Jihosúdánská republika: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Základní podmínkou pro úspěšné proniknutí na jihosúdánský trh je osobní kontakt s teritoriem. Zásadní je naleznutí spolehlivého místního partnera – zástupce.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V současné době nejsou známa žádná celní či devizová omezení. Jediný platný zákaz se vztahuje na dovoz a vývoz zbraní.

Vnitřní domácí trh prakticky neexistuje.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Vláda oficiálně obecně podporuje zahraniční investice a snaží se potenciálním zájemcům o místní zastoupení poskytnout příznivé podmínky; viz: http://embassy-southsudan.de/geschaft-wirtschaft/investoren/?lang=en
Podle „Investment Promotion Act of Sout Sudan“ z roku 2011 poskytuje jihosúdánská vláda investorům tyto garance:

 • Nediskriminační přístup k podnikání v jakémkoli sektoru s výjimkou poštovních služeb, pronájmu aut a taxislužeb, kde mají přednost domácí investoři.
 • Garance proti vyvastnění
 • Ochrana intelektuálního vlastnictví
 • Přístup k veřejným informacím
 • Repatriace zisků a dividend
 • Upravuje řešení sporů

Dle webu dioing business:

Při zakládání firmy je nutno rezervovat obchodní jméno. Podle místního práva pak musí jihosúdánský právník připravit zakládací smlouvu a stanovy.  Certificate of Incorporation je vydán po zaplacení poplatku na Obchodním registru. Následuje zaplacení poplatku na Jubek State Revenue Authority za účelem získání  „operační licence“. Obchodní licenci vydáva Payam (Juba City Authority) po vyplnění příslušného formuláře a provedení inspekce v sídle firmy. Následuje registrace na Ministerstvu financí a žádost o Tax Identification Number. Daňové ředitelství provede opět inspekci v sírmy a přidělí TIN. Následuje povinná registrace na obchodní komoře, registrace na ministerstvu práce, otvření bankovního účtu a obdržení firemního razítka. – Z pohledu snadnosti podnikání je Jižní Súdán hodnocen Doing Business 2019 na 185 místě ze 190 hodnocených zemí.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Tyto požadavky jsou zpravidla domlouvány s příslušným zástupcem, propagace na místě se provádí prostřednictvím anglických prospektů a technických popisů. U spotřebního zboží, ale i u některého zařízení, je obvyklá propagace v médiích.

V teritoriu se nekonají žádné významné veletrhy a výstavy.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Oficiálně ji zajišťuje Investment Promotion Act z roku 2011. V praxi však zatím de facto Jižním Súdánu neexistuje.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (apod.).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Primárním rizikem je současná bezpečnostní situace a dále pak obtížná dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí. Je obtížné navázat kontakt s distributory.
Doporučené platební podmínky jsou stejné jako v případě jiných rizikových, resp. těžce pojistitelných zemí: neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), či optimálně platba předem.

Zákony regulující podnikání a investice zůstávají nerozvinuté – zákoník práce, zákon o pozemcích či zákon o veřejných zakázkách stále čekají na schválení parlamentem. Existující soudní systém je neefektivní, přetížený a náchylný k externím tlakům.

Zásadní překážkou investování je nerozvinutá infrastruktura (větší část země je v období dešťů nedostupná), nedostatek vzdělané pracovní síly (gramotných je pouze 27 % populace), nedostatek elektřiny (země je v podstatě zcela závislá na neefektivních generátorech). Nedostatek zahraniční měny v zemi z důvodu dlouhého přerušení vývozu ropy může vést k nedostatku zahraničních valut v bankách a s ním spojenými obtížemi s vyvedením zisků ze země (nehledě na záruky investičního zákona). Rozšířená a neregulovaná korupce představuje reálnou překážku podnikání.

Pro realizaci větších plateb je nutné otevření akreditivu. V zemi působí několik poboček mezinárodních bank. Vzhledem k prakticky neexistujícímu vzájemnému obchodu s ČR nejsou informace o platebních podmínkách a platební morálce dostupné.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Jihosúdánští státní úředníci i obchodníci jsou z velké části navrátivší se imigranti, většinou z USA, Velké Británie či Austrálie. Jejich jazykové schopnosti jsou tedy zpravidla na vysoké úrovni, stejně tak jako obchodní schopnosti. Je však současně nutné mít na paměti, že se jedná o ekonomiku na velmi nízkém stupni rozvoje a výsledky jednání tak nemusí korespondovat s realitou. V případě obchodní cesty do Jižního Súdánu je potřeba počítat s větším časovým rozmezím, zejména pokud jsou v plánu jednání s vládními představiteli. Na úrovni ministrů se může kdykoliv stát, že daná osoba je náhle vyzvána se dostavit do prezidentského paláce. Den jednání vlády je zpravidla v pátek, není tedy doporučeno sjednávat schůzky na vyšší vládní úrovni v tento den.

Úřední jazyk: angličtina.

Národní jazyky: arabština, regionální jazyky dinka, nuer, bari, zande, shilluk

Státní svátky

 • 9. leden – Den podpisu mírové dohody
 • 16. květen – Den SPLA
 • 9. července – Den nezávislosti
 • 30. července – Den mučedníků
 • 25. prosince – Vánoce

Státní instituce dodržují také náboženské svátky včetně muslimských.

Pracovní doba – oficiální pracovní den ve státních institucích, bankách i soukromých firmách je zpravidla od 09:00 – 16:00 hod. V Jižním Súdánu je však realita velice vágní a jednání je třeba si sjednat předem. Místní partnery nelze považovat za dochvilné a je nutné počítat se situací, že na sjednanou hodinu bude do kanceláře partnera neustále někdo další vstupovat.

Prodejní doba – lze říci, že dobu prodeje určuje poptávka zákazníků a množství nafty v dieselových generátorech.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Aktuální informace k žádosti o vízum poskytne ZÚ Jižního Súdánu v Berlíně
Leipzigerplatz 8, 10117 Berlin
tel. +49 (0) 30 206 4459-0/15
fax: +49 (0) 30 206 4459-19
web: http://embassy-southsudan.de/?lang=en

O vízum lze dále požádat na jednom z jihosúdánských zastupitelských úřadů:

South Sudanese Embassy in Nairobi
Bishops Gate, 5th Ngong avenue
P.O. Box 73699, 00200
Nairobi, Kenya
tel.: +254 (0) 20 434 9107, 434 9335
fax: +254 (0) 20 434 9109).

South Sudanese Embassy in Kampala
Plot # 2 Sezibwa Road, Nakasero
Kampala, Uganda
tel.: +256 414 271625

South Sudanese Embassy in Addis Ababa
P.O. Box 3140 1250
Addis Ababa, Ethiopia
tel.: +251 (0) 115 52 26 36
e-mail: addis_addis@ethionet.net

Vízum lze případně získat i při příletu na letišti (je doporučeno předem ověřit na jihosúdánském zastupitelském úřadu)

Vzhledem k bezpečnostní situaci (ozbrojené střety v různých částech země) Ministerstvo zahraničních věcí ČR před cestami do Jihosúdánské republiky varuje. V případě pobytu v zemi důrazně doporučuje zachovávat maximální obezřetnost, sledovat aktuální bezpečnostní situaci a důsledně respektovat nařízení a pokyny příslušných úřadů. Upozorňuje, že v některých městech platí v nočních hodinách zákaz vycházení.

Pro aktuální informace je doporučeno sledovat web Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Jižní Súdán nadále aplikuje súdánský zákoník práce z roku 1997. Většina místních podniků operuje v šedé zóně a platné zákony široce ignoruje.

Místní úřady vyžadují, aby 80 % zaměstnanců byli občané Jižního Súdánu včetně manažerských pozic. Tento požadavek zatím není kodifikován, má být však obsažen v připravovaném zákoníku práce. Ministerstvo práce tak důkladně zkoumá každou žádost o pracovní povolení, zda by daná pozice nemohla být obsazena místním občanem, mnohé zahraniční společnosti si stěžují na dlouhé prodlevy při získávání pracovních povolení pro své zahraniční pracovníky, případně na krátkou platnost tohoto povolení.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Dostupnost zdravotní péče je extrémně omezená. Vážné zdravotní komplikace vyžadují evakuaci do Nairobi, Addis Abeby či Kampaly. Zejména v období dešťů je však taková evakuace obtížná. Čeští občané by měli mít cestovní pojištění v dostatečné výši k pokrytí nákladů léčby a také dostatek hotovosti – i k pokrytí případné evakuace.
Před cestou doporučujeme konzultaci se střediskem cestovní medicíny.

Doporučená očkování (Lexikon cestovní medicíny, Prof. MUDr. V. ŠErý Dr.Sc.)

Od návštěvníků přijíždějících z endemických oblaszi žluté zimnice může být vyžadováno potvrzení o očkování. Toto očkování se současně pro Jižní Súdán naléhavě doporučuje.

Dále je doporučeno očkování proti virové hepatitidě A (B při delším pobytu), břišnímu tyfu, poliomyelitidě, tetanu, meninokové meningitidě.
Riziko nákzy malárií je celoroční (J. Súdán patří mezi státy, v nichž se čeští občané nejčastěji nakazí).
Vyskytují se ohniska schistosomózy, jsou zde ohniska viscerální leishmaniózy (doporučuje se důsledně chránit před přenašeči – drobnými komáry)

Nemocnice:
Care Plus International Medical Centre

Juba, Airport Road, Ting Pin, nedaleko Marie Stops International
telefon: +211 (0) 925 371 599
e-mail: careplusinternational@gmail.com

Juba Medical Complex
nepřetržitý provoz + 24 hodonová pohotovostní služba, laboratoře, RTG, ultrazvuk, CT
telefon: +211 )0) 951 353 333

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem