Hongkong (Čína): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Hongkong představuje pro ČR jeden z největších exportních trhů v Asii, resp. mimo Evropu vůbec, je významným zdrojem příjmů z turistiky (cca 30 tis. osob ročně) a potenciálně i zdrojem investic. Jde o jedno z mála asijských teritorií, kde má ČR aktivní obchodní bilanci (nepřetržitě od r. 1999).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – HK (mil. CZK)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2015 

7 907

4 341

12 248

3 566

2016

6 844

4 105

10 949

2 739

2017

8 083

2 973

11 056

5 110

2018

9 058

2 695

11 753

6 363

2019

9 870 

2 455 

12 326 

7 415 

Zdroj: ČSÚ ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Jak v případě dovozu, tak i ve vývozu je zboží převážně reexportováno z nebo do ČLR. Český export do Hongkongu má v posledních třech letech opět rostoucí tendenci. Obchodní bilance s tímto teritoriem má tradičně kladné saldo.
Hlavní položky českého vývozu v roce 2019: kondenzátory, telefonní přístroje, integrované obvody, zařízení k ochraně el. obvodů, sklo a skleněné výrobky,  transformátory a měniče, stroje pro automatické zpracování dat, optické přístroje, hračky a stavebnice, el. vodiče.
Hlavní položky českého dovozu: elektrické motory a generátory, telefonní přístroje, integrované obvody, optické přístroje, stroje pro automatické zpracování dat, transformátory, oděvy a doplňky, hodinky, kondenzátory, formy na plasty a kaučuk.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle údajů ČNB vývoz služeb (kredit) v roce 2017 činil 1 589,1 mil. Kč, dovoz (debet) 926,0 mil. Kč a kladné saldo 663,2 mil. Kč.  Vedle finančních služeb je obchod se službami z převážné části kategorie „ostatní nákladní doprava“, což pravděpodobně představují poplatky za spediční služby. 

Hongkongské firmy jeví zájem o spolupráci s českými firmami v oblasti dopravních a spedičních služeb, právních a obchodních služeb. Velký prostor se nachází v oblasti finančních služeb – tj. financování projektů ve třetích zemích, služby spojené s operacemi na akciových trzích (např. spolupráce na nových emisích akcií, získávání kapitálu apod.) a služby v oblasti pojišťovnictví. Úspěšně lze nabízet software pro obráběcí stroje a řídicí systémy, či software ve stavebních konstrukcích. Další možnosti jsou v segmentu sofistikovaných, specializovaných a unikátních služeb jako jsou např. módní návrhářství, průmyslový a módní design, interiérová architektura, včetně prosazování českých výrobků – např. sklo, osvětlovací zařízení apod., služby spojené s aktivním trávením volného času a orientované na cestovní ruch – např. klasická, lázeňská, kongresová a incentivní turistika a související nabídka služeb touroperátorů v ČR. Tyto druhy služeb by v budoucnu mohly tvořit významnou součást českého exportu do Hongkongu vedle služeb spojených s dopravou. Bohužel rozvoj turisických služeb negativně ovlivní uzavření kanceláře CzechTourism v Hongkongu v lednu 2020.

V listopadu 2017 a březnu 2018 se realizovaly dva úspěšné projekty ekonomické diplomacie se zaměřením na kybernetickou bezpečnost (jeden v Hongkongu a druhý incoming do ČR), které naznačily budoucí směr spolupráce v tomto sektoru služeb. V roce 2019 proběhly 2 projekty ekonomické diplomacie v turistickém ruchu: matchmaking českých turistických kanceláří s místními partnery a účast na veletrhu ITE, oba v červnu 2019.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době působí v Hongkongu kanceláře společností Elcom, Preciosa, Lasvit, Sans Souci a Home Credit. Řada českých podnikatelů si pak v Hongkongu registruje firmy za účelem usnadnění platebního styku s obchodními partnery z ČLR, nebo možnosti čerpání různých daňových výhod. V červnu 2016 zde založil český subjekt firmu Fund Genesis Limited, která podniká v oblasti finančních služeb. Úspěšně již několik let na trhu působí firma s českým zakladatem Startupr, která se věnuje zakládání firem. Na základě úspěšného působení na trhu český výrobce zdravotnické techniky LINET v září 2018 vyslal z ČR k trvalému pobytu do teritoria svého regionálního zástupce. V roce 2019 vstupuje na místní trh firma HOME CREDIT. 

Naopak hongkongská firma AAC Technologies investovala do výroby přípravků a nástrojů pro produkci kamer pro mobilní kamery v České republice. Firma v 1. čtvrtletí 2020 získlala investiční pobidku a plánuje otevření výrobní kapacity v průmyslovém parku u Úžic na dálníci D 8.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Hongkong má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s Hongkongem uzavřenou Leteckou dohodu z 23. 2. 2002, jejíž aktualizované znění bylo podepsáno dne 14. 8. 2014.

Dne 6. 6. 2011, byla podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti ČLR. Tato smlouva výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi ČR a Hongkongem. Ratifikační proces byl na obou stranách ukončen a smlouva byla uvedena v platnost od 24. 1. 2012.

Dne 4. 3. 2013, byly podepsány tři dohody v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi Hongkongem a ČR. Jedná se o Dohodu o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, Dohodu o předávání osob hledaných pro trestní řízení a Dohodu o předávání odsouzených osob. První dvě smlouvy vstoupily v platnost 13.2.2015 a posledně jemanovaná již 28.11.2014.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Hongkong rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, formou humanitární pomoci, financované cestou nevládních organizací ze soukromých zdrojů. Hong Kong SAR rozvojovou pomoc nepřijímá.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem