Gruzie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod ČR – Gruzie 2011–2019/ (v tis. EUR)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2011

74 137

9 753

83 890

64 384

2012

88 062

9 332

97 394

78 730

2013

60 367

16 367

76 734

44 000

2014

64 385

20 772

85 157

43 613

2015

 55 960

 22 180

 78 140

 33 780

2016

72 382

20 646 

93 027

51 736

2017 

74 626

15 692 

90 318 

58 934 

2018

80 226

20 534

100 760

59 692

2019

86 323

24 963

111 286

61 360

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V následující statistice uvádíme největší položky v obchodu mezi ČR a Gruzií za rok 2019. Z tabulky mimo jiné vyplývá velké saldo ve prospěch ČR. Český vývoz do Gruzie každoročně stoupá.

 

 

Vývoz z ČR do Gruzie v roce 2019 

Kód zbožíNázev zbožíKód zeměNázev zeměNetto (kg)Stat. hodnota EUR(tis.)
0Potraviny a živá zvířataGEGruzie540 939998
1Nápoje a tabákGEGruzie632 710673
2Suroviny nepoživatelné, s výjimkou palivGEGruzie45 56744
3Minerální paliva, maziva a příbuzné materiályGEGruzie789 012513
4Živočišné a rostlinné oleje, tuky a voskyGEGruzie4404
5Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.GEGruzie2 465 55811 430
6Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiáluGEGruzie1 485 7127 351
7Stroje a dopravní prostředkyGEGruzie2 766 89054 182
8Průmyslové spotřební zbožíGEGruzie509 15311 128
Součet:9 235 979 

 

Dovoz do ČR z Gruzie v roce 2019

Kód zbožíNázev zbožíKód zeměNázev zeměNetto (kg)Stat. hodnota EUR(tis.)
0Potraviny a živá zvířataGEGruzie1 184 7126 644
1Nápoje a tabákGEGruzie111 843342
2Suroviny nepoživatelné, s výjimkou palivGEGruzie40 788234
5Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.GEGruzie284 905775
6Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiáluGEGruzie1 136 7242 973
7Stroje a dopravní prostředkyGEGruzie242 057964
8Průmyslové spotřební zbožíGEGruzie565 53113 032
Součet:3 566 56124 963

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Perpektivní jsou zejména služby v oblasti turistického ruchu.

 

Potenciál je rovněž v nabídce kvalitní meziměstké dopravy.

 

Vzhledem k otevřenosti gruzínské ekonomiky nejsou v Gruzii zvláštní překážky ani bariéry pro proniknutí na trh služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Energo-Pro Georgia: čistě česká společnost působící v Gruzii od roku 2007. Je největší gruzínskou energetickou společností, vlastní a provozuje řadu vodních a jednu plynovou elektrárnu. Dodává elektřinu na celém území Gruzie mimo Tbilisi. Má cca 860.000 zákazníků.

Kopos Kolín: společnost přes své zastoupení dodává elektroinstalační úložný materiál z plastu a kovu. V Gruzii představuje značku, která jako jedna z mála na gruzínském trhu nabízí výrobky odpovídající patřičným normám EU a standardům v oboru. Nabízí výrobky z nehořlavých materiálů, které jsou samohasicí, halogen free atd. a také systémy zachování funkčnosti při požáru.. Firma proto předpokládá, že toto „plus“ jejích výrobků napomůže gruzínskému trhu dostat se postupně na evropskou úroveň v používaných materiálech a technologiích a napomůže také v procesu přechodu na normy a standardy EU. Mezi nejvýznamnější projekty, při realizaci kterých byly použity výrobky firmy KOPOS, patří: prezidentský palác v Tbilisi, továrna firmy Natachtari, Nemocnice PSP, hlavní sídlo politické strany Sjednocené národní hnutí, Univerzitní nemocnice, budova Parlamentu Gruzie v Kutaisi, budova Pro Credit Bank aj.

MND Group (Moravské naftové doly – člen investiční skupiny KKCG): tato společnost těží ropu a zemní plyn v oblasti Ninotsminda v Kachetii.

L and R Company: tato společnost staví apartmánové domy na pobřeží Černého moře a rovněž stojí za výstavbou bytů v Tbilisi.

Green Resort: tato firma oznámila investici až 2,5 mld CZK do turistického ruchu (hotely, golfové hřiště, wellness atd.) na pobřeží Černého moře v Kobuleti. Vyýstabab restortu „Green Resort“ by měla začít v polovině roku 2020.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V roce 2006 byla podepsána dohoda o zabránění dvojího zdanění. 4. května 2007 smlouva vstoupila v platnost. Její ustanovení začala být prováděna od 1. 1. 2008. V roce 2009 byla podepsána Dohoda o vzájemné výměně a ochraně klasifikovaných informací a v srpnu 2009 rovněž Dohoda o podpoře a ochraně investic (ta vstoupila v platnost v březnu 2011). V roce 2010 byla podepsána Dohoda o civilním leteckém provozu. V roce 2013 byla podepsána dohoda o ekonomické spolupráci.

Další smlouvy

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12.08.1982. Vstup v platnost: 04.06.1983
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti, Praha, 18.05.1999. Vstup v platnost: 24.09.2001
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Tbilisi, 09.09.2004
 • Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Tbilisi, 23.05.2006. Vstup v platnost: 04.05.2007
 • Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací Praha , 22.01.2009, Vstup v platnost: 16.10.2009
 • Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, Tbilisi, 29.08.2009. Vstup v platnost: 13.03.2011
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách, Tbilisi , 08.11.2010. Vstup v platnost: 28.11.2011
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci, Tbilisi, 10.04.2013. Vstup v platnost: 01.10.2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy podepsána během návštěvy ministra zahraničních věcí L. Zaorálka v Gruzii ve dnech 4. – 5.6. 2014.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzíí o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

V různém stadiu rozjednání jsou dále:

 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

Gruzie patří mezi 6 prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR. V roce 2019 bylo na bilaterální projekty ČRA v GE čerpáno přes 58,8 mil. Kč (cca 10% celkového rozpočtu ČRA). Počínaje rokem 2018 upravuje aktivity ZRS ČR v Gruzii Program dvoustranné rozvojové spolupráce platný do roku 2023.

 

 

 

Inkluzivní sociální rozvoj

Prevence úmrtnosti na nepřenosná onemocnění a zavedení a posílení systému sociální ochrany marginalizovaných skupin obyvatel jsou sektorové priority ZRS ČR. V roce 2019 probíhala realizace projektů zaměřených na prevenci/včasnou diagnostiku rakoviny, dětskou paliativní péči, péči o děti s poruchou na autistickém spektru a projekt na řízení kvality zdravotní péče.

 

Zemědělství a rozvoj venkova

Sektorová priorita je udržitelný rozvoj horských regionů, v rámci které byla v roce 2019 zahájena realizace programu rozvoje CHKO Aragvi a místních komunit. Program předpokládá realizaci několika projektů pokrývajících tyto oblasti: plán péče CKO, podpora malého podnikání (zemědělství a cestovní ruch), lesní hospodářství, zdravotní péče, vzdělávání a budování turistické infrastruktury. Nadále probíhal projekt na zkvalitnění produkce gruzínského včelařství.   

 

Řádná demokratická správa věcí veřejných

Sektorová priorita je etablování účinných, odpovědných a transparentních institucí veřejné správy. Projekty realizované v roce 2019 měly různé zaměření, počínaje budováním kapacity kynologické služby celní správy, přes aproximaci legislativy EU pro oblast nakládání s chemickými látkami a konče zavedením systému fytosanitární kontroly.  

V roce 2019 probíhala realizace projektů těchto horizontálních programů ČRA: Vysílání expertů, Spolupráce obcí a krajů a trilaterální spolupráce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem