Historie evropské měnové integrace v datech

Součást článku Historie evropské měnové integrace.1944

 • V americkém letovisku Bretton Woods jsou uzavřeny dohody o zřízení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

1957

 • V březnu podepsalo šest západoevropských zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Západní Německo) Římskou smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (nabytí účinnosti od ledna 1958).

1958

 • Zřízen je Měnový výbor, předchůdce dnešního Hospodářského a finančního výboru (EFC).

1964

 • Ustaven je výbor guvernérů centrálních bank členských zemí EHS.

1968

 • V 1. červenci 1968 členské země EHS dosahují integračního stádia celní unie (odstranění vzájemných celních bariér a kvót, přijetí společného celního sazebníku vůči třetím zemím).

1969

 • V prosinci je na zasedání Evropské rady v Haagu odsouhlasen záměr vytvořit EMU do roku 1980.

1970

 • Lucemburský předseda vlády a ministr financí Pierre Werner představuje vypracovanou zprávu o možnostech a způsobu vytvoření měnové unie ve třech etapách.

1972

 • V dubnu je na schůzce guvernérů centrálních bank v Basileji zaveden kurzový systém známý jako had v tunelu.

1973

 • Dánsko, Irsko a Velká Británie se stávají členy Evropského hospodářského společenství.
 • V březnu americký dolardochází k přechodu dolaru na volné plování, čímž končí éra brettonwoodského systému pevných avšak přizpůsobitelných kurzů.

1978

 • V prosinci na zasedání Evropské rady v Bruselu je schválena definitivní podoba EMS.

1979

 • V březnu 1979 začíná oficiálně fungovat Evropský měnový systém, který udržuje směnné kurzy ve stanoveném fluktuačním pásmu.

1981

 • Novým členem Společenství je Řecko.

1986

 • Společenství se rozšiřuje o Portugalsko a Španělsko.
 • V únoru je přijat Jednotný evropský akt usilující o dokončení vnitřního trhu, na kterém není obchod mezi státy omezován ani překážkami netarifního typu, tj. např. hygienické a technické normy. Zároveň je zajištěn volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu (nabytí účinnosti od července 1987).

1988

 • V červnu na zasedání Evropské rady v Hannoveru je ustavena Delorsova expertní skupina pověřená studiem plánu na etapovité dosažení EMU.

1989

 • Zveřejněna je Delorsova zpráva.

1990

 • V červenci je zahájena 1. etapa vzniku Hospodářské a měnové unie (EMU).
 • V prosinci jsou v Římě zahájeny mezivládní konference o EMU a o politické unii.

1991

 • V prosinci je na zasedání Evropské rady v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii (slavnostní podpis v únoru 1992, nabytí účinnosti od listopadu 1993).

1992

 • V červnu je Maastrichtská smlouva těsným výsledkem zamítnuta v dánském referendu.
 • V srpnu začíná docházet k pnutí v Evropském měnovém systému.
 • V záři je Maastrichtská smlouva těsnou většinou přijata ve francouzském referendu.

1993

 • V květnu je Maastrichtská smlouva schválena v opakovaném dánském referendu.
 • V srpnu 1993 je vynuceno rozšíření fluktuačního pásma ERM z 2,25 % na ± 15 %.

1994

 • Ustavením Evropského měnového institutu začíná druhá etapa budování Hospodářské a měnové unie.

1995

 • Evropská unie rozšiřuje své řady o Finsko, Rakousko a Švédsko.
 • V prosinci na zasedání Evropské rady v Madridu je pro budoucí společnou měnu přijat název euro a zvolen je scénář přechodu na euro.

1998

 • V květnu na zasedání Evropské rady v Bruselu jsou oznámeni zakládající členové eurozóny – Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko.
 • V červnu zahajuje činnost Evropská centrální banka, která nahrazuje Evropský měnový institut.

1999

 • Od 1. ledna existuje euro v bezhotovostní podobě, čímž začíná třetí závěrečná etapa budování Hospodářské a měnové unie.

2000

 • Dánsko v zářijovém referendu odmítá euro.

2001

 • Řecko se stává dvanáctým členem eurozóny

2002

 • Od 1. ledna na území 12 států eurozóny začínají obíhat eurobankovky a euromince.
 • Na konci února končí období duální cirkulace a na území eurozóny se euro stává jediným zákonným platidlem.

2004

 • Evropská unie se rozšiřujw o středoevropské a východoevropské státy. Od 1. května se novými členy stávají Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko.

2007

 • Novým členem eurozóny je Slovinsko.
 • Novými členy Evropské unie jsou Bulharsko a Rumunsko, čímž celkový počet členských zemí dosahuje 27.

2008

 • Kypr a Malta rozšiřující počet členů eurozóny na patnáct.

2009

 • Slovensko se připojuje k eurozóně a stává se tak šestnáctým členem eurozóny.

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.