Hospodářská soutěž

Správní delikty

V pravomoci Úřadu je rovněž ukládání pokut. Pokuta je ukládána fyzickým osobám, které se dopustí přestupku; právnické nebo podnikající fyzické osobě je ukládána pokuta, pokud se dopustí jednání, které zákon označuje za správní delikt. Pokuta může být Úřadem stanovena až do výše 10 milionů korun nebo 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období. Zákon stanoví podmínky, za kterých je možné od uložení pokuty upustit, či ji případně snížit.

Soutěžiteli může být uložena také pořádková pokuta až do výše 300 000 korun nebo 1% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední účetní období, pokud nesplní povinnost

  • poskytovat Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady a informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení nebo,
  • poskytnout Úřadu podklady a informace, včetně obchodních záznamů ve lhůtě Úřadem stanovené anebo,
  • poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění, kterým je například právo vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů, nahlížet do obchodních záznamů, kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů, a výkon těchto oprávnění strpět.

Pořádková pokuta může být uložena opakovaně, přičemž celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí přesáhnout 10 000 000 korun nebo 10% z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

Ochrana proti rušitelům

Ten, jehož práva byla nedovolenou soutěží ohrožena nebo porušena, může proti rušiteli podat žalobu, ve které se může jednak domáhat, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, a jednak může žádat přiměřené zadostiučinění, náhradu způsobené škody (tj. škoda, která může být vyčíslena) a vydání neoprávněného majetkového prospěchu (tj. to, o co se rušitel ve svůj prospěch nekalou soutěží obohatil). Stejná práva má i osoba, jejíž právo bylo ohroženo nebo porušeno nedovoleným omezením soutěže.

Závěrem

Jak bylo zmíněno úvodem, tržní hospodářství s sebou nese i riziko, že jednotliví soutěžitelé svou účast v soutěži zneužijí. Z těchto důvodů je nutné hospodářskou soutěž regulovat. Zákon tak poskytuje ochranu jednak preventivní, když stanoví, co dovolené je a co není, případně upraví zásahy, které mají zamezit jednání směřující k porušení práva a také ochranu následnou. I přes veškerou prevenci obsaženou v zákonech totiž může dojít k tomu, že bude zákon porušen či obejit. Oprávněnému tak nezbývá než se dožadovat alespoň ochrany následné, jejímž účelem je napravit to, co bylo nedovoleným zásahem způsobeno. Domáhat se lze obnovení původního stavu, náhrady způsobené újmy a přiměřeného zadostiučinění za způsobenou újmu.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zakotvuje ve svém ustanovení § 248 ve vztahu k ochraně hospodářské soutěže trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Kontakt na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Sídlem Úřadu se nestalo hlavní město Praha, jako centrum klíčových orgánů státní správy, ale Brno, což mimo jiné deklaruje nezávislost Úřadu v rozhodování.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika

úřední hodiny podatelny:

telefon: +420 542 167 111 (recepce)
e-mail: posta@compet.cz
internet: www.compet.cz

PO až PÁ 08:00 – 16:00 hod.

 

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Pravidelné novinky e-mailem