Gabon: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Gabon se snaží diverzifikovat obchodní partnery – o obchodní, ekonomickou a následně i politickou spolupráci s ČR je v Gabonu zájem. Zájem o Gabon roste i na straně českých firem. Vzájemná obchodní výměna prudce roste, za poslední dva roky se více než zdesetinásobila.

Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Gabon je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci francouzských, čínských, nově i tureckých nebo marockých společností.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

12 164

2 222

1 359

1 362

1 636

dovoz

13

314

11

122

69

obrat

12 151

1 908

1 370

1 485

1 705

saldo

12 177

2 536

1 348

1 240

1 567

Údaje v tis. USD

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2018 se do Gabonu z ČR vyvezlo zboží v hodnotě 29,6 mil. Kč, dovoz byl naceněn na 2,6 mil. Kč. Předmětem vývozu byly keramické dlaždice, obnošené oděvy, stavební materiál, povlečené elektrody, vepřové a drůbeží maso, pivo. Dováželo se uhlí, tropické dřevo, korkové zátky a rum.

V roce 2019 mezi vývozní komodity lepenkové krabice, obnošené oděvy, keramické dlaždice. Dovoz České republiky z Gabonu v roce 2019 představovaly zejména rostliny a jejich části používané ve farmacii a parfumérii, tropické dřevo, překližky a části do pístových motorů.
K nárůstu vývozu mj. přispívá stálá přítomnost dvou českých firem v teritoriu.    

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Gabonu neexistují zatím žádné přímé české investice. K nárůstu vývozu mj. přispívá dlouhodobá přítomnost dvou českých firem v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Gabonem není podepsána žádná bilaterální smlouva.

Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Gabonu (Libreville, dne 24. března 1983) nevstoupila v platnost; od vstupu ČR do EU jsou vztahy upravovány společnou politikou EU.

V dubnu 2012 předala gabonská strana návrhy několika smluvních dokumentů, včetně dohody o podpoře a ochraně investic, dohody o zamezení dvojímu zdanění a obchodní dohody. Jednání o textu dohody o zabránění dvojímu zdanění byla ukončena, dohoda ale ještě nebyla podepsána.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V r. 2012 byly Gabonu předány chirurgické nástroje v hodnotě 114 971 Kč pro nemocnici v Libreville. Gabonským studentům byla pro školní rok 2013 – 2014 nabídnuta 4 stipendia vlády ČR ke studiu na českých vysokých školách. V posledních letech nebyla poskytována žádná rozvojová pomoc.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc: Gabon je zemí s druhým nejvyšším HDP/obyv. v subsaharské Africe a má statut země s vyšším středním příjmem. Přesto je příjemcem rozvojové pomoci, podle údajů OECD ve výši 99 mil. USD v roce 2015. Největším donorem je Francie (téměř 85%), která investuje do programů výstavby infrastruktury, managementu těžby dřeva a vzdělávání. Dalšími donory jsou EU, USA, Japonsko a Německo. V rámci 10 EDF byla v letech 2011 – 2013 Gabonu poskytnuta pomoc ve výši 39 mil. Euro. V rámci 11. EDF (2014 – 2020) by mělo být poskytnuto 13 mil Euro zejména na technické vzdělávání. Gabon na druhé poskytuje pomoc, v současné době se spolupodílí na stabilizaci Středoafrické republiky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 12.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem