Informační systém datových schránek a přístup ke schránkám

Informační systém datových schránek (ISDS) je informačním systémem ve smyslu Zákona č. 365/2000 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jde o systém, který spravuje stát, zde zastoupený Ministerstvem vnitra ČR. Jeho zřízení, provoz, ochrana uložených osobních údajů, ochrana přepravovaných informací (tedy obsahu datových správ) se řídí právními předpisy. Provozovatelem Informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence, tj. v současnosti Česká pošta, s.p.Přihlášení k datové schránce

Legislativním základem pro Informační systém datových schránek je Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Náklady spojené s provozováním systému bude hradit stát ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecná pokladní správa a nikoli orgány veřejné moci. Obsah datové zprávy je na vstupu do tohoto systému zašifrován a je rozšifrován až na jeho výstupu. Jediné, co Informační systém datových schránek (ISDS) vidí, je to, co je napsáno na obálce datové zprávy, tedy zejména informace o odesilateli a příjemci. ISDS vede pouze informace o tom, kdy kdo komu něco posílal, ale nemůže vést záznam o obsahu komunikace.

Potřebujete počítač, internetový prohlížeč a připojení k internetu. Je podporován jak Internet Explorer, tak Mozilla Firefox. Co se týká operačních systémů, můžete mít jak Microsoft Windows, tak Linux. Ostatní doplňky si stáhnete přímo z webových stránek (potřebujete formulářový prohlížeč a .pdf prohlížeč). Vždy bude existovat varianta, která nemá žádné licenční poplatky. Máte-li kvalifikovaný certifikát, potom potřebujete tento certifikát číst; máte-li certifikát například na čipové kartě, potom budete potřebovat odpovídající čtečku. Do datové schránky bude možné přihlášení jiné aplikace bez nutnosti zadávat jméno a heslo fyzickou osobou. V tomto případě se autentizace provádí pomocí tzv.systémového certifikátu.

Formát datové zprávy v Informačním systému datových schránek je dán provozní řádem ISDS. Datovou zprávu tvoří obálka a obsah zprávy. Strukturu XML obálky datové zprávy určuje technická příloha č. 1 (soubor dmBase-Types.xsd) provozního řádu. Obsahem zprávy může být jedna či více příloh v libovolném počítačovém formátu, s výjimkou spustitelných souborů, jako je např. exe, a komprimovaných souborů typu zip, arc, arj, cab, rar, tar, sfx, lha, lzh, hqx, btoa, bz2, tbz, cpt, tgz, bin, sit, sitx, taz, ync. Provozovatel má kromě toho právo nepřijmout k odeslání datovou zprávu obsahující škodlivý kód. Formát přílohy je tedy vymezen výčtem nepovolených formátů, ostatní formáty jsou povolené.

Informační systém datových schránek má několik druhů uživatelských rozhraní. Můžete použít webového klienta, tedy jít na příslušnou webovou stránku, přihlásit se jménem a heslem (nebo například certifikátem a PINem). Můžete použít prostředí CzechPOINT@home nebo CzechPOINT@office (což je vlastně také přístup na konkrétní webovou stránku a přihlášení se jménem a heslem nebo certifikátem a PINem). Také je možné, že vaše firma nebo úřad používá spisovou službu nebo nějaký systém pro správu dokumentů. V tomto případě se nebudete hlásit vůbec a pracujete obvyklým způsobem s elektronickou spisovou službou nebo se systémem pro správu dokumentů.

Přístup k datové schránce jednoduchým webovým klientem

Jednoduchý webový klient je základním rozhraním pro přístup k Informačnímu systému datových schránek pro přímý přístup uživatele. Jedná se o jednoduché rozhraní používající internetový prohlížeč. Zobrazuje doručené datové správy, odeslané datové zprávy. Umožňuje přístup k adresáři subjektů, které může uživatel adresovat.

Toto rozhraní umožňuje vytvoření datové zprávy, přiřazení adresáta, napsání textu zprávy a připojení příloh. Toto rozhraní umožňuje základní správu uživatelského učtu pro odpovědnou osobu a pro pověřené osoby. Toto rozhraní obsahuje zákonem stanovenou funkcionalitu přístupu k Informačnímu systému datových schránek.

Toto rozhraní je určeno pro ty, kteří nepoužívají ISDS pro příjem a odesílání mnoha zpráv. Toto rozhraní bude plně vyhovovat fyzickým a podnikajícím fyzickým osobám, které typicky odpovídají na zprávy, které obdrží od orgánů veřejné moci a občas pošlou podání k orgánu veřejné moci.

Pokud chcete využívat tento typ přístupu, je potřeba počítač s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Pokud se budete přihlašovat certifikátem elektronického podpisu, budete potřebovat čtečku čipové karty nebo nějak jinak číst nosič elektronického podpisu.

Přihlašovací stránka webového klienta vypadá takto:

OBRÁZEK: Přihlašovací stránka webového klienta

Tato verze přihlašovací stránky slouží pro uživatele, který se přihlašuje jménem a heslem. Přihlášení s vyšší mírou bezpečnosti si může uživatel dále nastavit a potom bude přihlašovací stránka jiná.

Domácí stránka Informačního systému datových schránek (tedy stránka, na kterou uživatel přejde po přihlášení) vypadá takto:

OBRÁZEK: Domácí stránka Informačního systému datových schránek

zpět na začátek

Přístup z prostředí CzechPOINT@home

CzechPOINT@home je prostředí, které umožní uživatelům – tedy fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám – jednoduše sestavit podání k orgánu veřejné moci. Uživatel bude moci vybrat formulář životní situace, a to jak státosprávní, tak samosprávní, a to v souvislosti s konkrétní obcí, ke které je podání učiněno. Dále je možno doadresovat podání, tedy vybavit podání detailní informací o příjemci (pokud ji ovšem příjemce o sobě do systému Czech POINT poskytne).

CzechPOINT@home není „nativním" klientem Informačního systému veřejných schránek. Z pohledu tohoto systému se jedná o jednoduchý systém, který se k ISDS připojuje stejně jako složitější elektronická spisová služba. Využívá určitou část definovaného rozhraní Informačního systému datových schránek.

CzechPOINT@home poskytuje jak informace poskytované obcemi, tak Informačním systémem datových schránek i součinícími agendovými informačními systémy veřejné správy a umožňuje uživatelům komfortnější obsluhu datové schránky.

Přístup z prostředí CzechPOINT@office

CzechPOINT@office je prostředí, které umožní uživatelům – tedy úředníkům – pracovat s datovou schránkou s větším komfortem, než který poskytuje jednoduchý webový klient, ale s menším komfortem než umožňuje plně integrovaná elektronická spisová služba.

CzechPOINT@office je řešením pro ty orgány veřejné moci, které nebudou mít plně implementovanou elektronickou spisovou službu, a to na období, než k této implementaci dojde. Je rovněž prostředím, které těmto orgánům veřejné moci umožní publikovat vlastní formuláře pro jednotlivé životní situace a další informace o své struktuře směrem k systému Czech POINT, což umožní ostatním uživatelům Informačního systému datových schránek, aby používali správné formuláře pro jednotlivá podání v určitých životních situacích a aby mohli detailněji adresovat příjemce těchto podání.

Přístup k ISDS prostřednictvím aplikace třetích stran

Přístupem k Informačnímu systému datových schránek (ISDS) prostřednictvím aplikace třetích stran je míněn přístup orgánů veřejné moci (OVM) prostřednictvím agendového informačního systému,elektronické spisové služby, aplikace pro správu dokumentů, apod.

Dodavatelé spisových služeb na základě výzvy Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) uzavřeli dohodu o jednotném formátu výměny písemností mezi spisovými službami. Pro výměnu písemností budou využívat ISDS jako transportní vrstvu. Spisová služba písemnosti „zabalí" do obálky datové správy a odešle prostřednictvím ISDS – pokud je na straně příjemce spisová služba výrobce, který podporuje jednotný formát, pak po „rozbalení" obálky datové zprávy spisová služba písemnosti přijme, aniž by bylo nutné na vstupu zapisovat metadata do podacího deníku apod. Na podobné dohodě pracují dodavatelé ERP u tzv. Elektronické faktury.

Pro přístup do ISDS z aplikací třetích stran je vytvořeno jednotné otevřené rozhraní webových služeb, prostřednictvím kterých komunikují aplikace se systémem ISDS. Jedná se následující funkce:

  • vytvoření nové zprávy (=odeslání zprávy)
  • stažení došlé zprávy
  • stažení obálky došlé zprávy
  • stažení došlé zprávy s podpisem značkou MV
  • vymazání došlé zprávy
  • vymazání informací o odeslané zprávě
  • stažení seznamu událostí spojených s odeslanou zprávou
  • stažení seznamu událostí spojených s odeslanou zprávou, s podpisem značkou MV
  • stažení seznamu došlých zpráv
  • stažení seznamu odeslaných zpráv

zpět na začátek