Gabon: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz FOB 

5607

4519

5477

6598

6469

dovoz FOB

-3378

-2652

-2829

-3163

-2952

obch.bilance 

2228

1867

2648

3435

3517

zdroj: EIU, CIA Factbook

 

Obchodní bilance Gabonu je dlouhodobě vysoce aktivní – zejména vzhledem k vysokému objemu exportu ropy. Dále se vyváží dřevo, mangan a uran. Dovážejí se těžké stroje a vybavení, potraviny, chemikálie a stavební materiál.

V posledních letech zaznamenává Gabon obchodní přebytky v důsledku vývozu ropy. S prakticky žádným zpracovatelským průmyslem je Gabon závislý na dovozu spotřebního zboží a kapitálového vybavení. Hlavními obchodními partnery Gabonu jsou: Čína, Spojené státy a Evropská unie.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největšími exportními partnery Gabonu v roce 2018 byly: Malajsie (44%), Čína (17,7%), EU 28 (12,2%), Jižní Korea (6,5%) a USA (6,0).
Největšími importními partnery Gabonu v roce 2018 byly: Egypt (36,7%), EU 28 (34,8%), Čína (7,8%), USA (2,9%) a Indie (2,1%).

Největšími exportními partnery Gabonu v roce 2019 byli: Čína (50,3%), EU27 (17,9%), Singapur (8,1%), Jižní Korea (6,3%) a USA (4,1%).
Největšími dovozními partnery Gabonu v roce 2019 byli: EU27 (50,9%), Čína (12,0%), USA (5,6%), Indie (3,2%) a Turecko (2,3%).

V roce 2019 země EU dovezly z Gabonu zboží v hodnotě 680 milionů EUR a vyvážené zboží v hodnotě 840 milionů EUR.

Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V gabonském exportu dlouhodobě převažuje ropa (cca 85 %), dále následuje dřevo (7 %) a mangan (4 %), v malé míře jsou vyváženy zemědělské produkty.

Největšími dovozními položkami jsou pak těžební zařízení, strojírenská zařízení a komponenty, dopravní, stavební atd. stroje, veškeré spotřební zboží, potraviny, chemikálie a stavební materiály.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 2011 byla ve spolupráci gabonské vlády a singapurské firmy Olam otevřena zóna volného obchodu v přístavu Nkok u Libreville (zaměřená na zpracování dřeva, palmového oleje a surové gumy). Druhá zóna vzniká v přístavním městě Port Gentil (hnojiva), třetí by měla vyrůst u města Franceville.

Pro podniky působící ve speciálních ekonomických zónách platí mj. následující výhody:

  • daňové prázdniny po dobu 10 let, 10% daň dalších 5 let
  • osvobození od VAT
  • nulové celní poplatky na výrobní zařízení
  • žádné limity pro najímání zahraniční pracovní síly
  • 50% sleva na elektřinu
  • osvobození od srážkové daně a daně z nemovitosti
  • žádný limit na repatriaci kapitálu

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle dostupných zdrojů v roce 2019 celkové zahraniční investice dosáhly hodnoty 846 mil. USD. Většina zahraničních investic směřuje do ropného průmyslu. Následují těžba manganu, těžba a zpracování dřeva, pěstování a zpracování palmového oleje a kaučuku.

K největším soukromým investorům v Gabonu patří firmy Total, Shell, Olam, Perenco, VAALCO, Bechtel a COMILOG. Z hlediska teritoriálního jsou největšími investory v zemi francouzské firmy, (těžba ropy, manganu, průzkum ložisek uranu, těžba dřeva, ale i stavebnictví, chemický průmysl a doprava). Francouzské soukromé investice dosahují v této zemi hodnoty asi 700 mil. USD, Gabon je druhým největším příjemcem FDI Francie v Africe.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Gabonský investiční zákon, přijatý v červenci roku 1998, obsahuje pobídky, podobné těm v ostatních frankofonních zemích Afriky. Veškerá vlastnická práva jsou v Gabonu chráněna zákonem, není znám případ vyvlastnění (zákon vyvlastnění umožňuje ovšem za podmínky kompenzace), jsou ale známy případy, kdy vláda změnila podmínky udělení těžební licence nebo licenci odebrala. Gabon je zemí otevřenou zahraničním investicím. Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu. Investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat movitý majetek. Zákon zaručuje ochranu zahraniční i domácí majetek, mezi zahraničními a domácími subjekty není rozdíl (ve skutečnosti ale úřady a soudy často nadržují domácí straně). Neexistují geografická omezení nebo povinný transfer technologií. Pro investory neexistují žádné podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti. Rovněž tak neexistuje povinný podíl gabonského subjektu v zahraniční investici (s výjimkou ropného a těžebního průmyslu), časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií.

Výhodou Gabonu je velmi dlouhé období politické a ekonomické stability. Vláda se v rámci strategie „Gabon emergent“ snaží přilákat do země zahraniční investory zejména do rekonstrukce a výstavby infrastruktury (včetně energetiky), turistiky a služeb, zpracování dřeva, průzkumu a těžby ložisek minerálů, zemědělství a potravinářského průmyslu, rybolovu, rozvoje přístavů. Pro usnadnění vstupu investorů zřídila Agenturu pro podporu investic a exportu (Agence de Promotion des Investissements et des Exportations) a CDE (Centre de Développment des Entreprises), které mají napomáhat zahraničním investorům v zemi se všemi potřebnými formalitami. Najímání zahraničních expertů musí být schváleno ministerstvem práce.

Přes výše uvedená pozitiva ale podnikatelské prostředí stále patří k těm nejnáročnějším v Africe a lepší se pouze pomalu. Dle posledního hodnocení ekonomické svobody provedeného organizací „Heritage Foundation“ je Gabon řazen do skupiny „mostly unfree“ zemí, ze 179 hodnocených zemí se umístil na 104. místě. Světová banka řadí obchodní a podnikatelské klima Gabonu na 144. místo z celkového počtu 189 hodnocených zemí (viz „Doing business 2018“). Praktickými překážkami investora jsou špatná infrastruktura, malý trh, vysoké výrobní náklady, rigidní pracovní trh, pomalý soudní systém, nadměrná byrokracie a nedostatek transparentnosti. Poněkud pokulhává uplatňování principu rovného přístupu pro všechny zahraniční investory na gabonský trh. Dosud jsou často nepřímo upřednostňovány domácí subjekty, účast gabonského subjektu usnadňuje jednání s vládou i úřady. Diskriminační efekt pro zahraniční investory může stále představovat existence polovládních firem (parastatals) s tradiční francouzskou účastí.

Gabonský investiční zákon, přijatý v červenci roku 1998 a zákon o přímých a nepřímých daních z roku obsahuje pobídky, podobné těm v ostatních frankofonních zemích Afriky. Definuje tzv. nové společnosti, které získávají daňové výhody. Aby dosáhly statutu nové společnosti, musí investovat souhrnně za tři po sobě následující roky buď 100 mil CFA do zemědělského sektoru, 200 mil. do sektoru výroby nebo 500 mil. CFA do těžebního nebo dřevařského průmyslu. Tyto podniky neplatí podnikovou daň po dobu dvou let, třetí rok je tato daň snížená o 30 %.

Investice do zemědělství, ropného, těžebního, dřevařského průmyslu výstavby bytů a turistiky se řídí speciálními zákony (Code Minier, Code Forestier, Code Agricole) a jsou podporovány dalšími celními a daňovými úlevami, stejně jako podniky působící ve zvláštních ekonomických zónách.

Další informace viz: www.gaboninvest.org, www.gaboninvest.org, www.lexadin.nl, www.droitafrique.com.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 12.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem