Informace pro zaměstnavatele vytvářející veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání.

Základní informace k životní situaci

Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s Úřadem práce České republiky, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zaměstnavatel vytvářející veřejně prospěšné práce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnavatel podá písemnou žádost s uvedením počtu pracovních míst, jejich druhem a zaměřením.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na Úřadu práce České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Na místně příslušném pracovišti Úřadu práce České republiky, které je určeno podle sídla zaměstnavatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na příslušném pracovišti Úřadu práce České republiky – s příslušným referentem útvaru zaměstnanosti (trhu práce) v úředních hodinách.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o poskytnutí příspěvku na veřejně prospěšné práce je třeba doložit:

  • doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
  • potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně, pokud žadatel nedá souhlas k tomu, aby si tyto údaje zjistil Úřad práce České republiky sám a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce České republiky,
  • doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Úřad práce České republiky může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.

Žadatel může Úřad práce České republiky požádat, aby si doklady uvedené v druhé odrážce opatřil Úřad práce České republiky sám a na své náklady (na základě § 147b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je možné získat na pracovištích Úřadu práce České republiky nebo na internetových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou požadovány.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Resortní portál práce a sociálních věcí – Formuláře ke stažení pro zaměstnavatele

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proces schvalování žádosti o poskytnutí příspěvku není veden v režimu správního řízení. Proti nepřiznání příspěvku není možné uplatnit žádný opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou uplatňovány. V případě nedodržení předepsaných povinností a nedoložení požadovaných podkladů není možné příspěvek poskytnout.

Další podmínky, včetně případných sankcí za jejich nedodržení, jsou předmětem dohody mezi žadatelem a Úřadem práce České republiky.

Další informace

Můžete se obrátit na Úřad práce České republiky.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Resortní portál práce a sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor trhu práce a podpory výzkumu a vývoje

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě kladného posouzení žádosti je uzavřena dohoda s uvedením délky trvání platnosti dohody, druhem práce, kterou budou pracovníci na veřejně prospěšných pracích vykonávat, a výší příspěvku poskytovanou ze strany Úřadu práce České republiky zaměstnavateli.

Po podpisu dohody jsou nově zřízená pracovní místa obsazena uchazeči, doporučenými Úřadem práce České republiky. Kopie pracovních smluv zaměstnavatel doloží Úřadu práce České republiky nejpozději do 10 pracovních dnů od vzniku pracovního poměru.

Pracovní místa lze v průběhu platnosti dohody při případném ukončení pracovního poměru přeobsadit jinými uchazeči o zaměstnání.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

02. 12. 2020