Finsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většina distribučních a prodejních kanálů je průchodná, výjimku tvoří dovoz alkoholu (částečná monopolizace a licenční proces). Velké obchodní organizace např. KESKO a STOCKMANN dávají přednost tradičním finským dodavatelům. Českým firmám majícím zájem dodávat své výrobky velkým prodejním řetězcům se proto doporučuje vyhledat nejprve finského obchodního zástupce, který vstoupí do jednání s nákupčími významných distribučních firem. Zástupci pracují za běžnou provizi, většinou zastupují více firem nebo mají exkluzivitu i pro jiná teritoria. Většina z nich se koncentruje na oblast Helsinek a dvě další velká finská města Tampere a Turku.
Na rozdíl od některých jiných evropských zemí je ve Finsku dáván větší důraz na kvalitu zboží a na trhu je méně dováženého levného zboží z Asie. Výhodou pro české exportní firmy může být celkově vysoká cenová úroveň ve Finsku, nevýhodou zase omezená absorpce trhu (5,5 mil. obyvatel), široká paleta zboží místní provenience a finský patriotismus ztěžuje vstup na něj. U nabídky spotřebního zboží bývá často překážkou požadavek na adjustaci ve finštině. I přes zmiňovanou omezenou absorpci trhu mohou být finské firmy významnými odběrateli české produkce, navíc některé z nich reexportují zboží do pobaltských republik a Ruska.
V obchodování s ČR si v ojedinělých případech finské firmy stěžovaly na nespolehlivost partnerů (nereagování na korespondenci), náhlou změnu obchodní politiky (snaha změnit cenu po uzavření kontraktu) či neplnění podmínek kontraktu (nízká kvalita, pozdní dodací lhůty). Informace o negativních zkušenostech se ve Finsku velmi rychle šíří, důvodem pro odmítnutí zakázky může být nízká kvalita zboží, nedodržení dodací lhůty předcházející dodávky apod.
Řadu významných firem a kontaktů si mohou zájemci o kontakty na finské instituce a firmy vyhledat sami prostřednictvím internetové stránky Contact Finland – www.contactfinland.fi.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Finsko je od roku 1995 členem EU. Ve vztahu k ostatním členům Unie se obchodní vztahy řídí pravidly jednotného vnitřního trhu (JVT) a vyznačují se vysokým stupněm otevřenosti. Platnost Evropské dohody o přidružení uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií skončila vstupem ČR do EU a nyní platí Smlouva o přistoupení ČR k EU. Dovozní podmínky, dokumenty, originalita zboží, celní systém a kontroly jsou tudíž upraveny touto dohodou a předpisy navazujícími.
Pozn.: Liberalizace obchodu v rámci JVT však neznamená vlastní výklad pravidel a nařízení platných ve Finsku. Například finské orgány mají právo kontrolovat zatížení nákladních vozidel a zajištění nákladu. Rovněž mohou běžně provést test na užívání alkoholu zejména po příjezdu trajektů z Německa, Estonska či Švédska.     

Ochrana domácího trhu

Mimo rámec dohod o pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, smluv o ochraně duševního vlastnictví (s EU nebo bilaterálně) či legislativy pokrývající vojenskou a jadernou oblast, existuje poměrně efektivní systém ochrany místního trhu.

Do tohoto systému lze například zařadit formy:

 • legislativní (ochrana spotřebitele: přísnější fytosanitární předpisy, kvalitní ekologické obaly, dvojjazyčné nápisy, atd.)
 • subvenční (dotace do zemědělství)
 • psychologické („co je finské, je kvalitnější“, jistý konservatismus v jednání)

Finsko zavedlo v souladu s unijní legislativní úpravou předmětné činnosti s platností od 14. srpna 2009 přísnější pravidla pro zahraniční přepravce. Podle dnes již neplatného nového zákona bylo dovoleno zahraničnímu přepravci (z EU nebo EEA) provést se stejným vozidlem nejvýše tři dopravní operace během sedmi dnů po zahájení cesty do Finska a maximálně 10 přepravních operací během tří měsíců stejným dopravním prostředkem. Sedmidenní lhůta začínala běžet dnem, kdy byl mezinárodní náklad vyložen na území Finska. Každé vyložení nákladu bylo považováno za jednu dopravní operaci.  Například, byl-li náklad dopraven z přístavu na tři různá místa ve Finsku, bylo naplněno ustanovení zákona o třech dopravních operacích.  Přepravce musel prokázat počet vykládek, v opačném případě mu mohla být dopravní operace přerušena.
Evropská komise považovala finská pravidla kabotážní přepravy v rozporu s ustanoveními EU a hrozila Finsku Evropským soudním dvorem. Proto finská vláda předložila v prosinci 2015 návrh k zrušení národních nařízení týkajících se kabotáže. Nový zákon byl připraven začátkem roku 2017 a vstoupil v platnost 1. července 2018.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení pobočky, společnosti s ručením omezeným či reprezentace nenaráží na žádné neobvyklé překážky (viz Obchodní zákoník, část 3). Je třeba znát legislativu upravující pracovněprávní vztah k místním silám. Značná práva pracujících a složitý daňový systém poněkud komplikují zřízení pobočky ve Finsku.
I v tomto případě je vhodné obrátit se na zkušenou komerčně právní kancelář.  Více informací ke zřízení kanceláře ve Finsku je k dispozici na stránkách Enterprise Finland: www.yrityssuomi.fi/en či na stránkách Finnish Enterprise Agencies: www.uusyrityskeskus.fi/in-english/, což je národní síť 125 kvalifikovaných obchodních poradců a 1 500 expertů složená z 29 podnikatelských agentur s celkovým počtem 83 středisek. Tato národní síť působí od roku 1989 a pomohla doposud založit více než 140 000 nových spolčností a každý rok asistuje při vzniku více než tisíce dalších. Na webových stránkách je seznam kontaktů a je si zde možné zdarma stáhnout Příručku podnikatele v několika různých jazycích. Druhou agenturou, na kterou je možné se obrátit při hledání podpry se založením sro. či pobočky a jež si klade za cíl učinit Helsinky klastrem mezinárodního obchodu, je NewCo Helsinki: www.newcohelsinki.fi/en/.
Kontakty na finské právní firmy, které jsou schopny zahraniční kancelář či společný podnik otevřít, jsou uvedeny na webové stránce Contact Finland, kde se nachází adresář jak společností tak investorů a jejich kontaktní údaje včetně jejich obchodní činnosti: www.contactfinland.fi. Podmínky zakládání firem jsou popsány na stránkách My Enterprise Finland: https://oma.yrityssuomi.fi/#.
Existuje také možnost obrátit se na Team Finland: www.team-finland.fi/en/, síť podporující podniky službami sahajícími od poskytování poradenství až po financování. Firma si zde může objednat balíček služeb ušitý přímo na míru týkající se internacionalizace a dalších potřeb. Takovýto balíček zahrnuje služby minimálně těchto subjektů: Centra pro ekonomický rozvoj, dopravu a životní prostředí, Business Finland, Finnvera (fond poskytující financování při zakládání společnosti, rozšiřování obchodních aktivit či internacionalizaci firmy a pojištění proti exportním rizikům) a Ministerstvo zahraničních věcí Finska.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jako nejefektivnější forma propagace se jeví oficiální účast země na významných veletržních akcích (např. Slush – největší start-upová událost na světě, FINNTEC – kovozpracovatelský průmysl, Alihankinta – největší finská průmyslová akce, MATKA – cestovní veletrh) za přítomnosti podniků a firem a ve spojení s doprovodným programem. Rovněž účast jednotlivých firem na specializovaných výstavách a veletrzích napomáhá k šíření jména výrobce či obchodníka. Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy ve Finsku se konají především v Helsinkách, Turku a Tampere. Reklama v hlavním finském deníku Helsingin Sanomat je poměrně drahá a nepřináší očekávaný efekt. Nejlepší reklamou pro ČR je samotný výrobek. Kvalitní výrobky, jako např. české dopravní prostředky, dělají dobrou reklamu České republice a potažmo i výrobcům z jiných oborů.
Velmi efektivním způsobem v oslovování nových klientů je rozhodně přímý marketing zaměřený na konkrétní manažery nákupu. Rozhodně nestačí pouhé zaslání propagačního emailu, je nutné se s rozhodující osobou minimálně spojit telefonicky a vyžádat si osobní prezentační schůzku. S prvotní akvizicí při identifikaci, oslovení a domluvení osobních schůzek může v rámci asistenčních služeb pomoci skandinávské zastoupení agentury CzechTrade a obchodní oddělení velvyslanectví ČR v Helsinkách, zejména pak obchodní rada a ekonomická specialistka.
V souladu se současným trendem může propagaci firem dobře posloužit i vhodné využití sociálních sítí (např. v době konání specializovaných veletrhů).   

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu (podrobněji viz kapitola 5.2. – aktuální seznam veletrhů a akcí konajících se v roce 2020):

leden MATKA – TRAVEL FAIR Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
leden (nepravidelně) SHOE AND BAG SHOW Veletrh obuvnického a kožedělného průmyslu
únor INTERNATIONAL BOAT SHOW Mezinárodní výstava lodí
březen (1 x za dva roky) GASTRO Mezinárodní veletrh gastronomie
březen (1 x za dva roky) VIINIEXPO Mezinárodní vinařský veletrh
duben (1 x za dva roky) FINNTEC Mezinárodní strojírenský veletrh
duben/květen (1 x za dva   roky) CHEMBIO FINLAND Chemický a biotechnologický průmysl
červen (1 x za tři roky) PULPAPER Mezinárodní výstava papírenského průmyslu
září (1 x za dva roky) AUTOMAATIO Automatizace výrobních procesů
září (1 x za dva roky) MECA TEC Strojírenství a komponenty
září (1 x za dva roky) FINN BUILD  Mezinárodní veletrh stavebnictví
září (1 x za dva roky) HABITARE Veletrh nábytku a bytových doplňků
září (1 x za dva roky) ELKOM Mezinárodní veletrh elektroniky
říjen (1 x za dva   roky) LIGHT, ELEKTRICYTY & TELE Elektřina a telekomunikační technika
říjen (1 x za dva   roky) ENVIRONMENT & MUNICIPAL ENGINEERING Životní prostředí a zpracování odpadů
říjen (1 x za tři roky) PACTEC Veletrh obalové techniky a manipulačních   zařízení
říjen (1 x za dva   roky) FINNSEC Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky
říjen BOOK FAIR Knižní veletrh
říjen WINE, FOOD & GOOD LIVING Víno, potraviny
říjen/listopad FASHION, BEAUTY, HEALTH Mezinárodní veletrh „módy, krásy a   zdraví“
listopad SKIEXPO Veletrh zimních sportů
listopad – prosinec MOTOR SHOW Výstava automobilové techniky

Uvedené veletrhy a výstavy jsou pořádány ve výstavním centru v Helsinkách – HELSINGIN MESSUKESKUS ve čtvrti Pasila. Nejvýznamnější veletržní akce je možno vyhledat na jeho webových stránkách: http://messukeskus.fi. Kalendář všech výstav a veletrhů konaných i v ostatních finských městech je k dispozici na internetové adrese www.messuliitto.fi.

Pozn.: Mezi nejvýznamnější veletržní akce ve Finsku je možno zařadit mezinárodní veletrh průmyslové produkce ALIHANKINTA (SUBCONTRACTING). Na této akci, kterou doporučujeme českým výrobním a exportním firmám, se setkávají výrobci a obchodníci převážně ze strojírenského a elektrotechnického oboru. V menší míře jsou vystavovány i výrobky z jiných oborů (plasty, design aj.). Veletrh se koná každoročně v září v Tampere. Podrobné informace je možno získat na následující internetové adrese: www.tampereenmessut.fi.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

I když i ve Finsku je možné (ač zřídka) se např. na tržištích setkat s padělanými výrobky značkových výrobců spotřebního zboží, ve vztahu k českým subjektům nebylo dosud zaznamenáno porušení ochrany práv duševního vlastnictví. Problematikou ochrany duševního vlastnictví se zabývá National Board of Patents (Úřad průmyslového vlastnictví):

National Board of Patents and Registration of Finland
Arkadiankatu 6 A
P.O.Box 1140
00101 Helsinki
Tel.: +358-9-6939-500
Fax: +358-9-6939-5328

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Finsko jako člen EU oznamuje významné veřejné zakázky prostřednictvím EUROPEAN JOURNAL. O významných výběrových řízeních informuje Velvyslanectví České republiky v Helsinkách prostřednictvím portálu www.businessinfo.cz.
Informace o jednotlivých tendrech je možné nalézt na adrese www.hankintailmoitukset.fi – většina tendrů je však k dispozici pouze ve finštině. Ve většině případů je také potřeba dodat všechny potřebné dokumenty pro účast v tendru rovněž pouze ve finském jazyce.
Řada tendrů je „šitá na míru“ finským firmám, a proto jejich úspěšnost je vysoká. Přesto vyzýváme touto cestou české firmy, aby věnovaly veřejným zakázkám větší pozornost – Velvyslanectví ČR v Helsinkách je připraveno poskytnout další informace k jednotlivým tendrům a podporu při podávání nabídek. 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Řešení obchodních sporů

Základním předpokladem zabránění sporu je precizně formulovaná smlouva. Finské firmy dávají přednost smírnému řešení obchodních sporů. Na základě dosavadních zkušeností nedoporučujeme zapojení ruských obchodních či zprostředkovatelských firem. Pokud je konečným odběratelem ruský zákazník, je též doporučováno, aby k vyrovnání závazků došlo před odesláním zboží, případně před zadáním zakázky do výroby apod. Doporučuje se, aby právní kroky proti finským firmám byly vedeny prostřednictvím finských právních kanceláří případně korektorských firem, protože finské právo neumožňuje třetí straně nahlédnout do finských registrů (současná situace není přehledná, protože může dojít ke kolizi finského práva jako práva primárního s právem unijním).
Prevence možných rizik vede k minimalizaci vzniku sporu. Mezi nejcitlivější místa patří dodržení kvality a dodací lhůty. Náhradní plnění v rozsahu škody patří mezi nejběžnější způsoby řešení kvalitativních a kvantitativních reklamací.

Problémy a rizika místního trhu

Finsko je zemí EU s běžnými mezinárodně uznávanými zvyklostmi v obchodním a společenském styku. Firmy vesměs jednají čestně a s vědomím, že nemohou podstoupit nadměrná rizika. Citlivě reagují na cenový nátlak a odmítají spekulační jednání.
Po vyčištění bankovního sektoru v druhé polovině 90. let téměř neexistuje bankovní a platební riziko. U nového zákazníka je však vhodné opatřit si bankovní informaci. Pomalost, váhavost v rozhodování a chladnost v jednání jsou často průvodními znaky v obchodním styku, ale je to jen projev konsensuálního a kolektivního jednání.
Velvyslanectví však upozorňuje na ojedinělé případy výskytu nečestného jednání (např. ve stavebnictví), o kterém referovala finská média. Doporučujeme, zejména v případě velkých zakázek, pořízení výpisu z Národního úřadu pro patenty a registrace.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka finské klientely je velmi vysoká. Běžnou platební podmínkou (u kusového zboží) je úvěr nebo platba proti dokumentům. Ostatní platební podmínky (plat předem, akreditiv) závisí na předmětu kupní smlouvy a dohodě obou stran.
Ze zkušeností obchodně-ekonomického úseku jsou z minulých let známy ojedinělé případy, kdy se finské firmy dostaly do finančních potíží a následně české firmě nezaplatily za dodané zboží či služby. Proto i ve Finsku je třeba při obchodních operacích postupovat standardním způsobem, zákazníka důkladně prověřit a placení zabezpečit vhodnou formou.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Česká republika je ve Finsku vnímána jako vyspělá průmyslová země s tradiční výrobou a zejména kvalitním strojírenstvím. Finští obchodníci mají dobré znalosti o českém průmyslovém a exportním potenciálu. Český exportér může počítat s tím, že finský partner je na jednání dobře připraven a jeho znalosti o českém prostředí jsou objektivní. Transparentnost a otevřenost jednání je proto schůdnou cestou k uzavření dohody. Finská ekonomika je neméně otevřená a neméně závislá na exportu jako naše, a proto prosadit se na trhu lze pouze za předpokladu, že naše firma nabízí technologicky vyspělý, unikátní nebo cenově konkurenceschopný výrobek.
Kompromisy pro uzavření dohody jsou možné a finští partneři, kteří se účastní jednání jsou plně kompetentní je učinit. Případná (byť dílčí) dohoda platí a není nezbytné ji ihned potvrzovat písemně. Spolehlivost a serióznost patří v tomto směru mezi ceněné vlastnosti finských obchodníků.
Je třeba také uvést, že Finové jsou citliví na nečestné a podvodné jednání. Tím ale neříkáme, že se nelze setkat s výjimkami, a proto i ve Finsku je třeba opatrnosti zejména u menších  firem. S tím souvisí i zjištění finanční situace firem.
Relativně snadný je přechod na oslovování křestními jmény, zejména když je zřejmé, že partneři se budou setkávat pravidelně i později. Zcela běžná je tato forma komunikace např. u zaměstnanců na jednom pracovišti, a to i u velkých nadnárodních korporací včetně jejich nejvyššího managementu. Přes relativně osobní charakter komunikace nejsou pracovní vztahy tímto nijak dotčeny a služební odstup zůstává zachován. Přístup Finů ke komunikaci s obchodními partnery je postaven na několika základních rysech: pozorné naslouchání, častá mlčenlivost, rezervovanost, zdrženlivá vyjádření a konkrétní argumentace. Mezi další významné rysy patří finská přesnost a spolehlivost – na jednání je proto lépe přijít o pět minut dříve než o jednu minutu později.
Pokud se ohlašujeme telefonem, je nezbytné se představit celým jménem bez titulů a říci jméno firmy, kterou zastupujeme. U titulů existuje výjimka u významných pozic, např. profesor nebo docent v akademickém prostředí, stačí však jednou na úvod jednání.
Finové mají tendenci mluvit otevřeně a  bez okras. Ano znamená „ano!“ a ne znamená „ne!“. Odmlky neznamenají nezájem nebo aroganci. Je to způsob, kterým Finové vyjadřují slušnost. Neskáčou do řeči (na rozdíl od nás), ale vyžadují stejný čas, který byl dopřán partnerovi. „Small talk“ – uvolněná konverzace – neškodí a je dokonce vítaná. Ideálním, neškodným obsahem úvodního rozhovoru je hokej, počasí a koníčky. Přehledem o finské literatuře, kultuře či poslední medaili finského sportovce lze jen získat.
Spropitné – služba je obvykle zahrnuta v ceně a proto není třeba počítat se spropitným. Výjimku tvoří odměna za výjimečně kvalitní službu, která se pohybuje kolem 10 %. Běžným zvykem je dát spropitné poslíčkům a portýrům v hotelích a restauracích.
Taxi – patří mezi nejběžnější dopravní prostředek o víkendech a svátcích (už vzhledem k tomu, že jízda pod vlivem alkoholu se přísně trestá a návraty z večírků a oslav v podroušeném stavu nemají Finové v povaze). Taxi je možné objednat telefonicky, nastoupit na parkovištích označených TAKSI nebo i zastavit v provozu pokud je rozsvícený žlutý transparent či přes aplikaci Uber, Bolt/Taxify.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • finština, švédština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina, ruština

Svátky v roce 2020

 • 1. ledna – Nový rok, Uudenvuodenpäivä
 • 6. ledna – Zjevení Páně, Loppiainen
 • 10. dubna – Velký pátek, Pitkäperjantai
 • 12. dubna – Velikonoční neděle, Pääsiäispäivä
 • 13. dubna – Velikonoční pondělí, 2. Pääsiäispäivä
 • 1. května – svátek Vappu, 1. Máj, Vappu, suomalaisen työn päivä
 • 21. května – Nanebevstoupení Páně, Helatorstai
 • 31. května – Hod boží svatodušní, Helluntaipäivä
 • 19. června – předvečer slunovratu*, Juhannusaatto
 • 20. června – Slunovrat, Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
 • 31. října – svátek Všech svatých, Pyhäinpäivä
 • 6. prosince – Den nezávislosti, Itsenäisyyspäivä
 • 24. prosince – Štědrý den*, Jouluaatto
 • 25. prosince – 1. svátek vánoční, Joulupäivä
 • 26. prosince – 2. svátek vánoční, Tapaninpäivä

* označené dny nejsou oficiálními svátky Finska, ale dny volna – v tyto svátky jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené.

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba je od 9.00 do 17.00 hodin. Obchody bývají otevřeny od 9.00, menší obchody zavírají v 18.00, větší obchody mívají otevřeno od 7.00 do 21.00 hod. a obchodní domy od 7.00 do 23.00 hod. a některé dokonce 24 hodin denně. V sobotu je obvyklá otevírací doba 9.00–18.00 hod., větší obchody do 21.00 hod. a obchodní domy opět i do 23. hod. či non-stop. V neděli bývaly obchody dříve uzavřené; v současné době má většina obchodů otevřeno do 18.00 hodin.
Od roku 2018 je alkohol možné zakoupit v běžných obchodech s potravinami do výše 5,5 procent, před rokem 2018 byl maximální povolený obsah alkoholu v nápoji prodávaném v obchodech 4,7 procent. Alkoholické nápoje s obsahem nad 5,5 procent se smí prodávat jen ve speciálních obchodech s názvem Alko. Prodej alkoholu se musí ukončit úderem 21. hodiny a to do slova a do písmene. V obchodech vyhlašují v cca 20.50, že pokud nebudou alkoholické nápoje do 21.00 hod. zaplaceny, i když by byly již vyloženy na páse u pokladny, nebude umožněn jejich nákup. Obchody s alkoholem jsou otevřeny ve všecní dny od 9.00 do 21.00 hod., v sobotu do 18.00 hod. a v neděli mají zcela zavřeno.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke krátkodobým cestám není potřeba víz, ani žádných zvláštních dokladů. Je-li pobyt ve Finsku delší než 3 měsíce, nebo je-li účelem pobytu výdělečná činnost, a v dalších speciálních případech doporučujeme se informovat na stránkách imigračního úřadu: www.migri.fi.
Na imigračním úřadě se je třeba registrovat jako občan EU, pokud se ve Finsku plánujete zdržovat déle než 3 měsíce a poplatek činí 50 eur. Imigrační úřad má své pobočky v 9 finských městech: Helsinky, Lahti, Tampere, Raisio, Lappeenranta, Vaasa, Kuopio, Oulu a Rovaniemi. Na ostrovech Aland jeho pobočku nenajdete.
Pokud se budete zde zdržovat déle než 3 měsíce, je třeba oznámit svou dočasnou adresu na místní matrice www.maistraatti.fi/en.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vysílaní zaměstnanci by se měli zaevidovat u Úřadu důchodové správy (finsky: Kansaneläkelaitos, zkráceně KELA) a Daňové správy (Finnish Tax Administration, finsky: Verohallinto), www.vero.fi/en-US. Na uvedených webových stránkách jsou v oddíle „Contacts“ uvedeny též kontakty na regionální a místní daňové kanceláře. Na telefonické dotazy ohledně zdanění ve Finsku odpovídá i v anglickém jazyce služba na čísle +358-20 697050 (při volání z Finska 020 697050), v pracovních dnech 9-15 hodin.
Nejpraktičtější je využít nové elektronické služby EnterFinland www.enterfinland.fi, nebo zajít osobně na jejich pobočku ve čtvrti Kamppi, na adrese Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinky, kde se můžete registrovat jak do systému Daňové správy, tak do systému Finského úřadu sociálního zabezpečení.

 • Lhůta pro oznámení vyslání – není
 • Sankce při nedodržení notifikační povinnosti – nejsou
 • Notifikační formulář – není
 • Údaje, které je třeba oznámit – nejsou
 • Maximální délka pracovní doby – Délka pravidelné pracovní doby je max. 8 hodin denně a 40 hodin týdně.
 • Minimální doba odpočinku – V případě pracovní doby trvající přes 6 hodin je stanovena 1 hodina odpočinku, podle dohody může být zkrácena minimálně na půl hodiny.
 • Minimální délka dovolené – Délka dovolené je v závislosti na délce pracovního poměru 2-2,5 dne za každý odpracovaný měsíc (podmínka odpracování min. 14 dní nebo 35 hodin v měsíci), resp. v 1. roce zaměstnání u nového zaměstnavatele je délka dovolené 2 dny za každý opracovaný měsíc, od 2. roku u stejného zaměstnavatele 2,5 dne, nicméně při výpočtu dovolené se mezi pracovní dny počítá i sobota, proto činí dovolená v prvním roce pracovního poměru úhrnem 4 celé týdny a od 2. roku 5 týdnů.

Minimální mzda

Minimální mzda je stanovena na základě všeobecně závazné kolektivní smlouvy v daném sektoru. Odkazy na kolektivní smlouvy jsou uvedeny na stránkách největší finské odborové centrály SAK (www.sak.fi), kde je u jednotlivých odborových svazů propojení na příslušné kolektivní smlouvy. V anglické verzi www.sak.fi/english jsou obecné informace o kolektivních smlouvách v části „This is SAK – Labour market system – Agreements“, kde je uvedeno, že některé odborové svazy a zaměstnavatelské organizace mohou poskytnout překlad svých kolektivních smluv do angličtiny. Většina ostatních svazů má mimo jiné i v angličtině obecnou informaci o kolektivních smlouvách v příslušných oborech. Kolektivní smlouvy jednotlivých odvětví průmyslu a služeb je možno vyhledávat též na internetové adrese www.finlex.fi/en – odstavec “Secondary legislation“ a dále pak v oddíle „Collective Agreements“. Vyhledávání je možno provádět podle abecedního pořádku jejich názvů nebo podle roku jejich uzavření.
Práce přesčas je honorována tak, že první dvě hodiny práce přesčas jsou honorovány 50-ti procentním příplatkem, přičemž základem pro výpočet příplatku je brána standardní hodinová sazba. Každá další přesčasová hodina je honorována příplatkem ve výši 100 % hodinové sazby.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti:

Zástupce vysílajícího podniku musí mít před zahájením práce vyslaných pracovníků písemně tyto údaje:

 • formulář A1/E 101
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad
 • identifikační údaje o vysílajícím podniku a údaje o odpovědné osobě ve státě, kde má vysílající podnik sídlo
 • informace o pracovních podmínkách uplatňovaných v pracovní smlouvě vyslaného pracovníka
 • objasnění práva na vykonávání činnosti (služby) vyslaného pracovníka.

Nutnost překladu dokladů:

Překlad není nutný, ale zástupce vysílajícího podniku musí v případě nesrozumitelného jazyka umět obsah dokladů vysvětlit.

Povinnost archivace dokladů:

Vysílající podnik musí před zahájením práce vyslaných pracovníků oznámit subjektu, pro který je práce vykonávána, kdo (zpravidla zástupce vysílajícího podniku) bude mít u sebe uvedené doklady po celou dobu vyslání pracovníků. Údaje musí být uschovány dva roky po ukončení práce vyslaných pracovníků ve Finsku.
Jestliže vyslání pracovníků trvá déle než 8 dní, zaměstnavatel nebo zástupce vysílajícího podniku musí evidovat pracovní dobu a údaje o zaplacení mezd vyslaných pracovníků.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce:

Jestliže zaměstnavatel vyslaného pracovníka nemá ve Finsku obchodní zastoupení, musí vysílající podnik ustanovit ve Finsku zástupce, který je zplnomocněný jednat za vysílající podnik u soudu a přebírat jeho písemnosti. Zástupce musí být ustanoven nejpozději při zahájení práce vyslaného pracovníka a jeho pověření musí trvat minimálně 12 měsíců po skončení práce ve Finsku. Zástupce nemusí být ustanoven, jestliže vyslání trvá max. 14 dní.
Zástupce musí mít sídlo, resp. musí být usazen ve Finsku.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností – není.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využívání péče občany EU, včetně ČR, se ve Finsku jakožto členské zemi EU řídí standardními mechanismy. Podrobnou informaci poskytuje Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz, doporučujeme její prostudování. Je důležité si před odjezdem do Finska obstarat Evropskou kartu zdravotního pojištění, která zaručuje v síti veřejných zdravotnických zařízení občanu ČR stejné podmínky, jako občanům Finska, tj. občan ČR hradí pouze spoluúčast. Při ošetření v soukromém zdravotnickém zařízení musí občan ČR ošetření uhradit.
Vzhledem k tomu, že existují rozdíly v hrazení zdravotní péče Finskou zdravotní pojišťovnou KELA a našimi pojišťovnami, doporučujeme pro déle trvající pobyty uzavřít připojištění např. s Evropskou pojišťovnou nebo Kooperativou.
Pro naše občany s pojištěním  v systému KELA, www.kela.fi, platí, že při hrazení faktur je k nim přistupováno jako k finským občanům. V praxi to znamená, že soukromé zdravotní služby jsou výhradně placeny pacienty, veřejné jsou propláceny podle vzorce za standardní výkony.
Na toto je třeba brát zřetel, protože zdravotní služby ve Finsku jsou velmi drahé; pro příklad uvádíme běžné stomatologické ošetření (až na akutní službu vesměs soukromé), které stojí přes 100 EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách (Finsko) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem