Irák: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dostat se na irácký trh s novým výrobkem či novými službami znamená utkat se se zahraniční konkurencí, která v poslední době přichází obvykle ze sousedních islámských zemí (především Turecko, Írán) nebo z východní Asie (demokratická Korea, Japonsko, Čína). V tomto směru mají čeští dodavatelé určitou výhodu vzhledem k tomu, že s postupným růstem ekonomiky a bohatství obyvatelstva roste v Iráku i zájem o vysokou kvalitu zboží (kterou u českých výrobků iráčtí zákazníci obvykle předpokládají) a samozřejmě také o nízkou cenu, kterou může český exportér často nabídnout s konkurenční výhodou.

Pro prodej v Iráku je zásadní najít partnera, který má či vytvoří distribuční síť a pomůže prosadit výrobek na trhu. Trh nadále do značné míry ovládají velké státní podniky, zvláště v oblasti strategických komodit (např. základní potraviny, léčiva a zdravotnický materiál), nicméně se již prosazuje i soukromý sektor. Ten má oproti státním monopolům, které zaměstnávají odhadem o 50 % zaměstnanců více, než potřebují, výhodu ve větší produktivitě práce. Dosáhnout úspěchu bez stálého zastoupení místním pracovníkem či firmou s dobrou znalostí podnikatelského prostředí by bylo krajně obtížné už jenom proto, že stále není stabilizovaná legislativa, daňový a celní systém a kromě toho je fyzický pohyb Evropanů po větší části Iráku stále značně riskantní.

Obchod v Iráku, stejně jako v celém arabském světě, je společenskou záležitostí a proto doporučujeme spolupracovat s reprezentantem, který má dobré postavení v klanovém uspořádání irácké společnosti. Vzhledem ke značně korupčnímu prostředí, kdy velké obchody obvykle závisí na přízni vládních představitelů (včetně manažerů státních firem), jsou důležité kontakty iráckého spolupracovníka na různých stupních administrativy a ve vládních agenturách.

Při výběru spolupracující firmy či osoby se doporučuje nešetřit na nákladech na jejich důkladné prověření (právní služby, audit), protože případy podvodného jednání jsou v Iráku hojné a bez znalosti prostředí předem obtížně odhalitelné.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Proces přípravy dokumentace pro vývoz zboží se skládá ze 4 kroků, z nichž první 3 kroky musí být provedeny před vypravením zásilky, či kontejneru a 4 krok probíhá na hranicích. Součástí dokumentace je zpravidla platné osvědčení o shodě zboží, letter of credit (je- li vystaven), proforma faktura, balící list. Dále jsou doloženy tyto informace: způsob dopravy, místo vstupu ro země, množství a druh zboží, země původu, název a adresa vývozce a dovozce, popis zboží (design, značka, model), výrobní list s datem trvanlivosti potravinářského zboží.  Následně jsou provedeny laboratorní testy a na hranicích je provedena fyzická inspekce zboží.  Po splnění všech těchto podmínek je vydáno zboží k proclení a vpuštěno do země.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nadměrná regulace ztěžovala iráckým občanům a zahraničním investorům zakládání nových podniků. Korupce a nedostatek ekonomických reforem – například restrukturalizace bank a rozvoj soukromého sektoru – zpomalily růst soukromého sektoru.

Obecně platí, že jakékoli zahraniční společnost, která zvažuje zahájit podnikání v Iráku, musí podle místního právního řádu buď založit firmu nebo pobočku (branch office).

V Iráku existuje řada forem podnikání, avšak nejběžnějšími formami entit pro zahraniční investory jsou společnost s ručením omezeným (LLC) a pobočka zahraniční společnosti. V současné době neexistují žádná omezení týkající se vlastnictví irácké společnosti LLC zahraničním firmou. Zahraniční investor proto může podle iráckého práva obchodních společností vlastnit 100% základního kapitálu irácké LLC. Je obtížné předpovědět čas potřebný k registraci právnické osoby v Iráku, ale současná doba šesti až dvanácti měsíců je obvyklá i když v poslední době je ze strany vlády veden silný tlak na významné zkrácení doby. Registrace pobočky zahraniční společnosti než LLC v Iráku je, uvádí se, obecně rychlejší.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Osvědčilo se předávání katalogů v oficiálním jazyce (arabština, kurdština), případně alespoň v angličtině. Významně pomůže propagace společností v místních nabo regionálních bulletinech tištěných v arabštině nebo kurdštině. Místní média požadují za reklamu poměrně vysoké částky (podle umístění, délky inzerce apod. může cena reklamy dosáhnout několika stovek USD), přičemž efekt nemusí odpovídat výši vynaložených prostředků. 

Kromě barevných a kvalitních propagačních materiálů je v arabském světě nicméně nejdůležitější osobní kontakt.

Termíny vybraných výstav a veletrhů:

Název akce

Plánovaný termín a místo konání

Aktualizace

Barsah Int’l Oil & Gas Exhibition

Basra, 3.–5. 2.

Zrušeno

IQDEX-Defence, Security& Milit.

Bagdád, 7.–10. 3.

Odloženo (předběžně 27.–30. 6.)

Iraq Agrifood Exhibition

Bagdád, 14.–21. 3.

Odloženo

IEE, Energy Exhibition, 7.ročník

Bagdád, 20.–22. 4.

Odloženo

Baghdad Intl Fair

Bagdád, 9.–12. 6.

Zrušen

Erbil International Oil & Gas Exhibition

Erbíl, 22.–25. 6.

 

Erbil International Fair

Erbíl, 21.–24. 9.

 

Basrah Building Expo

Basra, 10.–13.10.

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Irák má v platnosti legislativu pokrývající oblast ochrany duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, průmyslové vzory, autorské právo), která odpovídá současnému standardu. Vzhledem k absenci informací o jejím případném porušování lze předpokládat, že je náležitě uplatňována. Svědčí o tom také skutečnost, že Irák usiluje o vstup do WTO, pro níž je zajištění standardní ochrany práv duševního vlastnictví jednou z podstatných podmínek.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (tendery) jsou buď vnitřní (výhradně pro irácké společnosti) nebo mezinárodní (umožňující účast zahraničních subjektů). Veřejné zakázky jsou zveřejňovány buď formou vyhlášky příslušným ministerstvem, na webové stránce ministerstva (resp. státem vlastněné společnosti) nebo v HSP. Bohužel, zveřejňované informace bývají velmi kusé a k získání jakýchkoli podrobností je nutné předplacení oficiálního bulletinu.

Společným rysem je, že mezi vypsáním veřejné zakázky a termínem podání přihlášky bývá velmi krátká doba. Navíc podmínky soutěže může získat (zakoupit) jen subjekt registrovaný v Iráku. I to je dalším argumentem, proč by české podnikatelské subjekty s vážným zájmem o průnik na tento trh měly mít svého stálého zástupce resp. místního partnera v Iráku.

Pro úspěšné získání zakázky v Iráku je velice důležité dodržovat legislativní podmínky tenderu. V žádném případě se neopozdit s doručením nabídky, a pokud je to nevyhnutelné, požádat včas o odklad. Stále se snažit komunikovat se zadavatelem a zjišťovat, který typ dodavatele je vyhledáván, a podle toho uzpůsobit svoji nabídku, případně připojit i zvýhodnění nabídky.

Je vhodné se vyvarovat striktních prohlášení, která by mohla být využita zadavatelem k vyřazení z nabídkového řízení. Např. pokud chceme kritizovat zadání tenderu (jeho nedostatečnost nebo nekorektnost), je nutné použít spíše „diplomatičtější vyjádření“. Není vhodné říkat, že „nevyhovíme zadání, protože…“ Prohlášení tohoto typu mohou být považována za diskvalifikující.

Rovněž je nutné počítat s prodlevou v iráckém bankovním sektoru. Tudíž v případě zaslání perfomance bondu či jiné platby je lépe počítat s delší splatností, nespoléhat se na to, že komise bude posuzovat den podání platby jako validní pro splnění podmínky tenderu. V mnoha případech se naopak započítává den, kdy platba byla připsána zadavateli na účet, což může být opět diskvalifikující, jakkoli je vinna irácká banka.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní spory jsou řešeny většinou dohodou, vymahatelnost práva je velmi zdlouhavá. Investování v teritoriu je omezeno na velké mezinárodní ropné firmy. Nedoporučujeme investování malým a středním firmám.

Podnikání v Iráku je omezeno především dlouhodobě nestabilní bezpečnostní situací (kromě Regionu iráckého Kurdistánu). Důsledkem jsou omezené možnosti pohybu po větší části Iráku, resp. rizika s ním spojená (teroristické útoky, únosy). Jsou tak komplikovány jak podmínky pro osobní jednání s obchodními partnery, tak pro seznámení s jejich firmou na místě. Často využívaným řešením je najmutí bezpečnostní agentury při pohybu v Iráku, to ovšem značně zvyšuje náklady dodavatele.

Nebezpečí vyplývající z relativně častých pokusů o podvodné jednání při navazování obchodních vztahů s českými subjekty je třeba mít na zřeteli.

Možnosti dlouhodobého plánování a realizace obchodních případů s iráckými partnery dále komplikuje právní systém, který dosud nebyl přizpůsoben nové situaci po změně režimu a bude tudíž nutně i v budoucnosti procházet nepředvídatelnými změnami. Totéž platí pro nižší stupeň legislativy (ministerské vyhlášky a předpisy), jehož chaotické změny je nadto obtížné sledovat. Z uvedených důvodů je nezbytná spolupráce s místními právníky.

S nerozvinutou a zastaralou legislativou navíc souvisí i obtížná vymahatelnost práva v Iráku.

Jako další negativní faktor pro realizaci obchodních vztahů s Irákem je hodnocen nedostatečně rozvinutý bankovní systém. Zatímco kurs iráckého dináru (IQD) vůči dolaru je dlouhodobě stabilní, jsou bankovní převody kvůli nedostatečné zkušenosti personálu iráckých bank a technické zastaralosti (zvláště absence digitalizace) komplikované a zdlouhavé. Absolutně nedostatečná je úroveň rozvoje elektronického bankovnictví.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Zvyklosti

Účastník obchodního jednání může očekávat od svého obchodního partnera pozvání na oběd či večeři. Pohoštění nebo občerstvení může být nabídnuto i během déle trvajícího jednání. Iráčané jsou národem pohostinným, obdobná pohostinnost je však očekávána při recipročních návštěvách iráckých obchodních partnerů v České republice. Společenský oběd může trvat dvě hodiny i déle, může však být i kratší. Večeře se obvykle protáhnou do nočních až časných ranních hodin a i jejich začátek bývá často posouván do pozdějších večerních hodin. Během oběda nebo večeře má host většinou možnost si druh pokrmu sám vybrat, většina restaurací, zejména v hotelích, nabízí bufet systém. Obvykle je po jídle nabídnut čaj nebo káva, případně i vodní dýmka. Osobní kontakt má při obchodním jednání zásadní význam, bez něj nelze získat důvěru iráckého partnera a dosáhnout významnějšího pokroku v obchodním případu.

Při organizaci jednání – a to i na nejvyšší oficiální úrovni – je nutno počítat s tím, že irácký partner se obvykle dostaví později, než je původně plánováno. Naopak sám je ochoten tolerovat jistou nedochvilnost u zahraničního partnera, což je považováno za méně nezdvořilé než se dostavit na jednání dříve. Běžná evropská zásada „raději o pět minut dříve než o minutu později“ zde tedy rozhodně neplatí. Z tohoto důvodu se jen obtížně plánují harmonogramy jednání, často se stává, že těsně před schůzkou požádá irácký partner o její odklad, a to i o několik hodin. Občas dojde i k tomu, že se irácký partner bez omluvy nedostaví na sjednanou schůzku a za dostatečné považuje omluvit se až při pozdějším sjednávání náhradního termínu.

Stejně jako v jiných arabských zemích je třeba počítat i s tím, že ne všechna ujednání předchozího dne platí i v průběhu dalšího jednání. To se týká zejména státní sféry, kde bývá poměrně běžné znovu otevírat již uzavřené otázky, zejména s příchodem výše postaveného pracovníka. Při organizaci akcí závislých na součinnosti iráckého partnera je nutno opakovaně projednávat a připomínat, co je třeba zajistit. Pokud přesto nastane problém, irácký partner ho obvykle řeší v klidu a klidnou reakci lze doporučit i z české strany. Také je nutno říci, že stálé kontaktování iráckého partnera a připomínání se je velmi důležité pro úspěšné jednání.

Jednacím jazykem je běžně angličtina, schopnost vést jednání v arabštině je výhodou. Rozhodně tím lze dosáhnout mnohem příznivější atmosféry pro jednání. Výjimečně se stává, že je nutno vést jednání prostřednictvím tlumočníka. V iráckých firmách a na úřadech jsou k dispozici pracovníci, kteří jsou schopni tlumočit z angličtiny do arabštiny, na přesnost jejich tlumočení však nelze spoléhat, zejména ve složitějších otázkách, např. technických či smluvních. Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti. Vysloveným projevem přátelství je objetí a s krátkým dotekem oběma tvářemi či držení zahraničního partnera za ruku při jeho představování ve společnosti.

Úřední a používaný jazyk

Oficiálním jazykem je arabština a kurdština. Kurdština pouze v parlamentu. Na úrovni guvernorátů, či městských magistrátů je akceptována pro styk s úřady pouze arabština.

Státní svátky

 • 1. leden – Nový rok
 • 6. leden – Den irácké armády
 • 21. březen – Nowruz (svátek příchodu jara)
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24.–26. květen – Eid-al-Fitr (svátky po ukončení ramadanu)
 • 14. červenec – Den republiky
 • 31. červenec – 3. srpen – Eid-al-Adha (svátky obětování)
 • 20. srpen – Islámský Nový rok
 • 29. srpen – Ashura( muslimský/šíitský svátek – Imam Hussein)
 • 29. říjen – Narození proroka Mohameda
 • 10. prosinec – Výročí vítězství nad ISIS
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční (oficiálně od r. 2018)

Zdroj: National Bank of Iraq

Pracovní a prodejní doba

Pracovní týden začíná v neděli a končí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu jsou úřady a většina obchodů uzavřeny. Obvyklá pracovní doba je od 08:00 do 15:00 hod.; obchody bývají otevřeny od 09:00 hod. a zavírají kolem 18:00 hod. Výjimku tvoří obchody s potravinami a textilem a některé soukromé služby, které fungují celý týden.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup občana České republiky na území Irácké republiky je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický) České republiky.

Vstupní vízum je nutné mít již před vstupem na území Irácké republiky; vydává je Velvyslanectví Iráku v Praze. Imigrační důstojníci na Mezinárodním letišti Bagdád (jiný vstup prakticky není možný, s výjimkou iráckého Kurdistánu) provádějí důslednou a pečlivou kontrolu dokladů. Je nutné mít zajištěné pozvání, na jehož základě bude vydána tzv. bezpečnostní doložka. Tu zajišťuje ministerstvo vnitra ve spolupráci s institucí, která poskytuje pozvání. Žádost o vízum je třeba podat s dostatečným časovým předstihem alespoň 2 týdnů.

Pro tři kurdistánské provincie platí odlišný režim, který umožňuje bezvízový vstup na dobu 30 kalendářních dnů. Pobyt je v tomto případě omezen pouze na území autonomního Regionu iráckého Kurdistánu. Poté je třeba požádat o prodloužení na místní policejní stanici – v Erbílu, Sulejmánii nebo Dohúku.

Při pobytu v Iráku delším než 10 dnů již není povinnost přihlásit se na Ministerstvu vnitra, a to vzhledem k již zmíněné bezpečnostní doložce. Doporučujeme však ihned po příletu kontaktovat Velvyslanectví České republiky na adrese Bagdád, Al-Mansour, Dijla School St. 37, tel.: +964 790 191 2411.

Celní předpisy a pravidla jsou srovnatelné s ostatními zeměmi regionu. Doporučujeme nedovážet předměty a zboží, které by mohly být považovány za neslučitelné s islámským náboženstvím (zejména alkohol, křesťanské či židovské religiózní předměty). Vzhledem k omezení pohybu doporučujeme mít dostatečnou finanční hotovost (USD), neboť v Iráku často není možné užívání platebních karet či vybírání z bankomatů (které navíc může být riskantní, a to jak kvůli možnému zneužití platebních údajů, tak kvůli účtování velmi vysokých manipulačních poplatků ve výši stovek USD). Platby v EUR nejsou obvyklé.

Rada ministrů (Council of Ministers, Decision Nr. 336 z 28. 8. 2018) v záležitosti zahraničních pracovníků, zaměstnaných v Iráku s vydaným pracovním povolením, vydala následující rozhodnutí:

Zřizuje se nutnost složení záruk (podle článku 18 zákona o pobytu cizinců) takto:

 • 100 000 IQD za cizince, kteří jsou kontrahováni na práce v Iráku investičními společnostmi nebo společnostmi, které uzavírají smlouvy s iráckými ministerstvy nebo státními institucemi
 • 300 000 IQD za cizince, který je zaměstnán v Iráku zahraničními investičními nebo neinvestičními společnostmi uzavírajícími smlouvy s iráckým soukromým sektorem
 • 1 000 000 IQD pro cizince, který je zapojen do práce v Iráku v jiných než uvedených případech

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů ČR iráckými subjekty nejsou dobré hlavně z bezpečnostních důvodů.

Vzhledem k dlouhodobě nejisté bezpečnostní situaci a obtížným životním podmínkám nepředpokládáme zájem českých občanů o zaměstnání v Iráku. Výjimkou je bezpečný a rychle se rozvíjející Region iráckého Kurdistánu, kde již několik českých občanů i právních subjektů úspěšně působí.

Společnost (kancelář, soukromý podnikatelský subjekt) může zaměstnat místní sílu; pracovní poměr je sjednán po vzájemné dohodě a za podmínek odsouhlasených mezi oběma stranami. Vznik pracovního poměru podle zákona podléhá oznamovací povinnosti ministerstvu práce a sociálních věcí (tu ale v praxi nikdo neplní – bezpečnost pracovníka je prvotní; místní zaměstnanci se stávají možným terčem útoků, jakmile se zjistí, že pracují pro zahraniční subjekty).

Zaměstnavatel je povinen platit sociální pojištění v celkové výši 17 % platu, z toho 5 % hradí zaměstnanec. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 3 osoby, je povinen se registrovat k platbě sociálního pojištění.

Vzhledem k neustálené legislativě se doporučuje spolupracovat v pracovních záležitostech s místním právníkem.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péči lze využívat, veškeré lékařské ošetření je však třeba platit na místě v hotovosti s tím, že doklady je pak třeba předložit v ČR příslušné zdravotní pojišťovně k proplacení.

Zdravotní péče je pro irácké občany zajišťována v zastaralých zařízeních; funkčních je cca 200 státních a 80 privátních nemocnic, na celém území Iráku se nachází také přibližně 2 000 klinik. Odhaduje se, že kolem 2 000 lékařů slouží jako praktici.

V případě nutnosti ošetření v kurdistánských provinciích Dohúk, Erbil, Sulaimaniya je nejvhodnější vyhledat lékařské ošetření v některém z těchto krajských měst. V arabské části Iráku doporučujeme využívat pouze doporučená zdravotnická zařízení. Najdete je v Bagdádu na mezinárodním letišti nebo v mezinárodní („zelené“) zóně a v Basře. Při cestování je třeba počítat s tím, že místní obyvatelé většinou neumí poskytovat první pomoc.

Lékařská pohotovostní služba (v blízkosti zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu):

 • Nemocnice Yarmouk – tel. 07704429300, 07901922458
 • Červený půlměsíc – tel. 5376641 (pevná linka)
 • Nemocnice Ibn Sina v mezinárodní zóně
 • V Erbílu jsou k dispozici tato medicínská centra:
 • Rezgary Public Hospital – tel. 0662272790
 • Rozhalat Emergency Hospital – tel. 0662274011
 • Emergency Hospital – tel. 0662224911

V Basře existují tři velké civilní nemocnice, které přijímají cizince:

 • Al Jumhury Hospital
 • Al Sadr Hospital
 • Al Talemy Hospital

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bagdádu (Irák) ke dni 12. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem