Hongkong (Čína): Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Na základě zkušeností firem již etablovaných na místním trhu je jednoznačně doporučováno nalezení místního obchodního partnera. Tento postup výrazně ulehčí i další případný průnik na trhy jižní Číny. V této souvislosti doporučujeme účast na mezinárodních veletrzích, organizovaných v Hongkongu.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý dovoz od výrobce. Hongkongské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu.

V Hongkongu nepůsobí hypermarkety typu Carffour, Tesco, Ahold apod. V Hongkongu operují řetězce prodejen potravin-supermarketů Park’n’Shop, Welcome, Vangard, 7Eleven a další. V sektoru drogerie a kosmetiky mají dominantní postavení prodejny Watson’s a Mannings.

V Hongkongu je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny slušně prosperují, díky vysoké kupní síle obyvatelstva a návštěvníkům Hongkongu.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V rámci obchodu nejsou žádné tarifní/netarifní překážky uplatňovány.

Vývozní a dovozní režim je liberální; clo neexistuje stejně jako daň z přidané hodnoty, spotřební daní je zatížen např.:

 • alkohol (s obsahem alkoholu nad 30 %)
 • tabákové výrobky
 • hydro-karbonové oleje.

Kontrole v dovozu a vývozu podléhají obvyklé položky (zbraně, omamné látky apod.). Na všechny exporty, importy a reexporty se uplatňuje deklarační poplatek (0,2 HKD za prvních 46 000 HKD deklarované hodnoty zboží + 0,125 HKD za každý dalších 1 000 HKD), přičemž u potravin je to pevná částka 0,2 HKD bez ohledu na objem a hodnotu. U dovážených vozidel se uplatňuje registrační poplatek v procentech maloobchodní ceny vozidla.

Nehledě na výše uvedené každý, kdo dováží nebo vyváží zboží z nebo do Hongkongu je povinen podat deklaraci v písemné nebo v elektronické formě během 14 dnů od data uskutečnění operace.

Podrobnější informace.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Investoři mohou v Hongkongu využít celou řadu forem svého zastoupení. Nejvyužívanější jsou dvě formy tj. soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) nebo formu pobočky zahraniční společnosti (Branch of Foreign Company). Tyto společnosti se musí registrovat v obchodním rejstříku tzv. Companies Registry a zároveň musí každoročně obdržet Business Registration Certificate od Business Registration Office of the Inland Revenue Department. Fyzická osoba se musí zaregistrovat do 1 měsíce od zahájení podnikatelské činnosti, právnická osoba do 1 měsíce od data zápisu do Companies Registry. Platí to i pro firmy registrované v zahraničí, které se musejí registrovat v Companies Registry do 1 měsíce od zřízení své pobočky v Hongkongu.

Postup je velmi jednoduchý a registrační poplatky mírné. Pro Private Ltd. Co., není stanoven minimální kapitál ani jakákoliv depozit nebo zálohy. Složený kapitál musí být v hotovosti, ale může být použit na nákup frančízy, patentů nebo know-how. Není stanoven žádný limit na jednotlivé upsané podíly nebo měnu těchto podílů. U veřejné společnosti je postup stejný ale v praxi je vyžadován vyšší splacený kapitál. Počet spoluvlastníků, akcionářů soukromé i veřejné společnosti může být od 1 do 50, žádná omezení ohledně národnosti nebo rezidentury vlastníků.

Celý proces registrace je nejlepší zadat právní kanceláři (cena včetně ostatních služeb jako je účetnictví, včetně daní apod. činí cca 3500 USD/rok). Výborná zkušenost je s firmou specializovanou na zakládání firem: http://startupr.hk

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná.

V Hongkongu se koná ročně asi 300 mezinárodních konferenčních a výstavních akcí. Většina veletrhů patří k nejvýznamnějším v Asii. Veletrhy hraček a dárků (dvakrát ročně) jsou největší v regionu, velmi známé jsou veletrhy módy a doplňků, mezi největší na světě patří veletrhy elektrotechniky, domácích potřeb a vybavení, bižuterie, šperků a hodinek. Z pohledu českých zájmů nabývá na důležitosti veletrh ekologických zařízení a technologií ECO Expo v říjnu a veletrh zdravotnické techniky v květnu, kde Generální konzulát ČR v Hongkongu pravidelně organizuje českou expozici. Dlouhou a úspěšnou tradici v pořádání veletrhů má hongkongské multifunkční Convention and Exhibiton Centre, které patří k největším výstavním komplexům v Asii (5 výstavních hal, 2 konferenční haly, 2 prvotřídní koncertní/divadelní sály, 52 různě velkých jednacích místností, 2 velká předsálí a další zázemí). Vzhledem k velké zájmu vystavovatelů byla v roce 2009 dokončena přístavba, která zvýšila celkovou výstavní plochu na 83 000 m2.

V prosinci 2005 bylo v Hongkongu otevřeno druhé výstaviště – Asia World Expo, které je postaveno na ostrově Lantau nedaleko letiště. Jedná se o moderní areál s velkou krytou plochou (možnost současného pořádání až 3 veletrhů), vybavený příslušnou infrastrukturou a rychlým spojením do centra. Na místě jsou hotelové kapacity, nákupní centra i např. golfové hřiště. Celý projekt je vystavěn na umělé, do moře navezené ploše a zaručuje bezproblémový přístup přes přístavní, letištní i železniční terminál i pro rozměrné a těžké exponáty. Záměrem vlády je využívat nové výstaviště spíše pro průmyslově orientované expozice. Např. vždy koncem října se zde koná Eco Expo Asia, zaměřený na ekologické technologie, a veletrh stavebních materiálů a strojů.

Aktuální seznam veletrhů a výstav.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hongkongská vláda velmi dbá o ochranu duševního vlastnictví a s ní související problematiku padělání obchodních značek a nelegální reprodukce uměleckých děl. V Hongkongu je velká koncentrace luxusních prodejen známých značek spotřebního zboží, které dobře prosperují díky kupní síle návštěvníků i obyvatel Hongkongu. „Padělané“ spotřební zboží (hodinky, kabelky, DVD, textil apod.) je nabízeno ojediněle na tržištích a jeho prodej je potírán místní policií. Dle sdělení hongkongské hlavní celnice v současné době na území Hongkongu neexistují výrobní kapacity pro výrobu padělaného zboží včetně uměleckých děl na nosičích (CD, DVD). Pokud se na hongkongském trhu objevují padělky, pochází výhradně ze sousedních provincií kontinentální Číny. S ohledem na obrovské množství zboží přecházejícího hranici mezi Hongkongem a ČLR bojuje hongkongská celnice s dovozy padělaných výrobků celkem úspěšně.

Od roku 2006 využívá hongkongská celnice program boje proti zneužívání registrovaných obchodních značek na veletrzích v Hongkongu – Fast Action Scheme (FAS). Tento program je uplatňovaný na největších veletrzích, kde je zřízen společný stánek Hong Kong Customs a Hong Kong Brands Protection Alliance – dále jen Stánek. Pro české firmy je důležité vědět, že stížnost ve stánku může podat jakákoliv firma (nemusí být tedy členem Aliance, na veletrhu vystavovat, nebo mít značku registrovanou v Hongkongu), ale musí mít k dispozici a předložit ihned všechny potřebné doklady. Vyšetřování probíhá velmi rychle – např. na Hong Kong Intl. Toys and Gift Fair byla podána stížnost, během 24 hodin byla záležitost došetřena, do 2 dnů proběhl soud – hned v prvním stání byl pachatel odsouzen k 1 měsíci vězení s podmínkou na 1 rok a pokutě 3000 HKD.

Na jednom z hongkongských veletrhů se vyskytly rovněž padělky zboží českého výrobce. Po předložení příslušné dokumentace byly padělky zabaveny a jejich vystavovatel, který nebyl přímým výrobcem padělků, se ocitl na seznamu hříšníků. V případě opakování prohřešku bude daná firma, ač byla pouze prostředníkem, vyloučena z účasti na veletrzích a výstavách v Hongkongu.

The Intellectual Property Department of the HK Government je zodpovědný za oblast copyrightů, trademarků a registraci softwaru v HK.

Kromě toho existuje pro malé a střední podniky služba zdarma poskytovaná EU IPR Helpdesk. Poskytují informace i o Hongkongu a Macau.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Trh v oblasti veřejných zakázek je transparentní a standardizovaný. Dodavatelé veškerého zboží a služeb, které jsou hrazeny z veřejných zdrojů, jsou vybíráni mezinárodními tendry. Standardní tendrové podmínky a Všeobecné kontraktační podmínky jsou k dispozici na internetové adrese. Informace o podmínách a vypsaných tendrech je možno získat na stránce Government Logistics Department (https://www.gld.gov.hk/eng/services_2_m.htm).

Dne 14. 6. 2012 schválila hongkongská Legislativní rada (LegCo) vůbec první „Zákon o hospodářské soutěži“ – (Competition Bill) v samotné historii Hongkongu. Došlo tak k ukončení mnohaletého procesu plného diskusí a ostré kritiky zejména velkých obchodních uskupení a jejich příznivců z řad zákonodárců, kterým jeho absence v žádném případě nevadila. Hongkong jakožto asijské finanční centrum byl poslední z velkých rozvinutých ekonomik, které chyběla právní norma pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon vstoupil v platnost v prosinci 2015.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Soudnictví pracuje nezávisle a rychle. Kromě obecných soudů se obchodní spory řeší u Hong Kong International Arbitration Centre. Před zahájením soudního řízení musí být nejdříve věc řešena místní policií.

Trestní oznámení lze podat u místní policie (Commercial Crime Bureau) osobně nebo e-mailem na crimeinformation@police.gov.hk

Seznam právnických a advokátních kanceláří.

Hongkong je vyspělý, liberální a velmi konkurenční trh s kvalitním právním prostředím se standardními podnikatelskými riziky, v případě investic spojených s vývojem trhu. Rizika restrikcí ohledně transferu, směnitelnosti, státního dluhu atd. neexistují.

ČR nemá s Hongkongem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic.

Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal v poslední době se zvýšenou četností případy, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že se vždy jednalo o čínskou společnost, která měla v Hongkongu založenou virtuální firmu bez jakékoliv fyzické přítomnosti svého zástupce. Tento model je v Hongkongu běžný, protože tento způsob značně usnadňuje čínským společnostem platební styk se zahraničními partnery a zajišťuje jim i další výhody např. různá daňová zvýhodnění. Částečnou prevencí před podvodným jednáním může být kontrola sídla banky před odesláním platby. Zpravidla by se mělo jednat o banku se sídlem v Hongkongu a ne v kontinentální Číně. Detailní postup při podezření na podvodné chování firmy z Hongkongu najdete na webových stránkách GK Hongkong v sekci Obchod a ekonomika (www.mzv.cz/hongkong)..

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Věcnost, předávání vizitky oběma rukama, dress-code.

Úřední jazyk:

 • čínština (kantonská)
 • angličtina
 • čínština (mandarin)

Státní svátky:

 • leden/únor – Lunární nový rok (*lunární svátky mají pohyblivé datum)
 • duben – Ching Ming festival, Velikonoce,
 • květen – Svátek práce, Buddhovy narozeniny
 • červen – Tuen Ng festival
 • červenec – vznik Hong Kong SAR
 • září – Chinese Mid-Autumn festival
 • říjen – státní svátek ČLR, Chung Yeung festival
 • prosinec – Vánoce

Pracovní doba:

 • Po–Pá 09:00–17:00, So 09:00–13:00
 • Obchody Po–Pá 10:00–19:00, So–Ne, déle
 • (24 hodinový prodej základního zboží v řetězci Seven Eleven aj.)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů.

Hongkong je bezpečné teritorium.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou k zaměstnání občana ČR je pracovní vízum. Obecnou podmínkou pro získání pracovního víza je kvalifikace, která se na disponibilním trhu práce běžně nevyskytuje.

Podrobnější informace o podmínkách k získání pracovního víza.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Poskytuje se za úhradu. Doporučuje se mít uzavřené zdravotní pojištění.

Doporučená vakcinace proti japonské encefalitidě a hepatitidě A a B – není však povinná.

Nemocnice:

 • ostrov Hongkong – Queen Mary Hospital (2855 3838), 102 Pok Fu Lam Rd. Pok Fu Lam
 • poloostrov Kowloon – Queen Elizabeth Hospital (2958 8888), 30 Gascoigne Rd. Yau Ma Tei

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem