Guinea: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty a známostmi je základní podmínkou úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Guineji-Conakry Hasmiou Dia.

Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci, Číňané). Dovozci luxusního zboží, stejně jako důlní firmy, většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozce zboží nad 5 000 USD potřebuje dovozní povolení (Demande descriptive d’importation). Dovozní clo je 33 % na většinu položek, investoři však mají řadu výjimek. Základní potraviny mají celní sazbu 1–2 %. Na luxusní zboží (tabák, alkohol, automobily…) je přirážka 20–70 %.

Zakázán je dovoz zbraní a vojenského materiálu a drog. Zakázán je vývoz měny nad 100 000 GNF a více než 5 000 USD.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení společnosti je relativně jednoduché – prostřednictvím Agentury k propagaci soukromých investic (Agence de promotion des investissements privés, APIP, „one-stop-shop“, založená v prosinci 2011) je třeba předložit jméno a stanovy společnosti (7 dní, poplatky u notáře od 1,8–3,5 mil. GNF), na bankovní účet v Guineji složit základní kapitál (2 dny), zaregistrovat společnost v obchodním rejstříku při Úřadu na podporu investic, včetně DIČ (Direction nationale des impôts) a notifikace správě sociálního zabezpečení (Office national de l’emploi et de la main d’œuvre) – registrační poplatek se určuje dle výše kapitálu: 1 % do mil. GNF, 0,5 % do 500 000 000 GNF, 0,25 % nad 500 000 000 (17 dní). Založení společnosti je následně zveřejněno v oficiálním věstníku (20 dní, poplatky 1 % z kapitálu, 365 000 GNF a 1 000 GNF za stranu registračního textu).

Pokud firma hodlá podnikat ve zvýhodněném režimu a uchází se o daňové úlevy (viz. kapitola 5.5), musí dostat souhlas Ministerstva financí, příslušného sektorového ministerstva a Národní investiční komise. Další informace lze nalézt např. na webové stránce Světové banky Doing Business.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k míře gramotnosti a dostupnosti novin se jako nejlepší jeví, jako i v ostatních státech západní Afriky, rozhlasové reklamy, popř. TV spoty.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Guinea je členem mez. organizací na ochranu duš. vlastnictví (World Intellectual Property Organisation, WIPO; African Intellectual Property Organisation, OAPI). OAPI je signatářem zákl. úmluv o ochraně duševního vlastnictví (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Patent Cooperation Treaty, TRIPS Agreement).

Inkorporaci závazků do národního právního řádu provedla Guinea v roce 2000, ochrana duševního vlastnictví ovšem nepatří mezi vládní priority. Úřad na ochranu duš. vlastnictví (Service national de la propriété des marques et licences) je nedostatečně financován, nedisponuje dostatkem zaměstnanců. Vymáhání závazků je problematické. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení v denním tisku. Donoři si většinou stanovují podmínky výběrových řízení  sami (pokud jde o investici nad 1 mil. USD, řídí tendr Centrální zakázková agentura). Ministerstva vypisují výběrová řízení na nákup  služeb a materiálu pro svoje projekty přímo. Vláda často za dodané služby nebo zboží neplatí – doporučuje se platba předem.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Guinejský arbitrážní soud, nezávislý na Ministersxtvu spravedlnosti, vznikl v 1999. Jeho činnost je založena na francouzské praxi selekce arbitrů z obchodní, nikoli soudní sféry. Dohled nad soudem má Obchodní komora. Guinejský soudní systém je ovšem silně zkorumpovaný (a cílem korupce jsou především cizinci), podléhá politickým tlakům (zj. ministra těžby). Vymahatelnost kauz je sporadická. Případy často končí vyvlastněním majetku zahraniční firmy.

Ve vztahu k českým společnostem jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, do kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Kultura pozdravu

Guinejci jsou obecně přátelští lidé, v případě nouze rádi pomohou.

Stejně jako i jinde v západní Africe  je velká pozornost věnována zdvořilostem. Krátká odpověď na pozdrav („ça va“) sice postačí, Guinejci ovšem za vstřícnější  považují nejen delší, detailnější odpověď, ale i položení zpětného dotazu (rodina, zdraví, studia/práce…/…et la famille, la santé, le boulot/les études…?). Dotazem začíná každá konverzace, dokonce i písemná (e-maily, dopisy).

Zdravit (jíst, vyměňovat peníze, ad.) je v muslimských zemích přípustné pouze pravou rukou.

Konzumace potravin

Guinejci jsou nesmírně pohostinní lidé. Pozvání domů v zásadě nelze odmítnout (max. pozvání odložit na později). Často se stává, že hosté dorazí dokonce i bez pozvání (neočekávaná návštěva není považována za nezdvořilost).

S potravinami je spojeno množství tabu (př. za nevhodnou je považována konzumace během chůze). Návštěvník, jenž přijde do domu během jídla, je automaticky pozván ke stolu. Pokrmy jsou často servírovány a jedeny ze společných mís lžící. Ve větších rodinách jedí muži z jedné společné nádoby, ženy z druhé.

Hostina se očekává při všech spol. příležitostech (svatby, křtiny, pohřby), hostitel na jídle často nešetří, př. vakuované, konzervované, dovozové (hrášek) či místně vypěstované, dražší potraviny (brambory).

Typický pokrm sestává ze zákl. přílohy (karbohydráty/rýže, čirok, maniok/yam, jáhly, ad.) a z omáčky (arašídy, tropické záp. afr. zelenina okra, rajčata). Sestava se liší dle sezóny, regionu i příjmů domácnosti. Do bohatších jídel se přidává ryba (často uzená), drůbež či maso (vzhledem k náb. tabu málokdy vepřové; až na Lesní Guineu, kde žije málo muslimů a divoká prasata (stejně jako palmové víno) jsou považovány za pochoutku). Přísně je dodržován ramadán – během Tabaski (Eid al-Adha) jsou rituálně zabíjeny ovce, kozy a slepice.

Společenským problémem je v Guineji dosud podvýživa – mnozí lidé si mohou dovolit pouze jeden pokrm denně, často s velmi malým množstvím proteinů. Z finančních a etnických důvodů je často omezená i spotřeba mléka a mléčných výrobků, resp. chleba. Ve Střední Guineji se namísto omáčky k zákl. přílohám jídel (čirok, jáhly) podává (sladký) jogurt. Chléb, instantní kávu, čaj s kondenzovaným či práškovým mlékem a cukrem snídají pouze movitější domácnosti.

Genderová problematika

Zahr. návštěvnice i v tradičně konzervativní, muslimské guinejské společnosti (s jasnou dominancí mužů v zaměstnání i veřejném životě) nebudou narážet na potíže, bude jim dokonce prokazována větší úcta nežli místním ženám. Většina mužů je galantních (nabízení židle, ad.), nezdvořilá gesta jsou velmi vzácná.

Vzhled, oblečení

Oblečení je buď tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou).

Tetování či piercing není v zemi považován za ozdobu (během pobytu se je doporučuje zakrýt). Ženy nesmějí odhalovat citlivější partie (nevhodné jsou minisukně, šortky, průhledné materiály či kalhoty s nižšími boky), min. délka sukní je pod kolena (v opačném případě existuje riziko pronikavých, kritických pohledů a urážek). Džíny jsou akceptovány, v poslední době stále více i trička s kratšími rukávy či zcela bez rukávů. Pokrývka hlavy není v Guineji nezbytná.

Náboženské sensitivity

Koexistence náb. skupin – muslimové/křesťané – probíhá v Guineji v zásadě bez obtíží (na jihu Lesního regionu je soustředěna křesťanská menšina).

Upozornění

Jednacím jazykem je v Guineji francouzština, znalost ostatních světových jazyků (angličtina) je nízká.

K regionálním zvláštnostem patří nejen flexibilita při vnímání času (při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat i s vysokou mírou byrokracie a korupce. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.

Fotografování/filmování je na mnoha místech zakázáno či podmíněno striktními pravidly. Vyloučeno je u všech objektů považovaných za strategické (např. mosty), včetně vojenských a politicko-administrativních zařízení. Fotografovat osoby je rovněž většinou nepřípustné (v případě pochyby je třeba požádat o svolení či se fotografování/filmování vyhnout).

Na výzvu policie i ostatních bezpečnostních orgánů je třeba předložit pas (popř. certifikovanou kopii jeho datové stránky a víza – originál pasu se během pobytu vyplatí uschovat v dobře střeženém sejfu).

Homosexualita není veřejností akceptována, k postihům homosexuálů ovšem běžně nedochází. V guinejském trestním řádu je homosexualita zmíněna v čl. 325 („obscénní úkony či úkony proti přirozenosti, s osobou stejného pohlaví“ budou „trestány uvězněním od 6 měsíců do tří let“ a pokutou ve výši od 100.000 do 1 mil. GNF“). Dojde-li k přestupku s osobou mladší 21 let, je třeba očekávat nejvyšší možnou hranici postihu. Dojde-li při úkonu k násilí, je hranice trestu zvýšena na 5-10 let, nepodmíněně.

Přísně se trestá překupnictví drog.

Na vývoz všech vzácných minerálů (zlato, drahokamy) je třeba předem získat povolení centrálních orgánů. Trestněprávní postihy jsou přísné, podmínky v místních kázeňských zařízeních odstrašující, předběžné zadržení může trvat i několik měsíců.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • „oficiální jazyk“: francouzština (ovládá ji však pouze 15–25 % populace)
 • „národní jazyky“ (40): peul/fula (40 %), malinké (30 %), sousou (20 %); další (10 %): zj. kpellé/guerzé (3,8 %), kissi (3,5 %), toma (1,8 %), bassari, coniagui, kono, koniaka, lissi, ad. (celkem 0,9 %).

Fixní

 • 1. leden (Nový rok)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 2. říjen (Den nezávislosti)
 • 1. listopadu (Všech svatých)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

 • Velikonoce
 • Eid al-Fitr (konec Ramadánu)
 • Mouloud (Prorokovo narození)
 • Eid al-Adha/Tabaski (Svátek oběti)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země je vyžadován platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Guiney v Berlíně. Měsíční vízum (jednorázový vstup): 60 euro, tříměsíční vízum (několikanásobný vstup): 87 euro.

Očkování proti žluté zimnici je nezbytností. Doporučuje se vakcinace proti hepatitidě A i B, meningitidě, obrně, tetanu, dipthérii, vhodná je aktualizace očkování proti tyfu. Guinea je silně malarická oblast. Opakovaně jsou evidovány případy cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV. 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Guinea má relativně striktní zákoník práce (1988), chránící práva zaměstnanců (systém vyplácení mezd, dovolená, nemocenská, práce přesčas…). Nejpřísnější je v případě těžebních firem. Zaměstnavatel může propustit zaměstnance bez souhlasu úřadu práce (ve skutečnosti je to ale relativně těžké). Sociální pojištění je 23 % z platu (18 % platí zaměstnavatel). Odbory jsou v Guineji jednou z nejmocnějších organizací.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zařízení většinou (v naprosté většině mimo Conakry) nejsou ani dostatečně přístrojově vybavená ani sterilní. Léky absentují, jejich kvalita nesnese srovnání s akceptovatelnými standardy. Nemocnice (na rozdíl od soukromých klinik, př. conakerské Clinique Pasteur, tel.: +224 30 43 00 74) nedisponují centrálními tel. čísly. Sanitní služby v zásadě neexistují (v Conakry jsou k dispozici pouze 2 ambulance, klinik Ambroise Paré a Pasteur).

Před cestou je záhodno uzavřít dobré cestovní pojištění, běžné léky vzít s sebou. Při ošetření v místních nemocnicích a klinikách (které lze doporučit jen v naprosto naléhavých případech), je nutné mít u sebe finanční hotovost. Ve všech vážných případech (traumatologie, koronární onemocnění) se doporučuje odlet do ČR

S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci (i pro mytí ovoce, zeleniny – doporučuje se konzumovat pouze loupatelná).

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem