Ghana: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Ghana má tržní ekonomiku s relativně málo bariérami pro obchod a investice, ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. Výrazné zlepšení vývozních příjmů Ghany z ropy pomohlo přidáním více než 0,937 mld. USD do exportních čísel Ghany pro rok 2019. Země v roce 2018 zaznamenalo celkový vývoz 15,634 mld. USD. Celkový dovoz také zaznamenal nárůst na 13,354 miliardy dolarů v roce 2019 ve srovnání s dovozy v roce 2018. V důsledku toho obchodní údaje Ghany za rok 2019 ukazují, že země zaznamenala přebytek obchodní bilance ve výši 2,2 miliardy USD. Ghana je 77. největší exportní ekonomikou na světě.  

 

Z hlediska investičních příležitostí je dobré vědět, že Ghana je 4. nevýhodnější zemí pro investice na Africkém kontiinentu po Jižní Africe, Nigérii a Keni. Prioritní oblasti pro investice jsou:

 • zemědělství a na ně navazující agroprůmysl – produkce drůbežího masa, závody na zpracování přebytků produkce ovoce a zeleniny,
 • obranný průmysl – údržba a modernizace vojenské techniky, obnova výzbroje a výstroje
 • zpracování odpadu – spalovny, třídírny
 • úpravny a čistírny vody
 • infrastruktura – zejména z hlediska přístupu k zemědělským plochám
 • sociální oblast (školství a zdravotnictví)
 • vládní služby (různé registry)
 • turistika
 • automobilový průmysl

 Přímé zahraniční investice v r.2019:  3,32 mld. USD

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

10,9

10,5

13,81

14,87

15,63

Dovoz

13,8

13,3

12,7

13,09

13,35

Saldo

-2,9

-2,8

-1,1

1,78

2,28

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: Trading Economics

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Projekt vytvoření západoafrické oblasti volného obchodu a jednotné západoafrické měny v rámci kontinentální zóny volného obchodu – Continental Free Trade Area (CFTA), vedené Africkou Uniíí, postupuje pomalu, podobně i prohlubování integrace západoafrických zemí v rámci ekonomického sdružení států západní Afriky ECOWAS zaostává za deklarovanými cíly. Nigérie a Ghana proto v únoru 2018 vytvořili nové strategické partnerství, podepsáním Memeronda o Porozumění mezi Nigeria Export Processing Zones Authority (NEPZA) a Ghana Free Trade Board (GFTB), jako způsob posíení ekonomické spolupráce mezi těmito zeměmi. Ghana je také členem Západoafrické měnové zóny (WAMZ) složené ze 6 zemí, které usilují a přijmutí společné měny Eco.

V lednu 2015 zahájila práci pobočka European Business Organisation v Ghaně (EBO-Ghana), první pobočka EBO na Africkém kontinentu. V srpnu 2016 došlo k podepsání předběžné dohody o partnerství s EU – Interim Economic Partnership Agreement (iEPA). EPA poskytuje bezcelní dovoz a dovoz bez kvót pro veškerý export z Ghany, který se týká zemědělství a lokální produkce, na trhy EU, zatímco Ghana bude postupně a částečně liberalizovat dovoz z EU. Tímto způsobem se ochrání stávající pracovní příležitosti v exportních odvětvích a umožní příliv investic s cílem vytvořit další pracovní pozice.

Zahraniční obchod mezi členskými zeměmi EU a Ghanou stále klesá a v roce 2018 to u dovozu z EU do Ghany činilo už jen 28% z celkového dovozu Ghany a u celkového vývozu Ghany to bylo jen 19% do EU. Zahraniční obchod se zeměmi Afrického kontinentu činil méně než 2%.

Hlavními obchodními partnery Ghany nadále zůstávají, i přes pokles jejich podílu, zejména evropské země jako je Švýcarsko, Velká Británie, Francie, Nizozemí, Německo, Itálie a dále země jako Indie, UAE, Čína, Vietnam, JAR, Brazílie, Japonsko a USA. V rámci společenství ECOWAS jsou nejdůležitějšími partnery Nigérie, Burkina Faso, Benin, Pobřeží slonoviny a Togo.

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní komodity Ghany za rok 2019 byly:

 • zlato (USD 6,23 mld.)
 • surová ropa (USD 4,49 mld.)
 • kakaové boby (USD 1,41 mld.)
 • kakaová pasta ( USD 538 mil.)
 • kokosové ořechy, brazilské a kešu ořechy (USD 325 mil.)
 • pracované dřevo (USD 182 mil.)

Hlavními dováženými komoditami v r.2019 byly:

 • osobní automobily (USD 793mil.)
 • nákl.automobily (USD 442mil.)
 • nafta (USD 415 mil.)
 • rýže (USD 369 mil.)
 • nefiletované mražené ryby (USD 240 mil.)
 • léky ( USD 282 mil.)

Hlavními destinacemi vývozu z Ghany byly v r.2019:

 • Indie (USD 3,6 mld.)
 • Čína (USD 2,3 mld.)
 • Švýcarsko (USD 1,847 mld.)
 • JAR (USD 1,7 mld.)
 • Nizozemí (USD 911 mil.)

Hlavními dovozci do Ghany v roce 2019 byly:

 • Čína (USD 2,2 mld.)
 • USA (USD 0,9 mld.)
 • Indie (USD 673 mil.)
 • Belgie – Lucemburk (USD 637mil.)
 • Velká Británie (USD 604mil.)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zákon o zónách volného obchodu (č. 504/1995) je jednou z iniciativ ghanské vlády na přilákání zahraničních přímých investic. Zakládání výrobních podniků se předpokládá především v průmyslové oblasti u přístavu Tema a Takoradi a v Akkře. Společnost založená v tomto režimu (10 let daňové prázdniny a bezcelní dovoz) musí vyrábět 70 % na vývoz. Aktivity řídí Ghana Free Zones Board. GFZB oznámil v roce 2018 plány na zřízení zvláštních ekonomických zón v každém regionu země.

V Ghaně jsou evidovány následující free zóny:

 • Export Processing Zone (EPZ) v Temě o rozloze 1.200 akrů
  • navržená jako víceúčelová s textilní a oděvní oblastí
 • EPZ v Sekondi o rozloze 2.200 akrů
  • projektovaná pro zpracování ropy a související činnosti
 • EPZ v Shama o rozloze 3.000 akrů
  • navržená jako víceúčelová
 • EPZ v Ashanti o rozloze 1.090 akrů
  • určená pro rozvoj ICT parku

Volná zóna může vzniknout kdekoli v Ghaně na základě rozhodnutí Ghana Free Zones Board.

Finanční pobídky pro investory:

 • 100% výjimka od placení přímých a nepřímých daní a poplatků na veškerý import pro výrobu a export v zónách volného obchodu
 • 100% výjimka na platbu daně z příjmu na zisk po dobu 10-ti let a poté daň nepřesáhne 8%
 • celková výjimka na placení daň ze mzdy z dividend které vzniknou z investic mimo volné zóny
 • výjimka z dvojího zdanění pro zahraniční investory a zaměstnance u těch zemí, kde má Ghana smlouvu o zení dvojího zdanění

Nefinanční pobídky pro investory:

 • žádné požadavky na licenci k dovozu
 • minimální celní formality
 • 100% vlastnictví akciíí investorem je povoleno pro místního nebo zahraničního investora ve volných zónách
 • nejsou stanoveny žádné podmínky nebo omezení repatriaci dividend nebo čistého zisku, plateb za zahraničních služby k půjčkám, plateb za poplatky za transfer technologí
 • investor ve volné zóně má povolen účet v zahraniční měně u banky v Ghaně
 • minimálně 70% roční výroby zboží a služeb z podniku ve volné zóně musí být vyvezeno a až 30% produkce může být prodáno na místním trhu
 • Investoři ve vh zónách jsou také chráněni proti znárodnění a vyvlastnění

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Hlavní právní předpisy pro investory:

 • Transfer Pricing Regulations, 2012 (L.I. 2188)
 • Ghana Investment Promotion Centre Act 2013, (Act 865)
 • Technology Transfer Regulations, 1992, (LI 1547)

Dle GIPC (Ghana Investment Promotion Center) dosahovaly přímé zahraniční investice (Free Direct Investments) FZI v roce 2016 2,4 mld. USD (8,2% HDP) a 4,91 mld. USD v roce 2017.

V roce 2018 dosáhly investice zaznamenané GIPC, jakož i prozatímní údaje poskytnuté některými dalšími klíčovými institucemi 3,68 mld. USD.
 

Struktura investic:

 • Zemědělství 025%
 • Stavebnictví a zemědělství 32,13%
 • Exportní obchod 0.063%
 • Všeobecný obchod 3,89%
 • pronájem 4,34%
 • Výroba 19,3%
 • Služby 40,04%

Umístění investic:

 • Severní region         11.31%
 • Brong Ahafo              3.98%
 • Ashanti                      0.14%
 • Východní region         0.26%
 • Volta                         0.012%
 • Accra                      86.71%
 • Centrální region         5.83%
 • Západní region          0.96%

FZI ve výši 3,46 mld.USD vytvořily za rok 2018 18.825 pracovních míst.

Hlavními investory byli Nizozemí, Čína, Francie, UK, Mauricius, Irán, Dánsko, Singapur, Kongo, USA, JAR, Turecko, Německo

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Přilákání zahraničních investic je součástí hospodářské politiky ghanské vlády. Zahraniční investoři mají řadu výhod a záleží, v kterém režimu firma působí (podniky v zóně volného obchodu mají výhody viz kapitola 2.4., jiné úlevy a pobídky jsou stanoveny zákonem o Ghana Investment Promotion Centre, jiný platí pro těžební firmy). Detailní informace jsou uvedeny na GIPCGFZB.  Vláda se přednostně orientuje na ghanskou diasporu v zahraničí.

Dříve pro zakládání společností neplatila v podstatě žádná omezení, zahraniční partner mohl mít ve firmě majoritu, nebo ji mohl i plně vlastnit. V roce 2013 začal ovšem platit „local content“, který zamezuje zahraničním investorům podnikat ve sférách:

 • drobné zboží
 • taxi služby nebo pronájem aut s vozovým parkem menším než 25 vozidels
 • loteria (s výjimkou stolního fotbalu)
 • provoz salónů krásy a kadeřnictví
 • tisk stíracích platebních karet pro telekomunikační služby
 • výroba sešitů a kancelářských potřeb
 • maloobchod s použitými farmaceutickými produkty
 • výroba, dodávky a maloobchod s pitnou vodou v plastových sáčcích

Sektory, kde mají investoři omezený vstup jsou:

 • telekommunikace
 • bankovní sféra
 • rybářství
 • těžební průmysl
 • petrochemický průmysl
 • nemovitosti

Ve společném podniku je minimální požadovaný kapitál USD 200.000, (dříve 10 000 USD), v hotovosti nebo ekvivalent ve zboží nebo kombinace obojího. Pokud jde o společný podnik mezi zahr.investorem a Ghanským občanem, pak vlastnický podíl Ghaňana v podniku nesmí být menší než 10%. Pro společnost 100% vlastněnou zahraničním investorem, je minimální požadovaný kapitál USD 500.000, (dříve 50 000 USD), v hotovosti nebo ve zboží nebo kombinace obojího.

Pro obchodní (nevýrobní) společnost je minimální požadovaný kapitál USD 1 000 000 v hotovosti nebo ekvivalent ve zboží nebo kombinace obojího. Zahraniční investor podnikající v obchodě musí také zaměstnat minimálně 20 Ghaňanů v odborných profesích.  

Pracovní právo je řízeno Zákoníkem práce z roku 2003. Pracovní spory řeší National Labour Commission. Více o pracovním právu v Ghaně na:  LABOUR-ACT

Neexistuje zákon, který by nařizoval zastoupení odborů v managementu nebo vyplácení výkonnostních podílů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem