Ghana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Dochvilnost není v Ghaně běžná – 15minutové až několika hodinové zpoždění je naprosto běžné. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky častokrát vůbec nedostaví, a ani se neomluví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný – je dobré (zejména pokud obchodního partnera česká firma nezná) trvat na platbě předem, případně neodvolatelném akreditivu potvrzeném spolehlivou bankou. Za odebírané zboží není radno platit předem (záleží však na konkrétních případech, velké firmy mají obvykle dobrou platební disciplínu). Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Ghaně je angličtina, je však třeba si zvyknout na místní výslovnost. Jednání bývají vedena v přátelské a srdečné atmosféře, i když ve vypjatějších chvílích jsou Ghanci impulzivní a emotivní. Oblečení je buďto tradiční, nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí, doporučení a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů velice důležitý. 

Úřední a užívané jazyky

 • angličtina
 • dalších místních jazyků a dialektů existuje cca 50, mezi hlavní patří asante (14,8 %), ewe (12,7 %), fante (9,9 %), boron/brong (4,6 %), dagomba (4,3 %), dangme (4,3 %), dagarte/dagaba (3,7 %), akyem (3,4 %), ga (3,4 %), akuapem (2,9 %), ostatní včetně oficiální angličtiny (36,1 %)

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba v Ghaně začíná v 9:00 hod a končí v 16:00 (17:00) hod. Prodejní doba ve velkých obchodech (několika supermarketech) je 9:00–20:00 hod, prodává se i o sobotách a nedělích. Restaurace mívají otevřeno od 10:00 zpravidla do odchodu posledního hosta.

Dny pracovního volna:

 • 1. leden
 • 6. březen (Den nezávislosti, většinou je volno i následující den)
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen
 • 25. květen
 • 1. červenec
 • první pátek v prosinci (Farmers day)
 • 25. a 26. prosinec

Dále se slaví Velikonoce a muslimské svátky Eid al-Fitr na konci Ramadanu a Eid al-Adha. Pokud svátek připadá na sobotu nebo neděli, je následující pondělí volno. Období dovolených je zhruba od poloviny prosince do poloviny ledna. V této době má řada firem celopodnikovou dovolenou a nedoporučuje se v tomto období plánovat služební/obchodní cestu do Ghany.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová – mnozí mluví o tom, že například Francie a Velká Británie mají dodnes výhodu v tom, že know-how spojený s tím jak obchodovat v afrických zemích, se zde předával z generace na generaci, zatímco noví investoři nebo obchodníci ze zemí jako například Čína zde takové zkušenosti teprve získávají, někdy za cenu nemalých ztrát.

Vstupní branou do celého regionu je pro řadu společností Ghana jako země s relativně fungujícími institucemi a rostoucí ekonomikou. Příležitosti zde v současné době nabízí nastartovaná rekonstrukce hospodářství podpořená příjmy ze zahájené těžby ropy a dalších nerostných surovin. Dále zde probíhá modernizace zastaralé výrobní základny, zavádění nových technologií a budování moderní infrastruktury.

Tento trh ale zároveň přináší i některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí nebo značné kolísání elektrického napětí. Dalšími překážkami může být vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen asijského, ale také jihoafrického, brazilského a tureckého.

Vstup na ghanský trh by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě. Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou.

Dále tedy uvádíme několik praktických rad jak postupovat při jeho hledání. Hledání  by mělo začít vytipováním potenciálních partnerů, které je možné oslovit s nabídkou na spolupráci. Zdrojem mohou být vedle osobních kontaktů a doporučení i internetové stránky, kde je možné nalézt seznamy ghanských dovozců a obchodních zástupců:

Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. S tím může v první fázi pomoci velvyslanectví ČR v Akkře, které kontrolou v databázích zjistí, zda tyto společnosti alespoň reálně existují a nejedná se jen o další trik internetových podvodníků. Ani tehdy, pokud partner obstojí v tomto  prvním kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat.

Doporučujeme prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují. Dále několik odkazů na takové služby:

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

Dále uvádíme několik adres k získání informací o distribučních kanálech pro dovezené zboží:

Krokem, který správně nasměruje Vaše úsilí může být nezávislý, kvalitní průzkum trhu. Uvádíme několik možných kontaktů na společnosti, které v Ghaně v této oblasti působí. Společnosti byly vybrány na základě referencí a zkušeností se spoluprací se zahraničními partnery.  Oceníme proto i Vaše případné zkušenosti s nimi.

 

The Bureau of Market & Social Research Ltd (MSR)

Oxford Research Group-GH

Media Majique and Research System

 Pan African Field Services Limited

 • Telefon: +233 0 302 250965
 • Mobil: +233 0 243 132 760, (0) 302 962 221
 • Fax: +233 302 250976
 • E-mail: info@panafields.comrojelabi@panafields.com
 • website: www.panafields.com
 • Adresa: 2nd Floor, Dufie House, C 371/3 Samora Michel Road  Asylum Down , Roundabout, Accra. Ghana
 • Specializace: Testování produktů, měření reakce spotřebitelů, průzkum médií, společnost je zastoupena ve 20 afrických zemích.

ATP Resources & Consulting

 • Kontaktní osoba: Emmanuel Affohl
 • Mobil: +233 24 3247767
 • Telefon:+233302513577
 • E-mail: atpresources@seznam.czeaffoh@hotmail.com
 • Adresa: P.O.CT 5221,Cantonments, Accra, Ghana
 • Specializace: Obchodní služby, reklama a marketing. Majitel společnosti působil v ČR.

Ještě další konzultační firmy:

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

S výjimkou několika citlivých položek (rajčatová pasta, drůbež) je dovozní režim relativně liberální. V zásadě neexistují množstevní, teritoriální, či jiná omezení.

Zboží, které je do země zakázáno vozit:

 • narkotika
 • střelivo zasílané poštou
 • léčebné mýdlo obsahující Mercuric Iodide  toxický odpad
 • nakažené zboží
 • zvířata a mrtvá zvířata infikovaná nemocemi, rostliny a semena infikovaná škůdci nebo infikovanou zahraniční půdou
 • korálky z hořlavého celluloidu nebo podobných substancí
 • surová káva importovaná pozemní cestou nebo vnitrozemskými vodními cestami
 • padělané bankovky nebo mince jakékoli země
 • pomlouvačný, obscénní nebo pornografický materiál
 • zboží nesoucí podvodné obchodní značení nebo poručující ochrané značky 
 • nebezpečné zbraně jako např. papírové nože
 • léčivo importované pozemní cestou nebo vnitrozemskýmními cestami
 • zboží zakázané jakýmkoli zákonem Ghany
 • Dovoz kontejnery pozemní cestou

Předpisy regulující dovoz:

 • Ghana Customs, Excise and Preventive Service (CEPS) (Management Law) PNDCL 330 z r.1993
  • s doplňky Act 1998, (Act552), Act 565, Act 598 z 14.4.2001 and the Commissioner’s Orders and other Service instructions on vehicles

Zvláštní taxy (ve výši 10–40 tis. USD) se platí při dovozu některých vybraných druhů zboží (potravin, léků, elektrických přístrojů), jejichž dovoz musí být certifikován Ghanským úřadem pro potraviny a léčiva nebo Ghana Standards Autority (tento úřad je oprávněn vydávat technické normy a předpisy, www.gsa.gov.gh). Speciální předpisy platí pro dovoz ojetých automobilů (v zásadě mladší 10 let) a použitých oděvů a obuvi (www.ghanatradenet.com). Zvláštní povolení musí být pro dovoz střeliva a výbušnin, zlatých mincí a diamantů. Do Ghany je zakázáno dovážet jakékoliv drogy, mýdlo s obsahem rtuti, toxické odpady a kontaminované zboží, půdu, cigarety bez zdravotního varování a jakékoliv pornografické materiály. Dovážené zboží musí být označeno (název zboží, složení, váha/objem, datum výroby, datum záruky, jméno výrobce/distributora, návod na použití/varování) v angličtině (viz www.cepsghana.org).

Detailnější informace lze nalézt na: Tax information

Dovozní dokumenty

Základními dokumenty pro vývoz do Ghany jsou: 

 • Originál nákladového listu (Bill of Lading/Airway Bill)
 • exportní faktura (Attested Invoice(s))
  • Ta musí obsahovat stručný, ale přesný popis zboží, určení množství, platební podmínku a ceny v USD. Celková cena musí být rozepsána: cena ex works + cena dopravy + pojistné = celková cena CIF (Tema).
 • Doklad o předexpediční inspekci (Clean Report of Finding), který byl původně vyžadován byl nahrazen poexpediční inspekcí.
  • Tato inspekce je prováděna v přístavu nebo na letišti a značně zpomaluje celou proceduru vyclívání zboží. Situace je tím komplikována především pro ghanského dovozce. Inspekci provádí Gateway Services Limited, BIVAC International, Ghana Link Network Services a Inspection and Control Service. www.ghanaports.gov.gh
 • balící list
 • finální zpráva o druhu a hodnotě zboží (Final Classification and Valuation Report (FCVR)
 • Dovozní deklarace (Import Declaration Form (IDF))
 • Daňové proclení (Tax Clearance Certificate)
 • Certifikát o registraci plátce daňe (Tax Identification Number (TIN))

Celní systém

Ghana užívá harmonizovaný systém HS. Obecně platí 5% clo na nástroje (82, 84 a 85) a motorová vozidla (8701 – 8704), 10 % clo na suroviny, software a 20 % clo na dokončené výrobky.

Celní sazby některých druhů zboží

mléko, ml. výrobky

25 %

cukr

10 %

pivo, víno

25 %

alkoholické nápoje

25 %

léky

10 %

papír

10 %

textilní výrobky

50 %

obuv

25 %

ruční nářadí

10 %

obráběcí stroje

10 %

ocelové polotovary

25 %

Bezcelní dovoz je omezen na předměty osobní potřeby, které nejsou dovezeny za  účelem dalšího prodeje, zemědělské a výrobní stroje, školní pomůcky a solární panely.

Výslovně uváděná množstevní omezení na bezcelní dovoz:

 • parfémy: max. 370 ml
 • víno: max. 750 ml
 • tabákové výrobky: max.500 g

Kontrola vývozu

Exportní zásilky podléhají inspekci, kterou zajišťuje a platí vývozce. Vývoz některých komodit (zlato, kakao, diamanty, dřevo) může provádět jen firma se zvláštní licencí (např. pro zlato a diamanty je vydává státní organizace).

Bez povolení není umožněn vývoz historických předmětů, vzácných minerálů, živočichů, živých rostlin, a zbraní. K předmětům, u nichž by mohlo při vývozu vzniknout nebezpečí podezření, že se jedná o historicky cenný předmět, je možno vyžádat dobrozdání Národního muzea (Museums and Monuments Board).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Ghanské zákony jsou v tomto směru liberální. Nejlepší místo, které může při otevření zastoupení pomoci je Ghana Investment Promotion Center. Postup při registraci nové firmy je po formální stránce poměrně nenáročný. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o registraci je 5 pracovních dnů. Na centrálním registru je třeba získat osvědčení, že neexistuje společnost stejného jména, předložit stanovy společnosti (jméno společnosti, oblast podnikání, jména představitelů a jejich pravomoci), předložit jména auditorů. Po obdržení Certificate of Incorporation a Certificate to Commence Business je třeba společnost registrovat na Internal Revenue Service a Value Added Tax Service. Formy společnosti vychází z britského práva.

Více informací na: Business Registration

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Akkře působí asi dvacet reklamních společností, některé z nich jsou pobočky zahraničních firem.Marketingem se rovněž zabývá několik specializovaných firem.

Několik příkladů:

Obvyklým způsobem propagace zboží jsou inzeráty v denním tisku, např.:

 • Daily Graphic
 • Ghanaian Times
 • Business and Financial Times (B&FT)

Dále je to reklama v televizi (4 TV kanály), např.:

 • GTV
 • TV3

 rozhlasová reklama (90 FM kanálů), která je vhodná pro propagaci zboží masové spotřeby:

 • Citi FM (97.3)
 • Joy FM (99.7)

Stále populárnější je velkoplošná reklama pomocí billboardů. Ovšem sazba za reklamu někdy nemusí odpovídat kvalitě, v některých případech je lepší si propagaci zařídit v České republice.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V souladu s pravidly TRIPS WTO přijal parlament v roce 2003 příslušné zákony na ochranu duševního vlastnictví. Ghana je smluvní stranou řady dohod o ochraně značky, copyrightu, geografického označení, patentů atd.:

 • Protection against Unfair Competition Act, 2000 (Act 589);
 • Industrial Designs Act, 2003 (Act 660);
 • Geographical Indications Act, 2003 (Act 659);
 • Patents Act, 2003 (Act 657);
 • Trademarks Act, 2004 (Act 664)
 • Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits Act, 2004 (Act 667)
 • Copyrights Act, 2005 (Act 690).

Tyto zákony však nebývají dodržovány. Pirátské kopírování software, hudby, filmů či levné napodobeniny zboží světových značek (drtivou většinou asijského původu) je obecně rozšířeným jevem a je ze strany státních orgánů zřídka potlačováno.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Institucí zodpovědnou za dodržování pravidel pro vypisování tendrů na státní zakázky v Ghaně  je Public Procurement Authority (PPA).

Vládní instituce nebo podniky se státní účastí mohou vypisovat tendry samostatně, v tomto případě většinou informují i PPA a oznámení je publikováno i na jeho internetové stránce (některá oznámení se ale údajně objevují nejdříve na stránkách instituce, která je vyhlašuje a teprve později na stránce PPA).

V Ghaně existuje několik typů tendrů, rozdíl spočívá v tom, jaký typ zájemců se může o zakázku ucházet:

 • Mezinárodní tendry (International Competitive Tenders) – jsou publikovány ve veřejně přístupných zdrojích, ucházet se o ně mohou firmy registrované na celém světě 
 • Národní tendry (National Competitive Tenders) –  jsou publikovány ve veřejně přístupných zdrojích, ucházet se o ně mohou pouze firmy registrované v Ghaně,
 • Zakázky s omezeným počtem zdrojů (Restricted Selective Tenders) – nejsou veřejně inzerovány, vládní instituce vybere několik možných zájemců, které osloví, 
 • Zakázky s jedním zdrojem (Single Source Procurements) – jsou vypisovány za zvláštních okolností, kdy je pouze jeden možný dodavatel (například speciální léky ve zdravotnictví, zakázky se vztahem k národní bezpečnosti atd.)  
 • Indikace ceny (Price Quotation) – zakázka není inzerována veřejně – státní instituce většinou osloví několik společností registrovaných v Ghaně s žádostí o nabídku ceny.

Účast subjektů v tendrech je definována na: Ghana PPA regulation act

V případě, že Vás nějaká instituce osloví sama, je na místě velká obezřetnost, protože za osoby pověřené realizací různých státních zakázek se vydává i mnoho podvodníků, kteří chtějí vylákat od zájemců uhrazení různých fiktivních poplatků. V tomto případě proto doporučujeme ověřit identitu zadavatele prostřednictvím PPA nebo velvyslanectví ČR v Akkře.

Mnoho pokusů o podvod se vztahuje také k fiktivním tendrům vypisovaným jménem regionální organizace ECOWAS. Vždy se jedná o podvod, pokud je vyhlašuje sekretariát „ECOWAS se sídlem v Akkře nebo v Togu“. ECOWAS žádný takový sekretariát nemá, realizací jeho tendrů je pověřený sekretariát organizace v Abuji (Nigérie).     

Důležité kontakty:

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Existují soudy nižší a vyšší instance (Nejvyšší soud, Odvolací soud). Soudní systém je však pomalý a ne vždy nestranný. Několik právních kanceláří již nabízí arbitrážní či smírčí služby. V roce 2005 byl založen Obchodní soud, který řeší obchodní spory. Ghana uznává rozhodnutí cizích soudů na základě reciprocity. Ghana rovněž podepsala Smlouvu o urovnání obchodních sporů z roku 1966 a uznává rozhodnutí International Center for the Settlement of Investment Disputes, podepsala rovněž Smlouvu o uznávání cizích arbitrážních rozhodnutí (New York Convention). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. Přestože v Ghaně existuje orgán řešící obchodní spory, doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Ghanu.

Rizika místního trhu a investování v teritoriu

Ghanský trh je orientován především na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny ghanského obyvatelstva a slabá finanční pozice většiny ghanských výrobních podniků tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Běžný ghanský zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami. Riskantní jsou např. dodávky strojů s elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické podnebí nebo potravin bez speciální úpravy. Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v prašném prostředí, v ovzduší s relativní vlhkostí 96 % a teplotách kolem 35o C, při značném kolísání elektrického napětí. Bohatší vrstva se naopak orientuje na luxusní zboží světových značek. Specificky africké jsou i problémy při zaměstnávání místních sil. Ghana se potýká s problémem odlivu kvalitní pracovní síly a inteligence, která pochopitelně hledá lepší ekonomické ohodnocení práce v Evropě, či v USA a na místním trhu práce je málo dostatečně kvalifikovaných odborníků. Vyškolení pracovních sil proto vyžaduje čas a především trpělivost. Dalším rizikem je fluktuace směnného kurzu, vysoké životní náklady a a vysoké úroky z půjček (od 26 – 35% ročního úroku).  Velkým problémem je také korupce a transparentní podmínky v obchodních praktikách .

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Záleží na velikosti firmy – u velkých a státních firem nebývá problém dodržet platební podmínky. ZÚ se však zároveň setkal s případy, kdy čeští obchodníci nedostali za své zboží zaplaceno a vymáhat pohledávky je v Ghaně obtížné. Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný – je dobré se proto domluvit na platbě předem v hotovosti, zejména pokud jde o první obchod. Za odebírané zboží není radno platit předem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Dochvilnost není v Ghaně běžná – 15minutové až několika hodinové zpoždění je naprosto běžné. Jednání jsou často odkládána a obchodní partneři se na schůzky častokrát vůbec nedostaví, a ani se neomluví. Při přípravě a plánování doby jednání je zpravidla nutné plánovat několikadenní rezervu. Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný – je dobré (zejména pokud obchodního partnera česká firma nezná) trvat na platbě předem, případně neodvolatelném akreditivu potvrzeném spolehlivou bankou. Za odebírané zboží není radno platit předem (záleží však na konkrétních případech, velké firmy mají obvykle dobrou platební disciplínu). Jednacím jazykem při obchodních jednáních v Ghaně je angličtina, je však třeba si zvyknout na místní výslovnost. Jednání bývají vedena v přátelské a srdečné atmosféře, i když ve vypjatějších chvílích jsou Ghanci impulzivní a emotivní. Oblečení je buďto tradiční, nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Význam známostí, doporučení a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů velice důležitý. 

Úřední a užívané jazyky

 • angličtina
 • dalších místních jazyků a dialektů existuje cca 50, mezi hlavní patří asante (14,8 %), ewe (12,7 %), fante (9,9 %), boron/brong (4,6 %), dagomba (4,3 %), dangme (4,3 %), dagarte/dagaba (3,7 %), akyem (3,4 %), ga (3,4 %), akuapem (2,9 %), ostatní včetně oficiální angličtiny (36,1 %)

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba v Ghaně začíná v 9:00 hod a končí v 16:00 (17:00) hod. Prodejní doba ve velkých obchodech (několika supermarketech) je 9:00–20:00 hod, prodává se i o sobotách a nedělích. Restaurace mívají otevřeno od 10:00 zpravidla do odchodu posledního hosta.

Dny pracovního volna:

 • 1. leden
 • 6. březen (Den nezávislosti, většinou je volno i následující den)
 • Velikonoční pondělí
 • 1. květen
 • 25. květen
 • 1. červenec
 • první pátek v prosinci (Farmers day)
 • 25. a 26. prosinec

Dále se slaví Velikonoce a muslimské svátky Eid al-Fitr na konci Ramadanu a Eid al-Adha. Pokud svátek připadá na sobotu nebo neděli, je následující pondělí volno. Období dovolených je zhruba od poloviny prosince do poloviny ledna. V této době má řada firem celopodnikovou dovolenou a nedoporučuje se v tomto období plánovat služební/obchodní cestu do Ghany.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum do Ghany je možné obdržet na velvyslanectví Ghany v Praze:

Embassy of the Republic of Ghana
Na Zatorce 89/6
160 00 Praha 6
tel.: +420 233 377 236
fax: +420 233 375 647
e-mail: ghanaemb@gmail.com / ghanaprague2@gmail.com
Velvyslanec: Virginia Hesse (od září 2017)

Cestovní pas musí být platný minimálně šest měsíců od data vstupu do země. Pro vystavení víza za účelem obchodní cesty se požaduje pozvání od ghanského partnera, poplatek za vystavení víz:

 • jednorázový vstup (turist./business) na 30 dnů –  1.500 Kč
 • několika-násobný vstup (na 3 měsíce) – 3.000 Kč
 • několika-násobný vstup (na 6 měsíců) – 4.000 Kč
 • několika-násobný vstup (na 1 rok)  – 6.000 Kč

Více informací:  víza do Ghany

Pro vstup do Ghany je povinné očkování proti žluté zimnici, je ale doporučeno i očkování proti žloutence A a B a břišnímu tyfu. Mezinárodní očkovací průkaz na žlutou zimnici je povinným dokladem, který je při příletu namátkově kontrolován. Ghana je silně malarická oblast s přítomností nejtěžších druhů malárie, cestovatelům se důrazně doporučuje kontaktovat před cestou lékaře a případná zdravotní rizika před cestou konzultovat.

Mezinárodní letiště v Akkře Kotoka International Airport je otevřeno nepřetržitě. Silniční přechody jsou otevřeny pouze od 6 do 18 hod. Přechod v Aflao do tožského Lomé je otevřen do 22 hod. Při vstupu do země i při výstupu je nutno vyplnit stručný dotazník (Ghana Immigration Service Embarkation Form).

Dovoz hotovosti není limitován – částky nad 10 000 USD (resp. ekvivalentu v jiné měně) je však třeba deklarovat, jinak mohou nastat komplikace při zpětném vývozu ze země. Je povoleno dovážet a vyvážet místní měnu cedi do výše 500 GHc.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Ghana Investment Promotion Center (GIPC) je jedním z prvních míst pro většinu podnikatelů, kteří hledají povolení pro investory pro Ghanu (obchodní povolení). GIPC odpovídá za registraci všech zahraničních investic do Ghany.
Investor, který investuje podle zákona GIPC, má automaticky nárok na určitý počet víz / pracovních povolení na základě velikosti investice. Když je investice ve výši 10 000 USD nebo její ekvivalent ve směnitelné měně nebo strojích a zařízeních, může podnik získat vízum / pracovní povolení pro jednoho zaměstnance v zahraničí. Investice v rozmezí od 10 000 USD do 100 000 USD opravňují podnik k dvěma (2) automatickým vízům / pracovním povolením. Investice ve výši 500 000 USD a vyšší kvalifikuje podnik, aby zaměstnal čtyři (4) zahraniční pracovníky.

Podnik může požádat o další víza / pracovní povolení, ale investor musí zdůvodnit, proč musí být cizinec zaměstnán spíše než ghanský. Neexistují žádná omezení týkající se vydávání pracovních povolení a povolení k pobytu investorům pro zóny volného obchodu.

Více informací o zaměstnávání cizinců na:

Náklady na zaměstnání místních sil jsou poměrně nízké: kvalifikovaný dělník 150–200USD/měsíc, úředník s vysokoškolským vzděláním 250–450 USD/měsíc, produktivita práce a obzvláště pracovní tempo tak odpovídá nízkým mzdovým nákladům. Více o platech pro místní zaměstnance na: africapay.org.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Státní nebo soukromé lékaře/nemocnice je možné využít při běžných a tropických nemocích. Ošetření ve státních nemocnicích lze doporučit jen v naléhavých případech. Je bezpodmínečně nutné mít u sebe finanční hotovost (v cedi), neboť bez zaplacení předem bývá ošetření odmítnuto. Ve městech jsou k dispozici nemocnice a ambulance ale ne evropského standardu. Některé z nemocnic v Ghaně:

 • Korle-Bu Teaching Hospital
 • 37 Military hospital
 • Komfo Anokye Teaching Hospital
 • Ridge Hospital, Tamale Teaching Hospital
 • Volta Regional Hospital
 • Sunyani Regional Hospital
 • Ghana Canada Medical Center (GCMC
 • Lister Hospital and Fertility Centre

Dostupnost zdravotních středisek a dokonce i doktorů je velmi omezena na venkově.

Doporučujeme před cestou uzavřít kvalitní cestovní pojištění s širším rozsahem. Vyšetření u soukromého lékaře-specialisty stojí kolem 50 USD a je na dobré úrovni. K dispozici jsou léky světových značek. V případě podezření je nezbytné provést test na malárii (cena testu cca 15 USD, Medlab Ghana) ve vážnějších případech (nutnost operativního zákroku) se doporučuje odlet do ČR. Od roku 2005 v Ghaně působí německá zdravotnicko-záchranná společnost West African Rescue Association (WARA), která zabezpečuje rychlý převoz pacientů z kteréhokoliv místa v Ghaně do soukromé nemocnice v Akkře.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem