky.
Zahraniční firmy působící ve zpracovatelském sektoru, které napomáhají snižovat nezaměstnanost a zavádějí výrobu náročnou na výzkum a rozvoj, mohou požádat o podporu z inovačního fondu Business Finland řízeného Ministerstvem zaměstnanosti a hospodářství, jež vznikl 1.1.2018 sloučením Technologického a inovačního fondu Tekes a státem vlastněnou agenturou na podporu exportu Finpro.
Koordinace aktivit v rámci podpory přílivu zahraničních investic je ve Finsku řízena organizací Invest in Finland, jejíž experti spolupracují s finskými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy na propagaci Finska jako ideální země pro zahraniční investory. Jedním z dalších úkolů organizace Invest in Finland je i pomoc při výběru vhodných lokalit na výstavbu objektů nových výrobních provozoven, či při hledání strategických partnerů a subdodavatelů. Podrobné informace o činnosti Invest in Finland včetně kontaktních údajů jsou též v anglickém jazyce na níže uvedené internetové adrese: www.businessfinland.fi.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem