Guinea-Bissau: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Trhy jako je v současné době západní Afrika přitahují buď investory počítající s relativně vysokou mírou rizika, kapitálově silné velké mezinárodní společnosti, které si chtějí budovat strategické pozice pro budoucnost, anebo společnosti, které mají dlouholeté, zkušeností prověřené lokální partnery. Znalost místních podmínek může být někdy klíčová.

Trh v Guinea Bissau přináší ale některé zvláštní nároky, jakými mohou být například nezvyklé klimatické podmínky, prašné prostředí, vysoká míra administrativy při dovozu; nedostatečně rozvinutá infrastruktura; nízká vymahatelnost práva a tvrdá cenová konkurence zboží nejen portugalského, asijského, ale také jihoafrického, brazilského, indického a tureckého. Vstup na trh Guinea Bissaau by měl být rozhodnutím, učiněným s vědomím toho, že africký čas plyne trochu jiným tempem než evropský a některé kroky se proto mohou zúročit až v delší perspektivě.

Spolehlivý lokální partner nebo zástupce zde může být rozhodující výhodou. Ve všech případech a zejména tehdy, pokud vás partner kontaktuje sám, se doporučuje jeho důkladné prověření. Ani tehdy, pokud partner obstojí v tomto kole, není zdaleka ještě vyhráno. I společnost, která existuje může být různě spolehlivá a může do partnerství vkládat různě reálná očekávání. Je proto nutné prověřit, zda a do jaké míry má partner skutečnou zkušenost s prací pro mezinárodní společnosti, zda je eventuelně schopen poskytnout hodnověrné reference. Je nutné ověřit, zda má skutečně vykazovanou praxi a znalosti místní situace a dovozních i vývozních předpisů.

Pokud produkt vyžaduje následnou zákaznickou péči a služby, je nezbytně nutné na místě zjistit jakou infrastrukturu má k dispozici a na jaké úrovni bude schopen služby poskytovat. Doporučujeme také prověřit úvěrovou historii a finanční situaci potenciálního partnera. To je možné například ve spolupráci se specializovanými agenturami, které takové služby poskytují.

Doporučujeme budovat spolupráci od malých zakázek, které mohou prověřit důvěryhodnost a schopnosti s minimálním rizikem. Tam, kde to není zcela možné se pak doporučuje delší přítomnost na místě, která umožní zjistit jak se bude partner reálně chovat a také umožní prověřit různé reference. V některých případech může být obtížné najít exkluzivního zástupce, protože většina zástupců prodává několik různých produktů.

Jazyk:

Portugalština je oficiálním jazykem Guinea Bissau. Obchodní korespondence, katalogy a reklamní materiály připravené v portugalštině jsou nezbytné pro to, aby byli potenciálními kupci snadno srozuměni. Vizuální vizitky nebo „vizitky“ jsou široce používány. Obchodníci běžně používají název své firmy a jejich název je přeložen do portugalštiny. Pokud hostitelé nemluví anglicky, je důležité mít tlumočníka, který mluví portugalsky.

Více o ochodní etiketě v Guine-Bissau – zde.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Guinea-Bissau je malým trhem, charakterizovaným nízkou kupní silou a vyšší konkurencí levných dovozů. Nezbytnou podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty. Využít lze i řady místních absolventů českých VŠ.

Při hledání vhodného prodejního zástupce či distributora, je možné využít databází v následujících odkazech:

Při ověřování finančních schopností a kredibility potenciálního partnera, je možno kontaktovat agenturu:

Pro marketingový průzkum, lze využít služeb jedné ze společnosti na následujícím seznamu:

Země je ovšem nízko-příjmová, klima tropické, infrastruktura málo rozvinutá. Vedle faktorů shodných v řadě zemí oblasti (geogr. vzdálenost, pracnost případů) komplikují situaci kulturní i jazykové odlišnosti (trad. orientace na lusofonní partnery – Portugalsko, Brazílie – a sousední země – Senegal) i neexistence bil. smluvní základny.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Předchozí souhlas ministerstva pro obchod musí být získán za účelem výkonu jakékoliv obchodní činnost v Guineji-Bissau, včetně zahraničního obchodu. Hospodářské subjekty musí získat obchodní povolení a dovoz nebo vývoz všech produktů musí být předem oznámen stejnému ministerstvu za účelem shromažďování statistik pro sledování toku zboží a deviz. Od roku 2011 jsou postupy celního odbavení v zásadě automatizovány na základě systému ASYCUDA++. Systémový server však nepřijme prohlášení mimo pracovní dobu a jeho operace jsou často přerušeny výpadky napájení.

Více informací – zde a na Doing Business – Guinea Bissau (str.39).

Doklady pro dovoz:

 • Objednávka přepravy [Fax d’application] pro BLD
 • Kopie nákladového listu
 • komerční obchodní faktura
 • Balící list / List of colisage
 • Elektronický záznam ke sledování nákladu (ECTN)

Zboží, které je zakázáno dovážet:

 • Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 60 stupňů
 • Destilované nápoje obsahující škodlivé esence nebo chemické látky (absinth, benzoový aldehyd, salicylové estery, yzop atd.)
 • Drogy a omamné látky
 • Balení plechovek obsahujících jiné látky než jsou minerální oleje
 • Léky a potraviny zdraví škodlivé
 • Potraviny obsahující sacharin
 • Zvířata, živočišné produkty, rostliny a rostlinný materiál z infikované oblasti

Bezcelní dovoz:

 • Přiměřené množství tabáku
 • 2,5 litru alkoholických nápojů – platí pouze pro nemuslimy
 • Přiměřený počet již otevřených lahví parfému
 • Místní měnu až do výše 2 000 000 XOF ( cca 3.600 USD) nebo rovnocenné množství v cizí měně lze importovat a exportovat ze země. Veškerá cizí měna musí být oznámena při příjezdu a částky vyšší než 2 000 000 budou vyžadovat bankovní převod.

Guinea-Bissau v zásadě uplatňuje WAEMU CET a další povinnosti a daně tohoto společenství. Dovoz produktů pocházejících z oblasti WAEMU / ECOWAS má prospěch z preference společenství (nulová sazba). Avšak cla na vysokooktanový benzin (celní položky HS 2710.1140 a HS 2710.1150) zůstávají na úrovni 15% oproti 10% stanoveným v CET.

Zvl. dovozní licence je třeba u následujícího zboží:

 • Olivový olej a jeho produkty
 • Rostliny, rostlinné produkty a fytofarmaka
 • Zbraně a střelivo
 • Farmaceutické přípravky (číselné položky 2935.0000 až 2941.9000; 001.0000
  do 3006.6000); spotřebiče pro lékařské použití (tarifní položky (9022.1100 až 9022.9000), listy koky a konopí, konopná pryskyřice a olej
 • Látky poškozující ozonovou vrstvu (Montrealský protokol)

Dovoz domácích zvířat je povolen pouze za předpokladu získání certifikátu Veterinárního oddělní MZe (po příjezdu je třeba předložit očkovací průkaz). Kočky a psi jsou vyňati z DPH, určitému typu zdanění však jejich držení podléhá.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Po vzniku Centra pro založení společnosti (Centro para formalizariam de empresas, CFE: „one-stop shop“), vytvořeného za techn. přispění Světové banky (South-South Experience Exchange Facility Trust Fund/nternational Development Association), International Finance Corporation, UNDP, EU a AfDB, v květnu 2011, trvají zákl. kroky k založení firmy namísto předešlých 216 dní (teor.) nejdéle týden.

Po registraci obch. jména společnosti na Městské obch. komoře (Certidão negativa de denominação social, trvání: den, náklady: Certidão negativa, Escritura publica, Certidão notarial, Publicação, Declaração de actividades, clk.77.745 FCFA), otevření bank. účtu a složení min. depozitu (trvá 1 den, bez nákladů), předložení statutu společnosti získání licence (Certidão de Matricula) a DIČ (Número de identificação fiscal, NIF) (trvá 3 dny, poplatek 47.212 FCFA) je u guineo-bissauského ministerstva pro veř. správu (Ministério da função publica de trabalho y da reforma do estado) a správy soc. zabezpečení (Instituto nacional de providencia social) třeba firmu zaregistrovat s ohledem na bud. zaměstnanecké poměry (trvání: 2 dny, bez poplatku).

Guinea-Bissau (přes vznik CFE, k urychlení procedur, redukci nákladů a podchycení většího počtu spol. do formálního sektoru) vzhledem k vnitropol. situaci přesto stále zaujímá nízké příčky sv. žebříčku Doing Business (178. ze 183 zemí).

Podnikové uspořádání Guinea-Bissau, známé místně jako Sociedade por Quotas de Responsabilidad Limitada (LDA), je struktura běžně užívaná podnikateli založujícími malé a střední podniky v Guineji. LDA vyžaduje alespoň jednoho akcionáře a jednoho ředitele s povoleným zahraničním vlastnictvím (není potřeba povolením k pobytu). Tento subjekt rovněž vyžaduje, aby byl složen minimální základní kapitál ve výši 1525 EUR (1 mil. XOF).

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (SA) Guinea-Bissau se doporučuje podnikatelům, kteří usilují o zavedení více likvidních operací v zemi. Pokud není registrována, může mít SA jediného ředitele a jediného ředitele jakékoli státní příslušnosti s kapitálovým požadavkem 10 milionů XOF (15 250 EUR); Má-li být veřejně obchodovatelná, vyžaduje SA minimální základní kapitál ve výši 100 milionů XOF (152 500 EUR) a musí jmenovat představenstvo složenou z nejméně tří osob.

Pobočka společnosti v Guinea-Bissau

Zahraniční právnické osoby, které chtějí podnikat v Guineji-Bissau bez založení dceřiné společnosti, mohou ze zákona zakládat pobočku v Guineji-Bissau. Pobočka se nepovažuje za samostatnou právnickou osobu a řídí se právními předpisy mateřské společnosti. V pobočce musí být ředitel rezidentem v Guineji-Bissau, aby mohl zastupovat společnost na místní úrovni, ale nemusí být občanem Guinea Bissau.

Zastoupení společnosti v Guinea-Bissau

Obchodní zákon Guinea-Bissau umožňuje zahraničním společnostem zřizovat zastoupení v Guineji-Bissau. Stejně jako pobočka, tak se i toto zastoupení nepovažuje za samostatnou právnickou osobu a závisí výhradně na mateřské společnosti. Zastoupení společnosti v Guinea-Bissau nesmí vyvíjet žádné bchodní aktivity v Guineji-Bissau. Činnosti kanceláře Guineje-Bissau jsou omezeny na provádění průzkumu trhu a podporu činnosti mateřské společnosti.

Více informací na Guinee-Bissau eRegulations a na Doing Business – Guinea Bissau (str.5 a dále).

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Při marketingovém průzkumu je možno využít služeb společnosti:

Reklamu je možno publikovat v místních novinách, nicméně inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti i nákladům, resp. nepravidelným publikacím, pouze omezený dosah.:

 • Guine Bissau
 • Gazeta de Noticias

Největší dopad má reklama v rozhlase a v televizi:

 • Guinea-Bissau National Radio and Television
 • RTP-Africa
 • Radio Pindjiguiti
 • Radio Nacional

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Guiney-Bissau řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi exekutivní priority.

Guinea-Bissau podepsala dohodu z Bangui (1977), kterou se zřizuje Africká organizace pro duševní vlastnictví (OAPI). Generální ředitelství pro průmyslové vlastnictví v rámci ministerstva energetiky, průmyslu a přírodních zdrojů působí jako národní kontaktní skupina (SNL) s OAPI. Jeho hlavním úkolem je předávat žádosti o registraci titulů průmyslového vlastnictví podané v Guineji-Bissau úřadu OAPI. Rovněž koordinuje činnosti zaměřené na upozornění na význam registrace práv průmyslového vlastnictví v Guineji-Bissau. Stále čelí finančním potížím při organizaci svých činností na zvyšování povědomí a při posílení vazeb spolupráce.

Guinea Copyright (Société Guineense de Autores (SGA)), která má statut soukromé společnosti, je odpovědná za správu autorských práv a s nimi souvisejících práv. Má asi 400 členů, většinou hudebníků. Dlouhé období sociální a politické nestability v Guineji-Bissau narušilo účinnou ochranu autorských práv. Podle orgánů nebylo během období přezkumu přijato žádné opatření k potírání pirátství. Činnost SGA se omezuje na poskytování informací a úsilí o podporu povědomí o problematice autorských práv.

Je také možno využít specializované společnosti zabývající se ochranou duševního vlastnictví – například zde.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

V roce 2012 přijala Guinea-Bissau nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který provedl příslušné směrnice. Jeho oblast působnosti se vztahuje na smlouvy podepsané: státem, místními úřady, veřejnými institucemi, veřejnoprávními organizacemi a sdruženími, které dostávají finanční podporu nebo záruky od státu, státní podniky, společnosti, ve kterých má stát většinový podíl, a právnické osoby soukromé které jednají jménem výše uvedených orgánů nebo dostávají finanční podporu nebo záruky od státu. Subjekty, kterým byly uděleny zvláštní nebo výhradní práva k poskytování veřejné služby, musí rovněž dodržovat ustanovení Kodexu.

Guinea-Bissau má vnitrostátní vládní nákupní agenturu (dříve nazývanou ústřední vládní oddělení pro zadávání veřejných zakázek) pod dohledem ministerstva pro obchod, která centralizuje zadávání veřejných zakázek jménem veřejných zadavatelů vlády. Statistiky o veřejných zakázkách během období přezkumu nejsou k dispozici.

Limitem pro zakázky je 5 000 000 CFAF (cca 9 000 USD) na dodávku zboží nebo služeb, a 10 milionů CFAF (cca 18 000 USD) na dodávky prací. Kodex stanoví, že podmínkou jsou otevřené výzvy k podání nabídek (s nebo bez předběžného výběru), Ve výjimečných případech může zadavatel vést omezenou soutěž nebo uzavřít přímou smlouvu (vyjednávání).

Pod těmito limitními hodnotami může zadavatel požádat o cenové nabídky za předpokladu, že následné postupy jsou v souladu se zásadami uvedenými v Kodexu. Smlouvy o intelektuální služby jsou zadávány po konzultaci a předkládání návrhů.

Výzvy k předkládání nabídek a oznámení o předběžném výběru musí být předány komisi západoafrické měnové unie WAEMU ke zveřejnění do 12 pracovních dnů od jejich obdržení. Po uplynutí této lhůty musí být oznámení rovněž zveřejněna v Úředním věstníku (Boletim Oficial), v celostátních novinách a / nebo mezinárodní publikaci. Je povoleno také publikování v elektronickém formátu v souladu s komunitním modelem. Pouze oznámení v jednom z oficiálních jazyků WAEMU jsou přijímána. V závislosti na povaze smlouvy musí uchazeči složit záruku ve výši od 1% do 3% předpokládané částky smlouvy. Osoba, která uzavřela smlouvu, musí složit záruku plnění, částka ale nesmí překročit 5% základní částky smlouvy.

V souladu s ustanoveními WAEMU, nabídky z komunitních firem obdrží preferenční marži ve výši 15 % z částky nabídky a toto musí být uvedeno ve výzvě k podávání nabídek. U smluv s obecním úřadem nebo veřejné instituce, u nabídek, které předpokládají subdodávky alespoň 30 % z celkové částky od místních společností, je možné získat další preferenční rozpětí alespoň ve výši 5 %, kumulativní s 15% marži. Podle úřadů Guinea-Bissau dosud neuplatňovala ustanovení o preferenčních maržích při zadávání veřejných zakázek.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra nezaznamenal případ obch. sporu, jenž by musel být řešen třetí stranou (soud).

V zemi existuje specializovaný Obchodní soud, přednost je nicméně třeba dát mimosoudnímu jednání/vyrovnání či projednávání evt. kauz mimo Guineu-Bissau.

Guineo-bissauský trh je dlouhodobě orientován zj. na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami. Více informací na Doing Business – Guinea Bissau (str.43 a dále).

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje mohou pracovat ve  vlhkém prostředí či naopak ve velkém suchu, v teplotách kolem 35o C, při  kolísání a výpadcích elektrického napětí. Riskantní jsou př. dodávky strojů s elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické  podnebí.

Situaci komplikuje pol. nestabilita, nízká kvalifikace pracovních sil i zastaralá infrastruktura.

Guinea-Bissau je politicky a tudíž i ekonomicky riziková destinace (investice jsou v zásadě nepojistitelné, pohledávky nevymahatelné). Vládní garance jsou poskytovány, nicméně skutečné platby nezaručují, (riziko nedodržení uzavřených smluv existuje). Počítat je třeba s korupcí, flexibilitou při výkladu zákonů, špatnou infrastrukturou, nerozvinutými bankovními službami, omezenými možnostmi komunikace.

Ekonomika je založená na přímých platbách (cash-based economy), kreditní karty v zásadě (krom vybr. lokalit hl. města) přijímány nejsou. Doporučuje se opatrnost, co nejlepší zajištění placení (platba předem, potvrzený neodvolatelný LL, atd.).

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Sociální vazby jsou obecně založeny na menším formalismu (neformální bývá i oblečení a to i při jednáních – při prvních kontaktech se přesto doporučuje oblek s kravatou).

Stejně jako i jinde v regionu je při přípravě jednání třeba vzít v úvahu nedochvilnost (schůzky jsou odkládány, partneři se na jednání někdy ani nedostaví). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí je třeba počítat s delšími čekacími dobami i byrokracií a korupcí.

Specifikem Guiney-Bissau je jazykové omezení: veškeré komunikaci zcela dominuje portugalština, znalost francouzštiny je limitovaná, znalost angličtiny nízká.

Význam osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Důležitý je respekt k místním zvyklostem, tradicím. Během ramadánu se návštěvy nedoporučují.

Před fotografováním voj. či pol. zařízení je třeba získat (ústní) svolení dozoru.

Více informací o kulturních a obchdních zvyklostech země zde

Státní svátky

Fixní

 • 1. leden (Nový rok)
 • 20. leden (Den hrdinů)
 • 8. březen (Mez. den žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 3. srpen (Pidjiguoiti)
 • 24. září (Den republiky)
 • 14. listopad (Movimento Reajustador)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

 • Korite (Konec ramadánu)
 • Tabaski (Den oběti)

Obvyklá prac. doba

Od 7:30 do 14:00h (v bankách od 7:30 do 14:30h, v obchodech v po–pá od 7:30 do 12:30 a od 14:30 do 18:30/během víkendu zavřeno).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Vízum je možné za zhruba 60 USD obdržet na ZÚ Guiney-Bisau v Bruselu (vydávána jsou teor. i na mez. letišti v hl. městě, nikoli na pozemních hranicích).

Embassy of the Republic of Guinea-Bissau

Boulevard Brand Withlock 114
1200 Bruxelles, Belgie
Telefon: (+32) 2 733 2206
Fax: (+32) 2 742 0551
Email: ambagbissaubrux@gmail.com

Velvyslanec
Apolinario Mendes de Carvalho, velvyslanec
úřední hodiny
09.00-16.00

Víza jsou udělována do pasů platných min. 6 měsíců od vstupu do země. Dokument obvykle platí 45 dní. O prodloužení (na dalších 45 dní) je za zhruba 8 USD možno požádat na zvl. odd. při guineo-bissauském imigračním úřadě (Serviço de Estrangeiros, Ave 14 de Novembro, Mercado de Bandim, Bissau). Vyřízení žádosti o prodloužení víza trvá obvykle max. den. Od vízové povinnosti jsou osvobozeni občané států ECOWAS.

Více o získání víza do Guinea Bissau – zde.

Očkování

Guinea-Bissau je silně malarická oblast. Očkování proti žluté zimnici je povinné v případě, že cestovatel přijíždí z destinací s akt. výskytem choroby.

Doporučuje se očkování proti hepatitidě B, meningitidě, tetanu i tyfu. Před cestou je záhodno kontaktovat lékaře, případná zdravotní rizika konzultovat.

Další

 • Období dešťů trvá od června do listopadu – klimaticky je k návštěvě nejvhodnější období prosinec-leden.
 • Doporučuje se mez. ŘP.
 • Letecká pošta obvykle dorazí po min. 8 prac. dnech, běžná pošta nejdříve (pokud vůbec) po 8 týdnech.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vláda umožňuje zaměstnávání krajanů ve vedoucích pozicích nebo tam, kde nejsou místní obyvatelé se specifickými dovednostmi k dispozici.

Pracovní povolení pro České občany vydává imigrační oddělení.

Více na: guinea-bissau . employment a zde.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Země se pravidelně potýká s epidemiemi cholery (zj. během období dešťů), vysoká je incidence AIDS/HIV (solidní statistiky nejsou k dispozici). Místní sanitární podmínky nesnesou srovnání s obvyklými standardy.Nemocnice a zdravotnická zařízení v Guinea-Bissau se nacházejí v hlavním městě Bissau. Lékařské zařízení mimo Bissau prakticky neexistují. Nemocnice v Guineji Bissau se nemohou vyrovnat s traumatickými nehodami nebo těžkými nemocemi. Základní služby havarijní a ambulantní péče jsou k dispozici v Raoul Follerau Hospital, veřejném zařízení v Bissau. Odkaz na Raoul Follerau Hospital a další nemocnice v okolí. Simão Mendes, také veřejné zařízení v Bissau, poskytuje základní služby zdravotní péče.

Okamžitá platba v hotovosti se zpravidla vyžaduje před přijetím a konzultací nemocnice. Lékárny v Guineji-Bissau se nacházejí v hlavním městě Bissau včetně Pharmacie Moçambique, které dodává základní léky a lékárničky. lékárny bývají vedeny indickými společnostmi, komunikujícími v angličtině. 

Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech je nutný odlet do sousedního Senegalu (Dakar), popř. nedaleké Ghany (Akkra), nejlépe ovšem do ČR. (Letecká spojení s ost. afr. destinacemi jsou řídká).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem