Irsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Ministerstvo pro bydlení, plánování a místní samosprávu Irska uvedlo, že vytvoří detailní investiční plán, který zajistí realizaci požadavků Evropské komise. V této souvislosti vláda, která již nyní uvolnila značné prostředky na rekonstrukci vodovodních sítí, plánuje investovat dalších 1,7 mld. EUR do roku 2021 do čističek odpadních vod a definitivně zamezit snižování výdajů na tuto oblast, které od roku 2013 poklesly o 40 %.

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění

Automobilový průmysl

8703 Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob

Tahoun českého vývozu a výrazně se oživující import osobních vozů v Irsku půjdou bezpochyby i nadále ruku v ruce.

Traktory, stroje, plasty a gumárenství

8701 Traktory

Tyto uvedené české exportní komodity zaznamenaly za poslední tři roky v Irsku solidní nárůst a s ohledem na dobrou a letitou pověst české kvality (Zetor – pozn.: celkový podíl Zetoru mezi traktory v Irsku v současnosti užívanými je 5,6 %; podíl v prodeji nových traktorů v r. 2013 dosáhl 4 % a další 2,37 % v kategorii nákupů (především z UK) již užívaných traktorů) v teritoriu a zároveň prudký nárůst celosvětového importu těchto výrobků na irský trh za období 2012-2014 patří kategorie zemědělských strojů a jejich součástí (převážně pro malorolníky) rozhodně mezi zajímavé obchodní příležitosti.

8708 Části, součásti vozidel, motor, osob aj., traktorů

8433 Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy

4011 Pneumatiky nové z pryže

Plasty a gumárenství, kohouty, ventily, těsnění

3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů

Irská vodovodní soustava je takřka v dezolátním stavu a bude v nejbližších letech vyžadovat značné rekonstrukce. Jedná se o jednu z hlavních exportních příležitostí. Irové hodlají v nejbližších dvou a půl letech investovat 1,77 mld. EUR do celkově 386 infrastukturálních projektů, z čehož cca 40 % se bude týkat rekonstrukce sítě odpadních vod. Celkový objem investic do této oblasti v budoucnu se odhaduje až na 4 mld. EUR.

8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany

Potravinářský průmysl

1702 Cukry, výrobky z cukru a med

Cukr je jednou z komodit, jejíž dovoz do Irska se za posledních pět let bezmála zdvojnásobil a totéž platí o českém dovozu této komodity do Irska. Podobná je situace na trhu s olejnatými semeny a plody. Jednou z nových komodit, které by mohly na irském trhu nalézt odbyt, je také tzv. „poctivé pivo“ (craft beer), většinou z produkce malých a středně velkých pivovarů. Podobně jako v ČR je také v Irsku patrný výrazný trend v konzumaci těchto produktů (70 % meziroční nárůst za poslední dva roky).

12 Semena, plody, rostliny léčivé, průmysl, sláma ap.

2106 Potravinové přípravky jn

2203 Pivo ze sladu

Strojírenství

8501 Motory, elektrické generátory

Obnovitelné zdroje energie patří v Irsku k hodně diskutovaným tématům a nutno přiznat, že v poměrně konzervativní irské společnosti nemá výstavba větrných elektráren zdaleka takovou popularitu jako například těžba rašeliny. Ačkoli má země takřka ideální podmínky pro využívání offshorové energie, je stále podíl OZE na celkové produkci velmi malý ( cca 7,5 %), přičemž do roku 2020 se dle mezinárodních závazků má zvýšit nejméně na dvojnásobek. Až dvacetiprocentní každoroční růst za poslední tři roky lze přitom sledovat na poli biomasy. V této souvislosti lze odhadovat zvýšenou poptávku po uvedených komoditách, stejně tak jako po zařízeních na zpracování biomasy, resp. dovozu biomasy jako takové.

8402 Generátory pro výrobu páry vodní aj.

84 Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

Zdravotnictví

3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra apod. vata aj.

Systematický nárůst této komodity v českém vývozu do Irska se kryje se stabilním růstem dovozu lékařských a farmaceutických produktů za sledované období 2012-2016. Zájem o tuto komoditu je v zemi s obrovským obratem na trhu s léčivy trvalý.

Nábytkářství

94 Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

Tato komodita zaznamenává na irském trhu po letech hospodářské krize (drahé bydlení, nesplatitelné hypotéky atp.) opět pozvolný nárůst, který by čeští exportéři mohli při svých poměrně slušných výsledcích z posledních let využít.

Zpracovatelský průmysl

7401 Kamínek měděný, měď cementová, 7402 Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci, 7506 Desky, plechy, pásy, folie niklové

Zpracovatelský průmysl vzrostl o 7,4 % ve srovnání s rokem 2015 (Industrial Production Index). Vzhledem k vytvoření nové vládní agentury (Irish Manufacturers Association) a přidělení 10 miliard EUR by se mohl najít i prostor pro české exportéry příslušných komodit.

Vodní hospodářství

8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
8413 – Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
 Evropská komise připravuje žalobu proti Irsku u Soudního dvora EU kvůli neoprávněnému vypouštění odpadních vod. Evropská komise viní irskou vládu, že nenaplňuje její směrnici 91/271/EEC  a nezajistila čistění odpadních vod ve 38 aglomeracích v Irsku, čímž dochází k ohrožení zdraví obyvatelstva a znečištění životního prostředí. Žaloba následuje po dvou varováních, která Evropská komise zaslala Irsku v roce 2015 a 2016.

České firmy by se mohly uplatnit v oblasti vodního hospodářství, inženýrských sítí, čištění odpadních vod, správy vodních sítí a potrubí a protipovodňových zábran.

Oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Objem vzájemného vývozu a dovozu s Irskem je do značné míry určován následujícími faktory:

 • Naprostá většina irských firem je malá či střední, s omezenou absorpční kapacitou pro subdodávky – řada domácích výrobních firem uvažuje o přesunu nebo zajišťování části výroby do ekonomik s nižšími náklady.
 • Dominantním motorem irské ekonomiky jsou zahraniční investice, které mají více než 40% podíl na HDP a jejich výstup tvoří okolo 85% exportu zboží.
 • Hlavním obchodním partnerem Irska je Velká Británie – Irsko odtamtud dováží téměř třetinu veškerého zboží.
 • Přes značnou kupní sílu obyvatelstva představuje Irsko malý a izolovaný trh, což s sebou přináší určité nevýhody pro vzdálenější dovozce (výhodu má Británie vzhledem ke svému těsnému sousedství).
 • Irsku se podařilo v období „keltského tygra“ přilákat řadu investorů z oblasti farmacie, biochemie a chemie. Také nadále pokračuje v sofistikované výrobě elektrotechniky (včetně mikročipů, procesorů apod.)

Čeští obchodníci se musí pokusit:

 • úspěšně konkurovat stávajícím dodavatelům  zejména britským, pokoušet se o vývoz na subdodavatelské bázi (zejména v oblasti elektrotechniky a stavebních prací) a na lukrativní, avšak nízkoobjemový spotřebitelský trh – např. nábytek, stavební materiály atd. (ideálně v kombinaci s vývozem do Velké Británie a Severního Irska) a o vývoz duševního vlastnictví (vývoj software);
 • o zakládání aliancí a společných podniků a vývoz komplementárních či společných produktů na odbytově zajímavé třetí trhy, hlavně do Británie a USA, kde má Irsko silné postavení;
 • získávat informace o veřejných výběrových řízeních (ať již státu či velkých společností – energetika,  telekomunikace), kde je velký podíl vložené práce a kde lze zajistit subdodávky pro hlavního (většinou irského) kontraktora;

Mezi hlavní perspektivní odvětví pro české vývozce patří:

 • Ochrana životního prostředí – technologie a subdodávky
 • Energetika – obnovitelné zdroje energie (dovoz biomasy)
 • Lesnictví – dovoz strojů, resp. know-how k zalesňování
 • Zdravotnictví – dodávky pro zdravotnická zařízení, subdodávky
 • Infrastruktura – subdodávky pro jednotlivé projekty
 • IT – možnost zakládání joint ventures pro vývoj a distribuci softwaru
 • Potravinářství – dodávky technologií, dodávky potravin a nápojů
 • stavebnictví
 • Cestovní ruch – rozšíření nabídky regionů a lázeňství
 • Vodní hospodářství – čistění odpadních vod, kanalizace a protipovoďňová opatření

Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty:

Nejperspektivnější odvětví pro investice jsou uvedena v bodě 7.4. K privatizaci (polo)státních organizací dochází v jednotlivých případech. Nejčastěji zvažované privatizační operace se týkají následujících organizací:

 • Aer Rianta (správa mezinárodních letišť)
 • Bord Gáis Éireann (těžba a distribuce zemního plynu)
 • Bord na Móna (těžba a zpracování rašeliny)
 • Córas Iompair Éireann (železnice a veřejná autobusová doprava)
 • Electricity Supply Board (výroba a rozvod elektrické energie)
 • Irish National Petroleum Corporation (dovoz a zpracování ropy)

Rychlý hospodářský rozvoj Irska v poslední době vyžaduje značné investice zejména do dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, rozvoje měst a obcí a ochrany životního prostředí:

 • modernizace hlavních železničních tratí a obnova vozového parku
 • modernizace letišť a přístavů
 • rozšíření a obnova vozového parku autobusové dopravy
 • výstavba nových čističek odpadních vod ve větších městech
 • rekonsturkce zastaralé vodovodní a kanalizační soustavy
 • budování telekomunikačních sítí

Pozn.: Obchodním vztahům ČR-Irsko se věnuje též londýnské zastoupení agentury CzechTrade (www.czechtrade.cz).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Irsku se koná několik desítek významnějších, ale zpravidla úzce zaměřených výstavních akcí, které odpovídají nízkému počtu obyvatel a v rámci Evropy geografické odlehlosti země. Na druhou stranu, vzhledem k velkému počtu zahraničních firem v Irsku,  které zpravidla představují velkou část nebo většinu vystavovatelů, mají prakticky téměř všechny výstavy mezinárodní charakter. Účast zahraničních firem, které nemají v Irsku zastoupení, je ojedinělá a zpravidla se jedná o firmy ze Severního Irska nebo Velké Británie. Vůbec největší výstavní akcí v Irsku je mistrovství (země nebo světa) v orbě, které se koná na podzim vždy na jiném místě a má charakter téměř všeobecného veletrhu a celonárodní pouti zároveň. Naprostá většina veletrhů (nebo spíše velkých výstav) se koná v Dublinu v areálu Royal Dublin Society (www.rds.ie).

České firmy se účastní irských veletrhů pouze sporadicky, a to v omezeném (nevýstavním) formátu. Za nejvýznamnější veletrhy lze považovat Holiday World, Energy Show či Medtec.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dublinu (Irsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme