Souhrnná informace k programu na podporu oprav bytových domů

Cílem programu je podpora provádění komplexních oprav a modernizace bytových domů v rozsahu a kvalitě, která zajistí zvýšení užitné hodnoty domů a výrazně prodlouží jejich životnost.Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., a je realizován ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení.

Kdo může získat podporu

  • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu,
  • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v bytovém domě podle zákona o vlastnictví bytů,
  • společenství vlastníků jednotek vzniklé v bytovém domě podle zákona o vlastnictví bytů.

Na co lze získat podporu

Podporu lze získat na provádění podporovaných druhů oprav bytových domů.

Zvýhodněná záruka usnadňuje získání úvěru na financování opravy a modernizace bytového domu. Je poskytována ve dvou formách:

P-záruka PANEL
Záruka je poskytována ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. Příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze část ceny ve výši max. 0,4 % p. a. z hodnoty poskytnuté záruky.

M-záruka PANEL 
Záruka je poskytována zjednodušeným a zkráceným postupem k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou zvláštní smlouvu o spolupráci. Výše zaručovaného úvěru je omezena částkou 10 mil. Kč. Příjemce podpory hradí z vlastních prostředků pouze jednorázový poplatek ve výši 0,3 % z výše poskytnuté záruky.

Zahájení realizace projektu

Stavební práce na opravě bytového domu nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o záruku. Přípustný je nákup stavebního materiálu před zahájením stavby a pořízení strojů a zařízení, které jsou součástí stavby a účtují se do hodnoty domu.

Pokud jsou současně nebo postupně podávány žádosti o záruku a dotaci, platí tato podmínka zvlášť pro každou žádost.

Poskytnutá veřejná podpora

Na vlastníky či spoluvlastníky bytových domů, kteří žádají o podpory v programu NOVÝ PANEL je pohlíženo jako na podnikatele, a to bez ohledu na to, jak jejich postavení vymezuje právní řád České republiky. Z těchto důvodu je pro příjemce podpory platné omezení podle pravidla de minimis (podrobněji viz de minimis).

Zvláštní podmínka pro panelové bytové domy

Pokud dojde při opravě domu ke změně stavby podle stavebního zákona či k větší změně dokončené budovy podle zákona o hospodaření s energií, musí obvodový plášť budovy splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m 2.K)].

Subjekty spolupracující na realizaci programu

  • Poradenská a informační střediska (PIS)
    • provádějí zdarma poradenskou a informační činnost v oblasti oprav a modernizace bytových domů,
    • vystavují odborná stanoviska k žádostem o podporu v rámci programu NOVÝ PANEL na základě předložení podkladů stanovených v bodě 3.5 programu NOVÝ PANEL. Cena za zpracování stanoviska je hrazena z prostředků SFRB.
  • Spolupracující banky

Podpora může být poskytnuta k úvěrům jakékoliv banky, která je oprávněna poskytovat úvěry na území České republiky.

Ke zkvalitnění poskytovaných služeb uzavřela ČMZRB s některými bankami.

zpět na začátek
• Témata: Dotace a financování