Guyana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Uplatnění českého zboží v Guayně je objektivně limitováno skutečností, že podle 2019 Economic Freedom Index je Guyana na 113. místě na světě pokud jde o svobodu obchodu.

V roce 2019 byla Guyana na 184. místě v pořadí příjemců českého exportu a na 147. místě jakožto vývozce do ČR.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Největším přístavem je hlavní město Georgetown, menšími přístavy New Amsterdam, Corriverton a Linden.

Mezinárodní letiště Cheddi Jagan v Timehri, cca 25 mil jižně od Georgetownu, odbavuje veškerou mezinárodní osobní a nákladní leteckou přepravu. Druhým významným letištěm v zemi je Eugene F. Correira int. airport ( v některých případech uváděné pod starším názvem Ogle int. airport), které je situováno pouhé necelé 4 míle od Georgetownu.

Vzhledem k malé rozloze trhu Guyany je dávána obecně přednost místním agentům a distributorům. Do zahraničí cestuje jen málo guyanských obchodníků. Trh je hodně orientován na americké a brazilské zboží, nákupy spotřebního zboží velkoobchodníky se velmi často soustředí na levnější zboží „z druhé ruky“. Takové výrobky jsou pak prodávány přes neregulovanou síť malých obchodníků a pouličních kiosků. Tato praxe značně podkopává práva autorizovaných exkluzivních distributorů.

Český vývoz je realizován zejména na základě jednorázových objednávek místních partnerů.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Guyana postupně liberalizuje svůj obchodní režim a snižuje cla v souladu se Společným celním sazebníkem Karibského společenství (Common External Tariff of the Caribbean Community/CARICOM). Dovozy specifických produktů podléhají spotřební dani. Clo je vybíráno na bázi ad valorem, spotřební daň na bázi hodnoty CIF plus příslušné clo. Na podporu rozvoje obchodu jsou vyňaty ze spotřební daně některé kapitálové statky. Všechny exportní i importní zásilky podléhají inspekci guyanské celnice. Celní projednání probíhá na základě fakturované nákupní ceny, dovozce musí celnici předložit originál a dvě kopie obchodní faktury a originál a kopii námořního konosamentu (Bill of Lading). Pokud je vyžadován certifikát o původu, tento se předkládá v originále a třech kopiích.

Dovozní licence jsou vyžadovány v případě některých druhů zboží, např. střelných zbraní či farmaceutických výrobků. V platnosti jsou restrikce na vývoz zlata, mořských produktů a zvířat, přičemž vývozní clo činí 0,5 až 10 % ad valorem. Všechny zásilky musí být podrobeny inspekci před exportem.

Zboží obchodované s členskými zeměmi CARICOMu je beze cla. Guyana se účastní rozhovorů o vstupu do Free Trade Area of the Americas a v rámci Karibské iniciativy má preferenční přístup na trh USA, v rámci dohody CaribCan do Kanady a do EU v rámci dohody o partnerství podle obchodních pravidel z Lomé. Dále má několik nerecipročních preferenčních dohod s Venezuelou a Kolumbií a je členem Petrocaribe. Od roku 2013 je Guyana rovněž přidruženým členem uskupení Mercosul.

Domácí trh je chráněn některými zákazy dovozů a nebo jejich omezeními. Omezen je dovoz zbraní a munice s výjimkou písemného povolení policejního prezidenta, lihovin a vína v lahvích a demižonech, tabáku, doutníků a cigaret, tiskovin ohrožujících veřejnou bezpečnost a pořádek aj.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Guyanský zákon stanoví pro domácí i zahraniční společnosti rovné zacházení. Specifické podmínky pro registraci obchodní firmy vznikají v různých případech – jedná-li se o jednoho vlastníka, o partnerství v malé firmě nebo o akciovou společnost. Registrace firmy se provádí na obchodním rejstříku, The Deeds Registry v Georgetownu a v registru společností (Registrar of Companies).

Pro registraci společnosti musí být předloženy Stanovy, místopřísežné prohlášení právního zástupce, že žádný z účastníků není mladší 18. let, jmenování ředitelů a sekretáře včetně jejich souhlasu a oznámení o registraci sídla společnosti. Zahraniční společnosti musí předložit výpis z obchodního rejstříku země původu. Registrační poplatky se počítají z výše akciového kapitálu. Jakékoliv změny statutu společnosti, jmen ředitelů, změny v akciovém podílu apod. musí být ohlášeny na The Deeds Registry.

Založení společnosti v Guyaně musí být ze zákona provedeno výhradně místní advokátní kanceláří, jejíž povinností je dohlížet na účetní systém firmy a výběr personálu managementu. Pracovní náklady na místní zaměstnance jsou nízké. Za dobrou investici lze považovat vyplácení vyšší mzdy guyanským pracovníkům, čímž si firma pojistí kvalifikovanější personál a vyhne se vysoké fluktuaci.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi není obvyklý direct marketing. Nedostatek sofistikovaných tržních údajů zpomaluje výběr potenciálních zákazníků. Roste počet franšízových firem, zejména v rychlém občerstvení.

Guyana je jedinou anglicky mluvící zemí v Jižní Americe, proto musí být veškerá propagace a reklama s využitím HSP vedena v angličtině.

Inzerce a propagační akce jsou nejvíce prezentovány v místních novinách a na místních radiových a televizních stanicích.
Největšími periodiky jsou:

Rozhlasové vysílání je provozováno státem vlastněnou National Communication Network i na vládních i soukromých televizních stanicích Channel 11, STVS Channel 4 aj.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví v Guyaně je nedostatečná. Obchodní známky a loga zahraničních výrobců jsou místními firmami poměrně běžně používány bez možnosti efektivní ochrany práv duševního vlastnictví.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vládní veřejné zakázky jsou všeobecně vyhlašovány veřejnými tendry. Řada ministerstev ustanovila tzv. Project Execution Units (PEUs) pro realizaci svých projektů. Objemově významné projekty jsou v jurisdikci Ústřední tendrové komory (Central Tender Board). Na některé projekty se aplikuje mezinárodní donorská metodika a praxe. Výzvy k účasti ve vládních tendrech bývají publikovány v tisku, avšak obvykle s příliš krátkou lhůtou pro předložení nabídek. Role vlády v domácí ekonomice je velká, převážná část projektů veřejného sektoru je financována mezinárodními agenturami.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Guyana je signatářem Dohody o vyrovnání investičních sporů mezi státy (Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States). Mezinárodní arbitrážní rozhodnutí jsou vynutitelná Zákonem o arbitráži (Arbitration Act) z r. 1931. Guyana je také členem mezinárodního centra pro vyrovnání sporů z investic (ICSID). Většina probíhajících obchodních sporů v Guyaně je v oblasti daňové, přístupu k licencím a v porušování nezbytného schvalovacího procesu pro vznik firem a provozování obchodů v Guyaně.

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z odběratelsko-dodavatelských vztahů je nutné využít služeb specializované místní advokátní kanceláře. V první fázi je běžné smírčí řízení mezi oběma stranami. V případě, že se partneři nedohodnou, je hledáno řešení soudem stanovenými arbitry.

Guyanský soudní systém byl v minulosti často kritizován pro zdlouhavost soudních řízení, korupční praktiky i nespravedlivé rozhodování. Podle zprávy Doing Business Report vypracované Světovou bankou, je průměrná doba trvání obchodního sporu v zemi přes 500 dní. Ke zlepšení a zrychlení rozhodovací praxe mělo přispět založení specializovaného Obchodního soudu (Commercial Court) v roce 2006, kterému se však zamýšleného cíle nepodařilo dosáhnout.

Od roku 2005 rozhoduje jako poslední instance v trestních i civilních věcech Karibský soudní dvůr (Caribbean Court of Justice).

Obecně lze považovat Guyanu za trh relativně bezpečný a klidný, umožňující volné a nekonfliktní působení zahraničních firem. Neexistují žádné limity na repatriaci zisků, i když se může občas objevit přechodný nedostatek volné měny. Na získávání zahraniční měny neexistují žádné limity, i když vláda stanoví limity prostředků, které si firmy mohou ponechat pro vlastní nákupy z dovozu. Určitá omezení přijala guyanská vláda v historicky nedávné době, a to ve smyslu omezení zakládání bankovních účtů devizového charakteru v Guyaně.

Rizika investování v Guyaně jsou poměrně nízká a na běžné komerční úrovni, nehrozí mimořádně velké nebezpečí ze ztráty investice z důvodů politické nestability nebo změny společenského systému.  Investici je třeba dobře zajistit vyšší formou garance, a to bankovní zárukou nebo bankovním avalem s výhradou vlastnického práva do úplného zaplacení, příp. se zástavním právem na dodané zboží.

Nejobvyklejší platební podmínkou je neodvolatelný potvrzený akreditiv. Dodávky na úvěr nejsou v Guyaně příliš obvyklé a vyhledávané, resp. jsou spíše výjimečné a jsou aplikovány na dodávky strojů a strojního zařízení.

Platební morálka odpovídá způsobům teritoria Latinské Ameriky a Karibiku. Je nutno dbát na vhodný výběr a kvalitu partnera, jeho bonitu a postavení na trhu. Návratnost pohledávky či investice je možno zajišťovat standardními bankovními instrumenty (bankovní záruky a avaly) i méně tradičními finančními operacemi, např. odkupem pohledávky před její splatností, odprodejem akreditivu aj. Při dodávkách kusového zboží se doporučuje prosazovat platbu předem, eventuálně před expedicí zboží ze závodu dodavatele.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obchodní nabídky je nutno předkládat v angličtině, stejně tak katalogy, manuály, prospekty, specifikace, varianty platebních podmínek, dodacích lhůt ap. Pro navázání obchodního kontaktu je zásadní osobní jednání.

Státní svátky:

 • 1. leden Nový rok
 • 23. únor Den republiky (Mashramani)
 • březen: Phagwah
 • březen–duben Velký pátek a Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 5. květen Den indického dědictví
 • 26. květen Den nezávislosti
 • 2. červenec Den Caricomu
 • 1. srpen Den vyhlášení emancipace
 • 22. srpen Eid al-Adha (muslimský „svátek oběti“)
 • září–říjen ramadán
 • říjen–listopad Divali (hinduistický festival světla, běžně 5 dnů)
 • listopad: Youman Nabi (narození proroka)
 • 25.–26. prosinec Vánoce

Guyana leží v časovém pásmu GMT -4.

Pracovní doba vládních institucí je od pondělí do čtvrtka od 8:00 hod. do 16:30 hod., v pátek do 15:30 hod. Banky jsou obvykle otevřeny od pondělí do čtvrtka od 8:00 hod. do 14:00 hod, v pátek do 14:30 hod. Pracovní doba soukromých podniků bývá od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 16:30 hod. nebo 17:00 hod.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Ke vstupu do země potřebuje občan ČR platný pas a vstupní vízum. Turistické vízum je jednorázové s platností až na 3 měsíce, o jeho případné prodloužení se žádá v zemi. Český občan může dále získat vízum za obchodním účelem (pro jeden vstup anebo více vstupů s platností až na 2 roky). Pro informace ohledně požadavků a dalších podmínek řízení při podání žádosti o vízum či povolení k pobytu je třeba kontaktovat Velvyslanectví Guyanské kooperativní republiky v Londýně.

Návštěvník Guyany nemusí svůj příjezd hlásit žádnému místnímu úřadu. Při opuštění Guyany se platí povinná odletová daň (v přepočtu cca 20 USD), která je buď zahrnuta do ceny letenky anebo je třeba ji uhradit v hotovosti.

K řízení motorového vozidla se doporučuje mít vystaven platný mezinárodní řidičský průkaz, případně postačí i národní řidičský průkaz ČR, na jehož základě lze požádat o místní řidičský průkaz u Licence and Revenue Office v Georgetownu. V Guyaně se jezdí vlevo. Používání bezpečnostních pásů je povinné a nedodržování je pokutováno. Cesta napříč zemí do Brazílie je sjízdná jen pro silné terénní vozy, a to ještě jen po část roku.

V hlavním městě Georgetownu se vyskytuje poměrně vysoká kriminalita. Guyanské vnitrozemí je bezpečné (mimo hornických městeček na jihozápadě země). V hlavním městě je možno se setkat s přestřelkami, ozbrojenými loupežemi a únosy aut. Zvláštní pozor je potřeba dávat na východním břehu řeky Demerara (v blízkosti vesnic Buxton, Friendship a Annandale) podél Temehri k dálnici do Lindenu. Vyhněte se cestám v noci a pokud možno vždy cestujte ve skupině. Severní guyanské pobřeží je pod úrovní moře, v měsících prosinec/leden a květen/červen dochází k rozsáhlým záplavám.

Zahraniční turisté jsou považováni za bohaté osoby, a jsou častým cílem místní kriminality. Po hlavním městě se nedoporučuje chodit pěšky a už vůbec ne po setmění. Rovněž není vhodné nosit vyzývavé oblečení, cennosti či šperky. Při dopravě se vyhýbejte minibusům z důvodů jejich časté poruchovosti a haváriím. Doporučuje se použití taxislužby, pozor ovšem na neregistrované taxi. V Georgetownu je z bezpečnostních důvodů třeba se vyhnout tržišti Stabroek a oblasti Tiger Bay. Pozor je třeba dávat i v okolí katedrály St. George´s Cathedral.

S Venezuelou a Surinamem existují letité pohraniční spory. Je třeba mít tuto informaci na paměti při pohybu v pohraničních zónách. Při pozemní cestě ze Surinamu je potřeba použít oficiálních převozů (ferry) při překračování hraniční řeky Corentyne. V případě použití vodních taxi hrozí zatčení a deportace pro porušení imigračních předpisů. Do Venezuely neexistuje žádný pozemní hraniční přechod.

V zemi je velmi omezená možnost použití platebních karet, je možno jimi platit většinou jen ve velkých hotelech. Pouze Bank of Nova Scotia umožňuje výběr na kreditní karty, je proto nutno disponovat dostatečnou hotovostí. Nejrozšířenější směnovanou měnou jsou USD, je nutno disponovat i drobnými. Směna je povolena ve vybraných bankách, směnárnách a turistických zařízeních. Většinou lze platit i USD v hotovosti.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční investoři mají stejné podmínky pro své obchodní aktivity ve všech sektorech podnikatelské sféry, a tedy i při zaměstnávání cizinců a místních sil. Je pouze nutno dbát na to, aby počet cizinců ve firmě nepřekročil 20 % ze všech zaměstnanců, a to odděleně u vedení firmy a u zaměstnanců. Další informace lze obdržet na webu The Guyana Office for Investment. Pro informace ohledně požadavků a dalších podmínek řízení při podání žádosti o vízum či povolení k pobytu za účelem zaměstnání je třeba kontaktovat Velvyslanectví Guyanské kooperativní republiky v Londýně.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Guyaně je i v roce 2020 zdravotní péče na velmi nízké úrovni. Méně závažná onemocnění je možno zvládnout v místě dostupnými prostředky. Větší operace či složitější zásahy je nutno provádět v jiných zemích. Doporučujeme proto, aby cestovní zdravotní pojištění obsahovalo rovněž pokrytí nákladů na převoz do jiné země.

V Guyaně se vyskytuje břišní tyfus, virus zika, horečka chikungunya, stejně jako malárie a horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se očkování proti hepatitidě typu A a B, břišnímu tyfu a žluté zimnici, které je povinné pro všechny osoby přijíždějící z oblastí s endemickým výskytem této nemoci. Používání antimalarik a repelentů je rovněž na místě.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem