Honduras: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

@Zastupitelský úřad v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Honduraská republika (República de Honduras)
Prezident: Juan Orlando Hernández Alvarado (mandát 2018 – 2022)
Složení vlády:
Viceprezident: Ricardo Antonio Álvarez Arias
Ministr zahraničních věcí: Lisandro Rosales Banegas
Ministryně zdravotnictví: Alba Consuelo Flores
Ministr pro sociální rozvoj a inkluzi: Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Ministryně financí: Rocío Izabel Tábora Morales
Ministr školství: Arnaldo Bueso
Ministr bezpečnosti: Julián Pacheco Tinoco
Ministr energie, přírodních zdrojů, životního prostředí a těžby: José Antonio Galdames
Ministr zemědělství a chovu: Mauricio Guevara
Ministr obrany: Fredy Santiago Díaz Zelaya
Ministr vnitra, spravedlnosti a decentralizace: Héctor Leonel Alaya Alvarenga
Ministryně pro lidská práva: Karla Eugenia Cueva Aguilar
Ministr pro ekonomický rozvoj: Arnaldo Castillo
Ministr pro infrastrukturu a veřejné služby: Roberto Pineda
Ministr práce a sociálních věcí: Carlos Alberto Madero Erazo
Honduras je prezidentská republika s ústavou z roku 1982. Volební právo mají všichni občané starší 18 let. Hlavou státu je prezident, který je volený přímou volbou na čtyřleté funkční období, bez možnosti znovuzvolení. Prezident je zároveň předsedou vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil.
Legislativní moc je vykonávána jednokomorovým parlamentem s názvem Národní kongres Hondurasu (Congreso Nacional de Honduras). Ten má 128 poslanců volených podle zásady poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období.
Zdroje: internetové stránky jednotlivých ministerstev

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 9 259 692
Podle posledního oficiálního sčítání v r. 2013 měl Honduras 8 303 771 obyvatel. V současnosti má dle Národního statistického institutu k 9.3. 2020 (Instituto Nacional de Estadísticas, INE) Honduras 9 259 692 obyvatel, z toho 51,4 % (4,75 milionů) žen a 48,6 % (4,5 milionů) mužů. V zemi žije v průměru 76, 96 obyvatel na km².Průměrný roční přírůstek činí 1,6 %. Očekávaná délka života je 80 let u žen a 72,5 let u mužů. 4,99 milionů obyvatel žije ve městech a 4,13 milionů na venkově.
Demografické složení:
Honduras je multietnickým státem a skládá se ze 4 hlavních etnických skupin. Největší národnostní skupinu tvoří z cca 90 % míšenci, dále 7 % indiáni, 2 % černoši a 1 % běloši. Indiánskou skupinu s největším počtem obyvatel představuje kmen Lenca, následovaný kmeny Misquito, Garífuna, Maya-Chortí a dalšími.
Úřední jazyk:
Úředním jazykem Hondurasu je španělština, kterou hovoří velká většina obyvatel, s výjimkou některých indiánských skupin, které udržují své vlastní jazyky. Na severním pobřeží a ostrovech Bahía dále existují komunity hovořící anglicky.
Vyznání:
Nejvíce vyznávaným náboženstvím v Hondurasu je římskokatolické – zhruba 47 % obyvatel. Své postavení posilují evangelické církve, zejména původem z USA či Jižní Ameriky. K těm se hlásí okolo 40 % obyvatel.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP/obyv. (USD, PPP)

4 824

4 982

5 241

5 472

5 323

Objem HDP (mil. USD)

20 834

21 567

22 940

23 803

24 948

Objem HDP (mil. HNL)

460 405

494 240

539 699

572 945

615 710

Růst HDP

3,8

3,8

4,8

3,7

2,7

Inflace (%)

2,36

3,31

4,70

4,22

4,4

Nezaměstnanost

7,3

7,4

6,7

6,7

6,6

Honduraská ekonomika v roce 2019 opět vzrostla, a to o 2,7 % (2018 o 3,7 %). Růst již není tak výrazný jako v předchozím roce a do konce roku 2020 se očekává další snížení tohoto růstu na 2,4 %, a to z důvodu vnitřní politické nestability, snížení cen kávy i méně příznivých zahraničních faktorů – jedná se zejména o krizi v sousední Nikaragui, která ovlivňuje ekonomiku v daném regionu, a dále o restriktivní politiku USA vůči imigrantům, jež může mít za následek snížení remitencí (tzv. remesas) posílaných Hondurasany žijícími v USA svým rodinám a tím způsobenou nižší spotřebu v Hondurasu oproti předchozím rokům. Z USA pochází 90 % remitencí zasílaných do Hondurasu a tyto finance představují důležitou příjmovou položku podporující spotřebu.
Ekonomickými sektory, které v roce 2019 zaznamenaly nejvyšší růst, byly zemědělství, finanční služby a stavebnictví.
Prioritou měnové politiky v posledních letech byla kontrola inflace. Ta výrazně klesla v roce 2015, a to z 5,82 na 2,36 %. Poté zaznamenala postupný nárůst, ovšem v roce 2018 opět klesla ze 4,7 na 4,22 %. Na období 2019 – 2020 Centrální banka Hondurasu vydala předpoklad inflace 4 % s možností odchylky +/- 1 %, který se zatím daří plnit.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

příjmy

4,96

4,24

171 954*

180 376*

197 395*

výdaje

5,14

4,81

176 385*

185 814*

202 970*

saldo

0,18

0,57

-4 431*

-5 435*

-5 575*

mld. USD, *odhad, mil. HNL

Zdroje: Secretaría de Finanzas de Honduras, Banco Central de Honduras

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet

-978,3

-567,1

-329

-1 521

-992

Kapitálový účet

142,1

129,9

180,5

168,2

N/A

Finanční účet

1 392,6

657,1

1 219,7

1 254,8

N/A

Zdroj: Banco Central de Honduras

 

Devizové rezervy (mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Devizové rezervy

3 822,3

3 887,6

4 785,6

4 769*

5 809

Zdroje: Banco Central de Honduras, *Economist Intelligence Unit

 

Veřejný dluh

 

2015

2016

2017

2018

2019

Veřejný dluh (% HDP)

45,5

47,0

47,5

48,6

49,4

Zahraniční zadluženost (mil. USD)

7 585

7 579

8 671

9 052

10 120

Dluhová služba (tis. USD)

1 284

1 034

1 815

1 081

1 302

Zdroj: Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém v Hondurasu je dvoustupňový. Kromě centrální banky Banco Central de Honduras zde fungují státní banky Banco Nacional de Desarrollo Agrícola a Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda a dalších 15 komerčních bank, dále burza cenných papírů, směnárny, pojišťovny, penzijní fondy a drobné finanční instituce.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Hondurasu je daň z příjmu u právnické osoby 25 %, u fyzických osob existují tři sazby daně v závislosti na výši příjmu – 15 %, 20 % a 25 %. Měsíční příjem fyzických osob nižší než 16,582.92 HNL je od daně osvobozen.
Daň z prodeje je 15 %. Na vybrané položky, jako např. alkohol či sycené nápoje se aplikuje daň 18 %.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 11. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem