Kambodža: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní je především oblast zemědělství a návazných zpracovatelských odvětví včetně potravinářství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí či zdravotnictví. Další příležitosti pak nabízí těžební sektor a obranný a bezpečnostní průmysl. Rozmach cestovního ruchu v zemi v posledních letech by mohl přinést příležitosti ve zlepšování infrastruktury civilního letectví.

Obecně se nacházejí příležitosti pro české exportéry v Kambodži tam, kde mohou pomoci s rozvojem infrastruktury a nabídnout zkušenosti a know-how, včetně možností tréninku a školení odborných specialistů.

Potenciální příležitosti pro české firmy se nabízejí především v těchto odvětvích a sektorech:

 • technologie v oblasti životního prostředí (čistírny odpadních vod, spalovny odpadků);
 • zdravotnická infrastruktura a vybavení nemocnic;
 • balicí stroje a zařízení pro zpracování potravin a zemědělských produktů;
 • zemědělská technika a technologie;
 • modernizace infrastruktury civilního letectví a železničního průmyslu;
 • obranný a bezpečnostní průmysl;
 • minipivovary;
 • zařízení pro energetiku a nové elektrárenské projekty, těžební průmysl a geologický průzkum;
 • čerpadla a zavlažovací zařízení;
 • farmaceutické výrobky;
 • telekomunikační a informační technologie;
 • stavební průmysl – stavební stroje a technika.

Kambodža je ve srovnání se svými sousedy relativně malým trhem, a může být proto zajímavým doplňkem pro české firmy působící ve Vietnamu či Thajsku. Podle posledního hodnocení Světové banky o podmínkách podnikání (Doing Business 2020) se Kambodža umístila na 144. místě ze 190. hodnocených zemí, což oproti předcházejícímu hodnocení znamená propad o 6 příček. Přetrvávajícími výzvami jsou korupce, nízká úroveň veřejné infrastruktury, nedostatečná vymahatelnost práva, byrokratické procesy, vysoké ceny elektřiny a nedostatek kvalifikovaného personálu. Výhodou 15 milionového kambodžského trhu je na druhé straně např. snazší přístup k nejvyšším vládním představitelům a poměrně rozšířená znalost anglického jazyka. Kromě přetrhání obchodních vazeb díky dlouhodobé nepřítomnosti na kambodžském trhu mohou být rizikem z pohledu českých firem nedostatek detailních informací o současném podnikatelském prostředí, vyšší náklady na dopravu ve srovnání s dopravou zboží z Asie nebo absence stálé přítomnosti na místním trhu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kambodžu

Civilní letecký průmysl

Kambodža nyní zaznamenává nárůst leteckého provozu a cestujících, kterých v roce 2019 přibylo o 12 %.  Plánuje se rozšíření stávajících leteckých uzlů a modernizace regionálních letišť. Kromě již stávajících v Phnompenhu a Siem Reapu se jako nové mezinárodní letiště perspektivně vhodné pro dálkové lety profiluje Sihanoukville v Thajském zálivu. Letiště prochází několika fázemi renovací s cílem zvýšit jeho kapacitu. Na rok 2020 je plánováno prodloužení ranveje. V plánu je také vybudování nového letiště v Phnompenhu,  s jehož dokončením se počítá v roce 2024. Ambicí je modernizace malých regionálních letišť, která jsou v zanedbaném stavu a nevhodná pro pravidelnou dopravu. Mezi tyto záměry se řadí např. renovace letiště v Mondulkiri na severovýchodě země, na jehož modernizaci nyní probíhá studie proveditelnosti.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Kambodža je plně závislá na dovozech fosilních paliv a převážné většiny surovin. Země přitom disponuje vlastními zásobami uhlí, ropy, zemního plynu a nerostných zdrojů (měď, zlato, železná ruda, zinek, olovo, cín, bauxit, safír, rubín, kaolin ad.). Sektor těžebního průmyslu je zatím málo rozvinutý, důvodem jsou chybějící studie proveditelnosti, které by zmapovaly množství  a rozsah zdrojů i efektivnost těžby. Rozjíždí se však nové projekty zaměřené na prospekci a následnou těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách Thajského zálivu. Investory také lákají nerostné suroviny ve vnitrozemí. Aktivní hlubinná těžba v zemi zatím neprobíhá, blízko otevření jsou dva projekty zahraničních společností zaměřené na  těžbu zlata v provinciích Ratanakiri a Mondulkiri. Další připravované nebo již aktivní projekty se téměř výhradně zaměřují na vápence a štěrkopísky s využitím ve stavebním průmyslu (zejména provincie Kampot, Kampong Speu a Battambang). Na začátku druhé dekády by měl být zahájen první projekt komerční těžby ropy v pobřežních vodách. Potenciální příležitosti se nabízejí v dodávkách technologií a zařízení pro průzkum a těžbu. Celkově se zájmy zahraničních firem zatím soustředí spíše na malé projekty, kde jsou schopny obstát i české firmy s nabídkou zařízení, služeb a geologického průzkumu.

Energetický průmysl

Sektor kambodžské energetiky v posledních letech prochází obdobím velkého rozvoje. Země potřebuje dokončit páteřní přenosovou elektroenergetickou soustavu a také elektrifikovat své provincie, zejména venkov. Elektroenergetická soustava je velmi fragmentovaná, mnoho venkovských oblastí čeká na připojení k národní přenosové síti. V rámci regionu je zde druhé nejnižší pokrytí elektřinou hned po Myanmaru. Díky novým projektům vodních a uhelných elektráren Kambodža postupně omezuje svoji závislost na dovozech elektřiny. Současně ale import zvyšuje především z Laosu, s čímž jdou ruku v ruce požadavky na posílení přenosových sítí. Kapacita nových hydroelektráren na Mekongu je nedostačující a v období sucha dochází k výpadkům dodávek elektřiny. Pozornost se proto nově obrací k doposud zcela opomíjené fotovoltaice. Podle ADB by Kambodža mohla do roku 2021 přidat do své sítě přibližně 200 MW solární  energie s využitím dostupných technologií a bez narušení vlastní sítě. Domácí energetický sektor nabízí příležitosti především u menších energetických projektů a dodávek technologií do venkovských oblastí, kde bude dokončována elektrifikace ve 20. a 30. letech. Jde zejména o obnovitelné zdroje – malé vodní elektrárny, zařízení na zpracování biomasy, bioplynu a solární energetiku. Časté výpadky proudu mohou být předpokladem pro dodávky záložních generátorů (a spojených technologií), které jsou všude v zemi běžně využívány. Klíčová je spolupráce s investory velkých infrastrukturních projektů a případné subdodávky.

Obranný průmysl

Česko by se mohlo zapojit do oprav a modernizace vysloužilé techniky. Perspektivní je rovněž výměna zkušeností, výcvik personálu nebo pomoc s odminováním a odstraněním explozivních pozůstatků předchozích konfliktů. Příležitostí jsou také dodávky radarových systémů, ručních zbraní a střeliva nebo výstrojního materiálu.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

S výjimkou Phnompenhu jsou v současnosti pouze dvě pětiny městského obyvatelstva napojeny na rozvody pitné vody. Pouze desetině z nich jsou dostupné systémy kanalizace a čištění odpadních vod. Do roku 2022 plánuje Asijská rozvojová banka, kambodžská vláda a další partneři vybudovat ve velkých kambodžských městech nové projekty. Předpokládá se výstavba nových úpraven vody v Battambangu a Kampong Chamu, nových čistíren odpadních vod v Battambangu a rozšíření stávajícího sanitačního zařízení v Sihanoukville. Tendry, kterých se mohou účastnit i české firmy, jsou postupně vypisovány od roku 2018. Mezi nově oznámené projekty se dále řadí vybudování  úpravny vody Bakheng II na předměstí Phnompenhu, který má do roku 2023 realizovat francouzská společnost s využitím úvěrového financování EIB a AFD. Zatímco při takto významných projektech by se mohl uplatnit subdodavatelský přístup, šancí jsou hlavně menší projekty s využitelností inovativních a cenově nenáročných řešení (mobilní úpravny vody, kořenové čističky ad.).  

Zemědělský a potravinářský průmysl

Navzdory silnému růstu textilního a oděvního průmyslu je Kambodža stále ekonomikou, kde necelá polovina obyvatel pracuje v zemědělství. Dosavadní růst sektoru byl z významné části založen na  preferenčním režimu, který přinášel zemi výhody v exportu některých zemědělských plodin a potravin na vyspělé trhy. Nedostatečná technologická infrastruktura a nízká produktivita v dalším zpracování zemědělské produkce jsou však bariérou pro zvyšování konkurenceschopnosti v tomto odvětví. S cílem jejího zvýšení, doplnění hodnotových/výrobních řetězců a posílení potravinové bezpečnosti existuje poptávka po výstavbě zpracovatelských kapacit a transferu technologií a expertízy. Možnosti jsou také v oblasti dodávek hnojiv, pesticidů a zemědělské a obalové techniky. V Phnompenhu a turistických lokalitách postupně vznikají nové mikro/minipivovary a roste po nich poptávka.

Plasty a gumárenský průmysl

Jedním z potenciálních odvětví pro budoucí ekonomický rozvoj Kambodže je gumárenský průmysl. Země patří mezi významné producenty kaučuku. Celková plocha, na které se kaučuk pěstuje, přesahuje 400 tis. ha., což Kambodžu řadí na 20. místo v pěstování této komodity. Nízká úroveň a kapacita zpracovatelského průmyslu a nedostatečná mechanizace však Kambodži brání v dalším využívání kaučuku v návazných odvětvích. Příležitostí je výstavba zpracovatelských závodů (gumárenské podniky, pneumatikárny ad.) a subdodávky souvisejících technologií.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Phnompenhu se každoročně pořádá několik významnějších veletrhů. Je nutno podotknout, že účast zahraničních vystavovatelů a rozsah veletrhů neodpovídá obvyklým měřítkům jiných východoasijských veletrhů. Přesto je účast na veletrhu při vážném zájmu o proniknutí na kambodžský trh potřebná.

Na rok 2020 je plánováno několik významějších veletrhů:

 • Agri Cambodia (Phnompenh, 22.-24.8.202), zemědělství, zemědělské technologie, potravářství a chovatelství
 • CamBuild (Phnompenh, 2.-4.9.2020 – termín může být posunut) – stavební průmysl, průmyslové a zemědělské technologie , energetika, vodhospodářství; předpokládá se účast ČR formou projektu na podporu ekonomické diplomacie
 • CamFood a CamHotel (Phnompenh, 22.-24.10.2020) – potraviny a nápoje, cestovní ruch, hotelnictví
 • Cambodia Property Expo (Phnompenh, září) – veletrh nemovitostí
 • Cambodia Architect & Decor Expo (Phnompenh, 5.-7.11.2020) – architektura, design, stavební materiály

Konání dalších veletrhů a výstav v roce 2020 je v současné době s ohledem na pandemii Covid-19 nejisté. Lze očekávat změny termínů i rušení celých veletržních akcí. Průběžně aktualizovaný a doplňovaný seznam veletrhů a výstav lze nalézt také zde.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni 29.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem