Gruzie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Prosazení se na gruzínském trhu není jednoduchá záležitost a není vždy závislé jen na kvalitě a ceně výrobku. Soukromé distribuční společnosti se teprve rozvíjejí. Prozatím zde nejsou dostatečně spolehlivé a aktuální přehledy či katalogy o místních distributorech a prodejních místech. Většina distributorů jsou spíše menší subjekty se zkušenostmi většinou omezenými na velká města. Proto je nadále nejlepším způsobem k úspěšnému proniknutí na trh ve větším měřítku založení místního zastoupení, které by zboží prodávalo přímo místním velko a maloobchodníkům, ev. je dobré mít zde místního partnera.

Maloobchodní síť se pomalu rozvíjí, v Tbilisi roste počet poboček sítě Goodwill, jejichž zásobování je na slušné úrovni. V Tbilisi rovněž funguje několik větších supermarketů Carrefour.

Nákup přes internet je v Gruzii teprve na počátku. Internetových obchodů, tak jak je známe z ČR, je minimum. 

Pro nalezení obchodních partnerů doporučujeme využít služeb CzechTrade.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky

K ochraně zahraničních investorů a vybudování image Gruzie jako cílové destinace pro zahraniční investice, uzavřela Gruzie bilaterální dohody o ochraně investic se 45 zeměmi.

Gruzie je od roku 2000 členem WTO.

Od září 2014 je v platnosti dohoda o volném obchodu s EU. Tato prohloubená dohoda znamená téměř 100% odbourání tarifů, postupné přibližování gruzínských standardů ke standardům EU, zvýšení sanitární a fytosanitární kvality apod. V praxi jsou tak výrobky z ČR do Gruzie dováženy bezcelně. Na podzim roku 2016 byla podepsána dohoda o volném obchodu s Čínou a na jaře 2018 s EFTA.

V jednání je dohoda o volném obchodu s Indií.

Na dovážené zboží se vztahuje 18 % DPH. Na alkohol, etylalkohol, pneumatiky, cigarety, kaviár je dále vybírána spotřební daň ve výši mezi 5 a 100 %.

K základním dovozním dokumentům patří celní deklarace, faktura a certifikát původu a další dokumenty prokazující kvalitu, bezpečnost a  technické normy. Všechny farmaceutické, kosmetické, chemické, potravinářské výrobky musí mít nálepku s gruzínským textem, alkohol a tabákové výrobky akcízní známku.

Gruzínský celní zákoník je v souladu s evropskými standardy a zjednodušuje celní procedury za účelem maximálního zjednodušení procesu exporu a importu.

Do Gruzie je zakázáno dovážet výrobky ohrožující zdraví a bezpečnost včetně narkotik, pornografie a jaderného materiálu. Zbraně a munice musí mít licenci poskytnutou ministerstvem obrany či vnitra Gruzie.

Informace týkající se celní problematiky jsou k dispozici na www.rs.ge

Ochrana domácího trhu

Po ekonomických reformách od roku 2004 neuplatňuje Gruzie žádná množstevní omezení (kvóty, tarify). Neexistují vývozní cla a většina dovozních cel byla zrušena nebo radikálně snížena. Některé výrobky (léky, zbraně, výbušniny, radioaktivní látky, průmyslový odpad a některé zemědělské chemické látky) musí mít vývozní/dovozní licenci. Spotřební daň a DPH se vztahují na dovozové i domácí zboží. Od investičních agentur dostává Gruzie za svůj celní systém pozitivní hodnocení.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Díky zjednodušení daňového zákoníku a zákona o podnikání je v současnosti registrace obchodní činnosti jednoduchá a rychlá. Registrace do druhého pracovního dne stojí 100 GEL, registrace ve stejný den stojí 200 GEL.

Pro registraci jsou nutné osobní informace o zakladateli a hlavních společnících, oblast podnikatelské činnosti a doklad o základním kapitálu. Ostatní dokumenty závisí na druhu společnosti. Entita se musí zaregistrovat u příslušného místního daňového úřadu. Poté je společnost zaregistrována do Jednotného registru podnikatelů, který vede odbor daní Ministerstva financí Gruzie (www.mof.gov.ge).

V Gruzii působí v mnoha sektorech joint ventures – např. výroba a distribuce elektrické energie, bankovnictví, mlékárenský průmysl, ropný průmysl, pivovarnictví, stavebnictví atd. Registrují se jako akciové společnosti nebo s.r.o.

Zákon o zahraničních investicích zakazuje zahraniční investice do některých odvětví (výroba a zkoušky jaderných, chemických a bakteriologických zbraní, výroba omamných látek atd.).

Zákon o licenzích z července 2005 určuje některé sektory a aktivity, při investování do kterých je nutný souhlas příslušné vládní agentury.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Podle zákona o reklamě musí být reklamy v gruzínštině. Obchodní značky v cizím jazyce musí být doprovázeny gruzínským textem. Reklamy v určitých odvětvích (farmaceutické výrobky, zbraně) musí mít povolení příslušného ministerstva.

Reklama se stala nedílnou součástí obchodování v Gruzii. Je běžná v televizi, v  rozhlase i v tisku. Rozšiřovat se začínají velkoplošné poutače u silnic i na budovách a v dopravních prostředcích. Reklamu je možné zadat prostřednictvím reklamní agentury stejně jako přímým kontaktem s reklamním oddělením příslušného média. V Gruzii nyní vysílá jeden státní kanál (První  kanál) a několik soukromých TV společností. Jen některé z nich vysílají na celém území (První kanál, Rustavi2, Imedi), některé mají regionální charakter (Adžara TV) nebo jsou přístupné prostřednictvím kabelového vysílání. K nejznámějším deníkům patří Resonanci, Akhali Taoba, 24 Saati/24 Hours (GJ a AJ), Sakartvelos Respublika, The Georgian Times (AJ), The Messenger (AJ), Georgia Today (AJ). K periodikům patří též The Georgian Business Week (AJ, RJ). Americká obchodní komora v Gruzii vydává čtvrtletník AmCham News.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Gruzie přistoupila k dohodám WTO a TRIPS v roce 2000. V roce 2004 parlament ratifikoval Římskou konvenci na ochranu práv umělců a výrobců nahrávek a Lisabonskou dohodu o označení původu. Gruzie je též smluvní stranou Dohody o copyrightu atd.

Ochranu duševního vlastnictví v Gruzii zajišťuje šest zákonů včetně zákona o patentech, zákona o obchodních značkách, zákona o copyrightu a souvisejících právech.

Nicméně v praxi je v Gruzii ochrana duševního vlastnictví implementována nedostatečně. Na tržištích a dokonce i v kamenných obchodech je k dostání velké množství velmi levných pirátských kopií počínaje DVD, CD, přes oblečení, elektroniku, software atd. Gruzie bohužel nemá vyvinutý systém kontroly – odpovědnost za dodržování závazků WTO nyní leží na ministerstvu ekonomiky, které nemá vybudované dostatečné kapacity. A koneckonců při stavu kupní síly není dodržování příslušných zákonů výhodné ani pro obchodníky ani pro zákazníky.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek je ošetřeno zákonem o státních zakázkách, který vyžaduje vyhlášení tendru při kontraktech převyšujících 5 000 GEL.

Z důvodu nepraktického nastavení zákona o veřejných zakázkách jsou příslušní státní úředníci nuceni vybírat nejlevnější nabídky, ikdyž ty často po započtení dalších vedlejších nákladů (např. následny servis) nejlevnější v konečném důsledku nejsou a jejich kvalita často pokulhává.

Problematické jsou především veřejné zakázky vyhlašované  Ministertvem obrany Gruzie.

Informace o vyhlašovaných tendrech  zasílá ZÚ Tbilisi na MPO, MZV a CZechTrade. Tyto informace jsou poté uveřejněny na  Businessinfo. Bližší informace o všech vyhlašovaných tendrech jsou k dispozici na webových stránkách gruzínského ministerstva ekonomiky, na webové stránce Gruzínské agentury pro státní zakázky a na stránkách jednotlivých ministerstev.

Problémem je však často krátká doba na přípravu nabídky po vyhlášení tendru, což někdy vzbuzuje dojem, že tendr byl „připraven“ pro určitou firmu a je vyhlášen jen „pro forma“. Pro mnoho zahraničních firem je zásadní překážkou požadovaný překlad dokumentace do gruzínštiny.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Gruzínské soudy pracují často rychle a efektivně. Zahraničním obchodním partnerům a investorům se při vstupu na gruzínský trh doporučuje předem do uzavíraných smluv uvést případného arbitra obchodních sporů, na kterém se obě strany shodnou.

Rizika místního trhu

Přestože se vláda snaží o zkvalitnění podnikatelského prostředí, což se jí do značné míry daří, stále je zde množství negativních faktorů, které podnikání znesnadňují. Nové zákony jsou často přijímány ve velkém spěchu a občas se zákony přejímají z legislativ jiných států, aniž by se řádně posoudil jejich dopad na místní podmínky.

Stejně tak často dochází ke změnách na pracovních postech, takže odpovídající pracovníci ve státních institucích často nemají čas ani proniknout do problematiky. 

Faktorem komplikujícím obchod s Gruzií je taktéž jazyk – gruzínština je specifický jazyk (není podobná ruštině) se svébytným písmem. Většina obchodníků nad 40 let se sice bez problémů domluví rusky (mladší generace zpravidla anglicky), v gruzínštině jsou však vydávány zákony a předpisy, jejichž překlady nejsou vždy k dispozici (a zejména ne na internetu). Všechny výrobky musí být označeny gruzínsky (řeší se to „přelepkami“).

Je důležité prověřovat  údaje o partnerovi a firmě,  neboť zde stejně jako všude jinde působí různí „podnikavci“, které čekají na příležitost zahraniční firmu „napálit“. Jiní obchodníci zase nemají potřebné finanční prostředky a domnívají se, že to poskytne zahraniční partner. Ne všichni mají dostatečné ekonomické znalosti. Proto je pro úspěšné podnikání v Gruzii dobré mít zde schopnou a důvěryhodnou kontaktní osobu. Pro nalezení dobrých místních partnerů a pochopení gruzínské kultury, které je pro podnikání zde důležité, je nutné poznat partnery osobně. Proto je návštěva Gruzie zejména v případě plánovaného podpisu smlouvy velmi důležitá.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Gruzíni při komunikaci velmi často používají oslovení „pane/paní + křestní jméno“, a to i u osob, které osobně neznají, např. při telefonování, stejně jako vůči výše postaveným osobám. 

Gruzíni jsou pohostinným národem, jsou velkými gurmány a i přes ekonomické problémy dodržují tradice stolování, kterou mj. utužují rodinné, přátelské či partnerské vztahy  – pozvání do restaurace, popř. k obchodnímu partnerovi domů by tudíž nemělo překvapit. Ovšem vzhledem k tomu, že ke stolování patří též bohaté pití alkoholu, je nutné mít se v tomto ohledu na pozoru – místní toho dokáží vypít hodně, aniž by se opili. Pití alkoholu (během slavnostních večeří především víno) je doprovázeno pronášením přípitků, které jsou nápadité, dlouhé, závisí na fantazii a řečnickém umění připíjejícího. Pokud je společnost u stolu větší než 2-3 lidé, jeden ze stolovníků je tzv. tamadou, který stůl „vede“, tj. pronáší přípitky a případně určuje, kdo připije jako další. Gruzíni velmi oceňují, když pronášet nápadité přípitky dokáže cizinec (nejen pouhé „na zdraví“).  Narozdíl od evropských zvyklostí se však při stolování nepopijí během večera volně, nýbrž právě jen po přednesení přípitku. Pronášet přípitek pivem nebo nealkoholickým nápojem je nevhodné. 

Hosté často dostávají dárky, obvykle místní víno, proto je dobré s tímto počítat – k tradičně oblíbeným českým artiklům, známým již ze sovětských dob, je broušené sklo, popř. bižuterie a Becherovka.

Při osobním kontaktu je často překvapivé, kolik informací o České republice, resp. o Československu má zejména starší generace – díky vztahům za trvání SSSR mnoho lidí do ČSSR jezdilo jako turisté, pracovně a občas se vyskytne i někdo, kdo působil v sovětských okupačních jednotkách. Proto je dobré seznámit se s informacemi o Gruzii všeobecného charakteru.

Pevné státní svátky (dny volna)

 • 1. – 2. ledna – Nový rok
 • 7. ledna – pravoslavné Vánoce
 • 19. ledna – Křest Páně, Epifanie
 • 3. března – Den matek
 • 8. března – Den žen
 • 9. dubna – Den smutku za padlé v boji za nezávislost/Den vítězství
 • 9. května – Den vítězství ve Velké vlastenecké válce
 • 12. května – Den sv. Andreje
 • 26. května – Den nezávislosti (hlavní státní svátek)
 • 28. srpna – Svátek Panny Marie (Mariamoba, Nanebevzetí)
 • 14. října – Sveticchovloba (svátek města Mcchety, hlavního města Gruzie v raném středověku)
 • 23. listopadu – Den sv. Jiří (Giorgi), patrona Gruzie (Giorgoba) 

Pohyblivé svátky (dny volna):

Pravoslavné velikonoce – Velký pátek, Velikonoční pondělí – datum se obvykle rozchází s katolickými velikonocemi, neboť výpočet probíhá podle juliánského kalendáře.

Svátečními dny, které nejsou dny volna, jsou církevní svátky, kterých je v Gruzii velké množství, včetně dnů svatých. Velkým svátkem je Tbilisoba (Den Tbilisi – v poslední neděli října). 14. ledna se slaví „Starý nový rok“ podle juliánského kalendáře.

Obvyklá pracovní a otevírací doba

V úřadech a institucích je pětidenní pracovní týden. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech, bankách atd. je od 10 hod. do 18 hod. s pauzou na oběd mezi 13 –15 hod, která však není striktně dodržována. Často je obtížné dovolat se někam i v 11 hodin ráno.

Obchody se obvykle otevírají v 9 – 10 hod a jsou otevřeny do 19 – 20 hod, některé do 22 – 23 hod., hodně obchodů se smíšeným zbožím má otevřeno 24 hod. Tržnice otevírají kolem 8 hod., zavírají kolem 18- 19 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V roce 2006 byla ze strany Gruzie jednostranně zrušena vízová povinnost pro členské země EU, resp. členské země Schengenského prostoru na všechny typy cestovních dokladů. Státním občanům těchto zemí je tímto umožněn vstup a pobyt na území Gruzie bez víza po dobu nepřesahující 365 dnů, a to jak při turistických cestách, tak i při cestách za výdělečným účelem.

 

Pro cesty do Gruzie se nevyžaduje žádné povinné očkování, ZÚ Tbilisi však doporučuje očkování proti žloutence, tuberkulóze a vzteklině.

Gruzie je zemí bezpečnou, ale jako v každé jiné zemi je důležité dodržovat základní zásady bezpečnosti, tj. neukazovat zbytečně peníze, nechodit v noci do odlehlých částí měst atd. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při pobytu v odlehlých horských oblastech – jejich rozsáhlost a izolovanost je občas podceňována.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat varování/doporučení zveřejněná na webových stránkách MZV ČR.

ZÚ Tbilisi varuje před cestami do Abcházie a Jižní Osetie. Oblasti jsou kontrolovány separatistickými režimy. Gruzínské instituce zde nepůsobí a rovněž velvyslanectví ČR nemůže v případě nouze poskytnout efektivní pomoc. Situace v obou oblastech je nepřehledná. Vysoká jsou bezpečnostní rizika v důsledku kriminálních aktivit. Překročení hraničních přechodů z RF do Abcházie a Jižní Osetie jsou z hlediska Gruzie považovány za nelegální a klasifikovány jako porušení zákonů Gruzie. V případě použití těchto přechodů hrozí cestovateli deportace z Gruzie, v horším případě trest odnětí svobody. .

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro české firmy mající zájem zaměstnávat v Gruzii své pracovníky z ČR (EU) nepředstavuje proces získání povolení žádnou velkou byrokratickou zátěž.

Podrobné informace o získání pracovního povolení lze nalézt na stránkách Ministerstva ekonomiky a udržitelného rozvoje – www.economy.ge či na www.investingeorgia.org.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Gruzií není v oblasti zdravotnictví a sociální péče v platnosti žádná smlouva. Při příjezdu do země není vyžadováno zdravotní pojištění. Pojištění před cestou do zahraničí však rozhodně doporučujeme. Veškeré zdravotnické služby na území Gruzie jsou poskytovány za finanční úhradu – platí se v hotovosti v místě poskytnutí zdravotní péče. Výše ceny závisí na úrovni zdravotnického zařízení. Zdravotní péče v Gruzii je obecně na nízké úrovni. Týká se to zejména vybavení zdravotnických zařízení a nemocničního komfortu, úroveň lékařů je zpravidla na slušné až dobré úrovni.  V Tbilisi i některých dalších větších městech se však již objevila zdravotnická zařízení zřízená ze zahraničních investic, která mají dobrou úroveň – jsou však drahá.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem